Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

今、改めてBackboneを評価する

 今、改めてBackboneを評価する

2015/05/27 Data Binding JS Night

Kazuki Shibata

May 27, 2015
Tweet

More Decks by Kazuki Shibata

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࠓɺվΊͯBackboneΛධՁ͢Δ
  @shibe97
  2015/05/27 Data Binding JS Night

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ࣲా ࿨ف (@shibe97)
  ࢓ࣄ
  ಛٕ
  σβΠφʔ݉ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞɻ

  ๭ࣾͰ޿ࠂͷೖߘπʔϧΛ࡞͍ͬͯ·͢ɻ
  ϒϨΠΫμϯεɻ

  View Slide

 3. View Slide

 4. Backbone.jsͱ͸
  • ܰྔͷMV*ϥΠϒϥϦ
  • jQuery, underscore.jsʹґଘ
  • Model, Collection, View, Router, HistoryΛఏڙ
  • require࢖Θͳ͍ͱɺάϩʔόϧԚછ͢Δ
  • σʔλόΠϯσΟϯά͸खಈͰߦͳ͏

  View Slide

 5. Angularͷ୆಄
  • Α͘Angularͱൺֱ͞Ε͍ͯͨ
  • Angular͸૒ํ޲όΠϯσΟϯά͕͋Δ͔Β

  ͍͍ΑͶ
  • Backbone͸શ෦खಈͰॻ͘ͷେมͩΑͶ
  • ৽͍͠ͷ৮Γ͍ͨΑͶʢצʣ

  View Slide

 6. ͔͠͠ɺࠓ
  • Angular2͸૒ํ޲σʔλόΠϯσΟϯάΛ

  ΍ΊΔ
  • React͕άϯάϯདྷͯΔ
  • αʔόαΠυϨϯμϦϯάɺvirtual DOM͕

  དྷͯΔ

  View Slide

 7. ֤ϑϨʔϜϫʔΫൺֱ
  ग़యɿhttps://roost.bocoup.com/2015/austin/blog/why-backbone/

  View Slide

 8. ͱΓ͋͑ͣσʔλόΠϯσΟϯάͷ࿩

  View Slide

 9. ͦ΋ͦ΋

  σʔλόΠϯσΟϯά͸ඞཁͳͷ͔ʁ

  View Slide

 10. σʔλόΠϯσΟϯάͷඞཁੑ
  ʢݸਓతݟղʣ
  • Model͔ΒView΁ͷ൓ө͸͋ͬͨํ͕ྑ͍ͱࢥ͏
  • View͔ΒModel΁ͷ൓ө͸৔߹ʹΑͬͯ͸

  ແ͍ํ͕΍Γ΍͍͢
  • ฤूը໘ͳͲͰ͸ଈ࣌൓ө͞Εͯ͸ࠔΔ
  • ஋ʹΑͬͯ͸όΠϯσΟϯάͨ͘͠ͳ͔ͬͨΓ
  ͢Δ

  View Slide

 11. σʔλόΠϯσΟϯάͷํ๏

  View Slide

 12. Backbone.jsͷΈͷ৔߹

  View Slide

 13. View -> Model
  var  SomeView  =  Backbone.View.extend({  
    events:  {  
      "click  .button"  :  "changeState"  
    },  
    changeState:  function(e){  
      this.model.set("item",  $(e.target).val());  
    }  
  });

  View Slide

 14. Model -> View
  var  SomeView  =  Backbone.View.extend({  
    initialize:  function(){  
      this.model.on("change",  this.render);  
    },  
    render:  function(){  
      $(this.el).empty().html(  
        _.template(  
          $("#template").html(),    
         
          this.model.toJSON()  
        )  
      );  
    }  
  });

  View Slide

 15. खಈόΠϯσΟϯά͸πϥ͍

  View Slide

 16. खಈόΠϯσΟϯά͸πϥ͍
  • ྔ͕૿͑ͯ͘Δͱ΍͔͍ͬ
  • σʔλͷྲྀΕ͕ҙຯෆ໌ʹͳΓ͕ͪ
  • ͤΊͯrender͚ͩͰ΋ࣗಈԽͯ͠΄͍͠…

  View Slide

 17. View Slide

 18. Marionette.jsͱ͸
  • Backbone.jsͷϓϥάΠϯ
  • ओʹView·ΘΓͷػೳ͕֦ு͞ΕΔ
  • Regionػೳ
  • Moduleػೳ

  View Slide

 19. Marionette.jsʹΑΔίϯϙʔωϯτࢥߟ
  • Marionette.jsʹ͸Regionͱ
  ͍͏࢓૊Έ͕͋Δ
  • ྖҬΛ࡞ͬͯɺͦ͜ʹView
  ΛቕΊࠐΜͰ͍͘΋ͷ
  • ͜Ε͸Reactͷ

  ίϯϙʔωϯτͷ߹੒ʹ

  ࣅ͍ͯΔ

  View Slide

 20. Backbone.js + Marionette.js
  !
  ͷ৔߹

  View Slide

 21. Model -> View (Marionette)
  var  SomeView  =  Marionette.ItemView.extend({  
    modelEvents:  {  
      "change":  "render"  
    }  
  });

  View Slide

 22. Model -> View (ൺֱ༻Backbone)
  var  SomeView  =  Backbone.View.extend({  
    initialize:  function(){  
      this.model.on("change",  this.render);  
    },  
    render:  function(){  
      $(this.el).empty().html(  
        _.template(  
          $("#template").html(),    
         
          this.model.toJSON()  
        )  
      );  
    }  
  });

  View Slide

 23. ѱ͘ͳ͍

  View Slide

 24. ϩΰ͕ͳ͍ͷͰNYTimesͷΛ…

  View Slide

 25. Stickit.jsͱ͸
  • Backbone.jsͷϓϥάΠϯ
  • σʔλόΠϯσΟϯά·ΘΓͷػೳڧԽ
  • ยํ޲όΠϯσΟϯά
  • ૒ํ޲όΠϯσΟϯά

  View Slide

 26. Viewؙ͝ͱͷ࠶ඳըΛͤ͞ͳ͍
  • ೖྗ஋Λଈ࣌൓ө͍ͤͨ͞UIͰ͸

  ೖྗ͢ΔͨͼʹView͕࠶ඳը͞Εͯ͠·͍
  ΧʔιϧΞ΢τͯ͠͠·͏
  • stickit͸ͦΕΛ๷͍Ͱ͘ΕΔ

  View Slide

 27. Backbone.js +
  Marionette.js + Stickit.js
  !
  ͷ৔߹

  View Slide

 28. Model View (Marionette+Stickit)
  var  SomeView  =  Marionette.ItemView.extend({  
    bindings:  {  
      "#item":  "item"  
    },  
    onRender:  function(){  
      this.stickit();  
    }  
  });

  View Slide

 29. Model View (ൺֱ༻Backbone)
  var  SomeView  =  Backbone.View.extend({  
    initialize:  function(){  
      this.model.on("change",  this.render);  
    },  
    events:  {  
      "click  .button"  :  "changeState"  
    },  
    changeState:  function(e){  
      this.model.set("item",  $(e.target).val());  
    },  
    render:  function(){  
      $(this.el).empty().html(  
        _.template(  
          $("#template").html(),            
          this.model.toJSON()  
        )  
      );  
    }  
  });

  View Slide

 30. ྑ͍ײ͡

  View Slide

 31. Backboneͷ͜Ε͔Β

  View Slide

 32. Backboneͷ͜Ε͔Β
  • ͓ͦΒ͘Backbone.js͸େ͖͘͸มΘΒͳ͍͸ͣ
  • ͦΕ͕BackboneͷҰ൪ͷϝϦοτͩͱࢥ͏
  • ഁյతͳมߋ =>શ໘ϦχϡʔΞϧ͸େมͱ͍͏ҙຯͰ
  • Marionette.jsଆͰɺvirtualDOMͳͲͷ࿩΋ͪΒ΄Βग़͍ͯΔ

  ͚Ͳɺ·ͩٞ࿦தͱ͍͏ײ͡
  • Backbone + React ͳͲͰɺϞδϡʔϧ୯ҐͰ࢖ΘΕΔ͜ͱ͸

  ݁ߏ͋Γͦ͏

  View Slide

 33. BackboneͱFluxͷؔ܎
  • ಛʹ੍໿͸ͳ͍ͨΊɺ

  FluxͷΑ͏ʹσʔλͷྲྀΕΛҰํ޲ʹ͢Δ͜ͱ͸Մೳ
  • View -> Controller -> Model -> View -> …
  • ViewͰϢʔβʔΠϕϯτΛ͔ͭΈɺ

  ͔ͦ͜ΒApp.vent.trigger(…)ͰControllerʹ఻͑ɺ

  Controller͕֘౰ModelʹมߋΛՃ͑Δ
  • Marionette͕ఏڙ͍ͯ͠ΔController͸Կͷ໾ׂ΋͍࣋ͬͯͳ͍ͷͰɺ

  ͦΕΛFlux෩ʹҙຯ෇͚ͯ͋͛͠Ε͹͍͚ͦ͏

  View Slide

 34. ݁࿦

  View Slide

 35. σʔλͷྲྀΕ͕Ұํ޲ʹͳΔΑ͏ʹ
  όΠϯσΟϯά΋ยํ޲͕ྑͦ͞͏
  (Model -> View)

  View Slide

 36. Thank you :)

  View Slide