Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JuliaCon2015に行ってきました

 JuliaCon2015に行ってきました

JuliaTokyo #4 http://juliatokyo.connpass.com/event/16570/

JuliaTokyoは、技術計算のための新言語「Julia」の集いです。http://julia.tokyo/

Sorami Hisamoto

July 11, 2015
Tweet

More Decks by Sorami Hisamoto

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JuliaCon2015
  ʹߦ͖ͬͯ·ͨ͠
  2015.07.11 @ JuliaTokyo #4
  @sorami

  View full-size slide

 2. JuliaTokyo #4
  2015.07.11

  View full-size slide

 3. ࿈བྷࣄ߲
  ‣ ઃඋ

  ‣ τΠϨ

  ‣ WiFi

  ‣ ࣗಈൢചػɺ΢Υʔλʔαʔόʔ

  ‣ ٤Ԏॴ

  ‣ ݐ෺ೖޱ

  ‣ ࠙਌ձ

  ‣ ඈͼೖΓLTืू

  ‣ ձ৔ͰͷGitϓϩτίϧ

  View full-size slide

 4. http://julia.tokyo

  View full-size slide

 5. julia-wakalang

  github.com/juliatokyo/julia-wakalang/

  View full-size slide

 6. julia-wakalang

  github.com/juliatokyo/julia-wakalang/
  ๏JuliaͷΘ͔Βͳ͍͜ͱ΁ͷ࣭໰Λ
  ೔ຊޠͰ͢Δ৔ॴ
  ๏ʮ͜͏͍͏ͷ͕ཉ͍͠ʯͱ͍͏

  ࡶͳໝ૝΍ເͰ΋͍͍͔΋

  View full-size slide

 7. νϟοτ (Gitter)

  gitter.im/JuliaTokyo/julia-wakalang

  View full-size slide

 8. ݴޠΞϯέʔτ #4
  ݴޠ ਓ਺
  Python 37
  R 21
  C 14
  Julia 14
  Java 13
  C++ 12
  Ruby 12
  Excel 7
  ݴޠ ਓ਺
  Perl 5
  SAS 4
  Scala 4
  Go 3
  Matlab 2
  Visual
  Basic
  2
  Clojure 1
  F# 1
  ͦͷଞ
  ‣ 3ਓ: 

  JavaScript

  ‣ 2ਓ: 

  Haskell, PHP, Objective C, D

  ‣ 1ਓ: 

  C#, .Net, SQL, Apex,
  ECMAScript, Elixir, Swift, Erlang,
  CUDA
  Q: ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ
  56ਓ ʢෳ਺ճ౴Մʣ

  View full-size slide

 9. ݴޠΞϯέʔτ: #2~#4
  ਓ਺
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  ීஈ࢖͏ݴޠ
  Python R Java C++ Ruby Excel C Julia Matlab Scala Perl ͦͷଞ
  #2 #3 #4
  #2: 81ਓ, #3: 75ਓ, #4: 56ਓ ʢෳ਺ճ౴Մʣ

  View full-size slide

 10. JuliaCon2015
  ʹߦ͖ͬͯ·ͨ͠
  2015.07.11 @ JuliaTokyo #4
  @sorami

  View full-size slide

 11. juliacon.org

  View full-size slide

 12. juliacon.org
  2015೥6݄24-27೔ @Ϙετϯ, U.S.A.

  View full-size slide

 13. juliacon.org
  2015೥6݄24-27೔ @Ϙετϯ, U.S.A.
  ༷ʑͳτϐοΫ
  ‣ݴޠ࢓༷, ฒྻॲཧ, FFI …
  ‣ਂ૚ֶश, 3DϓϦϯλ ࠷దԽ…
  ‣υϝΠϯ: ෺ཧֶ, ఱจֶ, όΠΦΠϯϑΥ
  ϚςΟΫε, ܦࡁֶ, ஍ཧֶ …

  View full-size slide

 14. juliacon.org
  2015೥6݄24-27೔ @Ϙετϯ, U.S.A.
  ༷ʑͳτϐοΫ
  ‣ݴޠ࢓༷, ฒྻॲཧ, FFI …
  ‣ਂ૚ֶश, 3DϓϦϯλ ࠷దԽ…
  ‣υϝΠϯ: ෺ཧֶ, ఱจֶ, όΠΦΠϯϑΥ
  ϚςΟΫε, ܦࡁֶ, ஍ཧֶ …
  ࢀՃऀ਺
  ‣2014: 70+, 2015: 180+, 2016: ?

  View full-size slide

 15. juliacon.org

  View full-size slide

 16. Massachusetts Institute of Technology
  twitter.com/acidflask/status/613770431510614016
  twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

  View full-size slide

 17. Massachusetts Institute of Technology
  twitter.com/acidflask/status/613770431510614016
  twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

  View full-size slide

 18. Massachusetts Institute of Technology
  twitter.com/acidflask/status/613770431510614016
  twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

  View full-size slide

 19. Massachusetts Institute of Technology
  twitter.com/acidflask/status/613770431510614016
  twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

  View full-size slide

 20. Massachusetts Institute of Technology
  twitter.com/acidflask/status/613770431510614016
  twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

  View full-size slide

 21. JuliaKorea
  ‣ ؖࠃ͔ΒདྷΒΕͨํ΋͍·ͨ͠

  ‣ ʮJulia Koreaʯͱ͍͏Facebookάϧʔϓ͕͋Δ

  https://www.facebook.com/groups/juliakorea/

  ‣ ·ͩษڧձͳͲ͸։࠵͍ͯ͠ͳ͍Β͍͠

  View full-size slide

 22. Julialang-es
  ‣ εϖΠϯޠίϛϡχςΟ

  ‣ ϝΩγίͷIsmael-VC͞Μ͔Β࿈བྷ͕͋ΓɺυΩϡϝϯ
  τ຋༁ͷ৔ॴΛҰݩԽ͠Α͏ͱ͍͏࿩Λ͠·ͨ͠

  ‣ Julia Web

  Transifex: https://www.transifex.com/projects/p/julia-web

  ‣ Julia Doc

  Crowdin: https://crowdin.com/project/julia-doc

  View full-size slide

 23. ೔ఔ
  ‣ 6݄24೔: ϋοΧιϯɺJSoCϓϨθϯɺνϡʔτϦΞϧ

  ‣ 6݄25೔: τʔΫ

  ‣ 6݄26೔: τʔΫ

  ‣ 6݄27೔: ϫʔΫγϣοϓ

  ‣ ಈը͕ެ։͞ΕΔ͸ͣ

  ‣ ͬ͘͟Γͱ͍͔ͭ͘ࢲݟΛ͝঺հ͠·͢ˠ

  View full-size slide

 24. Day1: 2015.06.24

  View full-size slide

 25. ϋοΧιϯ
  ‣ ࢀՃ͍ͯ͠ͳ͍ͷͰΑ͘෼͔Βͳ͍

  ‣ ڈ೥΋JuliaConϋοΧιϯ͔Β

  ॏཁͳϓϩδΣΫτ͕ੜ·Εͨͱݴ͍ͬͯͨ

  ‣ ࢥͬͨҎ্ʹਓ͕͍ͨʢ30ਓ͘Β͍ʁʣ

  ‣ JSoCϓϨθϯ͕͸͡·Δ͜Ζʹ͸70ਓ͘Β͍
  ͍ͯɺཱͪݟ͕ͰͨͷͰ෦԰ΛҠಈͨ͠

  View full-size slide

 26. julialang.org/jsoc

  View full-size slide

 27. julialang.org/jsoc
  ‣Google Summer of CodeͷJulia൛
  ‣ڈ೥͸JuliaϓϩδΣΫτ͕GSoC͕͋ͬͨ
  ‣Rohit͞Μ͸Ϗβͷؔ܎ͰࢀՃͰ͖ͣɺ

  Google HangoutͰϓϨθϯ
  ‣਺िؒલʹUSͷϏβγεςϜ͕Ϋϥογϡͨ͠Β͍͠
  ‣͜ͷޙʹ@bicycle1885͞ΜͷϓϨθϯ͕͋Γ·͢

  View full-size slide

 28. Invitation to Julia for scientific computing
  ‣ Juliaॳ৺ऀͷͨΊͷνϡʔτϦΞϧ

  ‣ ࢿྉʢJupyter Notebookʣ:

  https://github.com/dpsanders/invitation_to_julia

  ‣ جૅ͔Βஸೡʹɺࡉ͔͍෦෼΋ޡຐԽͣ͞આ໌͓ͯ͠Γɺ
  ඇৗʹྑ͔ͬͨͱࢥ͍·ͨ͠

  ‣ ͨͩɺ੝Γ্͕Γ͗ͯ͢3࣌ؒͷ༧ఆ͕

  4࣌ؒҎ্΍͔ͬͯ͠΋൒෼΋ऴΘΓ·ͤΜͰͨ͠
  David P. Sanders

  View full-size slide

 29. forio.com/labs/julia-studio/

  View full-size slide

 30. forio.com/labs/julia-studio/
  ‣౷߹։ൃ؀ڥ JuliaStudio
  ‣։ൃதࢭ
  ‣։ൃऀͷWes͞Μ͸ForioΛࣙΊ͍ͯΔ
  ‣26೔ʹτʔΫ͍ͯͨ͠

  View full-size slide

 31. juliabox.org

  View full-size slide

 32. juliabox.org
  ‣ϒϥ΢β͔ΒJuliaΛ࢖͑ΔαʔϏε
  ‣ίʔυ: github.com/JuliaLang/JuliaBox
  ‣কདྷతʹ͸ϑϦʔϛΞϜʹͳΔΒ͍͠

  View full-size slide

 33. juliacomputing.com

  View full-size slide

 34. juliacomputing.com
  ‣JuliaͷίϯαϧςΟϯάͳͲΛ͢Δձࣾ
  ‣ίΞϝϯόʔΒ͕ࡏ੶
  ‣ΠϯυʢόϯΨϩʔϧʣʹਓ͕͚ͬ͜͏͍ΔΒ͍͠
  ‣ϞόΠϧԻ੠ݕࡧձࣾͰ࢖͍࢝ΊΔΒ͍͠

  View full-size slide

 35. Day2: 2015.06.25

  View full-size slide

 36. 2015.06.25 (1)

  View full-size slide

 37. 2015.06.25 (1)
  ޙ΄Ͳඌࢁ͞Μͷ
  ൃද͕͋Γ·͢

  View full-size slide

 38. 2015.06.25 (1)
  ޙ΄Ͳඌࢁ͞Μͷ
  ൃද͕͋Γ·͢
  ձࣾͰ

  Ӵ੕ͷيಓ

  γϛϡϨʔγϣϯ

  View full-size slide

 39. 2015.06.25 (1)
  ޙ΄Ͳඌࢁ͞Μͷ
  ൃද͕͋Γ·͢
  ձࣾͰ

  Ӵ੕ͷيಓ

  γϛϡϨʔγϣϯ
  Edelman͞Μ

  ʮࠓ͸࿦จ͕ओͰίʔυ͸ΤΩετϥ͕ͩɺ

  ͜Ε͔Β࣮֬ʹมΘΔͩΖ͏ʯ

  View full-size slide

 40. 2015.06.25 (2)

  View full-size slide

 41. 2015.06.25 (2)
  Sigma.jl

  View full-size slide

 42. 2015.06.25 (2)
  Sigma.jl Speed comparable to Caffe.
  ޙ΄Ͳ@vaaaaanquish͞Μͷൃද͕

  View full-size slide

 43. 2015.06.25 (2)
  Sigma.jl Speed comparable to Caffe.
  ޙ΄Ͳ@vaaaaanquish͞Μͷൃද͕
  LSTMͰε΢ΣʔσϯޠͱΧλΧφΛϚοϐϯάɺ

  χϡʔϥϧݴޠϞσϧͰε΢Σʔσϯͱ೔ຊͰ”࢖͑Δ”໊લΛ

  View full-size slide

 44. 2015.06.25 (3)

  View full-size slide

 45. 2015.06.25 (3)
  ;ͩΜ͸೶ۀ΍ͬͯΔΒ͍͠

  View full-size slide

 46. 2015.06.25 (3)
  ;ͩΜ͸೶ۀ΍ͬͯΔΒ͍͠
  speakerdeck.com/sorami/juliacon-2015-whats-going-on-at-juliatokyo

  View full-size slide

 47. 2015.06.25 (3)
  ;ͩΜ͸೶ۀ΍ͬͯΔΒ͍͠
  speakerdeck.com/sorami/juliacon-2015-whats-going-on-at-juliatokyo
  ·ͣ͸υΩϡϝϯτͷޡࣈमਖ਼ͱ͔όάใࠂ͔ΒͰ΋ɻ
  ίϛϡχςΟ΋େࣄ

  View full-size slide

 48. 2015.06.25 (3)
  ;ͩΜ͸೶ۀ΍ͬͯΔΒ͍͠
  speakerdeck.com/sorami/juliacon-2015-whats-going-on-at-juliatokyo
  ·ͣ͸υΩϡϝϯτͷޡࣈमਖ਼ͱ͔όάใࠂ͔ΒͰ΋ɻ
  ίϛϡχςΟ΋େࣄ
  ࠓޙͲͷΑ͏ʹύοέʔδΛ؅ཧ͍͔ͯ͘͠ʁ

  View full-size slide

 49. Day3: 2015.06.26

  View full-size slide

 50. 2015.06.26 (1)

  View full-size slide

 51. 2015.06.26 (1) Juliaͷࠓޙ
  ؔ਺ͷܕʁΫϩʔδϟʁ
  ੩తղੳ
  vectorized syntax (issue #8450)

  View full-size slide

 52. 2015.06.26 (1)
  େֶͷ՝୊༻ʹ࡞ͬͨ
  Juliaͷࠓޙ
  ؔ਺ͷܕʁΫϩʔδϟʁ
  ੩తղੳ
  vectorized syntax (issue #8450)

  View full-size slide

 53. 2015.06.26 (2)

  View full-size slide

 54. 2015.06.26 (2) தࠃͰͷRΧϯϑΝϨϯεͰ
  Juliaͷ࿩Λͯͨ͠ํ
  ࠓ͸TexasʹɻAUGEMͱ͔

  View full-size slide

 55. 2015.06.26 (2) தࠃͰͷRΧϯϑΝϨϯεͰ
  Juliaͷ࿩Λͯͨ͠ํ
  ࠓ͸TexasʹɻAUGEMͱ͔
  ঎༻Ϩϕϧฒʹͳ͖͍ͬͯͯΔ
  ͚ͬ͜͏࿦จͰ΋࢖ΘΕ͍ͯΔ

  View full-size slide

 56. 2015.06.26 (2) தࠃͰͷRΧϯϑΝϨϯεͰ
  Juliaͷ࿩Λͯͨ͠ํ
  ࠓ͸TexasʹɻAUGEMͱ͔
  ঎༻Ϩϕϧฒʹͳ͖͍ͬͯͯΔ
  ͚ͬ͜͏࿦จͰ΋࢖ΘΕ͍ͯΔ
  ςΩετϚΠχϯά
  16ੈلͷӳޠஶ࡞෼ੳ

  View full-size slide

 57. 2015.06.26 (3)

  View full-size slide

 58. Day4: 2015.06.27

  View full-size slide

 59. શମతͳײ૝
  ‣ ֶੜɾݚڀऀ͕΍͸Γଟ͍͕ɺ

  اۀͷํʑ΋ͦΕͳΓʹདྷ͍ͯͨ

  ‣ ݸਓతʹࢥ͍ͬͯͨΑΓ

  ΨοπϦ࢖ΘΕ͍ͯΔҹ৅Λड͚ͨ

  ‣ Jupyter Notebook / SlideͰൃද͢Δਓ͕

  ଟ͔ͬͨɻ3ׂ͘Β͍ʁ

  View full-size slide

 60. HPCͱJulia
  ‣ Jiahao͞Μͱͷձ࿩

  ‣ Julia͸ۃݶ·Ͱ଎͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ

  ‣ C++ MPIͰΰϦΰϦ΍ͬͯΔਓͨͪ΁ͷ

  ”ചΓ”͕͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 61. JuliaCon @ ೔ຊ?
  ‣ ͜Ε·Ͱͷ2ճ͸ϘετϯʢMITʣͰ։࠵

  ‣ NY͸͍ۙ͠ίϛϡχςΟ͸ϘετϯΑΓখ͍͞

  ‣ ϕΠΤϦΞ͸օ͕஍ཧతʹࢄΒ͹͍ͬͯΔ

  ‣ Ϥʔϩού: ϩϯυϯɺυΠπɺεΠεͳͲɻ

  ձ৔͕ߴ͍ɺ΋͘͠͸ަ௨ͷศ͕ѱ͍

  ‣ ձ৔ͱϘϥϯςΟΞ͕໰୊

  ‣ NumFocusͷํ΋དྷ͍ͯ·͕ͨ͠ɺʮJupyterConʯ΍ɺ

  ԭೄʢOISTʣͰͷAPACΧϯϑΝϨϯε͸Ͳ͏͔ͱ͍͏ҙݟΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠

  View full-size slide

 62. Jeff Bezanson͞ΜΛ೔ຊʹ͓ট͖͢Δʁ
  ‣ ೔ຊʹདྷͨ͜ͱ͸ͳ͍ͦ͏Ͱ͕͢ɺ

  ػձ͕͋Ε͹ੋඇߦ͖͍ͨͱݴ͍ͬͯ·ͨ͠

  ‣ εϙϯαʔ͕͚ͭ͹࣮ݱ͢Δ͔΋ʁ

  View full-size slide

 63. ྫྷ੩ͳ͕Β΋೤ؾΛײͨ͡

  ྑ͍ΧϯϑΝϨϯεͰͨ͠
  JuliaCon2016Ͱ͸
  օ͞Μ΋ͥͻൃදΛʂ

  View full-size slide

 64. End !
  Thank you for listening.

  View full-size slide