$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

計算ファースト vs. 型ファースト / Computation First vs. Type First

INA Lintaro
November 28, 2019

計算ファースト vs. 型ファースト / Computation First vs. Type First

詳しい説明はこちらにあります:
https://tarao.hatenablog.com/entry/type-first

INA Lintaro

November 28, 2019
Tweet

More Decks by INA Lintaro

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ܭࢉϑΝʔετ vs. ܕϑΝʔετ
  ϓϩάϥϜ͞Μ:ʮసੜͨ͠Βূ໌ͩͬͨ݅ʯ
  ҏಸ ྛଠ࿠
  id:tarao @oarat
  2019-11-28
  ࣾ಺ٕज़ษڧձ
  (վగ൛)

  View Slide

 2. ܭࢉϑΝʔετͰߟ͑Δܕ

  View Slide

 3. ܕ͕ͳ͍ͱ
  let apply2 = (f, n) => f(f(n))
  apply2(1, 3)
  Uncaught TypeError: f is not a function
  let omega = (x) => x(x)
  omega(omega)
  Uncaught RangeError: Maximum call stack size ex-
  ceeded

  View Slide

 4. ॻ͍ͯΑ͍ࣜΛ੍ݶ͢Δ
  ▶ ܕ෇͚نଇʹ߹கͨ͠΋ͷͷΈڐ͢
  ▶ ྫ: ୯७ܕ෇ϥϜμܭࢉ (STLC) [Church 1940]
  x : T ∈ Γ
  Γ ⊢ x : T (Var)
  Γ, x : ⌊S⌋ ⊢ m : T
  Γ ⊢ ((x:S) => m) : ⌊S⌋ → T (Abs)
  Γ ⊢ m : S → T Γ ⊢ n : S
  Γ ⊢ m(n) : T (App)
  ⌊(x:S) => T⌋ = ⌊S⌋ → ⌊T⌋
  (otherwise) ⌊T⌋ = T
  ڐ͞ΕΔྫ: (f: (a:A) => A) => (n: A) => f(f(n))
  f : A → A ∈ {f : A → A, n : A}
  f : A → A, n : A ⊢ f : A → A
  f : A → A ∈ {f : A → A, n : A}
  f : A → A, n : A ⊢ f : A → A
  n : A ∈ {f : A → A, n : A}
  f : A → A, n : A ⊢ n : A
  f : A → A, n : A ⊢ f(n) : A
  (App)
  f : A → A, n : A ⊢ f(f(n)) : A
  (App)
  f : A → A ⊢ ((n: A) => f(f(n))) : A → A
  (Abs)
  ⊢ ((f: (a:A) => A) => (n: A) => f(f(n))) : (A → A) → A → A
  (Abs)

  View Slide

 5. ॻ͍ͯΑ͍ࣜΛ੍ݶ͢Δ
  ▶ ܕ෇͚نଇʹ߹கͨ͠΋ͷͷΈڐ͢
  ▶ ྫ: ୯७ܕ෇ϥϜμܭࢉ (STLC) [Church 1940]
  x : T ∈ Γ
  Γ ⊢ x : T (Var)
  Γ, x : ⌊S⌋ ⊢ m : T
  Γ ⊢ ((x:S) => m) : ⌊S⌋ → T (Abs)
  Γ ⊢ m : S → T Γ ⊢ n : S
  Γ ⊢ m(n) : T (App)
  ⌊(x:S) => T⌋ = ⌊S⌋ → ⌊T⌋
  (otherwise) ⌊T⌋ = T
  ڐ͞Εͳ͍ྫ: (x: (a:A) => B) => x(x)
  x : A → B ∈ {x : A → B}
  x : A → B ⊢ x : A → B (Var)
  x : A ̸∈ {x : A → B}
  x : A → B ⊢ x : A (Var)
  x : A → B ⊢ x(x) : B (App)
  ⊢ ((x: (a:A) => B) => x(x)) : (A → B) → B (Abs)

  View Slide

 6. ॻ͍ͯΑ͍ࣜΛ੍ݶ͢Δ
  let apply2 =
  (f: (a: A) => A, n: A) => f(f(n))
  apply2(1, 3)
  Argument of type ’1’ is not assignable to parame-
  ter of type ’(a: 3) => 3’
  apply2((n) => n*n, 3) // OK
  let omega = (x: (a: A) => B) => x(x)
  Argument of type ’(a: A) => B’ is not assignable to pa-
  rameter of type ’A’

  View Slide

 7. STLCͷੑ࣭
  ܕͷ͍ͭͨࣜ͸
  ▶ ࣮ߦͨ݁͠Ռͷ஋΋ಉ͡ܕʹͳΔ
  ▶ ࠷ऴ݁Ռ͚ͩͰͳ࣮͘ߦ్த΋ಉ༷
  ▶ ओ෦؆໿ఆཧ (subject reduction) ͱݴ͏
  ▶ ࣮ߦͨ͠Βඞͣఀࢭ͢Δ
  (ඞͣ݁Ռͷ஋͕ಘΒΕΔ)
  ▶ ධՁઓུʹΑΒͳ͍
  ▶ ڧਖ਼نԽੑ (strong normalization) ͱݴ͏

  View Slide

 8. STLCͷݶք
  ▶ νϡʔϦϯά׬શͰ͸ͳ͍
  (࠶ؼؔ਺͸ॻ͚ͳ͍)
  ▶ Ұݟ͢Δͱ໰୊ͳ͍ͷʹॻ͚ͳ͍͕ࣜ͋Δ
  ܕͳ͠
  let apply2 = (f, n) => f(f(n))
  apply2((n) => [n], 3)
  => [[3]]
  ܕ͖ͭ
  let apply2 =
  (f: (a: A) => A, n: A) => f(f(n))
  apply2((n) => [n], 3)
  Type ’number[]’ is not assignable to type ’number’

  View Slide

 9. (ऄ଍)
  ͦ΋ͦ΋ܕͱ͸
  ܕͱ͸
  ▶ σʔλͷϝϞϦϨΠΞ΢τͷҧ͍Ͱ͸ͳ͍
  ▶ ΋ͷͷू·ΓΛ۠ผ͍ͨ֓͠೦Ͱ෼͚ͨ΋ͷ
  ܕͷىݯ [Kamareddine et al. 2002]
  ▶ ݹ͘͸ϢʔΫϦου
  ▶ ʮ఺ʯͱʮઢʯΛ۠ผ͍ͯͨ͠
  ▶ Theory of types [Russell 1908]
  ▶ ϥοηϧͷύϥυοΫεͷճආͷͨΊ
  ▶ ୯७ܕ෇ϥϜμܭࢉ [Church 1940]

  View Slide

 10. (ऄ଍)
  ͳͥSTLC͸࠶ؼͳ͠?
  ▶ ౰࣌·ͩίϯϐϡʔλ͸ͳ͔ͬͨ
  ▶ ΋ͱ΋ͱ͸໋୊ؔ਺ (࿦ཧࣜΛͱΔؔ਺) Λ૝ఆ
  ▶ ϥοηϧͷύϥυοΫεͷճආ
  ▶ Λ΋ͬͱఆࣜԽͨ͠΋ͷ
  ▶ ७ਮʹ࿦ཧ্ֶͷٞ࿦ͩͬͨ

  View Slide

 11. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  ▶ ܕ͕ͳ͍ͱΊͪΌͪ͘ΌʹͳΔ
  ▶ ܕͰʮඞͣ͏·͘ಈ͘ʯ΋ͷʹ੍ݶ
  ▶ ੍ݶ͗ͯ͢͠ෆศʹݟ͑Δ?

  View Slide

 12. ܕϑΝʔετͰߟ͑Δܭࢉ

  View Slide

 13. ܕ͸͋Δछͷ࢓༷
  ྫ (Scala)
  BookmarkRepository.find: BookmarkId => Option[BookmarkEntity]
  // - ϒοΫϚʔΫ ID ͕͋ΔͳΒ,
  // - ϒοΫϚʔΫͷΤϯςΟςΟ͕͋Ε͹ಘΒΕΔ
  Seq.sortBy: Seq[A] => (A => B) => Ordering[B] => Seq[A]
  // - A ͷྻ͕͋Γ,
  // - A Λ B ʹม׵Ͱ͖,
  // - B ͷॱং͕نఆ͞Ε͍ͯΕ͹,
  // - (B ͰιʔτࡁΈͷ)A ͷྻ͕ಘΒΕΔ
  Either.fold: Either[A, B] => (A => C) => (B => C) => C
  // - A ·ͨ͸ B ͲͪΒ͔ͷΠϯελϯε͕͋Γ,
  // - A ͔Β C ΁ͷม׵ͱ, B ͔Β C ΁ͷม׵͕͋Ε͹,
  // - ৗʹ C ͷΠϯελϯε͕ಘΒΕΔ

  View Slide

 14. ܕ͸͋Δछͷ࢓༷
  ܕͷಡΈํ
  ▶ ܕA͸ʮAͷΠϯελϯε͕͋ΔʯΛදͯͦ͠͏
  ▶ =>͸ʮͳΒ͹ʯΛදͯͦ͠͏

  View Slide

 15. ܕ͸͋Δछͷ࢓༷
  ܕͷಡΈํ
  ▶ ܕA͸ʮAͷΠϯελϯε͕͋ΔʯΛදͯͦ͠͏
  ▶ =>͸ʮͳΒ͹ʯΛදͯͦ͠͏ → ࣮ࡍͦ͏

  View Slide

 16. ܕ͸͋Δछͷ࢓༷
  ܕͷಡΈํ
  ▶ ܕA͸ʮAͷΠϯελϯε͕͋ΔʯΛදͯͦ͠͏
  ▶ =>͸ʮͳΒ͹ʯΛදͯͦ͠͏ → ࣮ࡍͦ͏
  ܕ͸࿦ཧࣜ, ࣮૷͸ূ໌
  ▶ ܕ = ࢓༷ (࿦ཧࣜͰද໋ͨ͠୊)
  ▶ ܕͷ͍ͭͨࣜ = ࢓༷͕ຬͨͤΔ͜ͱͷূ໌
  ▶ ࣜʹܕ͕ͭ͘ ⇔ ࢓༷Λຬ࣮ͨ͢૷͕ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 17. ܕ͸͋Δछͷ࢓༷
  ܕͷಡΈํ
  ▶ ܕA͸ʮAͷΠϯελϯε͕͋ΔʯΛදͯͦ͠͏
  ▶ =>͸ʮͳΒ͹ʯΛදͯͦ͠͏ → ࣮ࡍͦ͏
  ܕ͸࿦ཧࣜ, ࣮૷͸ূ໌
  ▶ ܕ = ࢓༷ (࿦ཧࣜͰද໋ͨ͠୊)
  ▶ ܕͷ͍ͭͨࣜ = ࢓༷͕ຬͨͤΔ͜ͱͷূ໌
  ▶ ࣜʹܕ͕ͭ͘ ⇔ ࢓༷Λຬ࣮ͨ͢૷͕ଘࡏ͢Δ
  Curry-HowardಉܕରԠ

  View Slide

 18. Curry-HowardಉܕରԠ
  STLC + ௚ੵܕ (λϓϧ) + ௚࿨ܕͷܕ෇͚نଇ
  Γ, x : φ ⊢ x : φ (Ax)
  Γ ⊢ m : ⊥
  Γ ⊢ m : φ (⊥E)
  Γ, x : ⌊φ⌋ ⊢ m : ψ
  Γ ⊢ ((x:φ) => m) : ⌊φ⌋ → ψ (→I)
  Γ ⊢ m : φ → ψ Γ ⊢ n : φ
  Γ ⊢ m(n) : ψ (→E)
  Γ ⊢ m : φ Γ ⊢ n : ψ
  Γ ⊢ [m, n] : φ ∧ ψ (∧I)
  Γ ⊢ m : φ ∧ ψ
  Γ ⊢ m[0] : φ (∧E)
  Γ ⊢ m : φ ∧ ψ
  Γ ⊢ m[1] : ψ
  Γ ⊢ m : φ kind distinct in φ, ψ
  Γ ⊢ m : φ ∨ ψ (∨I)
  Γ ⊢ m : ψ kind distinct in φ, ψ
  Γ ⊢ m : φ ∨ ψ
  Γ ⊢ m : φ ∨ ψ Γ ⊢ n1 : φ → ϑ Γ ⊢ n2 : ψ → ϑ kind : Ki in φ, ψ
  Γ ⊢ switch (m.kind) { case Ki: return ni(m); ... } : ϑ (∨E)

  View Slide

 19. Curry-HowardಉܕରԠ
  ௚؍ओ໋ٛ୊࿦ཧ (Gentzen ͷ NJ)
  Γ, x : φ ⊢ x : φ (Ax)
  Γ ⊢ m : ⊥
  Γ ⊢ m : φ (⊥E)
  Γ, x : ⌊φ⌋ ⊢ m : ψ
  Γ ⊢ ((x:φ) => m) : ⌊φ⌋ → ψ (→I)
  Γ ⊢ m : φ → ψ Γ ⊢ n : φ
  Γ ⊢ m(n) : ψ (→E)
  Γ ⊢ m : φ Γ ⊢ n : ψ
  Γ ⊢ [m, n] : φ ∧ ψ (∧I)
  Γ ⊢ m : φ ∧ ψ
  Γ ⊢ m[0] : φ (∧E)
  Γ ⊢ m : φ ∧ ψ
  Γ ⊢ m[1] : ψ
  Γ ⊢ m : φ kind distinct in φ, ψ
  Γ ⊢ m : φ ∨ ψ (∨I)
  Γ ⊢ m : ψ kind distinct in φ, ψ
  Γ ⊢ m : φ ∨ ψ
  Γ ⊢ m : φ ∨ ψ Γ ⊢ n1 : φ → ϑ Γ ⊢ n2 : ψ → ϑ kind : Ki in φ, ψ
  Γ ⊢ switch (m.kind) { case Ki: return ni(m); ... } : ϑ (∨E)

  View Slide

 20. ͳͥܕϑΝʔετ?

  View Slide

 21. ͳͥܕϑΝʔετ?
  ԿΛূ໌͍͔ܾͨ͠Ίͣʹ
  ূ໌Λॻ͘Ϡπ͸͍ͳ͍

  View Slide

 22. ͳͥܕϑΝʔετ?
  ԿΛূ໌͍͔ܾͨ͠Ίͣʹ
  ূ໌Λॻ͘Ϡπ͸͍ͳ͍
  ▶ ҋӢʹίʔυΛॻ͘લʹ࢓༷Λߟ͑·͠ΐ͏
  ▶ ܕ͕ͳͯ͘΋ TDD Ͱ͸ͦ͏͠·͢ΑͶ

  View Slide

 23. (ऄ଍)
  ຊ౰ʹ໋୊͕ઌ?
  ࣮ࡍʹূ໌Λॻ͍͍ͯΔͱ͖͸
  ▶ ิ୊Λॻ͘ͱ͖͸ޙ͔Β໋୊Λม͑Δ͜ͱ΋
  ▶ ͍͟࢖͏ͱ͖ʹ࢖͍উखͷѱ͞ʹؾͮ͘
  ▶ ͏·͘ূ໌Ͱ͖ͳ͍ͷͰϓϥϯ B ʹม͑Δ
  ▶ ͱ͸͍͍͖͑ͳΓূ໌Λॻ͘͜ͱ͸ͳͦ͞͏
  ϓϩάϥϜΛॻ͘ͱ͖Ͳ͏ͨ͠ΒΑ͍?
  ▶ ϓϥΠϕʔτϝιου౳͸޷͖ʹͨ͠ΒΑ͍
  ▶ ʮͳʹ͕੒Γཱͭ͸͔ͣ?ʯ͸৺͕͚͍ͨ

  View Slide

 24. ܕ͸ʮ͋Δछʯͷ࢓༷
  ܕͷදݱྗ͕ߴ͍ͱخ͍͠
  ▶ ࢓༷ͷදݱྗ͸ܕͷදݱྗʹґଘ
  ܕͷදݱྗ͕ߴ͗͢ΔͱࠔΔ
  ▶ ΍Γ͗͢Δͱܕݕ͕ܾࠪఆෆೳʹͳΔ
  ▶ ܕਪ࿦͕׬શͰ͸ͳ͘ͳΓ͕ͪ
  ▶ ϓϩάϥϜͰ͸ͳ͘೉͍͠ূ໌Λॻ͘͜ͱʹ
  ▶ Coq ͳͲ
  ▶ ূ໌Λॻ͍͔ͯͦ͜ΒϓϩάϥϜΛநग़

  View Slide

 25. දݱྗͷߴ͍ܕ
  ࿦ཧମܥ ܭࢉମܥ΍ݴޠ
  ݹయ࿦ཧ STLC + ܧଓ
  ೋ֊௚؍ओ໋ٛ୊࿦ཧ System F
  ࣌૬࿦ཧ MetaOCaml
  ઢܗ࿦ཧ (ΞϑΟϯ࿦ཧ) Rust

  View Slide

 26. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  ▶ ࣜʹܕ͕ͭ͘ = ࢓༷Λຬ࣮ͨ͢૷͕Ͱ͖ͨ
  ▶ ܕ = ࢓༷
  ▶ ࣮૷ = ࢓༷ͷ࣮ݱΛূ໌
  ▶ ;ͭ͏࢓༷͔Βઌʹߟ͑Δ
  ▶ ܕͷදݱྗΛߴΊΔͱࡉ͔͍࢓༷ΛදݱͰ͖Δ
  ▶ දݱྗͷߴ͍࿦ཧମܥ΋͋Δ (Ή͔͍ͣ͠)
  ▶ ଞʹ΋޻෉ͷ͔ͨ͠͸͋Δ (͜ͷ͋ͱ঺հ)

  View Slide

 27. ܕͷදݱΛ޻෉͢Δ

  View Slide

 28. Scalaͷimplicit

  val l1: List[(Int, String)] =
  List(1 -> "foo", 2 -> "bar")
  val m1 = l1.toMap // m1: Map[Int, String]
  val l2: List[Int] = List(1, 2, 3)
  val m2 = l2.toMap // ίϯύΠϧΤϥʔ
  Ͳ͏΍ͬͯఆٛ͢Δ??
  class List[A] {
  def toMap: Map[???]

  View Slide

 29. Scalaͷimplicit

  val l1: List[(Int, String)] =
  List(1 -> "foo", 2 -> "bar")
  val m1 = l1.toMap // m1: Map[Int, String]
  val l2: List[Int] = List(1, 2, 3)
  val m2 = l2.toMap // ίϯύΠϧΤϥʔ
  Ͳ͏΍ͬͯఆٛ͢Δ??
  class List[A] {
  def toMap[K, V](implicit
  ev: A <:< (K, V) // ௥Ճͷূ໌Λཁٻ
  ): Map[K, V]

  View Slide

 30. εϚʔτίϯετϥΫλ
  ྫ: ϦετΛඇۭʹݶఆ͍ͨ͠
  val l1 = List(1, 2, 3)
  l1.head // => 1
  val l2 = List()
  l2.head // ࣮ߦ࣌Τϥʔ
  class Nel[A] private (val v: List[A])
  object Nel {
  def apply[A](v: A*): Option[Nel[A]] =
  if (v.nonEmpty) Some(new Nel(v))
  else None
  }
  val nel1 = Nel(1, 2, 3)
  nel1.map(_.v.head) // => Some(1)
  val nel2 = Nel()
  nel2.map(_.v.head) // => None

  View Slide

 31. ɹ
  ;Δ͍

  ɹܕ (refinement type)
  ྫ: ϦετͷඇۭੑΛอ͍ͪͨ
  val Some(nel1) = Nel(1, 2, 3)
  nel1.v.map(n => n * n) // => List(1, 4, 9): List[Int]
  val Some(nel2) = RefinedNel(1, 2, 3)
  nel2.map(n => n * n) // => List(1, 4, 9): RefinedNel[Int]
  nel2.flatMap(n => List()) // => List(): List[Int]
  ▶ ަࠩܕ (intersection type) Ͱ࣮ݱ [Pfenning et al. 1991]
  ▶ Haskell ΍ Scala Ͱ͸ Refined ͱ͍͏ϥΠϒϥϦ

  View Slide

 32. ߴΧΠϯυܕ

  trait Hoge[F[_]]
  ▶ ܕίϯετϥΫλΛҾ਺ʹऔΕΔ
  ▶ ͋Δͱݍ࿦తͳ֓೦Λૉ௚ʹදݱͰ͖Δ
  ▶ αϙʔτͯ͠Δݴޠ͸ଟ͘͸ͳ͍
  ▶ Haskell, Scala, C++, Rust ͋ͨΓ?
  ▶ ࢖ͬͯ͏Ε͍͠ྫ͸άά͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 33. ·ͱΊ
  ▶ ܕΛ͚ͭͯʮ͏·͘ಈ͘ʯ΋ͷʹ੍ݶ͢Δ
  ▶ ٯʹ࢓༷͔Βઌʹߟ͑Δ
  ▶ ࢓༷Λ͏·͘දݱ͢ΔͨΊʹςΫχοΫΛຏ͘

  View Slide