Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Serverless PHP @ SymfonyLive Warszawa 2019

Serverless PHP @ SymfonyLive Warszawa 2019

#serverless nie był do tej pory gorącym tematem w świecie PHP, ponieważ żaden z dostawców usług chmurowych nie wspiera natywnie PHP w środowisku tego typu. Pod koniec zeszłego roku AWS udostępniło dwie nowe usługi (Lambda Runtime API oraz Lambda Layers), które pozwalają na samodzielne dodanie PHP do środowiska typu #serveless. Podczas prezentacji omówię poszczególne elementy takiej architektury oraz pokażę kod PHP działąjacy na AWS Lambda.

Sebastian Grodzicki

June 14, 2019
Tweet

More Decks by Sebastian Grodzicki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. phpinfo() Sebastian Grodzicki
 • Team Lead at • PHP developer

  for 15+ years • #serverless !@sebgrodzicki
 2. Serverless • storage as a service (e.g. Amazon S3), •

  database as a service (e.g. Amazon Aurora), • message queue as a service (e.g. Amazon SQS), • etc.
 3. Why serverless? • We don't manage, update, configure, provision servers

  or containers, • We don't reserve or scale servers or containers, instead they are scaled automatically and transparently for us, • We don't pay for fixed resources, instead we pay for what we actually use (e.g. execution time).
 4. Data center evolution DC VM C C C C C

  C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C
 5. AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
 Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
 Description: ''
 
 Resources:
 MyFunction:
 Type:

  AWS::Serverless::Function
 Properties:
 FunctionName: 'my-function'
 Description: ''
 CodeUri: .
 Handler: index.php
 Timeout: 10
 MemorySize: 1024
 Runtime: provided
 Layers:
 - 'arn:aws:lambda:eu- central-1:209497400698:layer:php-73:6' template.yaml
 6. $ composer require bref/bref $ vendor/bin/bref init $ aws s3

  mb s3://symfonylive $ sam package \
 --output-template-file .stack.yaml \
 --s3-bucket symfonylive CLI
 7. $ composer require bref/bref $ vendor/bin/bref init $ aws s3

  mb s3://symfonylive $ sam package \
 --output-template-file .stack.yaml \
 --s3-bucket symfonylive $ sam deploy \
 --template-file .stack.yaml \
 --capabilities CAPABILITY_IAM \
 --stack-name SymfonyLive CLI
 8. $ vendor/bin/bref invoke my-function
 
 START RequestId: 745a76df-fddc-4cb4-b826-e169d43c67d3 Version: $LATEST


  
 END RequestId: 745a76df-fddc-4cb4-b826-e169d43c67d3
 
 REPORT RequestId: 745a76df-fddc-4cb4-b826-e169d43c67d3 Duration: 13.65 ms Billed Duration: 100 ms Memory Size: 1024 MB Max Memory Used: 63 MB 
 
 "Hello world" CLI
 9. $ vendor/bin/bref invoke my-function --event '{"name":"SymfonyLive"}'
 
 START RequestId: e44bd988-16aa-4a36-abf1-3924acfb7d42

  Version: $LATEST
 
 END RequestId: e44bd988-16aa-4a36-abf1-3924acfb7d42
 
 REPORT RequestId: e44bd988-16aa-4a36-abf1-3924acfb7d42 Duration: 13.27 ms Billed Duration: 100 ms Memory Size: 1024 MB Max Memory Used: 63 MB 
 
 "Hello SymfonyLive" CLI
 10. Benchmarks: Cold starts 128 512 1024 2048 PHP function 600

  ms 280 ms 225 ms 215 ms HTTP application 500 ms 270 ms 270 ms 215 ms Symfony 5.6 s 1.7 s 850 ms 550 ms
 11. Benchmarks: Average (warm) execution time 128 512 1024 2048 PHP

  function 130 ms 32 ms 20 ms 17 ms HTTP application 13 ms 5 ms 3 ms 2 ms Symfony 56 ms 12 ms 6 ms 5 ms
 12. Simplicity Performances Reliability Jobs, Cron ⬤ ⬤ ⬤ API ⬤

  ⬤ ⬤ API with MySQL / PostgreSQL ⬤ ⬤ ⬤ Website ⬤ ⬤ ⬤ Website with MySQL / PostgreSQL ⬤ ⬤ ⬤ Legacy application ⬤ ⬤ ⬤