$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

DroidKaigi 2016 パフォーマンスを追求したAndroidアプリを作るには

Takashi EGAWA
February 19, 2016

DroidKaigi 2016 パフォーマンスを追求したAndroidアプリを作るには

Takashi EGAWA

February 19, 2016
Tweet

More Decks by Takashi EGAWA

Other Decks in Programming

Transcript

 1. %SPJE,BJHJ
  ύϑΥʔϚϯεΛ௥ٻͨ͠
  ΞϓϦΛ࡞Δʹ͸
  ߐ઒ਸ
  UFHBXB!HNBJMDPN
  4NBSUJVN ג

  (PPHMF%FWFMPQFS&YQFSU

  View Slide

 2. ਫ਼ਆ͕පΈͦ͏

  ΍ͬͯ΋ײँ͞Εͳ͍

  ஍ຯɾ҉͍

  ΊΜͲ͏ɾμϧ͍

  ΞϯέʔτύϑΥʔϚϯε޲্ʹ͍ͭͯͷҹ৅
  ର৅ट౎ݍࡏॅͷ"OESPJE։ൃऀ ਓ


  View Slide

 3. ஍ຯͰ͋Γ໘౗Ͱ͋Γ೔ӄऀͰ͋Δ
  ͕ͩɼݸਓతʹ͸
  ͜ΕΛؤுΕΔ͔Ͳ͏͔͕
  σϕϩούʔͱͯ͠ͷՁ஋Λେ͖͘
  ࠨӈ͢Δʢؾ͕͢Δʣ
  ͳͷͰɼ࿩͍ͨ͠

  View Slide

 4. ͸͡Ίʹ
  ͓࿩͢͠Δ͜ͱ
  ࢲͷ೔ৗతͳऔΓ૊ΈΛൈਮ͓ͯ͠࿩͠͠·͢
  ϦʔζφϒϧʹऔΓ૊ΊΔ͜ͱΛ঺հ͠·͢
  एׯEVNQTZTଟΊͱͳ͓ͬͯΓ·͢
  ίϯςΩετ
  4%,Λ࢖ͬͨҰൠతͳΞϓϦ

  View Slide

 5. %SPJE,BJHJ
  ύϑΥʔϚϯεΛ௥ٻͨ͠
  ΞϓϦΛ࡞Δ
  ͨΊʹऔΓ૊ΜͰ͍Δ͜ͱ ߐ઒ਸ
  UFHBXB!HNBJMDPN
  4NBSUJVN ג

  (PPHMF%FWFMPQFS&YQFSU

  View Slide

 6. ϓϩάϥϛϯάςΫχοΫʹ͍ͭͯ͸
  6EBDJUZͰֶ΅͏
  4UVEZ+BNTϓϩάϥϜ΁ͷࢀՃొ࿥͸ͪ͜Β

  IUUQTFWFOUTXJUIHPPHMFDPNTUVEZKBNTKBQBO
  4UVEZ+BNTϓϩάϥϜ΁ͷࢀՃొ࿥Λ͠6EBDJUZͷର৅ίʔεʹొ
  ࿥͢Δͱɺઐ༻ΦϯϥΠϯίϛϡχςΟʹࢀՃͰ͖·͢ɽ


  View Slide

 7. w ిྗফඅ
  w 6*
  w ͦͷଞ ௨৴ ϝϞϦ ϓϩηοα
  ηϯαͳͲ

  ύϑΥʔϚϯεͷࢦඪ΍ཁҼ͸
  ೔ʑෳࡶԽ͍ͯ͠Δ
  ༷ʑͳ؍఺Ͱͷଟ֯తͳ੾Γޱ
  Ͱߟ͑Δ
  w ه࿥
  w ՄࢹԽ
  w ؆୯ खܰ
  ਪଌ΍ࢥ͍ࠐΈ͸ؒҧؚ͍͕·
  ΕΔʢ౎ࢢ఻આʣ
  આ໌Ͱ͖ͳ͍ͱۤ࿑͢Δ
  ೔ৗతʹແཧͳ͘ߦ͏
  ʢߦ͑Δ͜ͱΛ΍Δʣ
  ύϑΥʔϚϯεʹ͍ͭͯͷ
  ݸਓతͳجຊݪଇ
  ଟ֯తͳ؍఺ ܭଌɾܧଓ

  View Slide

 8. ܭଌ͸ະڅిͰ
  $
  dumpsys battery unplug
  Current Battery Service state:
  (UPDATES STOPPED -- use 'reset' to restart)
  AC powered: false
  USB powered: false
  Wireless powered: false
  status: 2
  νϟʔδ͞Ε͍ͯΔͱ͖͸σόΠεͷৼΔ෣͍͕มΘΔ
  جຊతʹະڅిঢ়ଶͰ΍Δ
  ຊ౰ʹڅి͠ͳ͍ͷ͕ϕετ
  ແཧͳΒߋ৽ఀࢭঢ়ଶΛར༻ͯ͠ະڅిঢ়ଶΛ࡞Δ
  EVNQTZTCBUUFSZVOQMVH·ͨ͸TFUVTC
  ˞༻͕ࡁΜͩΒͪΌΜͱ໭͢͜ͱʢSFTFUʣΛ͓๨Εͳ͘

  View Slide

 9. VOQMVHͷޡղ
  EVNQTZTCBUUFSZVOQMVHʢ·ͨ͸TFUVTCʣ
  ͸%P[Fతʹ͸ະڅిঢ়ଶʹͳΔ
  ͔͠͠όοςϦʔͷεςʔλεʢ#BUUFSZ.BOBHFSʣ
  తʹ͸ߋ৽ఀࢭঢ়ଶͰ͋Δʹա͗ͳ͍
  Αͬͯɼະڅిͷঢ়ଶΛ࡞͔ͬͯΒߋ৽ఀࢭʹ͢Δ
  Α͘ͳ͛͞ɿ64#Ͱ"%#઀ଓߋ৽ఀࢭ
  Α͛͞ɿ8J'JͰ"%#઀ଓߋ৽ఀࢭ64#Ͱ"%#࠶઀ଓ
  $
  dumpsys battery unplug
  Current Battery Service state:
  (UPDATES STOPPED -- use 'reset' to restart)
  AC powered: false
  USB powered: false
  Wireless powered: false
  status: 2
  ˞࣮ͨͩ͠ࡍʹ͸څి͞Ε͍ͯΔͷͰݱ࣮ͷະڅిͱ͸ݫີʹ͸ҟͳΔ

  View Slide

 10. ΞϓϦ͕όοςϦʔΛ
  Ͳͷఔ౓ফඅ͢Δ͔ʁ
  ిྗফඅʹ͍ͭͯ
  1IPUPCZ8$/r#BUUFSZ3FDZMJOH$$#:


  View Slide

 11. ి஑ͷΏͱΓ͸৺ͷΏͱΓ
  ిྗফඅ͸΋ͬͱ΋ॏཁͳ
  ύϑΥʔϚϯεࢦඪ


  View Slide

 12. ࣭໰


  View Slide

 13. /FYVTͰ
  ΧϝϥͷϑϥογϡϥΠτ
  ΛҰ೔த఺౮͠ଓ͚ΔΞϓϦ
  Λ࡞Γ͍ͨ
  ࣮ݱՄೳ͔ʁ
  Ͱ͸൒೔ͳΒʁ࣌ؒͳΒʁ


  View Slide

 14. ϑϥογϡϥΠτͷফඅిྲྀ
  ֓ͶN"
  όοςϦʔ์ి༰ྔ
  N"I
  ཧ࿦্࣌ؒఔ౓ʢ˺ʣ

  ౰વͷ͜ͱͳ͕Βɼ࣮ࡍʹ͸ଞͷΞϓϦ΍ଞͷػثͷফඅిྗ
  ʹґଘ͢ΔͷͰߋʹݮΓ·͢ɽ
  /FYVTͷ৔߹

  View Slide

 15. ిྲྀফඅྔΛ஌Δʹ͸
  GSBNFXPSLSFTBQL
  Ϧιʔε܈ͷఆٛΛ͍ͯ͠ΔγεςϜ"1,
  TZTUFNGSBNFXPSLGSBNFXPSLSFTBQL
  SFTYNMQPXFS@QSPpMFYNM
  ফඅిྗྔΛఆٛͨ͠9.-ϑΝΠϧ
  GSBNFXPSLSFTBQL಺ʹ͋Δ


  View Slide 16. 0
  82.75
  201.16
  804.85
  546.37
  51.55
  0.79
  3.5
  73.24
  75.48
  ɾɾɾ
  76.23
  185.19
  99.2

  4.8
  1.11


  ɾɾɾ

  2300
  ɾɾɾ

  ˞୯Ґ͸N"


  View Slide

 17. ফඅిྗͷ໨҆Λ೺Ѳɾཧղ
  /'$
  δϟΠϩ
  Ճ଎౓
  #MVFUPPUI
  8J'J
  ϥδΦ
  ి࿩
  Χϝϥ
  (14
  ࣓ؾ
  ϥΠτ
  όοςϦʔԹ౓
  ϚΠΫ
  λονύωϧ
  ϑΟϯΨʔϓϦϯτ
  ৺ഥ
  র౓
  ؾԹ
  ࣪౓
  ؾѹ
  ࠷ۙͷϋʔυ΢ΣΞػೳ
  w࠷ۙͷσόΠεͷϋʔυ΢ΣΞػೳ͸๛෋
  w༷ʑͳػೳͷෳ߹ʹΑͬͯిྗ͸ফඅ͞ΕΔ
  w֤ʑͲͷఔ౓ͷిྲྀফඅ͔Λ೺Ѳ͓ͯ͘͠
  wύϑΥʔϚϯεΛ࠷దԽ͢Δࡍͷେہ؍͕਎ʹͭ͘


  View Slide

 18. EVNQTZTCBUUFSZTUBUT
  ి஑ͷ৭ʑͳ৘ใΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ͘͢͝ศར
  ຖ೔ோΊ͍ͯͯ΋๞͖ͳ͍Ϩϕϧ


  View Slide

 19. EVNQTZTCBUUFSZTUBUTDIBSHFE

  Discharge step durations:
  #0: +9m14s274ms to 68 (screen-off, power-save-off, device-idle-off)
  #1: +7m5s659ms to 69 (screen-off, power-save-off, device-idle-off)
  #2: +2m0s241ms to 70 (power-save-off, device-idle-off)
  #3: +2m8s447ms to 71 (power-save-off, device-idle-off)
  #4: +1m39s394ms to 72 (power-save-off, device-idle-off)
  #5: +5m10s71ms to 73 (power-save-off)
  #6: +6m27s339ms to 74 (screen-off, power-save-off, device-idle-off)
  #7: +5m54s489ms to 75 (screen-off, power-save-off, device-idle-off)
  ຖͷόοςϦʔফඅͷਪҠɾঢ়ଶ಺༁


  View Slide

 20. EVNQTZTCBUUFSZTUBUTDIBSHFE

  Current daily steps:
  Discharge total time: 8h 40m 19s 100ms (from 145 steps)
  Discharge screen off time: 12h 16m 59s 600ms (from 60 steps)
  Discharge screen off device idle time: 1d 0h 43m 42s 0ms (from 8 steps)
  Discharge screen on time: 3h 19m 41s 900ms (from 40 steps)
  Charge total time: 11h 43m 35s 200ms (from 104 steps)
  Charge screen off time: 2h 23m 33s 800ms (from 94 steps)
  Charge screen on time: 1h 29m 11s 200ms (from 3 steps)
  Daily from 2016-02-15-02-42-48 to 2016-02-16-01-08-18:
  Discharge total time: 8h 36m 37s 700ms (from 187 steps)
  Discharge screen off time: 17h 2m 15s 400ms (from 53 steps)
  Discharge screen off device idle time: 19h 16m 15s 600ms (from 12 steps)
  Discharge screen on time: 3h 9m 45s 600ms (from 64 steps)
  Charge total time: 8h 35m 34s 0ms (from 166 steps)
  Charge screen off time: 2h 0m 41s 400ms (from 119 steps)
  Charge screen on time: 19h 57m 59s 300ms (from 38 steps)
  ೔ʑͷαϚϦʔ


  View Slide

 21. EVNQTZTCBUUFSZTUBUTDIBSHFE

  Statistics since last charge:
  System starts: 0, currently on battery: false
  Time on battery: 1h 42m 37s 902ms (89.5%) realtime, 1h 42m 37s 902ms
  (89.5%) uptime
  Time on battery screen off: 1h 30m 51s 255ms (79.2%) realtime, 1h 30m 51s
  255ms (79.2%) uptime
  Total run time: 1h 54m 41s 669ms realtime, 1h 54m 41s 669ms uptime
  Charge time remaining: 1h 2m 45s 231ms
  Start clock time: 2016-02-16-16-40-35
  Screen on: 11m 46s 647ms (11.5%) 10x, Interactive: 11m 41s 48ms (11.4%)
  Screen brightnesses:
  dark 11m 46s 647ms (100.0%)
  Device idling: 2m 55s 41ms (2.8%) 1x
  Idle mode time: 2m 55s 41ms (2.8%) 1x
  Connectivity changes: 5
  ɾɾɾ
  લճͷνϟʔδ͔ΒͷαϚϦʔ


  View Slide

 22. EVNQTZTCBUUFSZTUBUTDIBSHFE

  Estimated power use (mAh):
  Capacity: 2300, Computed drain: 493, actual drain: 506-529
  Wifi: 135 ( cpu=0.0284 wifi=135 )
  Bluetooth: 68.9 ( cpu=64.3 wake=4.63 )
  Uid 0: 55.0 ( cpu=19.9 wake=20.9 radio=14.2 wifi=0.00000287 )
  Uid 1000: 34.6 ( cpu=33.2 wake=0.0925 radio=0.0325 gps=1.05
  sensor=0.208 )
  Uid u0a11: 32.8 ( cpu=12.3 wake=0.390 radio=19.7 wifi=0.0975 sensor=0.295
  )
  Uid u0a134: 32.5 ( cpu=32.5 )
  Uid u0a71: 22.2 ( cpu=9.39 wake=0.0718 radio=12.8 wifi=0.00000296 )
  Screen: 20.2
  Uid u0a81: 18.9 ( cpu=5.72 radio=13.2 sensor=0.00871 )
  ݱঢ়ͷిྗফඅͷ༧૝


  View Slide

 23. EVNQTZTCBUUFSZTUBUTDIBSHFE

  u0a119:
  Mobile network: 32.09KB received, 39.30KB sent (packets 268 received, 289
  sent)
  ɾɾɾ
  Foreground activities: 9s 84ms realtime (2 times)
  Foreground for: 35s 258ms
  Active for: 2h 2m 19s 713ms
  Total cpu time: u=7s 580ms s=3s 660ms p=0.769mAh
  Proc com.facebook.orca:
  CPU: 7s 70ms usr + 3s 340ms krn ; 3s 570ms fg
  2 starts
  ɾɾɾ
  ΞϓϦ͝ͱʢ'BDFCPPL.FTTFOHFSͷྫʣ
  ࣌ؒ෼ඵͷؒʹϑΥΞάϥ΢ϯυঢ়ଶ͸໿ඵ
  $16Λফඅ͍ͯͨ͠ͷ͸ɼඵఔ౓


  View Slide

 24. ݟΔͷ
  ΊΜͲ͍͘͞


  View Slide

 25. #BUUFSZ)JTUPSJBO

  View Slide

 26. #BUUFSZ)JTUPSJBO
  όοςϦʔফඅͷՄࢹԽπʔϧ
  ࠷৽൛͸ɼ(PMBOH͕ඞཁ
  μ΢ϯϩʔυ
  HPHFUVHJUIVCDPNHPPHMFCBUUFSZIJTUPSJBO
  DE(01"5)TSDHJUIVCDPNHPPHMFCBUUFSZIJTUPSJBO
  ίϯύΠϧ
  CBTITFUVQTI
  αʔόʔىಈσϑΥϧτ͸ϙʔτ
  HPSVODNECBUUFSZIJTUPSJBOCBUUFSZIJTUPSJBOHP
  ౷ܭ৘ใऔಘ
  BECCVHSFQPSUIPHFUYU
  IUUQMPDBMIPTUʹΞΫηεͯ͠ɼऔಘͨ͠౷ܭ৘ใ
  IPHFUYU
  ΛΞοϓϩʔυ͢Ε͹ݟΕΔ


  View Slide

 27. όοΫάϥ΢ϯυͰͷফඅ
  "OESPJEͷಛ௃ͱͯ͠
  ফඅిྗͷׂ͸
  ΞΠυϧ࣌ʹফඅ͞ΕΔ܏޲ Β͍͠

  όοΫάϥ΢ϯυͰͷফඅΛ
  ݮΒ͢͜ͱ͕େࣄ


  View Slide

 28. +PC4DIFEVMFS
  ి஑ʹ༏͍͠δϣϒ࣮ߦ"1* "OESPJE͔Β

  ి஑ʹ༏͍͠εέδϡʔϦϯά࣮ߦΛߦ͏"1*
  λεΫͷ#BDL0GG΍࣮ߦ৚݅ͳͲॊೈͳࢦఆ͕Մೳ
  ଈ࣌ੑͷͳ͍όοΫάϥ΢ϯυॲཧʹ࠷ద
  ࢖͑ΔͳΒ࢖Θͳ͍ख͸ͳ͍
  JobInfo uploadTask = new JobInfo.Builder(mJobId, mServiceComponent)

  .setRequiredNetworkCapabilities(JobInfo.NETWORK_TYPE_UNMETERED)

  .build();


  JobScheduler jobScheduler =

  (JobScheduler)
  context.getSystemService(Context.JOB_SCHEDULER_SERVICE);

  jobScheduler.schedule(uploadTask);  View Slide

 29. ($./FUXPSL.BOBHFS
  +PC4DIFEVMFSͷ୅ΘΓʹ࢖͑Δδϣϒ"1*
  +PC4DIFEVMFS͸Ҏ߱͜Ε͸͔Βར༻Մ
  (PPHMF1MBZ4FSWJDFTඞਢ
  ($.ϥΠϒϥϦʹґଘ͢Δ
  ͨͩ͠($.ͷػೳΛ࢖͍ͬͯͳ͍ΞϓϦͰ΋࢖͑Δ
  mGcmNetworkManager = GcmNetworkManager.getInstance(this);
  OneoffTask task = new OneoffTask.Builder()
  .setService(MyTaskService.class)
  .setTag(TASK_TAG_WIFI)
  .setExecutionWindow(0L, 3600L)
  .setRequiredNetwork(Task.NETWORK_STATE_UNMETERED)
  .build();
  mGcmNetworkManager.schedule(task);


  View Slide

 30. IUUQEFWFMPQFSBOESPJEDPNJOUMKBUSBJOJOHNPOJUPSJOHEFWJDFTUBUFEP[FTUBOECZIUNM
  %P[F'SBNFXPSL
  ফඅిྗ࡟ݮͷ࢓૊Έ "OESPJE͔Βʣ

  ໌ࣔతͳλΠϜεϩοτΛׂΓ౰ͯͯόοΫάϥ΢ϯυ
  ͰͷڍಈΛ੍ݶ͢Δ͜ͱͰফඅిྗΛ࡟ݮ͢Δ


  View Slide

 31. IUUQEFWFMPQFSBOESPJEDPNJOUMKBUSBJOJOHNPOJUPSJOHEFWJDFTUBUFEP[FTUBOECZIUNM
  %P[F'SBNFXPSL
  ফඅిྗ࡟ݮͷ࢓૊Έ "OESPJE͔Βʣ

  ໌ࣔతͳλΠϜεϩοτΛׂΓ౰ͯͯόοΫάϥ΢ϯυ
  ͰͷڍಈΛ੍ݶ͢Δ͜ͱͰফඅిྗΛ࡟ݮ͢Δ
  %P[Fʹ͍ͭͯ͸ɼ
  த੢ྑ໌ !DIVO@SZP
  ͞Μͷ
  ࡢ೔ͷεϥΠυ͕Θ͔Γ΍͍͢ͷͰ
  ͦΕΛݟΔͷ͕͍͍ͱࢥ͍·͢ʂ
  "OESPJEͷলిྗʹ͍ͭͯߟ͑Δ
  IUUQTHPPHMZY#:0)


  View Slide

 32. *%-&
  ˞*%-&த͸༷ʑͳ΋ͷ͕ࢭ·Δ
  %P[Fͷঢ়ଶ֓ཁ
  "$5*7& */"$5*7&
  *%-&@1&/%*/(
  *%-&@."*/5&/"/$&
  ˞ॲཧՄೳͳ࿮
  Ұఆ࣌ؒܦաʢ෼ʣ
  Ұఆ࣌ؒܦաʢ෼ʣ
  Ұఆ࣌ؒܦաঃʑʹ௕͘ͳΔ
  ʢ࣌ؒɼ࣌ؒʜ࣌ؒʣ
  ը໘Λ͚ͭͨ
  ʜͳͲ
  ը໘Λফͨ͠
  "MBSN.BOBHFS
  ωοτϫʔΫ
  4ZOD"EBQUFS
  +PC4DIFEVMFS
  FUD


  View Slide

 33. ঢ়ଶͷ֬ೝ
  $ dumpsys deviceidle
  Settings:
  inactive_to=+30m0s0ms
  sensing_to=+4m0s0ms
  locating_to=+30s0ms
  location_accuracy=20.0m
  motion_inactive_to=+10m0s0ms
  idle_after_inactive_to=+30m0s0ms
  idle_pending_to=+5m0s0ms
  max_idle_pending_to=+10m0s0ms
  idle_pending_factor=2.0
  idle_to=+60m0s0ms
  max_idle_to=+6h0m0s0ms
  idle_factor=2.0
  min_time_to_alarm=+60m0s0ms
  max_temp_app_whitelist_duration=+5m0s0ms
  mms_temp_app_whitelist_duration=+60s0ms
  sms_temp_app_whitelist_duration=+20s0ms
  Whitelist (except idle) system apps:
  com.android.providers.downloads
  com.android.vending
  com.google.android.gms
  Whitelist system apps:
  com.google.android.gms
  Whitelist user apps:
  foo.bar.baz
  Whitelist (except idle) all app ids:
  10008
  10011
  10020
  10150
  Whitelist all app ids:
  10011
  10150
  mEnabled=true
  mForceIdle=false
  mSigMotionSensor={Sensor name="Significant Motion
  Detector", vendor="QTI", version=1, type=17,
  maxRange=1.0, resolution=1.0, power=0.3999939,
  minDelay=-1}
  mCurDisplay=Display id 0: DisplayInfo{"಺ଂεΫϦʔ
  ϯ", uniqueId "local:0", app 1080 x 1776, real 1080
  x 1920, largest app 1794 x 1704, smallest app 1080
  x 1008, mode 1, defaultMode 1, modes [{id=1,
  width=1080, height=1920, fps=60.0}], rotation 0,
  density 480 (442.451 x 443.345) dpi, layerStack 0,
  appVsyncOff 7500000, presDeadline 12666667, type
  BUILT_IN, state OFF, FLAG_SECURE,
  FLAG_SUPPORTS_PROTECTED_BUFFERS},
  DisplayMetrics{density=3.0, width=1080,
  height=1776, scaledDensity=3.0, xdpi=442.451,
  ydpi=443.345}, isValid=true
  mScreenOn=false
  mCharging=false
  mSigMotionActive=false
  mSensing=false mNotMoving=false
  mLocating=false mHaveGps=true mLocated=false
  mState=INACTIVE
  mInactiveTimeout=+30m0s0ms
  mNextAlarmTime=+20m51s734ms


  View Slide

 34. ڧ੍ঢ়ଶભҠ
  $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: ACTIVE
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: IDLE_PENDING
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: SENSING
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: LOCATING
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: IDLE
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: IDLE_MAINTENANCE


  View Slide

 35. ڧ੍ঢ়ଶભҠ
  $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: ACTIVE
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: IDLE_PENDING
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: SENSING
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: LOCATING
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: IDLE
  shell@hammerhead:/ $ dumpsys deviceidle step
  Stepped to: IDLE_MAINTENANCE
  %P[Fʹ͍ͭͯ͸ɼ
  த੢ྑ໌ !DIVO@SZP
  ͞Μͷ
  ࡢ೔ͷεϥΠυ͕Θ͔Γ΍͍͢ͷͰ
  ͦΕΛݟΔͷ͕͍͍ͱࢥ͍·͢ʂ
  "OESPJEͷলిྗʹ͍ͭͯߟ͑Δ
  IUUQTHPPHMZY#:0)


  View Slide

 36. 6*ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 37. ଟ͘ͷύϑΥʔϚϯεࢦඪ͸
  6*ʹؼ݁͠ɼݦࡏԽ͢Δ


  View Slide

 38. ࣌ؒͱར༻ऀͷ൓Ԡͷࢦඪ
  ஗Ԇ࣌ؒ ར༻ऀͷ൓Ԡ
  NT *OTUBOU
  NT 'FFMTMVHHJTI
  NTT .BDIJOFJTXPSLJOH
  T .FOUBMDPOUFYUTXJUDI
  T *`MMDPNFCBDLMBUFS
  #SFBLJOHUIFNT5JNFUP(MBTT.PCJMF#BSSJFSIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W*MTX(G504.
  NTҎԼΛอ͍ͬͯΕ͹ɼར༻ऀʹ଎͍ͱײͤ͡͞Δ
  ඵҎԼΛอ͍ͬͯΕ͹ɼར༻ऀͷूதྗΛอͯΔ


  View Slide

 39. ϨϯμϦϯάͷྺ࢙
  (JOHFS#SFBEҎલ
  )POFZDPNC
  *$4
  +FMMZ#FBO
  $16࢖༻
  ϋʔυ΢ΣΞΞΫηϥϨʔγϣϯͷ
  ௥Ճ
  ϋʔυ΢ΣΞΞΫηϥϨʔγϣϯ͕
  σϑΥϧτʹ
  74:/$ʹΑΔϑϨʔϜ࠷దԽ


  View Slide

 40. ϨϯμϦϯάͷྺ࢙
  (JOHFS#SFBEҎલ
  )POFZDPNC
  *$4
  +FMMZ#FBO
  $16࢖༻
  ϋʔυ΢ΣΞΞΫηϥϨʔγϣϯͷ
  ௥Ճ
  ϋʔυ΢ΣΞΞΫηϥϨʔγϣϯ͕
  σϑΥϧτʹ
  74:/$ʹΑΔϑϨʔϜ࠷దԽ
  ͜ͷ͋ͨΓ͸
  ֓ͶGQTͰඳը


  View Slide

 41. +BOL
  4LJQQFEGSBNFT5IFBQQMJDBUJPONBZ
  CFEPJOHUPPNVDIXPSLPOJUTNBJOUISFBE
  ࠷ۙͷଟ͘ͷσόΠεͰ͸GQTͰඳը͞ΕΔͱࢥͬͯΑ͍
  ͭ·ΓNTʹ͖ͭճ
  ϨϯμϦϯά͕ؒʹ߹Θͳ͚Ε͹ɼ+BOL͕ൃੜ͢Δ
  +BOL͕ൃੜ͢ΔͱɼϑϨʔϜ͕εΩοϓ͞ΕΔ
  ଟ͘ͷ৔߹ɼΞχϝʔγϣϯͷলུ΍δϟϯϓͱ͍͏ܗͰ
  ར༻ऀʹݟ͑ΔʢϦετ͕Χλͭ͘ͳͲʣ
  +BOLΛආ͚ΔʢݮΒ͢ʣ͜ͱ͕େࣄ


  View Slide

 42. 7JFXͷϨϯμϦϯά
  .FBTVSF
  ஈ֊
  -BZPVU
  %SBX


  View Slide

 43. 7JFXͷϨϯμϦϯά
  .FBTVSF
  )JFSBSDIZ7JFXFSͰ
  ՄࢹԽՄೳ
  -BZPVU
  %SBX


  View Slide

 44. ωετʹΑΔ3FNFBTVSF
  w%SBXʹ࠷΋͕͔͔࣌ؒΔঢ়ଶ͕Ұൠత
  w.FBTVSF͕஗͍৔߹͸ରࡦ͢ΔՁ஋͋Γ
  wݪҼ͸େ఍ϨΠΞ΢τͷωετ
  ˞3FMBUJWF-BZPVU΍-JOFBS-BZPVUΛॏͶΔͱ.FBTVSF
  ͕ෳ਺ճ࣮ߦ͞ΕΔ͜ͱʹΑΔ
  .FBTVSFNT
  -BZPVUNT
  %SBXNT
  .FBTVSFNT
  -BZPVUNT
  %SBXNT
  ྫʣ
  ωετͨ͠ঢ়ଶ վળޙ


  View Slide

 45. 0WFSESBXͷճආ
  w%SBX͕஗͍৔߹͸0WFSESBXΛٙ͏ͷΑ͍ʢΑ͔ͬͨʣ
  0WFSESBXଞͷ7JFX͕ඳըͨ͠ྖҬΛผͷ7JFX͕͞Βʹඳը͢Δ͜ͱ
  w։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯ(16ΦʔόʔυϩʔΛσόοά
  w੺ͬΆ͍ը໘͔Β੨͘͢ΔͷΛؤுΕ͹ഒ͘Β͍͸଎͘Ͱ͖Δҹ৅ʢݸਓతʹ͸ʣ
  w,JULBUҎ߱Ͱ͸ɼ୯७ͳ0WFSESBX͸ࣗಈతʹແࢹ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨͷͰɼ
  ͦΕ΄Ͳਆܦ࣭ʹͳΒͳͯ͘΋͍͍
  w)JFSBSDIZ7JFXFSͰ14%ϑΝΠϧʹग़ྗͯ֬͠ೝ͢Δํ๏΋͓͢͢Ί
  IUUQEFWFMPQFSBOESPJEDPNJOUMKBUPPMTQFSGPSNBODFEFCVHHQVPWFSESBXJOEFYIUNM


  View Slide

 46. (16ͷϓϩϑΝΠϧ
  w։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯ(16ϨϯμϦϯάͷϓϩϑΟʔϧ࡞੒
  wը໘Լ෦ʹόʔ͕දࣔ
  NTͷϘʔμʔ
  ֓Ͷ͜ΕΑΓԼʹऩ·͍ͬͯΕ͹
  ໰୊ͳ͠
  ৭ આ໌
  ੨ 7JFXͷੜ੒ɽ7JFXͷݸ਺΍PO%SBXͷॲཧʹґଘ
  ࢵ ඳը͢ΔϦιʔεͷసૹ
  ᒵ (16ͷॲཧΛ$16͕଴͍ͬͯΔ࣌ؒ
  ྘ 74:/$ͷ஗Ԇ
  ੺ (16ʹΑΔඳը࣮ߦ


  View Slide

 47. EVNQTZTHGYJOGP

  wඳըঢ়گΛग़ྗ͢Δ
  w.BSTINBMMPX͔Βɼ+BOLͷ৘ใ͕ग़ΔΑ͏ʹͳͬͨͷͰΦεεϝ
  $ dumpsys gfxinfo com.android.chrome
  Applications Graphics Acceleration Info:
  Uptime: 597531242 Realtime: 711924124
  ** Graphics info for pid 20066 [com.android.chrome] **
  Stats since: 285971726390ns
  Total frames rendered: 105823
  Janky frames: 7544 (7.13%)
  90th percentile: 12ms
  95th percentile: 20ms
  99th percentile: 61ms
  Number Missed Vsync: 3695
  Number High input latency: 107
  Number Slow UI thread: 5179
  Number Slow bitmap uploads: 180
  Number Slow issue draw commands: 1409


  View Slide

 48. EVNQTZTHGYJOGP

  wGSBNFTUBUTΦϓγϣϯΛ͚ͭΔ͜ͱͰ$47ʹग़ͤΔ
  ԿΒ͔ͷใࠂΛ͍ͨ͠ਓʹΑ͛͞
  $ dumpsys gfxinfo com.android.chrome frmaestats
  ɽɽɽ
  ---PROFILEDATA---
  Flags,IntendedVsync,Vsync,OldestInputEvent,NewestInputEvent,HandleInputStart,AnimationStart,PerformTrave
  rsalsStart,DrawStart,SyncQueued,SyncStart,IssueDrawCommandsStart,SwapBuffers,FrameCompleted,
  0,595038370692748,595038370692748,9223372036854775807,0,595038370998175,595038371018280,595038371255675,
  595038371318227,595038371326092,595038371355467,595038371667707,595038373518852,595038373844217,
  0,595038387481465,595038387481465,9223372036854775807,0,595038387827706,595038387848696,595038388113904,
  595038388181821,595038388189216,595038388236925,595038388494320,595038390478436,595038390783332,
  0,595038404272433,595038404272433,9223372036854775807,0,595038404522185,595038404542810,595038404809529,
  595038404879217,595038404887081,595038404917290,595038405425154,595038407567081,595038407916821,
  0,595233182608257,595233199274924,9223372036854775807,0,595233201683778,595233201726121,595233201728153,
  595233214312788,595233220404767,595233220450288,595233220741903,595233290040757,595233290859559,
  1,595235671142934,595236071142942,9223372036854775807,0,595236084183776,595236084205599,595236106287943,
  595236126082787,595236126169453,595236126566641,595236126672682,595236129216953,595236130180860,
  1,595236090534104,595236323867442,9223372036854775807,0,595236326619401,595236326636120,595236326638047,
  595236330241589,595236330841797,595236330879245,595236331001693,595236332922995,595236333575912,
  0,595237933959311,595237983959312,9223372036854775807,0,595237992574870,595237992595599,595237992676172,
  595238031718463,595238032300963,595238032443463,595238032605442,595238042187942,595238043794505,
  0,595494486956219,595494753622891,9223372036854775807,0,595494765734667,595494765754927,595494765826177,
  595494765886802,595494767907948,595494767962115,595494768232479,595494769174094,595494777457427,
  0,595494788518428,595494805185095,9223372036854775807,0,595494815020136,595494815039355,595494815142480,
  595494815200240,595494815479407,595494815512375,595494815607375,595494843050657,595494847498313,
  0,595498141914317,595498141914317,9223372036854775807,0,595498142255708,595498142269979,595498142339406,


  View Slide

 49. ͦͷଞ
  1IPUPCZ#SJBO5VSOFSr.FNPSZ$$#:
  1IPUPCZBMMJTPO@EDrOFUXPSL$$#:
  1IPUPCZ$ISJT.D$MBOBIBOrDQV$$#:
  ௨৴ ϝϞϦ ϓϩηοα  View Slide

 50. ௨৴ͷ࠷దԽ
  ຊ֨తʹऔΓ૊Ήʹ͸͔ͳΓ೉͍͠ҹ৅
  ೉͍͠ཧ༝ɿ
  wηϧϥʔ ( (
  ͱ8J'JͷϨΠςϯγʔ΍ফඅిྗͷҧ͍
  w௨৴ϓϩτίϧͷҧ͍
  wαʔόʔʹ΋ґଘ͢ΔʜͳͲ
  ݸਓతͳ͓खܰΞϓϩʔνͱͯ͠͸ʜ
  wΑ͍௨৴ϥΠϒϥϦΩϟογϡϥΠϒϥϦΛ࢖͏
  wΑ͍ϓϩτίϧΛ࢖͏
  wΑ͍αʔόʔʢϓϩμΫτʣΛ࢖͏
  wͦͷ্Ͱଌఆ͠ɼ໰୊͕͋Ε͹վળΛߟ͑Δ


  View Slide

 51. "55"30
  "QQMJDBUJPO3FTPVSDF0QUJNJ[FS
  "55੡ͷ௨৴࠷దԽπʔϧ
  SPPUFEཁ
  ͔ͳΓΦεεϝ
  ͜ΕͰάϦʔϯʹͳ͍ͬͯͳ͍ՕॴΛݟΕ͹͍͍ͷͰ؆୯
  IUUQTEFWFMPQFSBUUDPNBQQMJDBUJPOSFTPVSDFPQUJNJ[FS


  View Slide

 52. "30ͷධՁ߲໨
  'JMF%PXOMPBE5FYU'JMF$PNQSFTTJPO
  'JMF%PXOMPBE%VQMJDBUF$POUFOU
  'JMF%PXOMPBE$BDIF$POUSPM
  'JMF%PXOMPBE$POUFOU&YQJSBUJPO
  'JMF%PXOMPBE$PNCJOF+4BOE$443FRVFTUT
  'JMF%PXOMPBE3FTJ[F-BSHF*NBHFTGPS.PCJMF
  'JMF%PXOMPBE.JOJGZ$44 +4 +40/BOE)5.-
  'JMF%PXOMPBE6TF$444QSJUFTGPS*NBHFT
  $POOFDUJPOT$POOFDUJPO0QFOJOH
  $POOFDUJPOT6OOFDFTTBSZ$POOFDUJPOT
  .VMUJQMF4JNVMUBOFPVT$POOFDUJPOT
  $POOFDUJPOT*OF⒏DJFOU$POOFDUJPOT1FSJPEJD
  5SBOTGFST
  $POOFDUJPOT*OF⒏DJFOU$POOFDUJPOT4DSFFO3PUBUJPO
  $POOFDUJPOT*OF⒏DJFOU$POOFDUJPOT$POOFDUJPO
  $MPTJOH1SPCMFNT
  $POOFDUJPOT )5514UBUVT3FTQPOTF$PEFT
  $POOFDUJPOT )5514UBUVT3FTQPOTF$PEFT
  $POOFDUJPOTSE1BSUZ4DSJQUT
  )5.-"TZODISPOPVT-PBEPG+BWB4DSJQUJO)5.-
  )5.-)5516TBHF
  )5.-'JMF0SEFS
  )5.-&NQUZ4PVSDFBOE-JOL"UUSJCVUFT
  )5.-'-"4)
  )5.-EJTQMBZOPOFJO$44
  0UIFS"DDFTTJOH1FSJQIFSBM"QQMJDBUJPOT
  ༷ʑͳ௨৴ͷ౷ܭͷऩूɾՄࢹԽ΍
  ౷ܭͱରԠͨ͠ૢ࡞ͷ࿥ը΋Մೳ


  View Slide

 53. ϝϞϦͷ࠷దԽ
  ͜Ε΋௨৴ͱಉ༷ʹຊ֨తʹऔΓ૊Ήʹ͸
  ͔ͳΓ೉͍͠
  ೉͍͠ཧ༝ɿ
  w($ͷ࢓૊Έͷࠩҟ 458ฒྻ($"35$PNQBDUJOH($

  wϝϞϦྖҬͷछྨͷҧ͍
  wσόΠεɾόʔδϣϯʹΑΔϝϞϦ༰ྔͷҧ͍ͳͲ
  ݸਓతͳ͓खܰΞϓϩʔνͱͯ͠͸ʜ
  w($ʹΑΔQBVTFͦͷ΋ͷ͸ ͋Μ·Γ
  ݟͳ͍
  6*͕े෼ʹඳըͰ͖͍ͯΕ͹͍͍ͨͯେৎ෉
  wϝϞϦϦʔΫ͚ͩ͸ͪΌΜͱݟ͓ͯ͘


  View Slide

 54. EVNQTZTNFNJOGP
  Applications Memory Usage (kB):
  Uptime: 616002857 Realtime: 730459424
  Total PSS by process:
  201166 kB: com.android.systemui (pid 937 / activities)
  114038 kB: system (pid 788)
  ɾɾɾɾ
  Total PSS by OOM adjustment:
  66898 kB: Native
  23130 kB: surfaceflinger (pid 195)
  9378 kB: mediaserver (pid 202)
  ɾɾɾ
  114038 kB: System
  114038 kB: system (pid 788)
  ɾɾɾ
  Total PSS by category:
  505426 kB: Native
  331750 kB: Dalvik
  134928 kB: EGL mtrack
  ɾɾɾ
  Total RAM: 1899508 kB (status normal)
  Free RAM: 597234 kB (293778 cached pss + 245048 cached kernel + 58408 free)
  Used RAM: 1299589 kB (1077869 used pss + 221720 kernel)
  Lost RAM: 2685 kB
  Tuning: 192 (large 512), oom 184320 kB, restore limit 61440 kB (high-end-gfx)Uid u0a71: 22.2 ( cpu=9.39 wake=0.0718
  radio=12.8 wifi=0.00000296 )
  Screen: 20.2
  ɾɾɾ
  σόΠεશମͷϝϞϦ࢖༻ྔͷαϚϦ


  View Slide

 55. EVNQTZTNFNJOGP
  ** MEMINFO in pid 1551 [com.android.chrome] **
  Pss Private Private Swapped Heap Heap Heap
  Total Dirty Clean Dirty Size Alloc Free
  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  Native Heap 70976 70612 0 0 96896 82824 14071
  Dalvik Heap 6046 5944 0 0 25556 19628 5928
  Dalvik Other 1276 1276 0 0
  Stack 484 484 0 0
  Ashmem 1008 68 0 0
  Other dev 9 0 8 0
  .so mmap 514 160 0 0
  .apk mmap 4099 1548 2204 0
  .ttf mmap 0 0 0 0
  .dex mmap 423 4 408 0
  .oat mmap 510 0 8 0
  .art mmap 1292 1092 0 0
  Other mmap 10 8 0 0
  Unknown 281 280 0 0
  TOTAL 86928 81476 2628 0 122452 102452 19999
  ࢦఆͨ͠ϓϩηε*%ͷϝϞϦ࢖༻ঢ়گ


  View Slide

 56. EVNQTZTQSPDTUBUT
  AGGREGATED OVER LAST 3 HOURS:
  System memory usage:
  SOff/Norm: 1 samples:
  Cached: 133MB min, 133MB avg, 133MB max
  Free: 44MB min, 44MB avg, 44MB max
  ZRam: 0.00 min, 0.00 avg, 0.00 max
  Kernel: 220MB min, 220MB avg, 220MB max
  Native: 65MB min, 65MB avg, 65MB max
  ɾɾɾ
  Per-Package Stats:
  * com.android.chrome / u0a37 / v256409501:
  * com.android.chrome / u0a37 / v256409501:
  TOTAL: 19% (94MB-131MB-144MB/90MB-126MB-137MB over 18)
  Top: 19% (94MB-131MB-144MB/90MB-126MB-137MB over 18)
  Service: 0.03%
  (Last Act): 3.5% (67MB-83MB-91MB/64MB-80MB-87MB over 4)
  (Cached): 78% (65MB-93MB-111MB/62MB-90MB-107MB over 19)
  ɾɾɾ
  ࢦఆͨ͠ΞϓϦͷ
  ௚ۙ࣌ؒɼ௚ۙ࣌ؒͷϝϞϦ࢖༻ঢ়گ౷ܭ
  ʢεΫϦʔϯΦϯ࣌ɼΦϑ࣌ͳͲෳ਺ͷ࣠Ͱʣ


  View Slide

 57. ϝϞϦϦʔΫͷݕग़
  )FBQEVNQ
  "MMPDBUJPO5SBDLFS
  .FNPSZ"OBMZ[FS5PPM ."5
  ͳͲ͕Ԧಓ


  View Slide

 58. ݸਓతͳΦεεϝ͸-FBL$BOBSZ
  IUUQTDPSOFSTRVBSFVQDPNMFBLDBOBSZIUNM
  w4RVBSF੡IUUQTHJUIVCDPNTRVBSFMFBLDBOBSZ
  w͔ͳΓखܰʹߴਫ਼౓ͳϝϞϦϦʔΫݕग़͕Մೳ
  wΞϓϦʹͪΐͬͱͨ͠ܭଌίʔυΛ࢓ࠐΉඞཁ͕͋Δ
  ίʔυΛ࢓ࠐΜͰ΋͍͍ঢ়گͳΒ࢖Θͳ͍ख͸ͳ͍


  View Slide

 59. PO5SJN.FNPSZ
  ˞ࢲ͸࢖Θͳ͍೿Ͱ͢
  ࢖͍ͬͯΔਓ͍·͔͢ʁ


  View Slide

 60. $16࠷దԽ

  ͱݴͬͯ΋ʜ
  w ۙ೥ͷ"3.ϕʔεͷνοϓηοτͰ͸ॲཧ͢ΔλεΫ
  ʹΑׂͬͯΓ౰ͯΔ$16Λม͑ΔܗʢCJH-*55-&Ξʔ
  ΩςΫνϟʔʣ͕ओྲྀɽΫϩοΫप೾਺΋࠷దԽ͞ΕΔ
  w ΋͸΍ҰൠతͳΞϓϦέʔγϣϯͰ͸$16ͷ࠷దԽΛ
  ։ൃऀ͕ҙࣝ͠ͳ͘ͱ΋ࡁΉΑ͏ʹͳ͖͍ͬͯͯΔ࣌୅
  ݸਓతʹ͸ΞϓϦ։ൃऀͱͯ͠͸
  ओʹ"/3΍KBOLΛ๷͙໨తͰΞϓϦͷϓϩηε΍
  εϨου͕ͲͷΑ͏ʹ$16Λར༻͍ͯ͠Δ͔Λ
  ೺Ѳ͓͚ͯ͠͹Α͍ͱࢥΘΕΔ


  View Slide

 61. EVNQTZTDQVJOGP
  adb shell dumpsys cpuinfo
  Load: 10.04 / 9.82 / 10.0
  CPU usage from 21308ms to 470ms ago with 99% awake:
  38% 12248/com.quicinc.trepn: 29% user + 8.4% kernel / faults: 92026
  minor
  18% 195/surfaceflinger: 12% user + 6.6% kernel
  8.3% 1891/com.google.android.gms.persistent: 7.7% user + 0.5%
  kernel / faults: 2353 minor
  3.8% 788/system_server: 2.1% user + 1.7% kernel / faults: 59 minor
  ɾɾɾ
  47% TOTAL: 32% user + 13% kernel + 0.9% iowait + 0.1% softirq
  σόΠεશମͷ$16࢖༻ঢ়گ
  ௚ۙ෼෼෼ͷϩʔυঢ়گ
  ௚ۙඵͷ֤ϓϩηε͝ͱͷར༻ঢ়گ
  ˞ಉ༷ͷ͜ͱ͸։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯ$16࢖༻ঢ়گΛදࣔͰ΋Մ


  View Slide

 62. 4ZTUSBDF
  $16ར༻ঢ়گΛՄࢹԽ͢ΔԦಓͷπʔϧ
  +BOL΋Θ͔Γ΍͍͢
  IUUQEFWFMPQFSBOESPJEDPNJOUMKBUPPMTEFCVHHJOHTZTUSBDFIUNM


  View Slide

 63. 5SFQO1PXFS1SPpMFS
  w 2VBMDPNN੡ͷϓϩϑΝΠϦϯάπʔϧ
  IUUQTEFWFMPQFSRVBMDPNNDPNTPGUXBSFUSFQOQPXFSQSPpMFS

  w 2VBMDPNNϓϩηοαͷσόΠεͰ͔͠ಈ࡞͠ͳ͍
  ͕ɼର৅σόΠεͳΒ͔ͳΓৄ͍͠৘ใΛखܰʹಘΒ
  ΕΔ
  w $16΍(16ͷ৘ใʹؔͯ͠͸ݸਓతʹ͓͢͢Ί
  w ϝϞϦ΍௨৴ʢ#MVFUPPUI΋ʣ΋ՄࢹԽՄೳ


  View Slide

 64. ࠷ޙʹ


  View Slide

 65. ඇػೳΛؤுΖ͏
  ඇػೳ͸೔ӄऀɽɽɽ͕ͩ
  ඇػೳΛؤுΕΔ͔Ͳ͏͔͕σϕϩούʔͱͯ͠ͷ
  Ձ஋Λେ͖͘ࠨӈ͢Δʢؾ͕͢Δʣ

  ෳ਺ͷ؍఺ͰݟΔ͜ͱ͕େࣄ
  ϞόΠϧσόΠεͱ͸ͦ͏͍͏΋ͷ
  ਪଌ͸͋·ΓΞςʹͳΒͳ͍ɽՄࢹԽɼܭଌେࣄ
  ੵΈॏͶେࣄ
  ෦԰ͷ૟আͱҰॹ
  ຖ೔গͣͭ͠ؾΛ͚͍ͭͯΕ͹៉ྷͳ··
  গͣͭ͠Ͱ΋ܧଓ͢ΔʢܧଓͰ͖Δ͜ͱΛ͢Δʣ


  View Slide

 66. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ๻͕৺͔Β௒Ұྲྀͱࢥ͏ਓ͸Ͳ͏ੜ͖ͨͷ͔ɻ
  ΈΜͳɺখརޱͳ͜ͱͳͲͤͣɺಷ͍͘͜͞ͱΛͻͨΉ͖ʹ΍Γɺ
  όΧͩͱ͍ΘΕͨ࣌ظ͕͋ͬͨɻ
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ੢ᖒ५Ұʢ൒ಋମ޻ֶऀʣ


  View Slide