Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JuliaCon2015に行ってきました

 JuliaCon2015に行ってきました

JuliaTokyo #4 http://juliatokyo.connpass.com/event/16570/

JuliaTokyoは、技術計算のための新言語「Julia」の集いです。http://julia.tokyo/

Sorami Hisamoto

July 11, 2015
Tweet

More Decks by Sorami Hisamoto

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JuliaCon2015 ʹߦ͖ͬͯ·ͨ͠ 2015.07.11 @ JuliaTokyo #4 @sorami

 2. JuliaTokyo #4 2015.07.11

 3. ࿈བྷࣄ߲ ‣ ઃඋ ‣ τΠϨ ‣ WiFi ‣ ࣗಈൢചػɺ΢Υʔλʔαʔόʔ ‣

  ٤Ԏॴ ‣ ݐ෺ೖޱ ‣ ࠙਌ձ ‣ ඈͼೖΓLTืू ‣ ձ৔ͰͷGitϓϩτίϧ
 4. http://julia.tokyo

 5. julia-wakalang github.com/juliatokyo/julia-wakalang/

 6. julia-wakalang github.com/juliatokyo/julia-wakalang/ ๏JuliaͷΘ͔Βͳ͍͜ͱ΁ͷ࣭໰Λ ೔ຊޠͰ͢Δ৔ॴ ๏ʮ͜͏͍͏ͷ͕ཉ͍͠ʯͱ͍͏
 ࡶͳໝ૝΍ເͰ΋͍͍͔΋

 7. νϟοτ (Gitter) gitter.im/JuliaTokyo/julia-wakalang

 8. ݴޠΞϯέʔτ #4 ݴޠ ਓ਺ Python 37 R 21 C 14

  Julia 14 Java 13 C++ 12 Ruby 12 Excel 7 ݴޠ ਓ਺ Perl 5 SAS 4 Scala 4 Go 3 Matlab 2 Visual Basic 2 Clojure 1 F# 1 ͦͷଞ ‣ 3ਓ: 
 JavaScript ‣ 2ਓ: 
 Haskell, PHP, Objective C, D ‣ 1ਓ: 
 C#, .Net, SQL, Apex, ECMAScript, Elixir, Swift, Erlang, CUDA Q: ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ 56ਓ ʢෳ਺ճ౴Մʣ
 9. ݴޠΞϯέʔτ: #2~#4 ਓ਺ 0 10 20 30 40 50 ීஈ࢖͏ݴޠ

  Python R Java C++ Ruby Excel C Julia Matlab Scala Perl ͦͷଞ #2 #3 #4 #2: 81ਓ, #3: 75ਓ, #4: 56ਓ ʢෳ਺ճ౴Մʣ
 10. JuliaCon2015 ʹߦ͖ͬͯ·ͨ͠ 2015.07.11 @ JuliaTokyo #4 @sorami

 11. juliacon.org

 12. juliacon.org 2015೥6݄24-27೔ @Ϙετϯ, U.S.A.

 13. juliacon.org 2015೥6݄24-27೔ @Ϙετϯ, U.S.A. ༷ʑͳτϐοΫ ‣ݴޠ࢓༷, ฒྻॲཧ, FFI … ‣ਂ૚ֶश,

  3DϓϦϯλ ࠷దԽ… ‣υϝΠϯ: ෺ཧֶ, ఱจֶ, όΠΦΠϯϑΥ ϚςΟΫε, ܦࡁֶ, ஍ཧֶ …
 14. juliacon.org 2015೥6݄24-27೔ @Ϙετϯ, U.S.A. ༷ʑͳτϐοΫ ‣ݴޠ࢓༷, ฒྻॲཧ, FFI … ‣ਂ૚ֶश,

  3DϓϦϯλ ࠷దԽ… ‣υϝΠϯ: ෺ཧֶ, ఱจֶ, όΠΦΠϯϑΥ ϚςΟΫε, ܦࡁֶ, ஍ཧֶ … ࢀՃऀ਺ ‣2014: 70+, 2015: 180+, 2016: ?
 15. juliacon.org

 16. Massachusetts Institute of Technology twitter.com/acidflask/status/613770431510614016 twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

 17. Massachusetts Institute of Technology twitter.com/acidflask/status/613770431510614016 twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

 18. Massachusetts Institute of Technology twitter.com/acidflask/status/613770431510614016 twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

 19. Massachusetts Institute of Technology twitter.com/acidflask/status/613770431510614016 twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

 20. Massachusetts Institute of Technology twitter.com/acidflask/status/613770431510614016 twitter.com/kaz_yos/status/614197460433534976

 21. JuliaKorea ‣ ؖࠃ͔ΒདྷΒΕͨํ΋͍·ͨ͠ ‣ ʮJulia Koreaʯͱ͍͏Facebookάϧʔϓ͕͋Δ
 https://www.facebook.com/groups/juliakorea/ ‣ ·ͩษڧձͳͲ͸։࠵͍ͯ͠ͳ͍Β͍͠

 22. Julialang-es ‣ εϖΠϯޠίϛϡχςΟ ‣ ϝΩγίͷIsmael-VC͞Μ͔Β࿈བྷ͕͋ΓɺυΩϡϝϯ τ຋༁ͷ৔ॴΛҰݩԽ͠Α͏ͱ͍͏࿩Λ͠·ͨ͠ ‣ Julia Web
 Transifex:

  https://www.transifex.com/projects/p/julia-web ‣ Julia Doc
 Crowdin: https://crowdin.com/project/julia-doc
 23. ೔ఔ ‣ 6݄24೔: ϋοΧιϯɺJSoCϓϨθϯɺνϡʔτϦΞϧ ‣ 6݄25೔: τʔΫ ‣ 6݄26೔: τʔΫ

  ‣ 6݄27೔: ϫʔΫγϣοϓ ‣ ಈը͕ެ։͞ΕΔ͸ͣ ‣ ͬ͘͟Γͱ͍͔ͭ͘ࢲݟΛ͝঺հ͠·͢ˠ
 24. Day1: 2015.06.24

 25. ϋοΧιϯ ‣ ࢀՃ͍ͯ͠ͳ͍ͷͰΑ͘෼͔Βͳ͍ ‣ ڈ೥΋JuliaConϋοΧιϯ͔Β
 ॏཁͳϓϩδΣΫτ͕ੜ·Εͨͱݴ͍ͬͯͨ ‣ ࢥͬͨҎ্ʹਓ͕͍ͨʢ30ਓ͘Β͍ʁʣ ‣ JSoCϓϨθϯ͕͸͡·Δ͜Ζʹ͸70ਓ͘Β͍

  ͍ͯɺཱͪݟ͕ͰͨͷͰ෦԰ΛҠಈͨ͠
 26. julialang.org/jsoc

 27. julialang.org/jsoc ‣Google Summer of CodeͷJulia൛ ‣ڈ೥͸JuliaϓϩδΣΫτ͕GSoC͕͋ͬͨ ‣Rohit͞Μ͸Ϗβͷؔ܎ͰࢀՃͰ͖ͣɺ
 Google HangoutͰϓϨθϯ ‣਺िؒલʹUSͷϏβγεςϜ͕Ϋϥογϡͨ͠Β͍͠

  ‣͜ͷޙʹ@bicycle1885͞ΜͷϓϨθϯ͕͋Γ·͢
 28. None
 29. Invitation to Julia for scientific computing ‣ Juliaॳ৺ऀͷͨΊͷνϡʔτϦΞϧ ‣ ࢿྉʢJupyter

  Notebookʣ:
 https://github.com/dpsanders/invitation_to_julia ‣ جૅ͔Βஸೡʹɺࡉ͔͍෦෼΋ޡຐԽͣ͞આ໌͓ͯ͠Γɺ ඇৗʹྑ͔ͬͨͱࢥ͍·ͨ͠ ‣ ͨͩɺ੝Γ্͕Γ͗ͯ͢3࣌ؒͷ༧ఆ͕
 4࣌ؒҎ্΍͔ͬͯ͠΋൒෼΋ऴΘΓ·ͤΜͰͨ͠ David P. Sanders
 30. όϯέοτ

 31. forio.com/labs/julia-studio/

 32. forio.com/labs/julia-studio/ ‣౷߹։ൃ؀ڥ JuliaStudio ‣։ൃதࢭ ‣։ൃऀͷWes͞Μ͸ForioΛࣙΊ͍ͯΔ ‣26೔ʹτʔΫ͍ͯͨ͠

 33. juliabox.org

 34. juliabox.org ‣ϒϥ΢β͔ΒJuliaΛ࢖͑ΔαʔϏε ‣ίʔυ: github.com/JuliaLang/JuliaBox ‣কདྷతʹ͸ϑϦʔϛΞϜʹͳΔΒ͍͠

 35. juliacomputing.com

 36. juliacomputing.com ‣JuliaͷίϯαϧςΟϯάͳͲΛ͢Δձࣾ ‣ίΞϝϯόʔΒ͕ࡏ੶ ‣ΠϯυʢόϯΨϩʔϧʣʹਓ͕͚ͬ͜͏͍ΔΒ͍͠ ‣ϞόΠϧԻ੠ݕࡧձࣾͰ࢖͍࢝ΊΔΒ͍͠

 37. Day2: 2015.06.25

 38. 2015.06.25 (1)

 39. 2015.06.25 (1) ޙ΄Ͳඌࢁ͞Μͷ ൃද͕͋Γ·͢

 40. 2015.06.25 (1) ޙ΄Ͳඌࢁ͞Μͷ ൃද͕͋Γ·͢ ձࣾͰ
 Ӵ੕ͷيಓ
 γϛϡϨʔγϣϯ

 41. 2015.06.25 (1) ޙ΄Ͳඌࢁ͞Μͷ ൃද͕͋Γ·͢ ձࣾͰ
 Ӵ੕ͷيಓ
 γϛϡϨʔγϣϯ Edelman͞Μ
 ʮࠓ͸࿦จ͕ओͰίʔυ͸ΤΩετϥ͕ͩɺ
 ͜Ε͔Β࣮֬ʹมΘΔͩΖ͏ʯ

 42. 2015.06.25 (2)

 43. 2015.06.25 (2) Sigma.jl

 44. 2015.06.25 (2) Sigma.jl Speed comparable to Caffe. ޙ΄Ͳ@vaaaaanquish͞Μͷൃද͕

 45. 2015.06.25 (2) Sigma.jl Speed comparable to Caffe. ޙ΄Ͳ@vaaaaanquish͞Μͷൃද͕ LSTMͰε΢ΣʔσϯޠͱΧλΧφΛϚοϐϯάɺ
 χϡʔϥϧݴޠϞσϧͰε΢Σʔσϯͱ೔ຊͰ”࢖͑Δ”໊લΛ

 46. 2015.06.25 (3)

 47. 2015.06.25 (3) ;ͩΜ͸೶ۀ΍ͬͯΔΒ͍͠

 48. 2015.06.25 (3) ;ͩΜ͸೶ۀ΍ͬͯΔΒ͍͠ speakerdeck.com/sorami/juliacon-2015-whats-going-on-at-juliatokyo

 49. 2015.06.25 (3) ;ͩΜ͸೶ۀ΍ͬͯΔΒ͍͠ speakerdeck.com/sorami/juliacon-2015-whats-going-on-at-juliatokyo ·ͣ͸υΩϡϝϯτͷޡࣈमਖ਼ͱ͔όάใࠂ͔ΒͰ΋ɻ ίϛϡχςΟ΋େࣄ

 50. 2015.06.25 (3) ;ͩΜ͸೶ۀ΍ͬͯΔΒ͍͠ speakerdeck.com/sorami/juliacon-2015-whats-going-on-at-juliatokyo ·ͣ͸υΩϡϝϯτͷޡࣈमਖ਼ͱ͔όάใࠂ͔ΒͰ΋ɻ ίϛϡχςΟ΋େࣄ ࠓޙͲͷΑ͏ʹύοέʔδΛ؅ཧ͍͔ͯ͘͠ʁ

 51. Day3: 2015.06.26

 52. 2015.06.26 (1)

 53. 2015.06.26 (1) Juliaͷࠓޙ ؔ਺ͷܕʁΫϩʔδϟʁ ੩తղੳ vectorized syntax (issue #8450) …

 54. 2015.06.26 (1) େֶͷ՝୊༻ʹ࡞ͬͨ Juliaͷࠓޙ ؔ਺ͷܕʁΫϩʔδϟʁ ੩తղੳ vectorized syntax (issue #8450)

 55. 2015.06.26 (2)

 56. 2015.06.26 (2) தࠃͰͷRΧϯϑΝϨϯεͰ Juliaͷ࿩Λͯͨ͠ํ ࠓ͸TexasʹɻAUGEMͱ͔

 57. 2015.06.26 (2) தࠃͰͷRΧϯϑΝϨϯεͰ Juliaͷ࿩Λͯͨ͠ํ ࠓ͸TexasʹɻAUGEMͱ͔ ঎༻Ϩϕϧฒʹͳ͖͍ͬͯͯΔ ͚ͬ͜͏࿦จͰ΋࢖ΘΕ͍ͯΔ

 58. 2015.06.26 (2) தࠃͰͷRΧϯϑΝϨϯεͰ Juliaͷ࿩Λͯͨ͠ํ ࠓ͸TexasʹɻAUGEMͱ͔ ঎༻Ϩϕϧฒʹͳ͖͍ͬͯͯΔ ͚ͬ͜͏࿦จͰ΋࢖ΘΕ͍ͯΔ ςΩετϚΠχϯά 16ੈلͷӳޠஶ࡞෼ੳ

 59. 2015.06.26 (3)

 60. Day4: 2015.06.27

 61. 2015.06.27

 62. શମతͳײ૝ ‣ ֶੜɾݚڀऀ͕΍͸Γଟ͍͕ɺ
 اۀͷํʑ΋ͦΕͳΓʹདྷ͍ͯͨ ‣ ݸਓతʹࢥ͍ͬͯͨΑΓ
 ΨοπϦ࢖ΘΕ͍ͯΔҹ৅Λड͚ͨ ‣ Jupyter Notebook

  / SlideͰൃද͢Δਓ͕
 ଟ͔ͬͨɻ3ׂ͘Β͍ʁ
 63. HPCͱJulia ‣ Jiahao͞Μͱͷձ࿩ ‣ Julia͸ۃݶ·Ͱ଎͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ ‣ C++ MPIͰΰϦΰϦ΍ͬͯΔਓͨͪ΁ͷ
 ”ചΓ”͕͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

 64. JuliaCon @ ೔ຊ? ‣ ͜Ε·Ͱͷ2ճ͸ϘετϯʢMITʣͰ։࠵ ‣ NY͸͍ۙ͠ίϛϡχςΟ͸ϘετϯΑΓখ͍͞ ‣ ϕΠΤϦΞ͸օ͕஍ཧతʹࢄΒ͹͍ͬͯΔ ‣

  Ϥʔϩού: ϩϯυϯɺυΠπɺεΠεͳͲɻ
 ձ৔͕ߴ͍ɺ΋͘͠͸ަ௨ͷศ͕ѱ͍ ‣ ձ৔ͱϘϥϯςΟΞ͕໰୊ ‣ NumFocusͷํ΋དྷ͍ͯ·͕ͨ͠ɺʮJupyterConʯ΍ɺ
 ԭೄʢOISTʣͰͷAPACΧϯϑΝϨϯε͸Ͳ͏͔ͱ͍͏ҙݟΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠
 65. Jeff Bezanson͞ΜΛ೔ຊʹ͓ট͖͢Δʁ ‣ ೔ຊʹདྷͨ͜ͱ͸ͳ͍ͦ͏Ͱ͕͢ɺ
 ػձ͕͋Ε͹ੋඇߦ͖͍ͨͱݴ͍ͬͯ·ͨ͠ ‣ εϙϯαʔ͕͚ͭ͹࣮ݱ͢Δ͔΋ʁ

 66. ྫྷ੩ͳ͕Β΋೤ؾΛײͨ͡
 ྑ͍ΧϯϑΝϨϯεͰͨ͠ JuliaCon2016Ͱ͸ օ͞Μ΋ͥͻൃදΛʂ

 67. End ! Thank you for listening.