Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digdagを仕事で使ってみて良かったこと、ハマったこと / Using Digdag in production environment

Digdagを仕事で使ってみて良かったこと、ハマったこと / Using Digdag in production environment

Takehiro Shiozaki

June 07, 2017
Tweet

More Decks by Takehiro Shiozaki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. %JHEBHΛ࢓ࣄͰ࢖ͬͯΈͯ
  ྑ͔ͬͨ͜ͱɺϋϚͬͨ͜ͱ
  8PSLqPX&OHJOFT/JHIU
  VASILY,Inc. Ԙ㟒݈߂

  View Slide

 2. Ԙ㟒݈߂
  w ೥ʹ7"4*-:ʹ৽ଔೖࣾ
  w ීஈͷ͓࢓ࣄ͸3BJMTͰXFC"1*࡞ͬͨΓɺ4PMSͷϝϯςͨ͠Γ

  5BCMFBV#JH2VFSZͰμογϡϘʔυ࡞ͬͨΓ
  w %JHEBHྺ͸·ͩिؒ͘Β͍
  7"4*-: *OD
  TPGUXBSFFOHJOFFS

  View Slide

 3. *20/
  Ҏ্ͷϑΝογϣϯ&$αΠτ͔Β
  ྦྷܭ ສ఺Λ௒͑Δ঎඼Λܝࡌ
  ݄ؒສਓҎ্͕ར༻͢Δ೔ຊ࠷େڃͷϑΝογϣϯαΠτ

  View Slide

 4. w ͱ͋ΔҊ݅ͰΫϩʔϥʔΛ࡞Γ·ͨ͠
  w ਺αΠτͷ৘ใΛΫϩʔϧ͠ɺ

  ͦΕΒͷ৘ใΛϚʔδͨ͠ޙʹ4ʹอଘ
  ͲΜͳ΋ͷΛ࡞ͬͨͷ͔

  View Slide

 5. %"(Ͱॻ͘ͱ͜Μͳײ͡
  $SBXM
  $SBXM
  $SBXM/
  .FSHF 6QMPBE
  ɾɾɾ

  View Slide

 6. DSPOͰ؅ཧ͍ͯͨ͠ࠒ
  0 0 * * * crawl-1

  0 0 * * * crawl-2
  0 0 * * * crawl-N
  # crawl処理は30分以内に終わるはず
  0 30 * * * merge

  # merge処理は10分以内に終わるはず
  0 40 * * * upload

  View Slide

 7. DSPOͰ؅ཧ͍ͯͨ͠ࠒ
  0 0 * * * crawl-1

  0 0 * * * crawl-2
  0 0 * * * crawl-N
  # crawl処理は30分以内に終わるはず
  0 30 * * * merge

  # merge処理は10分以内に終わるはず
  0 40 * * * upload
  ΋͠ɺ෼Ҏ಺ʹऴΘΒͳ͔ͬͨΒʁ

  View Slide

 8. DSPOͰ؅ཧ͍ͯͨ͠ࠒ
  0 0 * * * crawl-1

  0 0 * * * crawl-2
  0 0 * * * crawl-N
  # crawl処理は30分以内に終わるはず
  0 30 * * * merge

  # merge処理は10分以内に終わるはず
  0 40 * * * upload
  ͜ͷॲཧ͕ࣦഊͨ͠Βɺ
  ͜ΕҎ߱ͷॲཧ͸ετοϓ͢Δ΂͖ʁ

  View Slide

 9. DSPOͰ؅ཧ͍ͯͨ͠ࠒ
  0 0 * * * crawl-1

  0 0 * * * crawl-2
  0 0 * * * crawl-N
  # crawl処理は30分以内に終わるはず
  0 30 * * * merge

  # merge処理は10分以内に終わるはず
  0 40 * * * upload
  ॲཧ͕ࣦഊͨ࣌͠ʹ͸ϦτϥΠ͍ͨ͠

  View Slide

 10. DSPOͰ؅ཧ͍ͯͨ͠ࠒ
  0 0 * * * crawl-1

  0 0 * * * crawl-2
  0 0 * * * crawl-N
  # crawl処理は30分以内に終わるはず
  0 30 * * * merge

  # merge処理は10分以内に終わるはず
  0 40 * * * upload
  ্ྲྀͷॲཧ͕ϦτϥΠͨ࣌͠ʹ͸ɺ
  ॲཧͷ։࢝࣌ࠁΛ஗Β͍ͤͨ

  View Slide

 11. DSPOͰ؅ཧ͍ͯͨ͠ࠒ
  0 0 * * * crawl-1

  0 0 * * * crawl-2
  0 0 * * * crawl-N
  # crawl処理は30分以内に終わるはず
  0 30 * * * merge

  # merge処理は10分以内に終わるはず
  0 40 * * * upload
  Τϥʔ͕ى͖ͨΒ௨஌͕ཉ͍͠

  View Slide

 12. ͭΒ͍

  View Slide

 13. w લड़ͨ͠ʮͭΒ͞ʯΛղফ͢ΔͨΊʹಋೖ
  w %JHEBHಋೖͷཧ༝
  w ৴པͱ࣮੷ͷ5SFBTVSF%BUB੡044
  w "JSqPX΍-VJHJͱൺ΂Δͱઃఆ͕γϯϓϧ
  w Ϟάϥ͕νϟʔϛϯά
  %JHEBHಋೖ

  View Slide

 14. ͔͜͜Βຊ୊
  %JHEBHΛಋೖͯ͠Α͔ͬͨ͜ͱ
  ˍ
  %JHEBHͷಋೖͰϋϚͬͨ͜ͱ

  View Slide

 15. w "JSqPX΍-VJHJͱൺ΂Δͱࣗ༝౓͕௿͍

  ˢͦ΋ͦ΋ߴ͍ࣗ༝౓͸ෆཁ
  Α͔ͬͨ͜ͱઃఆϑΝΠϧ͕γϯϓϧ
  timezone: UTC
  +setup:
  echo>: start ${session_time}
  +disp_current_date:
  echo>: ${moment(session_time).utc().format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss Z')}
  +repeat:
  for_each>:
  order: [first, second, third]
  animal: [dog, cat]
  _do:
  echo>: ${order} ${animal}
  _parallel: true
  +teardown:
  echo>: finish ${session_time}

  View Slide

 16. w %JHEBHαʔόʔʹ͸%PDLFS͚ͩΛΠϯετʔϧ
  w ΞϓϦέʔγϣϯͷ࣮ߦ؀ڥ͸ίϯςφ಺ʹด͡ࠐΊ
  w %JHEBHαʔόʔͷߏ੒͕γϯϓϧʹͳΔ
  Α͔ͬͨ͜ͱ%PDLFSαϙʔτ

  View Slide

 17. w /tmp/digdag-tempdir* ͕λεΫຖʹੜ੒͞ΕΔ
  w ଞͷλεΫ͔ΒͷӨڹΛ࠷খԽͰ͖Δ
  w ˞%JHEBHTFSWFSݶఆ
  Α͔ͬͨ͜ͱҰ࣌σΟϨΫτϦͰλεΫΛ࣮ߦ

  View Slide

 18. w QZΦϖϨʔλʔ͸QZUIPOίϚϯυΛݺͼग़͢
  w 6CVOUVͰ͸QZUIPOίϚϯυͰ1ZUIPO͕ɺ
  QZUIPOίϚϯυͰ1ZUIPO͕࣮ߦ͞ΕΔ
  w ࢖͍͔ͨͬͨͷ͸1ZUIPOͷํ
  w ղܾࡦ
  w 1ZUIPOͷ%PDLFSΠϝʔδΛ࢖༻
  ϋϚͬͨ͜ͱ1ZUIPOͷόʔδϣϯ

  View Slide

 19. w ղܾࡦ
  w 4ʹҰ࣌ϑΝΠϧΛஔ͍ͯड͚౉͠Λ͢Δ
  ϋϚͬͨ͜ͱҰ࣌ϑΝΠϧͷड͚౉͠
  _export:
  docker:
  image: python:3.6.1
  +crawl:
  _parallel: true
  +crawl1:
  sh>: crawl.sh > temp_result_1.json
  +crawl2:
  sh>: crawl.sh > temp_result_2.json
  +merge:
  sh>: merge.sh temp_result1.json temp_result2.json
  &3303
  ϑΝΠϧ͕ݟ͔ͭΒͳ͍

  View Slide

 20. w υΩϡϝϯτʹॻ͔Ε͍ͯͳ͍ػೳ͕͋ͬͨΓ
  w TFSWFSϞʔυͱTDIFEVMFSϞʔυͷ࢖͍෼͚ͷج४
  w ϓϥάΠϯϚωʔδϟ embulk gemతͳ

  ͜Ε͔Βʹظ଴

  View Slide

 21. w %JHEBHศར
  w DSPOӡ༻ͷʮͭΒ͞ʯΛղফͯ͘͠ΕΔϞάϥ
  w ·ͩࢼͨ͜͠ͱ͕ͳ͍ਓ͸ɺҎԼͷίϚϯυΛ࣮ߦͯ͠Πϯετʔϧ
  • $ curl -o ~/bin/digdag --create-dirs \

  -L "https://dl.digdag.io/digdag-latest"

  $ chmod +x ~/bin/digdag

  $ echo 'export PATH="$HOME/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
  ·ͱΊ

  View Slide