Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OSSと私

 OSSと私

37388695483b7c7d355cd9a9dc04281e?s=128

yuki tamazawa

July 09, 2019
Tweet

Transcript

 1. OSSͱࢲ 2019/07/09 OSSΛެ։͍ͯ͠Δʢ͍ͨ͠ʣΤϯδχΞަྲྀձ

 2. ࣗݾ঺հ • ۄᖒ ༟و
 @yukimikan88 • JapanTaxi
 Software Engineer in

  Test • https://github.com/srea • ̎ࣇͷ෕
 3. None
 4. None
 5. ӡసख ͓٬༷

 6. ΋͘͡ • ίϯτϦϏϡʔγϣϯྺ • ݸਓOSSʹ͍ͭͯ঺հ • OSSʹ͍ͭͯ஌Γ͍ͨ͜ͱ

 7. Contribution • OSSΛ࢖͏աఔͰݟ͚ͭͨ໰୊΍վળ఺Λؾ͍ͮͨ࣌ʹ PRૹͬͨΓIssue࡞ͬͨΓͯͨ͠

 8. https://github.com/fuel/core

 9. https://github.com/facebook/facebook-android-sdk

 10. NSDate-TimeAgo https://github.com/kevinlawler/NSDate-TimeAgo

 11. ݸਓOSS

 12. ެ։ͨ͠ΞϓϦ • Qbox for Qiita • https://srea.github.io/apps/qbox.html • https://bitbucket.org/srea/qbox.ios/ •

  co-meeting for ios • https://srea.github.io/apps/co-meeting-123.html • https://github.com/srea/co-meeting-for-ios • OssBox • https://github.com/srea/ossbox
 13. • QiitaͷΫϥΠΞϯτΞϓϦͰ͢ɻ • ৽ணਓؾΤϯτϦʔ΍िؒ஫໨ΤϯτϦʔΛνΣοΫ Ͱ͖Δɻ • ՝ۚػೳͱ͔ࢼ࣮͢ݧΞϓϦɻ • ਺ਓ՝ۚͯ͘͠Ε͕ͨɺ
 ࠷௿ৼࠐֹۚʹୡͤͣ݁Ռ̍ԁ΋ৼΓࠐ·Εͣ

 14. None
 15. • ձࣾͰ࢖͍ͬͯͨ ίϛϡχέʔγϣϯπʔϧͷΞϓϦ • େྔͷະಡΛҰ੾ಡ·ͣʹҰׅطಡ͕Ͱ͖Δɻ • ࡞ͬͯຬ଍ɻधཁ͸ࢲ͚ͩͩͬͨɻ

 16. None
 17. • OSSͷಈ࡞Λ࣮ࡍʹࢼͤΔ٧Ί߹ΘͤΞϓϦ • खݩͰϏϧυͤͣͱ΋ࢼͤΔͷͰָνϯ • ͳΜͲ΋ϦδΣΫτΛ͞Εͯɺ࠷ޙ͸Ϋύνʔϊ͔Βి ࿩Ͱ௚઀͜ͱΘΒΕͨ

 18. None
 19. srea/RIBsTreeViewerClient https://github.com/srea/RIBsTreeViewerClient

 20. RIBsͱ͸

 21. • Uber͕։ൃͨ͠ϞόΠϧΞʔΩςΫνϟ • RouterɺInteractorɺBuilder = RIB • େن໛ͳνʔϜͰωετ͞Εͨঢ়ଶΛอ ͭΞϓϦ޲͚ https://eng.uber.com/plugins/

 22. None
 23. ͜Μͳ՝୊ ΛղܾͰ͖·͢

 24. • ը໘πϦʔ͸UIΛݟΕ͹Θ͔Δ͚Ͳɺঢ় ଶπϦʔ͸ಈతʹมԽ͠ɺύοͱΘ͔Γ ͮΒ͍ɻ • ͲͷRIB͕Ͳͷը໘Λ͍࣋ͬͯΔͷ͔೺ Ѳͮ͠Β͍ɻ

 25. Demo

 26. OSSʹ͍ͭͯ ࢲ͕஌Γ͍ͨ͜ͱ

 27. ࢲ͕஌Γ͍ͨ͜ͱ • ձࣾͰOSS׆ಈͷॳΊํ • Ϟνϕ͕ແ͘ͳͬͯ์ஔ͞ΕͨOSSΛ
 ෮׆ͤ͞Δຐ๏ͷ͜ͱ͹

 28. OSS Level • Level1: ίʔυΛެ։͢Δʢ͚ͩʣ • ———————————————————— • Level2: ίϯτϦϏϡʔτΛड͚ೖΕΔ

  • Level3: ίϥϘϨʔλʔΛ૿΍͢ • Level4: ίϛϡχςΟʹݖݶΛҠৡ͢Δ
 29. ެ։͢Δ΋ͷʹΑͬͯ໨ࢦ͢ Level Λม͑ͯͨΓ͠·͔͢ʁ

 30. ͜ͷޙͷަྲྀձͰ ͓࿩͍ͨ͠Ͱ͢ɻ

 31. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͟͝ ͍·ͨ͠