LAVA voor Spoorbeeld (dutch)

5ca6a9a030171ac20225fa310e9ad40c?s=47 Thijs de Boer
December 13, 2012

LAVA voor Spoorbeeld (dutch)

Het Spoorbeeld is een beleidspublicatie waarin de design richtlijnen voor ontwerpen op en rond het spoor zijn vastgelegd. Voorheen werden deze publicaties uitgevoerd in print. Het Spoorbeeld werd na bijna tien jaar vernieuwd. De aanleiding om bij de vernieuwing over te stappen van een analoog naar een digitaal Spoorbeeld kwam voort uit de wens om het vormgevingsbeleid overal voor iedereen bereikbaar te hebben. Daarnaast was er de behoefte het beleid optimaal actueel te houden en werd er gezocht naar een manier om voortschrijdend inzicht makkelijk te verwerken.

See more at: http://www.groeneofferte.nl/cases/spoorbeeld-digitaal

5ca6a9a030171ac20225fa310e9ad40c?s=128

Thijs de Boer

December 13, 2012
Tweet

Transcript

 1. GO Live Cases 13/12/2012 Creative Strategy | Dynamic Identities |

  Editorial Design | Experience Design LAVA VOOR SPOORBEELD
 2. Wie zijn wij? Thijs: lead UX designer Ellen: digitaal strateeg

 3. Wie zijn wij? Een van de fijne projecten waaraan we

  samen hebben gewerkt, is het Spoorbeeld.
 4. Bureau Spoorbouwmeester Bureau dat de vormgevings- richtlijnen voor de ‘spoorse

  omgeving’ vastlegt.
 5. Opgericht door NS en ProRail Privatisering leidde tot opheffing NS

  Design. Bureau Spoorbouwmeester werd opgericht om hier invulling aan te geven.
 6. Wat is het Spoorbeeld? Beleidspublicatie waarin de design-richtlijnen voor ontwerpen

  op en rond het spoor zijn vastgelegd. Voorheen uitgevoerd in print.
 7. Wat is het Spoorbeeld? Hoe zorg je in je ontwerp

  ervoor dat veiligheidscontroleurs hun werk kunnen doen.
 8. Hoe bewaak je de unieke elementen in een historisch station

  terwijl de reiziger toch begrijpt hoe alles werkt? Wat is het Spoorbeeld?
 9. Reiziger centraal Fotograaf: Pieter Kers

 10. Domeinen die een reiziger passeert vormen de leidraad Fotograaf: Rob

  ’t Hart
 11. Station Fotograaf: Jannes Linders

 12. Stationsomgeving Fotograaf: Jannes Linders

 13. Spooromgeving Fotograaf: Rob ’t Hart

 14. Spoor Fotograaf: Jannes Linders

 15. Trein Fotograaf: Rob ’t Hart

 16. Spoorbeeld digitaal

 17. Spoorbouwmeester Architect Koen van Velsen

 18. Behoefte: voortschrijdend inzicht verwerken

 19. Recent voorbeeld Verstandig van Bert Meerstadt, president-directeur van de Ne-

  derlandse Spoorwegen, om grote in- terviews aan NRC Handelsblad en Bui- tenhof te geven kort vóór de publica- tie van een vernietigend rapport over de treinbotsing in Amsterdam in april (een dode, 190 gewonden). Dat scheelde een paar lastige vragen over de veiligheid op het spoor. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid vielen er onnodig veel ge- wonden doordat de NS zich aan zijn wettelijke zorgplicht onttrok. In- middels zijn NS en ProRail onder verscherpt toezicht geplaatst. On- danks allerlei waarschuwingen rij- den volgens de Inspectie Leefomge- ving en Transport nog te vaak – 150 keer per jaar – treinen door rood. Als interviewer zou ik Meerstadt graag hebben doorgezaagd over die mevrouw die het ongeval in Amster- dam niet overleefde. Ze zat in het eerste rijtuig van de intercity en raakte dodelijk gewond door een klap tegen een dun tafelblad. „Een dun blad kan ook bij een kleine af- stand van de passagier tot het tafel- tje leiden tot aanzienlijk letsel”, al- dus de rapportage van de Inspectie. Veel andere reizigers liepen onnodi- ge verwondingen op door scherpe randen van stoelen. Volgens de on- derzoekers had de NS meer reke- ning moeten houden met de ‘bots- veiligheid’. Als dat volstrekt overbodige tafel- tje er niet was geweest, had die vrouw nog geleefd. Ze hadden haar vóór de reis eigenlijk moeten vra- gen: „Wat heeft uw voorkeur: de mogelijkheid om uw bekertje slappe chocolademelk neer te kunnen zet- ten, of uw leven?” Dan heb je als reizigers tenminste nog wat te kiezen. De hamvraag dus voor Meerstadt: „Hoe kwam het dat jullie na al die jaren nog niet eens in staat waren het meubilair van de treinen af te stemmen op onze veiligheid?” Als Meerstadt uitwijkt naar vervelende onderwerpen als de gewéldige sa- menwerking tussen NS en ProRail: afkoppelen en terugkeren naar dat tafeltje. „Heeft u met al uw deskun- digheid nou nooit eens gedacht, me- neer Meerstadt, als u zelf aan zo’n tafeltje ging zitten: dit kan wel eens gevaarlijk zijn voor ‘de buikregio’ – om de rapporteurs te citeren?” Nee, nooit? Hoe lang bent u nu president-directeur? Vier jaar? En al die jaren nooit een veiligheidsexpert geraadpleegd die na een rondje door de trein zei: „Goh, Bert, doe die klotetafeltjes toch eens weg”? Eigenaardig . Ik wil niet oproepen tot vandalis- me, maar misschien zou het goed zijn als reizigersvereniging Rover ons aanspoort om alles wat scherp en hoekig is uit de treinen te verwij- deren. Neem dan ook die stangen mee op het balkon waar je als passa- gier frontaal tegenaan kunt knallen als de trein ontspoort. Het toezicht op NS en ProRail wordt nu verscherpt. Zal het hel- pen? Het vervelende is dat toezicht iets is dat in Nederland bijna per de- finitie faalt. Het is een standaardbe- grip geworden: falend toezicht. IJs- selmeerziekenhuizen, Maasstad Zie- kenhuis, Rochdale, Hogeschool In- Holland, Zonnehuizen, Vestia, nu weer Amarantis – allemaal falend t o e z i ch t . Toezichthouder is het mooiste baantje van Nederland, je hoeft maar te doen wat er van je verwacht wordt: falen. Bert Meerstadt zou je de super- toezichthouder van NS kunnen noe- men. Er wordt gemopperd over zijn salaris: bijna 5 ton. In Buitenhof liet hij bescheiden weten dat hij niet meer om opslag zal vragen. Ik zou het hem wel gunnen, mits hij be- looft eigenhandig één voor één die moordende tafeltjes uit de treinen te slopen. N S-tafeltjes COLUMN FRITS ABRAHAMS L e v e n s g e va a r l ij k voor ‘de buikregio’ Mogelijke update van het Spoorbeeld: tafel ontwerp in treinen NRC Handelsblad Donderdag 13-12-2012
 20. Klaar met annexen nasturen

 21. Waarom staan wij hier?

 22. The case for finding accidental eco- friendlyness Duurzaamheid was aanvankelijk

  geen vertrekpunt Beeld: Kesselskramer
 23. Hoe zijn we te werk gegaan?

 24. Voor wie ontwerpen we Persona’s hielpen bij het bepalen van

  de gebruiker van de website
 25. Voor wie ontwerpen we Architecten, industrieel ontwerpers, planologen, grafisch ontwerpers,

  constructeurs, beleidsmakers
 26. Tablet gebruik neemt toe Swipen gaat voor klikken

 27. Ontleden van veel publicaties Door alle bestaande publicaties te ontleden,

  ontstond een beeld van de omvang van de website-inhoud.
 28. Grip krijgen op de indeling Herstructureren van alle informatie

 29. Stapsgewijs samen indelen Lava: vele wijzigingen op een groeiende set

  wireframes
 30. Stapsgewijs samen samenstellen Content in uitgeprinte wireframes plakken

 31. Ontdekking van parels De inspirerende illustraties van het beleid stonden

  in losse publicaties en zijn nu onderdeel van de website en daardoor makkelijk toegankelijk.
 32. Monumenten ‘check’ Op welke manier moeten ontwerpers rekening houden met

  behoud van cultureel erfgoed?
 33. Het nieuwe Spoorbeeld

 34. Geen afscheid van print, ommezwaai naar on-demand

 35. Stylesheets 12/11/12 Station | Spoorbeeld 5/10 spoorbeeld.nl/beleid/station Deelvisies station Het

  Stations concept Het Stations​concept is het vertrekpunt voor alle stationsopgaven: nieuwbouw, verbouw, inrichting en beheer in en rond het station. Het ordent het station in herkenbare domeinen. Doel is het vergroten van het comfort, de beleving en het reisplezier van de reiziger. Het Stations​ concept beschrijft de gewenste beleving, uitstraling en inrichting van stations. Het benoemt de vaste kenmerken van het station en redeneert vanuit de wensen en behoeften van de reizigers. Zo heeft ieder station twee gezichten: één voor aankomende en één voor vertrekkende reizigers. Ook wordt ieder station zó georganiseerd dat reizigers mentaal geïnspireerd worden door de mogelijkheden die de omgeving en de reis te bieden hebben. Bovendien heeft elk station een kenmerkend publiek karakter. Om goed in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de reizigers, onderscheidt het Stations​ concept vier belevingsdimensies: ontdekken bij vertrek, inspireren bij de reis, verwelkomen bij aankomst en uitnodigen bij de omgeving. Maar bovenal brengt het een vertrouwde ordening aan in stationsdomeinen: een omgevingsdomein, een ontvangstdomein, een reisdomein en een verblijfsdomein. De domeinen ordenen functies en voorzieningen naar de behoefte van de gebruiker op de route door het station. Zo dragen ze bij aan het bereiken van de gewenste ervaring. Visie Stations concept in tijdelijke situaties De Visie Stations​concept in tijdelijke situaties (SITS) dient als handleiding bij de verbouwing van stations. Het stimuleert dat stations ook tijdens verbouwingen de gewenste ervaring oproepen. Onderhoud, nieuwe voorzieningen, aanpassingen, verbeteringen: ze horen bij het spoor. Natuurlijk hebben ook stations hiermee te maken. Soms zijn verbouwingen groot en ingrijpend. Veel vaker gaat het om kleine ingrepen. Tijdens verbouwingen, zowel groot als klein, blijven stations doorgaans gewoon open. Reizigers moeten immers elke dag op een goede manier naar hun bestemming kunnen. Dat impliceert dat eventuele overlast tot een minimum moet worden beperkt. Ook tijdens verbouwingen dienen veiligheid, bereikbaarheid, structuur, herkenbaarheid en gemak voor de reiziger gegarandeerd te zijn. Het Stations​ concept in tijdelijke situaties (SITS) helpt hierbij. Op basis van het Stations​ concept stuurt het op de inrichting en uitstraling bij stationsverbouwingen. Het heeft aandacht voor thema’s als comfort, beleving en reisplezier. Opgesteld als handleiding biedt het houvast aan opdrachtgevers en opdrachtnemers bij de verbouwing van stations. Zo wordt ook in tijdelijke situaties de vertrouwde ordening en vormgeving van functies en (informatie)voorzieningen geborgd. Visie op De Collectie De Collectie beschrijft de cultuurhistorische waarde van het spoor aan de hand van vijftig markante stationsgebouwen. De spoorsector is doordrongen van de waarde van haar cultuurhistorisch erfgoed. Het draagt bij aan de beleving van de reizigers en het herkenbaar houden van stations en stationslocaties. Aanpassingen omwille van comfort, transfercapaciteit, veiligheid, efficiëntie en exploitatie blijven echter nodig. De Collectie helpt hierbij. De visie stimuleert dat kenmerkende waarden via een cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling inzichtelijk worden gemaakt opdat zij als vertrekpunt kunnen dienen voor (deel)verbouwingen, uitbreidingen, beheer en gebiedsontwikkelingen. De Collectie illustreert de rijke traditie van het spoor aan de hand van vijftig karakteristieke stationsgebouwen. Ze maken deel uit van het actuele spoorwegennet en hebben meestal hun oorspronkelijke functie behouden. Naast een verzameling van markante stationsgebouwen is De Collectie bovenal een afspraak over een verantwoorde omgang met het spoorerfgoed. De stations uit De Collectie vormen het boegbeeld voor een zorgvuldige omgang met het cultureel erfgoed van het spoor. De trots van De Collectie straalt af op alle Nederlandse stations. De vijftig beschreven stations dienen als voorbeeld en inspireren overal tot een zorgvuldige omgang met het cultuurhistorisch erfgoed van het spoor. Visie op Stations outillage De Visie op Stations​outillage garandeert een goede inpassing van stationsmeubilair in bestaande stationshallen, passages en op perrons. Ieder station is uitgerust met meubilair: van zitobjecten en schermen die reizigers beschutting bieden tegen weersinvloeden tot panelen met reisinformatie en afvalbakken. De Visie op Stations​ outillage vertaalt het Spoorbeeld naar de omgang met dergelijke objecten. Het werkt hiertoe de stationsdomeinen – zoals omschreven in het Stations​ concept – uit in velden en omschrijft configuratieprincipes voor het meubilair. Centraal staan het comfort van de reiziger en het versterken van het station als een aangename plek. Zo wordt een goede, voor de reiziger vertrouwde, inpassing in bestaande hallen, passages en op perrons gegarandeerd. De Visie op Stations​ outillage dient als basis voor de vervanging van de outillage van een groot aantal bestaande stations. Het is ontwikkeld voor architecten en ontwerpers die bij de bouw of verbouw van stations een inrichtingsplan maken. Ook is de visie bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer van stations. In de visie vinden zij alle informatie die nodig is om stations op een generieke en daarmee herkenbare manier in te richten. De visie biedt bovendien voldoende keuzemogelijkheden zodat het mogelijk is in te spelen op plaatselijke omstandigheden. Handboek belettering en bewegwijzering Een adequate bewegwijzering vergroot het vertrouwen van de reizigers en zorgt dat zij zich makkelijk kunnen oriënteren. Het Handboek belettering en bewegwijzering zorgt op stations voor een consequente uitvoering, een goede ruimtelijke inpassing en een herkenbaar, rustig en samenhangend beeld. Op het station moeten reizigers snel en makkelijk de juiste trein of voorziening kunnen vinden. Een goede bewegwijzering ondersteunt hen daarbij. Het helpt reizigers bij het oriënteren, navigeren en efficiënt bereiken van hun doel of bestemming. Samen met een logische indeling van het station vergroot een adequate bewegwijzering het gevoel van vertrouwen en veiligheid. De stationsbezoeker voelt zich ontspannen en heeft zo meer tijd en aandacht voor medereizigers en voorzieningen op het station. De bewegwijzering omvat bebording voor reizigers en andere stationsbezoekers in de openbare ruimtes van het station, van borden met vaste informatie tot tekstborden met instructies, klokken en routestrips. Voor het goed functioneren van de bewegwijzering is het essentieel dat deze uniform en consequent wordt uitgevoerd. Daarnaast dient het verantwoord te worden ingepast. Uniformiteit en een zorgvuldige inpassing binnen het station zorgen voor een herkenbaar, rustig en samenhangend beeld. Het systeem van bewegwijzering functioneert op een neutrale wijze voor alle gebruikers van een station. Het wordt per definitie niet gebruikt voor profilering van vervoerders en commerciële formules. Printen via speciaal ontworpen stylesheets. Hierbij worden geen zaken meegeprint die geen waarde hebben op papier.
 36. Issuu Online doorbladeren van PDF via ISSUU

 37. Peecho (Deel)publicaties kunnen als gedrukt exemplaar worden besteld via Peecho

 38. Geen zwervende (deel)publicaties, on-demand papieren uitgave, lokaal geprint, minder print

  = minder papiergebruik? minder shipping, geen annexen nasturen. ‘WINST’
 39. Ook kritiekpunten

 40. PDF (on)leesbaarheid PDFs nog suboptimaal opgemaakt voor lezen op het

  scherm
 41. What about the servers? Moeilijk door te rekenen

 42. Meer of minder papier? Wordt er daadwerkelijk minder papier gebruikt?

 43. Accidental eco-friendlyness, slimmer omgaan met papier door inzet digitaal

 44. Ellen van den Berg Thijs de Boer linkedin.com/in/ellenvandenberg linkedin.com/in/thijsdeboer www.lava.nl

  @sublimey @clearsinking
 45. Beeldbronnen http://www.speld.nl/2010/11/25/ berlusconi-wil-toren-van-pisa-recht- zetten/ http://www.flickr.com/photos/mortsan/ 4570359817/sizes/l/ http://www.architectuurfotografie.com/? p=842 http://lichttherapieblog.nl/architect-koen- van-velsen/

  http://en.wikipedia.org/wiki/ File:On_demand_book_printer_1.jpg http://findicons.com/icon/84663/print http://www.peecho.com/press-room http://issuu.com/about/graphics http://www.flickr.com/photos/saritakate/ 4684233558/sizes/o/ http://www.techzine.nl/nieuws/12709/ dreamworks-en-linux-de-perfecte- combinatie.html http://en.wikipedia.org/wiki/File: 080826_Waste_Paper.jpg http://www.unieuws.nl/index.php? p=8832&theme=text spoorbeeld.nl http://fantastic-dl.blogspot.nl/2011/04/ rehabilitation-centre-groot- klimmendaal.html http://rail-andre.nl/trainpics/index.php/ Nederland/Treinstellen/NS-VIRM/ 20100130_Ehv-Fuutlaan_081-9595 http://fotoriko.skynetblogs.be/tag/bout++ +moer http://zoom.nl/foto/1363919/ architectuur/station-valkenburg.html http://www.refdag.nl/polopoly_fs/ spoor_1_495106!image/spoor.jpg De Collectie bijzondere stationsgebouwen in Nederland http://www.naipublishers.nl/ architectuur/collectie.html fotograaf Pieter Kers fotograaf Rob ’t Hart fotograaf Rob ’t Hart fotograaf Rob ’t Hart fotograaf Jannes Linders fotograaf Jannes Linders fotograaf Jannes Linders http://sijmster.nl/wp-content/uploads/ 2010/11/Postbode-Sijmen-2.jpg