$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

DNS Encryption and Its Controversies

sylph01
December 19, 2020

DNS Encryption and Its Controversies

DNS暗号化とその論点 @ DNS温泉番外編 in 大阪

sylph01

December 19, 2020
Tweet

More Decks by sylph01

Other Decks in Technology

Transcript

 1. DNS҉߸Խͱͦͷ࿦఺
  sylph01 / Ryo Kajiwara
  @ DNSԹઘ൪֎ฤ in େࡕ,
  2020/12/19

  View Slide

 2. ୭ʁ
  ֿݪ ཾ(sylph01)
  Twitter: @s01
  ໺ੜͷϓϩάϥϚ
  ҉߸ͱ͔Ͱ͖·͢
  TLSΑΓ্ͷ૚
  DNS·ΔͰΘ͔ΒΜ

  View Slide

 3. એ఻
  "DNSDNS Resolution" ͳΔຊΛॻ͍ٕͯ
  ज़ॻయ6(2019/4)Ͱ൦෍͠·ͨ͠
  DNSʹର͢Δ߈ܸɺDNSϒϩοΩϯάɺ
  DNSSECɺDNS over TLS/HTTPS͋ͨΓ
  ͷɺDNSͷηΩϡϦςΟɾϓϥΠόγʔ
  ʹؔΘΔτϐοΫΛѻ͍ͬͯ·͢
  ࠓ೔ѻ͏DNS҉߸Խͷ࿩΋ѻ͍ͬͯ·͢
  ૿ิ൛Ͱ͋Δ"append mix"ΛBOOTHʹͯ
  ൦෍த

  View Slide

 4. View Slide

 5. preface
  DNSSECͷ࿩Ͱ͸ͳ͍ɻ DNSSEC͸ॺ໊Ͱ͋ͬͯ҉߸ԽͰ͸ͳ͍ɻ
  DNS queryͷ౪ௌʹΑͬͯݸਓͷᅂ޷ɾࢥ૝ʹؔ͢Δ৘ใΛऩू͢
  Δ͜ͱ͕Մೳɺ͋Δ͍͸ϒϩοΩϯάΛߦ͏͜ͱ͕Մೳɻͦͷର
  ࡦͱͯ͠ͷDNS҉߸Խɻ
  DNS҉߸Խ͸Πϯλʔωοτ҉߸ԽͷϥετϫϯϚΠϧɻ

  View Slide

 6. ࣌ؒతʹද໘ͳͧΔͩ
  ͚Ͱ͢

  View Slide

 7. Pervasive Monitoring is
  an Attack
  RFC 7258
  2014/5

  View Slide

 8. DNS Privacy
  Considerations
  RFC 7626
  2015/8

  View Slide

 9. View Slide

 10. DNS over TLS (DoT)
  RFC 7858
  2016/5

  View Slide

 11. DNS Queries over
  HTTPS (DoH)
  RFC 8484
  2018/10

  View Slide

 12. DoT vs DoH
  • DoT͸port 853Λ࢖͏ɺDoH͸HTTPSͱಉ༷port 443Λ࢖͏
  • DoT͸port 853ͷϒϩοΩϯάͰ๦֐Մೳ
  • DoH͸port 443Λར༻͢ΔͷͰ௨ৗͷHTTPSϦΫΤετͱ۠ผ
  Ͱ͖ͳ͍
  • ҰํͰΑ͘஌ΒΕ͍ͯΔDoHରԠαʔόʔ΁ͷIPϒϩοΩ
  ϯάΛߦ͑͹๦֐Մೳ

  View Slide

 13. Oblivious DNS over
  HTTPS
  draft-pauly-dprive-oblivious-doh
  -00 @ 2020/10, -03 @ 2020/12

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. DNS over QUIC
  https:/
  /adguard.com/ja/blog/dns-
  over-quic.html

  View Slide

 17. DNSCrypt, DNSCurve
  …͸ଘࡏ͢Δ͚ͲIETFͰඪ४Խ͞Εͯ
  ͳ͍ͷͰུ

  View Slide

 18. View Slide

 19. ࿦఺

  View Slide

 20. ஫:
  චऀ͸҉߸ԽਪਐدΓ
  Ͱ͢

  View Slide

 21. DoT/DoH/ODoH͸
  ωοτϫʔΫ؅ཧऀʹ
  ͱͬͯ౎߹͕ѱ͍

  View Slide

 22. ͦΕ͸
  ࢓༷Ͱ͢

  View Slide

 23. DNS҉߸Խ͸sysadminʹ౎
  ߹͕ѱ͍
  • ॾʑͷࣄ৘
  • DNSΛ࢖ͬͯad-blocking, parental controlΛ͍ͨ͠
  • DNSΛ࢖ͬͯϗϞάϥϑ߈ܸ΍typosquatting͔Β๷Ӵ͍ͨ͠
  • nextdns.io ͱ͍͏αʔϏε͕ࣄ࣮ଘࡏ͢Δ
  • ͿͬͪΌ͚ ৗ࣌HTTPSԽ΍E2EE΋sysadminʹ౎߹͕ѱ͍

  View Slide

 24. DNS҉߸Խ͸sysadminʹ౎
  ߹͕ѱ͍
  • ͔͠͠DoT/DoH/ODoH͸ωοτϫʔΫ؅ཧऀ͕ѱҙΛ͍࣋ͬͯ
  ΔέʔεΛ૝ఆͯ͠σβΠϯ͞Ε͍ͯΔ
  • ϓϩόΠμ͕σʔλΛऩू͍ͯ͠Δέʔε
  • ϓϩόΠμͱ݁ୗͯ͠੓෎ػ͕ؔσʔλΛऩू͢Δέʔε
  • "Pervasive Monitoring is an Attack"

  View Slide

 25. stub-recursive, recursive-
  authoritative͚ؒͩ҉߸Խ͢Δ͜ͱ
  ͸Ͱ͖Δ͔ʁ
  • pervasive monitoringͷରࡦʹ͸ͳΔɺrecursive͕ѱҙͷ͋Δέʔ
  ε͸ҙຯͳ͍
  • IPΞυϨεূ໌ॻͷऔಘͷϋʔυϧ͕ߴ͘઀ଓઌೝূ͕ࠔ೉
  • ઀ଓઌೝূΛͤͣ҉߸Խ͚ͩ͢Δ͜ͱΛ͢Ε͹pervasive
  monitoringͷରࡦ͸Մೳ

  View Slide

 26. PKIΛ࢖ͬͨTLS͕੒ཱ
  ͢Δͷ΋ׂͱDNSͷ͓
  ͔͛Έ͍ͨͳͱ͜Ζ͕
  ͋Δ

  View Slide

 27. DNSϒϩοΩϯάͱ͸
  ʮΠϯλʔωοτΛڊ
  େͳΠϯτϥωοτͱ
  Έͳͯ͠؅ཧ͍ͨ͠ʯ
  ͱ͍͏͜ͱʹ૬౰

  View Slide

 28. DoT/DoH͸Πϯλʔωοτͷ
  தԝूݖԽΛଅ͢
  • DoT/DoHαʔόʔ͸Ͳ͏΍ͬͯબ୒͞ΕΔͷʁ
  • ৴༻Ͱ͖ΔDoT/DoHαʔόʔͱ͸ʁ
  • DoT/DoH͸৴༻ͷ໰୊ΛωοτϫʔΫࣄۀऀ͔ΒDoT/DoHαʔ
  όʔӡ༻ऀʹԡ͠෇͚͍ͯΔ͚ͩͰ͸ͳ͍͔ʁ
  • DoT/DoHαʔόʔࣄۀऀ͕ѱତͪͨ͠Βʁ

  View Slide

 29. View Slide

 30. ·ͱΊ
  • DNS queryͷ౪ௌ͕ࠔΔͷͰDNS҉߸Խ͕ੜ·ΕͨΑ
  • DNS over TLS (DoT), DNS Queries over HTTPS (DoH)ͱ͍͏ͷ͕ओͳ
  ख๏ͩΑ
  • ҉߸Խ͞ΕΔͱsysadminʹ౎߹͕ѱ͍ɺ͚Ͳ࢓༷ͩΑ
  • ৴༻ͬͯԿͩΖ͏

  View Slide

 31. Questions?
  send to @s01 on Twitter

  View Slide