$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

さよならhelm、ようこそivy/counsel

 さよならhelm、ようこそivy/counsel

helm から ivy に移行しました。その記録です。
(設定集) https://gist.github.com/takaxp/86158fe74b8268843571c42b48a4336c

Takaaki ISHIKAWA

July 24, 2019
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͞ΑͳΒ Helmɺ
  Α͏ͦ͜ Ivy/Counsel
  @ TA K A X P P R E S E N T S
  2019-07-24
  at pixiv

  View Slide

 2. ࣗ ݾ ঺ հ
  • Takaaki Ishikawa
  • Org mode extreme user
  • Using Emacs more than 15 years
  Twitter: @takaxp
  !
  2

  View Slide

 3. ຊ ೔ ͷ ͓ ࿩ ͸ ʁ
  • Helm ͔Β Ivy/Counsel ΁Ҡߦ͓ͨ͠࿩
  • ಘΒΕͨ஌ݟ
  • ༏ྼΑΓ΋ɺivy-mode ͔Θ͍͍Α
  ※ IvyͷΞΠίϯͰ͸͋Γ·ͤΜ
  !
  3

  View Slide

 4. ର ৅ ऀ ͸ ʁ
  • ؤͳʹิ׬γεςϜΛ࢖Θͳ͍ɺ௝͍͠ਓ
  • Helm Λ࢖͏͕ɺ৽͍͠ิ׬γεςϜΛࢼ͍ͨ͠ਓ
  • Ivy ͕ྑ͍Β͍͠ͱᷚͰฉ͕͘ɺࣗ෼Ͱࢼ͢ͷ͸໘౗
  ͰɺͱΓ͋͑ͣ·ͱ·ͬͨҠߦ࿩Λฉ͖͍ͨਓ
  !
  4

  View Slide

 5. Ͳ Μ ͳ ײ ͡ ʹ ͳΔʁ ʢ ྫ 1 ʣ
  ※ IvyͷΞΠίϯͰ͸͋Γ·ͤΜ
  !
  5

  View Slide

 6. Ͳ Μ ͳ ײ ͡ ʹ ͳΔʁ ʢ ྫ 1 ɾ I V Y ʣ
  !
  6

  View Slide

 7. Ͳ Μ ͳ ײ ͡ ͩ ͬ ͨ ʁ ʢ ྫ 1 ʣ
  ※ HelmͷΞΠίϯͰ͢
  !
  7

  View Slide

 8. Ͳ Μ ͳ ײ ͡ ͩ ͬ ͨ ʁ ʢ ྫ 1 ɾ H E L M ʣ
  !
  8

  View Slide

 9. ൺ ֱ ͢ Δ ͱ ʁ ʢ ྫ 1 ʣ
  !
  9

  View Slide

 10. Ͳ Μ ͳ ײ ͡ ʹ ͳΔʁ ʢ ྫ 2 ʣ
  ※ IvyͷΞΠίϯͰ͸͋Γ·ͤΜ
  !
  10

  View Slide

 11. Ͳ Μ ͳ ײ ͡ ʹ ͳΔʁ ʢ ྫ 2 ɾ I V Y ʣ
  !
  11

  View Slide

 12. Ͳ Μ ͳ ײ ͡ ͩ ͬ ͨ ʁ ʢ ྫ 2 ʣ
  ※ HelmͷΞΠίϯͰ͢
  !
  12

  View Slide

 13. Ͳ Μ ͳ ײ ͡ ͩ ͬ ͨ ʁ ʢ ྫ 2 ɾ H E L M ʣ
  !
  13

  View Slide

 14. ݟ ͨ ໨ ͕ ͔ ͳ Γ ҧ ͬ ͨ …
  ※ ͜΍ͭͷ໊͸

  εϫΠύʔ
  ೖྗI/FͷҐஔ ީิϦετͷҐஔ
  ͓ۙ͘ͷwindowʹ
  ৗʹϛχόοϑΝʹ
  !
  14

  View Slide

 15. ݟ ͨ ໨ ͷ ྑ ͞ ͕ ໨ ཱ ͭ Ͷ
  ※ ͜΍ͭͷ໊͸

  εϫΠύʔ
  ʮ͔Θ͍͍ΞΠίϯʯͱʮબ΂ΔදࣔҐஔʯ
  see https://github.com/tumashu/ivy-posframe
  !
  15

  View Slide

 16. I V Y ͷ த ৺ ͸ I V Y- R E A D
  • prompt
  • collection
  • action
  • caller
  • sort
  etc…
  !
  16

  View Slide

 17. ͡ Ό ͊ C O U N S E L ͸ ʁ
  • ivy-read Λ࢖ͬͨϓϦηοτؔ਺ͷू·Γ
  • Emacs ίϚϯυΛஔ͖׵͑Δ
  • Git, Grep, System৘ใ΋ର৅
  • Ұ෦ɺଞͷύοέʔδͷؔ਺΋֦ு

  ʢorg-tags, org-attach, org-capture, package.el...)
  !
  17

  View Slide

 18. ͡ Ό ͊ C O U N S E L ͸ ʁ
  E M A C S C O M M A N D C O U N S E L
  execute-extended-command counsel-M-x
  describe-bindings counsel-descbinds
  describe-function counsel-describe-function
  describe-variable counsel-describe-variable
  list-faces-display counsel-faces
  find-file counsel-find-file
  find-library counsel-find-library
  load-theme counsel-load-theme
  yank-pop counsel-yank-pop
  pop-to-mark-command counsel-mark-ring
  bookmark-jump counsel-bookmark
  see https://github.com/abo-abo/swiper
  ϓϦηοτ͕ॆ࣮͍ͯ͠ΔͷͰɺॳ৺ऀʹ΍͍͞͠ɻ
  ͓ͦΒ͘ɺ൒෼͕όϑΝϦϯɻ
  !
  18

  View Slide

 19. I V Y / C O U N S E L ͱ ه ड़ ͢ Δ ੋ ඇ
  • helm ΍ anything ͱͷରൺͷதͰɺivy/counsel ͱද͢
  ͜ͱ͕͋Δ͚Ͳ΋…
  • ivy ͍҃͸ ivy-mode Ͱྑ͍ͷͰ͸ʁ
  ͸ ʁ
  !
  19

  View Slide

 20. ͋ ͱ S W I P E R ͸ ʁ
  • ͬ͘͟Γͱɺhelm-swoop Ͱ͢ɻ
  ※ ͜΍ͭͷ໊͸

  εϫΠύʔ
  !
  20

  View Slide

 21. Π ϯε τ ʔϧ
  • ύοέʔδ؅ཧܦ༝ͳΒɺcounsel.el ΛೖΕΔɻ
  • gitܦ༝ͳΒɺswiper Λ clone ͢Δɻ

  https://github.com/abo-abo/swiper
  !
  21

  View Slide

 22. ج ຊ ઃ ఆ
  !
  22

  View Slide

 23. H E L M 2 I V Y
  !
  23

  View Slide

 24. I V Y ͷ ྲྀ ّ ( 1 )
  • helm ͷ࣌͸ɺ Ͱ action ΛબΜͩɻ
  • ivy ʹೖ໳͢ΔͳΒɺM-o Λ࢖͏΂͠ɻ
  !
  24

  View Slide

 25. I V Y ͷ ྲྀ ّ ( 2 )
  • ީิϦετͷߏ੒͸γϯϓϧʹ
  flyspell-correct-helm.el
  ( save )
  flyspell-correct-ivy.el
  ( M-o s )
  !
  25

  View Slide

 26. I V Y ͷ ྲྀ ّ ( 3 )
  M-o
  (ivy-dispatching-done-hydra)
  C-o
  (hydra-ivy/body)
  • ivyͷߜΓࠐΈதʹݺͼग़ͤΔػೳ
  !
  26

  View Slide

 27. ͦ ͏ ͍ ͑ ͹ ɺ ɺ ɺ
  • hydra?
  !
  27

  View Slide

 28. T H A N K S T O A B O - A B O
  see https://github.com/abo-abo
  !
  28

  View Slide

 29. Χ ε λ ϚΠ ζ ͢ Δ
  1. ޷Έͷ഑৭
  2. ީิϦετͷฒͼସ͑ɺཤྺͷར༻
  3. eldoc ʹ͓໧Γ͍ͨͩ͘
  4. all-the-icons Ͱݟ΍͘͢
  5. ϓϩϯϓτΛϋοΫ
  6. νΣʔϯɾΞΫγϣϯ
  !
  29

  View Slide

 30. σ ϑ Υϧ τ ͷ ഑ ৭
  • ͔ͳΓϑΝϯΩʔ
  !
  30
  1. ޷Έͷ഑৭

  View Slide

 31. ഑ ৭ ͸ ͠ ͬ ͔ Γ Χ ε λ ϚΠ ζ ͢ Δ
  • ໌ࣔతʹઃఆ͠ͳ͍ͱɺσϑΥϧτʹҾͬுΒΕ·͢ɻ
  • ivy-current-match
  • ivy-minibuffer-match-face-1
  • ivy-minibuffer-match-face-2
  • ivy-minibuffer-match-face-3
  • ivy-minibuffer-match-face-4
  !
  31
  1. ޷Έͷ഑৭

  View Slide

 32. ഑ ৭ ࣄ ྫ
  !
  32
  1. ޷Έͷ഑৭

  View Slide

 33. ద ༻ ݁ Ռ
  • ͨͩ͠ɺivy-re-builders-alist ͷ஋ʹԠͯ͡ίϚϯυ͝ͱʹҟͳΔදࣔ݁ՌʹͳΔɻ
  !
  33
  1. ޷Έͷ഑৭

  View Slide

 34. 2 . ީ ิ Ϧε τ ͷ ฒ ͼ ସ ͑ ɺ ཤ ྺ ͷ ར ༻
  • ίϚϯυ͝ͱʹࡉ੍͔͘ޚͰ͖Δ
  • ivy-sort-functions-alist
  • ivy-sort-matches-functions-alist
  • ivy-re-builders-alist
  • smex.el, savehist.el (~/.emacs.d/history), session.el ͱͷ૊Έ߹Θͤ
  ٯʹݴ͑͹ɺίϚϯυ͝ͱʹ੍ޚ͕ඞཁ
  !
  34

  View Slide

 35. Α Γ ଟ ͘ͷ ί Ϛ ϯ υ ʹ ಉ ͡ ઃ ఆ Λ
  • prescient.el (with ivy-prescient.el)
  • ಡΈࠐΜͰ์ஔ͓͚ͯ͠͹Α͍
  • ivy-read Λ࢖͏ͨͼʹɺར༻ཤྺΛऔΓɺอଘ
  • ಠࣗͷΞϧΰϦζϜͰɺબ୒ީิΛ࠷దԽ
  • Πχγϟϧೖྗ͕Մೳ

  ʢe.g. M-x fap Ͱ find-file-at-point ͕ώοτ͢Δ!ʣ
  • (company ʹ΋࢖͑Δ)
  !
  35
  2. ฒͼɾཤྺ

  View Slide

 36. P R E S C I E N T. E L
  !
  36
  see https://github.com/raxod502/prescient.el
  2. ฒͼɾཤྺ

  View Slide

 37. Χ ε λ ϚΠ ζ ͱ ཹ ҙ ఺
  • prescient.el ͕ѻ͏ ivy-read ͸ɺ:caller ͕ઃఆ͞Εͯ
  ͍Δ৔߹ͷΈ
  • :sort nil ͔ :sort ͕ະઃఆͷ ivy-read ͸ɺivy-prescient-
  sort-commands ʹίϚϯυΛ௥Ճ͢Ε͹Α͍
  • ౷ܭσʔλͷอଘ͕ɺkill-emacs-hook ʹඥ෇͍͍ͯΔ
  • prescient-aggressive-file-save Λઃఆ͢Ε͹OK
  !
  37
  2. ฒͼɾཤྺ

  View Slide

 38. Χ ε λ ϚΠ ζ ྫ
  !
  38
  2. ฒͼɾཤྺ

  View Slide

 39. M - X ͩ ͚ Πχγ ϟϧ ೖ ྗ ͠ ͨ ͍
  • counsel-M-x ʹ ivy-prescient-re-builder Λ୅ೖ
  • ϚΠφʔϞʔυΛ༗ޮԽޙɺivy-re-builders-alist ͷσϑΥϧτ஋Λ೚ҙͷ஋ʹ
  ໭͢ʢivy ͷσϑΥϧτ͸ ivy--regex-ignore-order Ͱ͸ͳ͘ ivy--regex-plusʣ
  !
  39

  View Slide

 40. ͦ ͏ ͍ ͑ ͹ ɺ ɺ ɺ
  • straight.el?
  !
  40
  2. ฒͼɾཤྺ

  View Slide

 41. T H A N K S T O R A X O D 5 0 2
  !
  41
  see https://github.com/raxod502
  2. ฒͼɾཤྺ

  View Slide

 42. 3 . E L D O C ʹ ͓ ໧ Γ ͍ ͨ ͩ ͘
  • eldoc-print-after-edit ͷઃఆͰ͸ෆे෼
  !
  42

  View Slide

 43. 4 . A L L - T H E - I C O N S Ͱ ݟ ΍ ͘͢
  • ivy-rich.el
  • all-the-icons.el ʢivy-richͱͷڞଘ͸ݫͦ͠͏…ʣ
  !
  43
  all-the-icons.el Λ࢖͍͜ͳͤΔ͔͸ผ໰୊ɽώϯτ͸ font-lockɽ

  View Slide

 44. 5 . ϓ ϩ ϯ ϓ τ ͷ ϋο Ϋ
  • σϑΥϧτͩͱ͚ͦͬͳ͍
  • ivy-count-format ͷΧελϚΠζ͸Մೳʢe.g. [123/6837] M-xʣ
  • “^” ͷσϑΥϧτ͸ɺivy-initial-inputs-alist Ͱ੍ޚͰ͖Δ
  • ϞʔυϥΠϯෆཁ೿ʹ͸ɺ΢Οϯυ΢ڥք͕ͳ͘ਏ͍
  • ͦ͏ͩɺϋοΫ͠Α͏ʂ
  !
  44

  View Slide

 45. I V Y- - I N S E R T- P R O M P T
  • ivy--insert-prompt Λ advice ͢Δ
  !
  45
  5. ϓϩϯϓτͷϋοΫ

  View Slide

 46. 6 . ν Σ ʔϯ ɾ ΞΫ γ ϣ ϯ
  • ivy ͷྲّྀʹै͏ͳΒɺM-o Λ׆༻͢΂͖
  • ߜΓࠐΈதʹɺߜΓࠐΈ৚݅Λม͑ͨΓɺผͳίϚ
  ϯυʹ઀ଓͰ͖Δɻ
  counsel-ag counsel-ag
  M-o r
  ~/a/b/c ~/a
  2্ͭͷ֊૚͔Β
  શจΛ
  ࠶ݕࡧ͍ͨ͠ͳ
  ͪɺཤྺʹ
  ೖͬͯͳ͍Α
  ͋ͷϑΝΠϧ
  counsel-recentf counsel-fzf
  M-o z
  !
  46

  View Slide

 47. ν Σ ʔϯ ɾ ΞΫ γ ϣ ϯ ͷ ઃ ఆ ํ ๏
  • action༻ͷؔ਺Λॻ͍ͯɺivy-add-actions Ͱ௥Ճɻ
  !
  47
  6. νΣʔϯɾΞΫγϣϯ

  View Slide

 48. ݕ ࡧ Ϋ Τ Ϧ ͸ ͦ ͷ · · Ͱɺ ଟ ஈ ઀ ଓ
  counsel-projectile-find-file
  M-o z
  ~/a/b/c
  counsel-fzf ~/
  ͋Εɺݟ͔ͭΒͳ͍
  ൣғ޿͗͢ɺॏ͍
  M-o r
  counsel-fzf ~/a/b
  ͋ͬͨʂ
  !
  48
  6. νΣʔϯɾΞΫγϣϯ

  View Slide

 49. ʮ ͋ Ε ɺ ݟ ͭ ͔ Β ͳ ͍ ʯ Λ ิ ॿ
  • ώοτ͠ͳ͔ͬͨΒɺҰ౓͚ͩɺcounsel-fzf ʹࣗಈ༠ಋ
  • ivy--insert-prompt ΛϋοΫ
  ͋Εɺݟ͔ͭΒͳ͍
  !
  49
  6. νΣʔϯɾΞΫγϣϯ

  View Slide

 50. · ͱ Ί
  • helm ͔Β ivy ʹҠߦͯ͠ಘΒΕͨ஌ݟΛ͓࿩͠·ͨ͠
  • ivy͸ɺجຊతʹγϯϓϧͰ࢖͍΍͍͢Ͱ͢
  • helm ͔Β͸͍͑΍ʂͰҠߦͯ͠΋େৎ෉Ͱ͠ΐ͏
  • ઃఆͷৄࡉ΍ɺͦͷଞͷϋοΫ͸ޙ೔Qiitaʹެ։͠·͢
  • ݒ೦͕͋Δͱ͢Ε͹ɺਓؾύοέʔδͷΦϨΦϨ ivy-read ͕ཚཱ͢Δ͜ͱ
  • ivy-read ΛҰݩԽ͢ΔϦϙδτϦ͕͋ΔͱɺօͷͨΊ͔΋
  !
  50
  https://gist.github.com/takaxp/
  86158fe74b8268843571c42b48a4336c
  ઃఆू:
  ࣭໰౳: https://twitter.com/takaxp

  View Slide