Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Klimaat & verkiezingen

Studio Lakmoes
September 03, 2012

Klimaat & verkiezingen

Wat zeggen de politieke partijen over klimaatverandering in hun verkiezingsprogramma 2012? Studio Lakmoes wilde het weten en zette het eens op een rijtje.

Studio Lakmoes

September 03, 2012
Tweet

More Decks by Studio Lakmoes

Other Decks in Research

Transcript

 1. Studio Lakmoes Marjolein Pijnappels www.studiolakmoes.nl [email protected] 026-379 58 06 Wat

  schrijven de politieke partijen over klimaatverandering in hun verkiezingsprogramma’s voor 2012? Studio Lakmoes was benieuwd en zette het op een rijtje. Letterlijk copy & paste uit de verkiezingsprogramma’s. Meest opvallende conclusies: De VVD is de enige partij die klimaatverandering niet noemt in haar verkiezingsprogramma De partijen richten zich vooral op het beperken van klimaatverandering, gekoppeld aan energiebeleid Er is veel minder aandacht voor aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Wel is het aantal partijen dat mogelijke oplossingen noemt flink toegenomen tot ongeveer de helft van de partijen (geel) VVD In het verkiezingsprogramma wordt klimaatverandering niet genoemd Standpunt (website): De VVD wil dat Nederland in 2020 de Europese afspraak - om 20% CO2 te reduceren - haalt. De VVD wil dat doen met maatregelen die ook oog hebben voor economie en milieu, zoals inzetten op energiebesparing en het stimuleren van brandstoffen op biomassa. Zo worden wij ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. PvdA Een duurzame economie is niet alleen nodig vanwege het klimaatprobleem en de uitputting van onze aarde, maar biedt ook grote economische kansen. De klimaatverandering vormt een rechtstreekse bedreiging voor ons laaggelegen land. Onze ongezonde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie en kolen is veel te groot. Dat is niet alleen slecht voor het klimaat, maar maakt ons ook te gevoelig voor schommelingen in de olieprijs. Uitstoot van fijn stof in steden tast nog altijd de longen van onze kinderen aan. En buitengebied wordt steeds slechter bereikbaar door de verrommeling van stadsranden met desolate bedrijventerreinen. De klimaatverandering vormt een rechtstreekse bedreiging voor ons laaggelegen land. Onze ongezonde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie en kolen is veel te groot. Dat is niet alleen slecht voor het klimaat, maar maakt ons ook te gevoelig voor schommelingen in de olieprijs. Uitstoot van fijn stof in steden tast nog altijd de longen van onze kinderen aan. En buitengebied wordt steeds slechter bereikbaar door de verrommeling van stadsranden met desolate bedrijventerreinen. Het tegengaan van zaken als woestijnvorming en kappen van bossen zijn prioriteit om klimaatverandering te bestrijden. Er komt een Deltasolidariteitsfonds om de grote kennis van het Nederlands bedrijfsleven op het terrein van Klimaat & verkiezingen Standpunten uit verkiezingsprogramma’s op een rij copy paste
 2. aanpassing aan klimaatverandering toe te passen in arme landen. Nederland

  benoemt een team van duurzaamheiddiplo- maten, die binnen EU-verband en internationale instellingen lobbyen voor duurzaam beleid ten aanzien van global common goods, klimaatverandering en groene economie. CDA Om grote mondiale uitdagingen aan te pakken — zoals het duurzaam beheren van natuurlijke hulpbronnen, klimaat, veiligheid, voedselvoorziening, waterbeheer en migratie – zal Nederland een actieve rol moeten spelen. Nederland moet de komende decennia investeren in de transitie naar een koolstofarme, duurzame econ- omie. Op weg naar de koolstofarme en duurzame economie in 2050 zijn heldere doelstellingen nodig. Om de klimaatverandering te beperken tot minder dan 2% steunt het CDA de Europese doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% te vermin- deren ten opzichte van 1990. Investeren in hernieuw- bare energie en energiebesparing is het antwoord op de uitdagingen van energiezekerheid en klimaatverand- ering. D66 D66 wil dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoer- ing van dit plan en alle daarbij behorende energie- en klimaatzaken in handen komt van 1 minister. Die zorgt ervoor dat we op stoom blijven bij de hervormingen en biedt een stabiel energie-investeringsklimaat. Het klimaat is in de crisis even naar de achtergrond gedrongen, maar de uitdaging blijft. D66 houdt vast aan de door de Europese regeringsleiders afgesproken ambitieuze CO2 reductie: 40% minder in 2030, 60% minder in 2040 en 80% minder in 2050. Te bereiken door minder uitstoot en opslag. Daarvoor is het van belang dat het emissiehandelssysteem beter gaat werken, bijvoorbeeld door het aantal rechten sneller te verkleinen. D66 wil nieuwe bindende internationale klimaatafspraken, waar alle grote opkomende econ- omieën in meedraaien. Maar VN onderhandelingen kosten tijd. Tegelijk zullen daarom ook kleinere landen- coalities gevormd moeten worden. D66 pleit daarbij voor samenwerking met de private sector en de ontwikkeling van vernieuwende vormen van financier- ing, bijvoorbeeld via een groene investeringsbank. Daarnaast is D66 voorstander van het werk van de klimaatambassadeurs en lokale klimaatagenda’s zoals in Rotterdam. Onze economie draait grotendeels op fossiele brandst- offen en wegwerpmaterialen. Dat is slecht voor milieu, natuur en klimaat. Ons belastingstelsel zou dit moeten ontmoedigen maar doet nu vaak het tegenoverg- estelde, door bijvoorbeeld de lage elektriciteitsbelasting voor de bedrijven die het meest gebruiken. Ons klimaat verandert. Heftige buien, een hogere zeespiegel of juist lagere aanvoer van de Rijn stellen ons voor een nieuwe uitdaging: een hogere mate van flexibiliteit is nodig om ons te beschermen tegen zowel teveel water als tegen periodes met te weinig (zoet) water. Dat vergt tot 2050 forse investeringen, een landelijke aanpak en lokal Om het water de ruimte te geven en het op een slimme en duurzame wijze in te richten, moeten we het Deltafonds voeden. Daarbij wil D66 gedeelde voorde- len met natuurprojecten zoveel mogelijk benutten, bijvoorbeeld door het aanleggen van klimaatbuffers. Bij het maken van investeringsbeslissingen in dijken of alternatieven is een nieuwe‘risico-benadering’ nodig. Hierdoor zal vaker gekozen worden voor investering in bijvoorbeeld natuurgebieden als wateropvang omdat dat vaak rendabeler is. De waterschappen brengen we onder in het middenbestuur. GroenLinks We dienen zorg te dragen voor de diversiteit van planten en dieren, en moeten voorkomen dat het klimaat op hol slaat.
 3. We willen een klimaat- en energiepolitiek voeren waar onze kinderen

  trots op zullen zijn. Door windmolens op zee te plaatsen, zonnepanelen op onze daken betaalbaar te maken én energie te besparen, worden we van achterblijver de koploper van de Europese klimaatpolitiek. Als onderdeel van de Europese Groenen werken wij aan een ambitieuzer klimaatbeleid en een Green New Deal om nieuwe banen te scheppen in groene sectoren en de eurocrisis te overwinnen. De Europese Unie is ook nodig op het wereldtoneel. Nederland, maar zelfs landen als Frankrijk of Duitsland, zijn simpelweg te klein om mondiale problemen op te lossen. Van het temmen van financiële markten tot het aanpakken van klimaatverandering. De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar voor gemeen- telijk klimaat- en energiebeleid. Nederland pleit binnen de Europese Unie voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 30 procent in 2020 en tenminste 90 procent in 2050, alsmede voor een eerlijke lastenverdeling. Nederland komt niet alleen haar Europese verplichtin- gen na, maar wordt weer een koploper op klimaatge- bied. Een streng klimaatbeleid voor de landbouw gaat gelden en ook in deze sector de vervuiler gaat betalen, zodat duurzame landbouw wordt gestimuleerd. Er worden natuurlijke klimaatbuffers zoals uiterwaarden, overloopgebieden en kwelders ingericht die ons land beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Pas wanneer natuurlijke buffers niet mogelijk zijn, wordt veiligheid bereikt door de inzet van techniek en/of de aanleg van nieuwe dijken.. Nederland neemt in Europa het voortouw in de hervorming van de brandstofaccijns. Alle brandstofacci- jns krijgt een klimaatcomponent die langzaam oploopt met de CO2-prijs die geldt in andere sectoren. Hierop vooruitlopend wordt de dieselaccijns met ingang van 2013 verhoogd en gelijkgetrokken met Duitsland. Om toekomstgerichte investeringen aan te jagen moet het Europese klimaatbeleid worden aangescherpt. Tevens Er wordt geïnvesteerd in goede onderwijsgebouwen die | ve rkie zingsp rog ramma 2012 | 21 klimaatneu- traal zijn, een goed binnenklimaat waarborgen en een goede werkplek zijn voor leerlingen en leerkrachten. Er wordt meer geïnvesteerd in kennisontwikkeling op het gebied van energie, klimaat en het efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Ons land geeft zelf het goede voorbeeld, onder andere door minstens 0,8 procent van het bnp te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Structurele klimaats- teun aan ontwikkelingslanden komt daar bovenop. SP Een derde van de belangrijkste dijken en dammen voldeed bij de laatste inspectie niet aan de veilig- heidsnormen. Gelet op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering willen we dat over maximaal 12 jaar de primaire waterkeringen minimaal voldoen aan de veiligheidsnormen van 1960. Intensivering van onderzoek en productontwikkeling is de sleutel voor het bereiken van de energieen klimaat- doelstellingen. Wij zijn voorstander van het vergroten van de middelen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ‘biobased’-economie en -energie. Deels via publieke onderzoeksprogramma’s, deels via fiscale faciliteiten voor bedrijven. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld op het gebied van klimaatbeleid en energiebesparing, zuinige auto’s, meer gebruik van openbaar vervoer en fietsen en het gebruik van duurzame energie en bouwmateri- alen. PVV Stop de overheidspropaganda (tegen het roken, tegen
 4. de klimaathysterie) ChristenUnie Deltaprogramma sturend voor ruimtelijke ontwikkeling. Het ruimtelijk

  beleid van de Rijksoverheid en decent- rale overheden anticipeert met behulp van het Delt- aprogramma op de veranderende omstandigheden, zoals bodemdaling en de gevolgen van klimaatverander- ing. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn de toekom- stige zoetwatervoorziening, de bescherming tegen hoogwater en het voorkomen van hittestress in steden door bijvoorbeeld meer groen in de stad. Onze huidige (fossiele) energiebronnen zijn eindig, veroorzaken gezondheidsproblemen, vervuilen onze leefomgeving en zijn veelal afkomstig uit landen met instabiele regimes. De groeiende vraag naar energie en grondstoffen leidt tot prijsstijgingen. En invloed op het klimaat is zeker niet uit te sluiten, integendeel. Energie, grondstoffen en klimaatverandering vormen een mondiaal vraagstuk. Het lijkt voorlopig echter het meest haalbaar om hier in Europees verband bindende afspraken over te maken. Geen prioriteit voor ondergrondse opslag van CO2. Omdat CCS (Carbon Capture and Storage) een dure techniek is die veel energie kost, wordt deze uitsluitend ingezet als er geen betere (en goedkopere) methoden zijn om tijdig de reductiedoelstellingen voor CO2 te halen. CCS levert geen bijdrage aan de definitieve oplossing voor het vraagstuk van energie en klimaat. Een minister voor Ontwikkelingssamenwerking met een budget van 0.8% BNP. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft ten minste 0,7 procent van het BNP en groeit geleidelijk weer naar 0,8 procent. Daar bovenop verstrekken we laagrentende leningen. Het ontwikkelingssamenwerkingsbudget wordt meer verbonden met andere departementen die internationaal actief zijn en een substantieel deel wordt besteed aan klimaat- en milieudoelen. SGP Groen staat symbool voor alles wat goed is voor onze leefomgeving, voor klimaat, planten en dieren. Maar, onze leefomgeving schatten we pas echt op haar juiste waarde wanneer we deze behandelen als schepping van God. Het Internationaal Energie Agentschap waarschuwt in haar jaarlijkse Word Energy Outlook voor een oliecrisis en voor een dreigende klimaatramp als gevolg van de CO2-uitstoot. Het tekent twee belangrijke spitsen van het energie- en milieubeleid. Nationaal en internation- aal. Het rentmeesterschap waar de SGP voor staat, vraagt immers verantwoord om te gaan met de door God toevertrouwde primaire energiebronnen. Partij van de Dieren Mes en vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen dierenleed, klimaatverandering, honger en biodiversiteitsverlies. Er wordt eerlijke en duidelijke informatie gegeven over de impact van producten en diensten op klimaat en milieu. Om de risico’s van klimaatverandering en milieuvervuil- ing te beperken tot een aanvaardbaar niveau, moet het afwentelen naar toekomstige generaties spoedig gestopt worden. Dit betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen vergaand moeten terugdringen, moeten stoppen met het uitputten van natuurlijke hulpbronnen en het biodiversiteitverlies een halt moeten toeroepen. De Partij voor de Dieren wil een krachtig klimaat- en milieubeleid om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit biedt ook kansen voor innovatieve en oplossingsgerichte bedrijven. Nederland kan een duurzame koploper worden in de wereld. Er komt een klimaatwet waarin jaarlijks oplopende en bindende reductieverplichtingen worden vastgelegd. De netto-uitstoot van broeikasgassen wordt in 2050 tot nul gereduceerd. Uiterlijk in 2020 wordt 40% van
 5. de uitstoot gereduceerd Om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden

  en de verwoestijning te stoppen maakt Nederland zich sterk voor het herstel van ecosystemen en het besch- ermen van bestaande natuur. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. In toekomstige klimaat-, milieu- en natuurverdragen worden concrete tussendoelen opgenomen, waarover landen verantwoording moeten afleggen. Partij voor de Dieren is voor internationale en Europese samenwerking. Dit is belangrijk voor de vrede en nodig om mondiale milieu- en klimaatproblemen aan te pakken