$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

note UXリサーチチームの取り組み

note UXリサーチチームの取り組み

2022年4月14日に開催されたイベント「RESEARCH Conferenceプレイベント 〜noteに聞く、リサーチの現場〜」の登壇で使用したスライドです。

筆者Twitter/note
https://twitter.com/masatosenda
https://note.com/sendamasato/

スライド+原稿書き起こし記事
https://note.com/sendamasato/n/n5f5d0ca6f936

イベントConnpass
https://research-conf.connpass.com/event/244371/

RESEARCH Conference 公式HP
https://researchconf.jp/

More Decks by Senda Masato / 仙田 真郷

Other Decks in Research

Transcript

 1. note UXϦαʔννʔϜͷऔΓ૊Έ
  1
  2022/4/15 RESEARCH Conference ϓϨΠϕϯτ
  ઋా ਅڷ

  View Slide

 2. 2
  UXϦαʔνϟʔ

  ઋా ਅڷ
  2020೥ʹnoteגࣜձࣾʹ৽ଔͰೖࣾɻ
  UIσβΠϯ΍άϥϑΟοΫσβΠϯʹܞΘΔɻ
  2021೥9݄ʹUXϦαʔννʔϜΛ্ཱͪ͛ɺUX
  Ϧαʔνͷ࣮ࢪͱࣾ಺ਁಁʹऔΓ૊ΜͰ͍Δɻ
  note.com/sendamasato @masatosenda

  View Slide

 3. ຊ೔ͷྲྀΕ
  ̍.ɹnoteʹUXϦαʔννʔϜ͕ੜ·ΕͨܦҢ

  ̎.ɹ্ཱͪ͛࣌ʹۤ࿑ͨ͜͠ͱͱɺ৐Γӽ͑ͨ͜ͱ

  ̏.ɹnote͔ͩΒͰ͖ͨ͜ͱɺָͩͬͨ͜ͱ
  3
  ̐.ɹࠓޙͷల๬

  View Slide

 4. ຊ೔ͷྲྀΕ
  ̍.ɹnoteʹUXϦαʔννʔϜ͕ੜ·ΕͨܦҢ

  ̎.ɹ্ཱͪ͛࣌ʹۤ࿑ͨ͜͠ͱͱɺ৐Γӽ͑ͨ͜ͱ

  ̏.ɹnote͔ͩΒͰ͖ͨ͜ͱɺָͩͬͨ͜ͱ
  4
  ̐.ɹࠓޙͷల๬

  View Slide

 5. UXϦαʔννʔϜ
  5
  UXϦαʔνϟʔ σβΠφʔ Ϧαʔνϟʔ Ϧαʔνϟʔ
  ઐ೚/࣮຿୲౰ PM ΞυόΠβʔ ΞυόΠβʔ
  ༗ࢤνʔϜɺओʹ࣮ಇ͸1ਓɻຖिఆྫɻ

  View Slide

 6. UXϦαʔννʔϜ͕Ͱ͖ͨഎܠ
  νʔϜ΍ػೳ΋૿͖͕͑ͯɺࢪࡦͷධՁࢦඪ͕গͳ͔ͬͨ
  6
  UXϦαʔνͷधཁ͸૿͍͕͑ͯͨɺ


  ϓϩδΣΫτ͕๩ͯ͘͠Ͱ͖ͳ͍ɺϊ΢ϋ΢͕ͳ͍ɻ

  View Slide

 7. UXϦαʔννʔϜ্ཱͪ͛ͷॠؒ
  7
  ਂ௡͞ΜΧΫΧΫγΧδΧͰɺUXϦαʔνΛઐ໳Ͱ
  ΍ΔνʔϜΛ࡞ͬͯಈ͖͍ͨΜͰ͚͢Ͳ…
  ͍͍͡ΌΜ͍͍͡ΌΜɻ
  ͦΕͳΒͶ…ʢ۩ମతͳΞυόΠεʣ
  CXO ਂ௡͞Μ

  View Slide

 8. UXϦαʔννʔϜ্ཱ͕͕ͪͬͨ࣌ͷ໨త
  1. ఆৗతͳϦαʔνͷ࣮ࢪ


  2. ϦαʔνจԽͷਁಁ
  8

  View Slide

 9. ຊ೔ͷྲྀΕ
  ̍.ɹnoteʹUXϦαʔννʔϜ͕ੜ·ΕͨܦҢ

  ̎.ɹ্ཱͪ͛࣌ʹۤ࿑ͨ͜͠ͱͱɺ৐Γӽ͑ͨ͜ͱ

  ̏.ɹnote͔ͩΒͰ͖ͨ͜ͱɺָͩͬͨ͜ͱ
  9
  ̐.ɹࠓޙͷల๬

  View Slide

 10. 10
  ΈΜͳཔͬͯ͘Εͳ͍ɻ
  ۤ࿑ᶃ

  View Slide

 11. 11
  ΈΜͳཔͬͯ͘Εͳ͍ɻ
  →UXϦαʔννʔϜΛ஌Βͳ͍
  →UXϦαʔνͷՁ஋͕఻͑ΒΕͯͳ͍
  ۤ࿑ᶃ

  View Slide

 12. ۤ࿑ᶃɿਂ௡͞ΜͷΞυόΠε
  12
  ● Ϧαʔν͕ਖ਼ͯ͘͠΋ɺΈΜͳͷςϯγϣϯ͕Լ͕
  Δͱఆண͠ͳ͍ɻଟগࡶͰ΋ɺΈΜͳ͕Ϧαʔν݁
  Ռָ͕͠ΈʹͳΔํ͕ఆண͢Δɻ
  CXO ਂ௡͞Μ
  ● ຖ೔Ϣʔβʔʹؔ͢Δ৘ใΛ5ݸ͘Β͍શମνϟϯ
  ωϧʹ౤͛Δͱɺઋా͕Ϣʔβʔʹৄ͍͠ײ͕ग़Δ

  View Slide

 13. ۤ࿑ᶃɿ΍ͬͨ͜ͱ
  13
  ΠϯλϏϡʔಈըͷϥΠϒ഑৴

  View Slide

 14. 14

  View Slide

 15. ۤ࿑ᶃɿYouTubeͰศརͩͬͨ͜ͱ
  1. ΈΜͳ͕׳Ε਌͠ΜͰ͍ͯɺϫϯΫϦοΫͰ؍ΕΔ
  2. ฉ͖ͳ͕Β࡞ۀ͕Ͱ͖Δ
  3. ҙ֎ͱηΩϡϦςΟతʹ΋͍͚Δ
  4. λΠϜελϯϓɺϓϨΠϦετͳͲ͕ศར
  15

  View Slide

 16. ۤ࿑ᶃɿ΍ͬͨ͜ͱ
  16
  Ϧαʔν݁ՌΛϚϝʹ
  νϟοτʹ౤ߘ͢Δ

  View Slide

 17. 17

  View Slide

 18. ۤ࿑ᶃɿ౤ߘͷϙΠϯτ
  ● Ϛϝʹ౤ߘ͢ΔɻΠϯλϏϡʔ1݅1݅଎ใΛྲྀ͢ɻ


  ● ςʔϚʹΑͬͯνϟϯωϧΛͩ͠෼͚Δɻ


  ○ ΈΜͳʹؔ܎͋Δͱ͖͸allνϟϯωϧɺݶఆతͩͬͨΒpjt
  νϟϯωϧ


  ● Ϧαʔνϓϩηε΋ݟͤΔɻ


  ● ՝୊͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ๙ΊΒΕͨ࿩΋ࡌͤΔɻ
  18

  View Slide

 19. 19

  View Slide

 20. ۤ࿑ᶃɿ৐Γӽ͑ͨ݁Ռ
  ΈΜͳཔͬͯ͘ΕΔΑ͏ʹͳͬͨʂ


  ● 1,2िؒʹҰճ͘Β͍૬ஊ͕͘ΔΑ͏ʹͳͬͨ


  ● 4.5݅͘Β͍ฒߦͯ͠UXϦαʔν͕ਐΜͰ͍Δ
  20

  View Slide

 21. 21

  View Slide

 22. 22
  ख͕଍Γͳ͍…
  ۤ࿑ᶄ

  View Slide

 23. 23
  ख͕଍Γͳ͍…
  →ࣗ෼ҰਓͰ͸ϜϦɻΈΜͳʹϦαʔνͯ͠΋Β͏͔͠ͳ͍
  →ΈΜͳ΍Γͨ͘ͳ͍Θ͚͡Όͳ͍ɻ
  ۤ࿑ᶄ

  View Slide

 24. ۤ࿑ᶄɿ΍ͬͨ͜ͱ
  24
  ϊ΢ϋ΢ͷυΩϡϝϯτԽ

  View Slide

 25. 25

  View Slide

 26. 26

  View Slide

 27. 27

  View Slide

 28. ۤ࿑ᶄɿ৐Γӽ͑ͨ݁Ռ
  ΈΜͳ͕ਐΜͰࢿྉΛಡΜͰ͘ΕΔɺϚωͯ͘͠ΕΔʂ


  ● εςʔτϝϯτγʔτΛຒΊͨঢ়ଶͰ૬ஊʹདྷͯ͘ΕΔ


  ● ٞࣄ࿥ͷϑΥʔϚοτΛ࢖ͬͯΠϯλϏϡʔΛ࣮ࢪͯ͘͠ΕΔ


  ϦαʔνͷखॱΛઆ໌͢Δͷָ͕ʹͳͬͨʂ


  ● ϛʔςΟϯάΛηοτ͠ͳͯ͘΋ɺࢿྉΛ౉͚ͩ͢ͰࡁΉ
  28

  View Slide

 29. 29

  View Slide

 30. ຊ೔ͷྲྀΕ
  ̍.ɹnoteʹUXϦαʔννʔϜ͕ੜ·ΕͨܦҢ

  ̎.ɹ্ཱͪ͛࣌ʹۤ࿑ͨ͜͠ͱͱɺ৐Γӽ͑ͨ͜ͱ

  ̏.ɹnote͔ͩΒͰ͖ͨ͜ͱɺָͩͬͨ͜ͱ
  30
  ̐.ɹࠓޙͷల๬

  View Slide

 31. noteͰΑ͔ͬͨ͜ͱᶃ
  31
  Ϣʔβʔͱͷڑ཭͕͍ۙɻ
  ϦΫϧʔτखஈ͕ଟ͍ɻ

  View Slide

 32. ϦΫϧʔτखஈ
  DMͰϢʔβʔʹ௚઀࿈བྷ͕औΕΔ
  ެࣜهࣄ΍noteʹݴٴ͍ͯ͠Δ౤ߘʹDM
  →Թ౓ײ͕ߴ͍ਓ͕ଟ͍ͷͰɺҾ͖ड͚ͯ΋Β͍΍͍͢ɻ
  32

  View Slide

 33. 33

  View Slide

 34. noteͰΑ͔ͬͨ͜ͱᶄ
  34
  ༗ࢤνʔϜΛ
  ্ཱ͍͍ͪ͛ͯงғؾ

  View Slide

 35. Ӊ໺͞Μ͕noteʹདྷ͙ͯ͢ͷίϝϯτ
  35

  View Slide

 36. ຊ೔ͷྲྀΕ
  ̍.ɹnoteʹUXϦαʔννʔϜ͕ੜ·ΕͨܦҢ

  ̎.ɹ্ཱͪ͛࣌ʹۤ࿑ͨ͜͠ͱͱɺ৐Γӽ͑ͨ͜ͱ

  ̏.ɹnote͔ͩΒͰ͖ͨ͜ͱɺָͩͬͨ͜ͱ
  36
  ̐.ɹࠓޙͷల๬

  View Slide

 37. ࠓޙͷల๬


  ● த௕ظͷUXϦαʔνͷ࣮ࢪɻτοϓͷҙࢥܾఆͷ໾ʹ΋ཱͭ
  ● ϦαʔνΛ࢓૊ΈԽͯ͠ɺίεύΑ͘ճͤΔΑ͏ʹ͢Δ
  ● ϦαʔνͰ͖ΔਓΛ૿΍͢
  37

  View Slide

 38. 38
  ୭΋͕૑࡞Λ͸͡Ίɺଓ͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δ஥ؒΛ଴ͬͯ·͢
  ΧδϡΞϧ໘ஊϑΥʔϜ͸ͪ͜Β

  View Slide

 39. ؔ࿈ϦϯΫ
  ͜ͷεϥΠυͷ୆ຊ͖ͭnoteɿ
  noteͷUXϦαʔννʔϜ্ཱ͕ͪ͛౰ॳۤ࿑ͨ͜͠ͱ
  ࠓճͷϓϨΠϕϯτاըͷ͖͔͚ͬʹͳͬͨnoteɿ
  ੜ·Εͨ͹͔ΓͷUXϦαʔννʔϜΛࣾ಺ʹ஌ͬͯ΋Β͏ͨΊͷऔΓ૊Έ
  ຊΠϕϯτɿ
  RESEARCH Conference 2022
  39

  View Slide

 40. View Slide