$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Try Web Assembly for Go!! ~ gopherdojo#3 LT ~

Go Takagi
September 18, 2018

Try Web Assembly for Go!! ~ gopherdojo#3 LT ~

Go Takagi

September 18, 2018
Tweet

More Decks by Go Takagi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϑϩϯτΤϯυͰ΋
  Go͍ͨ͠!!
  Goಓ৔ #3 LTେձ
  Go Takagi
  @shimastripe

  View Slide

 2. ✦ ໊લ
  • ߴ໦ ߽
  ✦ େֶ
  • ౦ژ޻ۀେֶ M2
  ✴ ϦόʔεΤϯδχΞϦϯά΍ϓϩάϥϜཧղʹؔ͢ΔݚڀγςϚε
  ✦ ීஈ
  • iOS / ϑϩϯτΤϯυपΓ͕جຊ޷͖Ͱ͢
  ✦ SNS
  • GitHub : @shimastripe
  • Twitter : @shimastriper
  • Blog : https://shimastripe.goat.me
  • KyashID: root
  ࣗݾ঺հ


  View Slide

 3. Goಓ৔ɺ໘ന͔ͬͨ!!
  ͔ͤͬͩ͘͠࠷৽ͷGoࣄ৘΋
  ৮ͬͯΈ͍ͨ

  View Slide

 4. WebAssembly
  Go 1.11 adds an experimental port to WebAssembly.

  View Slide

 5. ✦ ϑϩϯτ(ϒϥ΢β)Ͱಈ͘όΠφϦ
  • ϝΠϯ͸jsͰਏ͔ͬͨύϑΥʔϚϯεΛͳΜͱ͔͢Δ
  • αΠζ΋খ͍͞ɺಡΈࠐΈ΋վળ
  ✦ ଟ࠼ͳݴޠ͔Βੜ੒Ͱ͖Δ
  • C/C++/Rust/Go/etc.
  ✴ WebΛλʔήοτʹίϯύΠϧ͢ΔΠϝʔδ
  ✴ ࠓ·Ͱ͸JavaScriptʹม׵͢ΔࢼΈ͕ଟ਺
  ✤ Scala.jsͱ͔GopherJSͱ͔
  Web Assembly


  View Slide

 6. ✦ ͋͘·ͰϝΠϯ͸ܭࢉߴ଎Խ (ܭࢉ଎౓ + file size)
  • ήʔϜͱ͔WebGL ͕͠͹Β͘͸ओ
  ✦ DOMૢ࡞Ͱ͖ͳ͍ (ࠓͷॴ?)
  • GoͰ͸WebAssembly͔ΒJSͷؔ਺Λίʔϧ (import "syscall/js")
  • DOM, EventListenerΛҰԠर͑Δ
  ✦ طଘͷϥΠϒϥϦͱͷ݉Ͷ߹͍
  • JSϑϨʔϜϫʔΫ͕ੵΈ্͛ͨࢿ࢈͸؆୯ʹ͸ख์ͤͳ͍
  ✦ όΠτίʔυ
  • ؆қ೉ಡԽʹ͸ͳΔ͔΋!!
  ۜͷ஄ؙ͔? (JSΛશͯஔ͖׵͑Δ???)


  View Slide

 7. ✦ Document
  • Β͍͠doc͸·ͩͳ͍
  • https://github.com/golang/go/wiki/WebAssembly
  • αϯϓϧίʔυ͕഑෍͞ΕͯΔ

  ͱΓ͋͑ͣ


  $ curl -sO https://raw.githubusercontent.com/golang/go/
  master/misc/wasm/wasm_exec.html
  $ curl -sO https://raw.githubusercontent.com/golang/go/
  master/misc/wasm/wasm_exec.js
  ```main.go
  func main() {
  fmt.Println(“Hello WASM!!”)
  }
  ```

  View Slide

 8. Hello WASM !!
  $ GOOS=js GOARCH=wasm go build -o test.wasm main.go
  $ open wasm_exec.html
  Goͷඪ४ग़ྗ͕console.log͞ΕΔ

  View Slide

 9. ✦ JS→Go͸main͔͠·ͩݺ΂ͳ͍?
  • wasm_exec.js ্Ͱrun(main)͔͠ఆٛ͞Ε͍ͯͳ͍
  ✴ JSଆͷ໰୊͔΋͠Εͳ͍
  ✦ JS→Goଆʹ஋౉ͤΔ?
  • jsͷGo Instanceͷargvʹ஋ΛೖΕΔ
  ✴ os.Args() ͔Βर͑Δ
  ✴ ؀ڥม਺΋͍͚Δ
  ✦ Go→JSʹ஋౉ͤΔ?
  • os.Stdoutʹग़ͨ͠Βconsole.log͞ΕΔ͜ͱ͔͠ݟ౰ͨΒͳ͍…
  • Go͔ΒJSΛcallͯ͠eventListenerʹؔ਺Ληοτ͸Ͱ͖Δ
  Experimental: ͨͿΜ࠷ॳʹͿͪ͋ͨΔ(ͬͨ)͜ͱ


  View Slide

 10. ✦ wasm_exec.js Λ֦ு
  • console.log ͍ͯͨ͠ՕॴΛDOMʹॻ͖ࠐ·ͤΔ
  ✦ Goଆ (shimabot.NotifyTrainInformation())
  • ࣗ෼ͷChatBotͷ౦ٸઢӡߦεΫϦϓτΛbuild
  ✴ ఆظతʹݟʹߦͬͯిं͕ࢭ·ͬͯͳ͍͔֬ೝ
  • JSଆͷnotify()ؔ਺ʹొ࿥͢Δ
  ΋͏গ͠…


  writeSync(fd, buf) {
  outputBuf += decoder.decode(buf);
  const nl = outputBuf.lastIndexOf("\n");
  if (nl != -1) {
  const elm = document.querySelector("#wrapper");
  let div = document.createElement('div');
  div.textContent = outputBuf.substr(0, nl);
  elm.appendChild(div);
  }

  View Slide

 11. ✦ ࣮ߦͰ͖ͨ!!
  • CORS͸֎͞ͳ͍ͱ

  ͍͚ͳ͔ͬͨ
  • ґଘϥΠϒϥϦͰ

  Ϗϧυࣦഊ͕݁ߏ͋Γ…
  ✦ ࢖ͬͯΈͯ
  • APIϦΫΤετ͘Β͍ͳΒׂͱ
  ͦͷ··ಈ͔ͤΔ
  • JSଆ͔ΒGoͷؔ਺Λࢦఆͯ͠
  ݺ΂ΔΑ͏ʹͳΕ͹ศར
  ϒϥ΢β্ͰࣗલGoίʔυͷ࣮ߦ


  View Slide

 12. ✦ Web Assembly
  • ϋΠύϑΥʔϚϯε͕ٻΊΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨ

  WebΛࢧ͑ΔͨΊͷόΠφϦΛ༻͍ͨߴ଎Խ
  ✦ Go Web Assembly
  • ·ͩࢼݧ of ࢼݧஈ֊ɻ
  • Goଆͷؔ਺Λׂͱ؆୯ʹϒϥ΢βͰ࣮ߦͰ͖ͨ
  • CLIͰ࡞͖ͬͯͨػೳΛ্ख͘׆༻Ͱ͖ͨΓ͠ͳ͍͔?
  ·ͱΊ


  ͜Ε͔ΒͷAPI࣍ୈ͚ͩͲɺ͍ΖΜͳ࢖͍ํͰ͖ͦ͏!!

  View Slide

 13. ✦ Wiki
  • https://github.com/golang/go/wiki/WebAssembly
  ✦ Tutorial
  • https://www.youtube.com/watch?v=4kBvvk2Bzis
  • https://www.youtube.com/watch?v=iTrx0BbUXI4
  ✦ Blog
  • https://blog.gopheracademy.com/advent-2017/go-wasm/
  • https://www.kabuku.co.jp/developers/go-to-webassembly
  • http://iqeiq.hatenablog.com/entry/2017/12/02/033238
  • https://yhara.jp/2017/12/01/webassembly
  ࢀߟࢿྉ (Ҿ༻)


  View Slide