Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JetpackSecurityを今さら学んでみた

sobaya
June 05, 2023

 JetpackSecurityを今さら学んでみた

sobaya

June 05, 2023
Tweet

More Decks by sobaya

Other Decks in Programming

Transcript

 1. +FUQBDL4FDVSJUZΛ
  ࠓ͞ΒֶΜͰΈͨ

  View Slide

 2. w !TPCBZB5XJUUFS
  w !TPCBZB(JUIVC
  w TPCZB;FOO
  ࣗݾ঺հ
  ͦ͹԰Λ໊৐ͬͯΔͷʹͦ͹࡞Γ͸ۤखͰ͢ɻ
  ೋ೔ਲ͍ܥΤϯδχΞͱͯ͠೔ʑؤுͬͯ·
  ͢ɻ

  View Slide

 3. ͓඼ॻ͖
  ֓


  ͯ
  Έ
  ͨ
  4IBSFE1SFGFSFODFT
  ͱ


  ͡
  ϑ
  Π
  ϧ
  ʹ

  ͘
  յ
  Ε
  ͨ


  ʹ
  ߟ
  ͑
  Δ


  ͠
  ͢
  ͗
  ͨ

  View Slide

 4. ֓ཁ

  View Slide


 5. View Slide

 6. શ෦ؙݟ͑

  View Slide

 7. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 8. ݩσʔλ ҉߸ԽࡁΈσʔλ
  +FUQBDL
  4FDVSJUZ

  View Slide

 9. ݩσʔλ ҉߸ԽࡁΈσʔλ
  +FUQBDL
  4FDVSJUZ
  ҉߸Խ෮߸ʹ࢖͏伴͸ʁ

  View Slide

 10. ࢖ͬͯΈͨ

  View Slide

 11. ී௨ͷ4IBSFE1SFGFSFODFTΑΓ͸
  ύϥϝʔλ͕ଟ͍

  View Slide

 12. View Slide

 13. σʔλͷอଘ͸Կ΋มΘΒͳ͍

  View Slide

 14. Ωʔ΋஋΋҉߸Խ͞ΕͯΔʂʂ

  View Slide

 15. 4IBSFE1SFGFSFODFTͱ
  ಉ͡ϑΝΠϧʹॻ͘

  View Slide

 16. View Slide

 17. ಉ͡ΩʔΛࢦఆͯ͠΋ผσʔλ͕औΕΔ

  View Slide

 18. Ωʔ΋҉߸Խ͞Ε͍ͯΔ4IBSFE1SFGFSFODFTͰ
  อଘͨ͠Ωʔͱಉ͡ΩʔͰσʔλ͕อଘ͞ΕΔ

  View Slide

 19. յΕͨ

  View Slide

 20. ແࢹ͚ͯͨ͠Ͳɺ͜Ε୭ʁʁʁ

  View Slide

 21. &ODSZQUFE4IBSFE1SFGFSFODFTͷσʔλΛอଘ͍ͯ͠Δ෦෼
  ΛݟΔͱΩʔΛ֬ೝͯ͠UISPX͢ΔΑ͏ʹͳͬͯΔ

  View Slide

 22. ָ͠Ίͦ͏

  View Slide

 23. ·ͣ͸&ODSZQUFE4IBSFE1SFGFSFODFTͰ
  Ϋϥογϡ͢Δ͜ͱΛ֬ೝ

  View Slide

 24. ͪΌΜͱΫϥογϡͨͧ͠ʙʂʂ

  View Slide

 25. ͔͜͜Βຊ൪4IBSFE1SFGFSFODFTͰ
  Ͳ͏ͳΔ͔ࢼͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 26. ແࣄ
  ॻ͖ࠐΊ·ͨ͠

  View Slide

 27. Ӭԕʹ&ODSZQUFE4IBSFE1SFGFSFODFT
  Ͱ͸։͚ͳ͍ϑΝΠϧͱͳΓ·ͨ͠

  View Slide

 28. ྫྷ੩ʹߟ͑Δ

  View Slide

 29. wී௨ʹۀ຿Λ͍ͯͨ͠Βಛʹ໰୊͸ແ͍ͱࢥ͏
  wѱҙΛ࣋ͬͨਓ͕͍ͯόϨͣʹϦϦʔε·Ͱ͍͚࣋ͬͯͨ৔߹
  wѱҙΛ࣋ͬͨϥΠϒϥϦ։ൃऀ͕͍ͨ৔߹ ಋೖ࣌ʹະνΣοΫ

  σʔλ͕ӬԕʹࣦΘΕΔ

  View Slide

 30. ୤ઢ͗ͨ͢͠

  View Slide

 31. ݩσʔλ ҉߸ԽࡁΈσʔλ
  +FUQBDL
  4FDVSJUZ
  ҉߸Խ෮߸ʹ࢖͏伴͸ʁ

  View Slide

 32. ,FZ4UPSFͰ؅ཧ͞Εͯͨ

  View Slide

 33. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide