Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWS Lambda Go First Impression

AWS Lambda Go First Impression

presentation @ golang.tokyo #12

5bfed9aa3a9ebccb0c0f0cb65ee9e012?s=128

Seiji Takahashi

January 29, 2018
Tweet

Transcript

 1. First Impression of

 2. aws-lambda-go • Seiji Takahashi • Github: timakin / Twitter: @__timakin__

  • גࣜձࣾGunosy ৽نࣄۀ։ൃࣨ • Go / Swift ࣗݾ঺հ
 3. ੵ ۃ ࠾ ༻ தʂ

 4. ࠓ೔࿩͢͜ͱ

 5. None
 6. None
 7. None
 8. ࠓ·ͰͲ͏͔ͯͨ͠ • apex • ਖ਼ࣜαϙʔτ͞Εͯͳ͍ݴޠͰ΋lambdaͷ ؔ਺Λॻ͚Δ • awscliΑΓ؆୯ʹσϓϩΠ

 9. ࠓ·ͰͲ͏͔ͯͨ͠ • Node (index.js) -> GoͷόΠφϦ • apex.HandlerFuncͱ͍͏ϋϯυϥͷ
 ίʔϧόοΫ಺෦ͰΠϕϯτड͚औΓ

 10. ࠓ͸Ͳ͏͢Δ͔ • aws-lambda-go • awsਖ਼ࣜαϙʔτͷlambda package • apexΛ࢖ͬͯͨਓͳΒҠߦ͸༰қ

 11. ࣮ࡍʹҠߦͯ͠ΈΔ

 12. before

 13. after

 14. ҧ͍͸ʁ • ຊ࣭తʹ͸ͳ͍ • ݟͨ໨্ίʔϧόοΫͰड͚औΔ͔ɺ
 ී௨ʹϋϯυϥʔͷҾ਺Ͱड͚औΔ͔ͷ
 ҧ͍͸͋Δɻ • deploy͕awscliܦ༝ɻ •

  AWSެࣜDocͰinitͰͷάϩʔόϧม਺ͷ
 ॳظԽ͕ਪ঑͞Ε͍ͯΔɻ
 15. packageͷίʔυ • AWS͸೜ज़Έ͍ͨͳίʔυॻ͖͕ͪ • aws-sdk-goͱ͔͍͢͝ɻ
 ίʔϧόοΫͷຐज़ࢣͰ΋͍ΔͷͰ͸ɻ • aws-lambda-go΋ޚଟ෼ʹ࿙Εͳ͍

 16. None
 17. ͜Ε͸Կ 
 RPC༻ͷΧελϜϦεφʔͷ࡞੒ ͔Βͷݺͼग़͠Λͯ͘͠ΕΔ܅

 18. <- package͕࣮૷͍ͯ͠ΔInvoke
 funcΛݺͼग़ͤΔΑ͏ʹwrap

 19. <- ͍͕ͭ͜Ғ͍΍ͭ

 20. ɾϦΫΤετͷτϨʔγϯά ɾλΠϜΞ΢τ؅ཧ ɾRequestIDͷอ࣋ ͳͲͷͨΊʹಠࣗcontextΛ࡞੒্ͨ͠ͰɺhandlerΛݺͼग़͠

 21. None
 22. None
 23. None
 24. ৻·͍͠ context in context (request-scopedͳͷͰਖ਼͍͠)

 25. <- RPCͷݺͼग़͠ީิʹొ࿥

 26. <- RPC Accept

 27. None
 28. None
 29. ҰఆͷϧʔϧΛ९क͢Ε͹ϋϯυϥͱΈͳ͞ΕΔ

 30. ৘೤తͳreflection

 31. ษڧʹͳΔ

 32. ·ͱΊ • aws-lambda-go͸Ҡߦɺ৽ن࡞੒ָ͕ʂ • த਎ͷίʔυ͕໘ന͍ʂ • RPC callͷ࣮ྫ • contextͷ࢖͍ํʹ͍ͭͯߟ͑ͤ͞ΒΕΔ

  • reflectionͷԠ༻ྫ
 33. Thank you! ✨