$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Jamstack × PWA におけるキャッシュ戦略

Jamstack × PWA におけるキャッシュ戦略

PWA Night vol.18 ~パフォーマンス~ での発表資料です。

Kazuki Shibata

July 15, 2020
Tweet

More Decks by Kazuki Shibata

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Jamstack × PWA ʹ͓͚ΔΩϟογϡઓུ
  ʢNuxtϕʔεͷ͓࿩ʣ
  ࣲా ࿨ف - Wanta, Inc
  PWA Night vol.18 ʙύϑΥʔϚϯεʙ

  View Slide

 2. ࣲా ࿨ف / Kazuki Shibata
  ΢Υϯλגࣜձࣾͷڞಉ૑ۀऀ
  $00ɻ
  NJDSP$.4ͷσβΠϯɺϑϩϯτ

  ։ൃΛ͍ͯ͠·͢ɻ
  +BNTUBDL/FYU/VYU͕޷͖ɻ
  !TIJCF

  View Slide

 3. View Slide

 4. microCMSͷ঺հ
  • ೔ຊ੡ͷϔουϨεCMS
  • ίϯςϯπ͸APIܦ༝Ͱऔಘ
  • ϚϧνϓϥοτϑΥʔϜʹରԠ
  • Imgix౥ࡌ
  • Jamstackͱͷ૬ੑ΋˕

  View Slide

 5. ຊ೔ͷྲྀΕ
  • Jamstackͱ͸
  • JamstackͷΩϟογϡઓུ
  • Ωϟογϡߏ੒
  • NuxtͷϓϦϑΣονػೳ
  • Nuxt PWA

  View Slide

 6. Jamstackͱ͸
  What is the Jamstack

  View Slide

 7. View Slide

 8. Jamstack
  • ࣄલϏϧυͨ͠੩తϑΝΠϧΛ഑৴ʢʴAPIʹΑΔॲཧʣ
  • SSG + CSRͷϋΠϒϦου
  • ॳظϖʔδ͸ࣄલϏϧυͨ͠੩తϑΝΠϧΛϩʔυ͠ɺϖʔδભҠ
  ࣌͸CSRΛߦ͏
  • ϝσΟΞͳͲɺ੩తίϯςϯπͷଟ͍αΠτʹ޲͍͍ͯΔ

  View Slide

 9. Α͋͘ΔJamstackͷߏ੒

  View Slide

 10. JamstackͷϝϦοτ
  • ඞཁͳͷ͸੩తϑΝΠϧͷϗεςΟϯάͷΈ
  • NetlifyɺGitHub PagesɺS3ɺVercelͳͲʢݸਓར༻ϨϕϧͳΒແྉʣ
  • APIίʔϧ͸Ϗϧυ࣌ͷΈ
  • APIϦΫΤετ਺ͷ੍ݶ͕͋ͬͯ΋҆৺
  • ສ͕ҰɺAPI͕མͪͯ΋҆৺
  • ηΩϡΞˍϋΠύϑΥʔϚϯεˍ͍҆

  View Slide

 11. JamstackͷσϝϦοτ
  • ϖʔδ਺͕ଟ͍ͱϏϧυʹຖճ͕͔͔࣌ؒͬͯ͠·͏
  • ϓϨϏϡʔͷ࣮૷͕ͪΐͬͱ໘౗
  • εςʔδϯά؀ڥΛͲ͏΍ͬͯߏங͢Δ͔౳ɺ஌ݟ͕·ͩগͳ͍

  View Slide

 12. JamstackͷΩϟογϡઓུ
  Cache Strategy

  View Slide

 13. Ωϟογϡߏ੒
  CDN
  Ωϟογϡ
  ϒϥ΢β

  Ωϟογϡ
  ωοτϫʔΫ

  View Slide

 14. Ωϟογϡߏ੒
  CDN
  Ωϟογϡ
  Service Worker
  Cache API
  ϒϥ΢β

  Ωϟογϡ
  ωοτϫʔΫ
  ϒϥ΢β
  Service Worker͸ίίʹॲཧΛڬΊΔʢProxyͬΆ͍໾ׂʣ
  ௥هɿϒϥ΢βΩϟογϡԚછΛͤ͞ͳ͍ͨΊʹ
  ϒϥ΢βΩϟογϡΑΓखલʹSW͕͋Δ

  View Slide

 15. Cache APIͱϒϥ΢βΩϟογϡͷҧ͍
  • Cache APIΛ࢖͏ͱΩϟογϡͷࡉ͔͍ίϯτϩʔϧ͕Ͱ͖Δ
  • ·ͩΞΫηε͍ͯ͠ͳ͍ϑΝΠϧ΋ΩϟογϡͰ͖Δ
  • ϑΝΠϧ୯ҐͰͷΩϟογϡ੍ޚ͕Ͱ͖Δ
  • ΦϑϥΠϯͰ΋࢖͑Δ

  View Slide

 16. NuxtͷϓϦϑΣονػೳ
  • Nuxtʹ͸ViewableΤϦΞͷϦϯΫઌΛϓϦϑΣον͢Δػೳ͕

  ͍͍ͭͯΔ
  • Full Static Generation ʹΑΔpayloadϑΝΠϧ΋ର৅
  • payloadϑΝΠϧɿSPAભҠઌͷσʔλ
  • ϒϥ΢βΩϟογϡࡁΈͷϑΝΠϧ͸औಘ͠ʹߦ͔ͳ͍
  • ମײతʹ͸ඇৗʹߴ଎

  View Slide

 17. DEMO
  https://microcms.io/blog

  View Slide

 18. ϓϦϑΣονɿࣄલʹσʔλΛऔಘ
  CDN
  Ωϟογϡ
  Service Worker
  Cache API
  ϒϥ΢β

  Ωϟογϡ
  ωοτϫʔΫ
  ϒϥ΢β
  ϝϞϦ
  ౰વɺωοτϫʔΫΛհ͢͜ͱͰϓϦϑΣον͞ΕΔ·Ͱͷ࣌ؒ͸௕͘ͳΔ

  View Slide

 19. ϓϦϑΣονɿࣄલʹσʔλΛऔಘ
  CDN
  Ωϟογϡ
  Service Worker
  Cache API
  ϒϥ΢β

  Ωϟογϡ
  ωοτϫʔΫ
  ϒϥ΢β
  ϝϞϦ
  ϓϦϑΣονσʔλ΋ग़དྷΔݶΓΩϟογϡ͍ͨ͠

  View Slide

 20. Nuxt PWA
  Progressive Web App

  View Slide

 21. View Slide

 22. ϥϯλΠϜΩϟογϡ
  ϓϦΩϟογϡ
  • ϑΣον࣌ʹΩϟογϡ
  • ΩϟογϡઓུΛࢦఆͰ͖Δ
  • Service WorkerͷΠϯετʔϧ࣌ʹࣄલʹΩϟογϡ͓ͯ͘͜͠ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ະΞΫηεͷϑΝΠϧΛΩϟογϡͰ͖Δ
  • ϫΠϧυΧʔυ͸࢖͑ͳ͍ʢଟ෼ʣ

  View Slide

 23. ग़య: https://developers.google.com/web/tools/workbox/modules/workbox-strategies
  ΩϟογϡઓུɿCache first

  View Slide

 24. ग़య: https://developers.google.com/web/tools/workbox/modules/workbox-strategies
  ΩϟογϡઓུɿNetwork first

  View Slide

 25. ग़య: https://developers.google.com/web/tools/workbox/modules/workbox-strategies
  ΩϟογϡઓུɿStale-While-Revalidate
  όοΫάϥ΢ϯυͰ

  ϑΣον

  View Slide

 26. Nuxt PWA
  • PWAϞδϡʔϧΛೖΕΔͱɺϏϧυ࣌ʹࣗಈతʹsw.jsΛ࡞੒ͯ͘͠ΕΔ
  • ಺༰͸nuxt.config.jsͰઃఆͰ͖Δ
  • Workbox API͕࢖͑Δ
  • Google੡ͷศརϥΠϒϥϦ
  • σϑΥϧτͰ /_nuxt/ ҎԼ͸ Cache first ͰϥϯλΠϜΩϟογϡ͞ΕΔ
  • όϯυϧJSྨ
  • ϓϦϑΣον͞ΕΔ payload.js ྨ
  • σϑΥϧτͰ͸ϓϦΩϟογϡͷઃఆ͸ͳ͠ʢv3Ҏ߱ʣ

  View Slide

 27. View Slide

 28. Nuxt Jamstackʹ͓͚ΔΩϟογϡઓུ
  • ίϯςϯπHTML͸ߋ৽ੑ͕ߴ͍ͷͰɺnetworkFirst ͔ staleWhileRevalidate
  • /_nuxt/ ഑Լ͸Ϗϧυͷͨͼʹϋογϡ஋͕෇͘ͷͰ cacheFirst Ͱ໰୊ͳ͍
  • ϓϦΩϟογϡ͸ωΠςΟϒΞϓϦͷΠϯετʔϧͱಉ͡ߟ͑ํͰྑͦ͞͏
  • PWAΞϓϦͷ༰ྔ૿Ճ͸๬·͘͠ͳ͍
  • جຊ͸ݻఆΞηοτʢΞΠίϯɺϩΰྨʣͷΈ͕ແ೉͔ʁ
  • NuxtϓϦϑΣον͕͋ΔͷͰɺϓϦΩϟογϡͷඞཁੑ͸ͦΜͳʹͳͦ͞͏

  View Slide

 29. nuxt.config.js ͷઃఆ
  • offlineAssets
  • ϓϦΩϟογϡ
  • runtimeCaching
  • ϥϯλΠϜΩϟογϡ
  • ΫϩεΦϦδϯͳ௨৴ʹରͯ͠͸networkFirst·ͨ͸
  staleWhileRevalidate͔͠࢖͑ͳ͍
  • ͪΌΜͱCORSઃఆ͕ग़དྷ͍ͯΕ͹͍͚Δ͔΋

  ʢݕূؒʹ߹Θͣʣ
  • ࢀߟɿhttps://developers.google.com/web/tools/
  workbox/guides/handle-third-party-requests

  View Slide

 30. ΞΠίϯྨ
  3rd party
  CDN

  View Slide

 31. ·ͱΊ
  Summary

  View Slide

 32. ·ͱΊ
  • Jamstackͷར఺͸੩తϑΝΠϧ഑৴ʴSPAʹΑΔߴύϑΥʔϚϯε
  • NuxtϓϦϑΣονͰύϑΥʔϚϯε޲্

  ʢϦιʔεͷϩʔυ࣌ؒΛ΄΅ແͤ͘Δʣ
  • Service WorkerͰΩϟογϡΛޮ཰Խͯ͠͞ΒʹύϑΥʔϚϯε޲্

  View Slide

 33. Thanks :)
  !TIJCF

  View Slide