Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

それ NArray でできるよ

tmaeda
February 08, 2014

それ NArray でできるよ

tmaeda

February 08, 2014
Tweet

More Decks by tmaeda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͦΕ/"SSBZͰ
  Ͱ͖ΔΑ
  札幌中央区RRuubbyy会議0011
  22001144年22月88日
  @@ttmmaaeeddaa

  View Slide

 2. !UNBFEB

  View Slide

 3. !UNBFEB
  w3VCZྺ͸΋͏೥ʹͳΓ·͢ɻ

  View Slide

 4. !UNBFEB
  w3VCZྺ͸΋͏೥ʹͳΓ·͢ɻ
  (C)Ωϟϓςϯཌྷ

  View Slide

 5. !UNBFEB
  w3VCZྺ͸΋͏೥ʹͳΓ·͢ɻ
  (C)Ωϟϓςϯཌྷ

  View Slide

 6. !UNBFEB
  wͦͷੲຊΛॻ͍ͨΓ΋͠·ͨ͠ɻ

  View Slide

 7. !UNBFEB
  wաڈճ΄Ͳࡳຈ3VCZձٞͰ3BJMTͷ͓࿩Λ͞
  ͤͯ௖͖·ͨ͠ɻ

  View Slide

 8. !UNBFEB
  w ג
  ͑ʹ͠ςοΫͰͲͬ΀Γ3VCZͰ࢓ࣄ͕Ͱ͖
  ͯ޾ͤͰ͢ɻ

  View Slide

 9. ࠓ೔͸ޚࣾͷϏδωε
  Ͱ͝׆༻͍͚ͨͩΔ
  /"SSBZ
  ͷ͝ఏҊͰ͢ɻ

  View Slide

 10. /"SSBZʁ

  ॳࣖ

  ໊લ͙Β͍͸ฉ͍ͨࣄ͋Δ

  ࢖ͬͨ͜ͱ͋Δ

  Α͘࢖͏

  View Slide

 11. /"SSBZ
  wాதণ޺͞Μ࡞ͷ3VCZ༻ଟ࣍ݩ਺஋഑ྻܭࢉ
  ϥΠϒϥϦɻ
  wओʹେྔͷ਺஋ܭࢉΛߴ଎ʹॲཧ͢Δ͜ͱΛ໨
  తʹ࡞ΒΕͨ΋ͷɻ
  http://magazine.rubyist.net/?0006-RLR

  View Slide

 12. ͲΕ͙Β͍଎͍͔ʁ
  ഑ྻཁૉ਺
  ඵ਺
  ഑ྻʹ͔Β·Ͱͷཚ਺Λ֨ೲ͠ɺͦͷ߹ܭɺฏۉɺ෼ࢄɺ࠷େ஋ɺ࠷খ஋ΛٻΊΔͷʹ͔͔ͬͨ߹ܭඵ਺
  3VCZ /"SSBZ .BD#PPL"JS*OUFM$PSFJ()[

  View Slide

 13. ͲΕ͙Β͍଎͍͔ʁ
  ഑ྻཁૉ਺
  ඵ਺
  ഑ྻʹ͔Β·Ͱͷཚ਺Λ֨ೲ͠ɺͦͷ߹ܭɺฏۉɺ෼ࢄɺ࠷େ஋ɺ࠷খ஋ΛٻΊΔͷʹ͔͔ͬͨ߹ܭඵ਺
  3VCZ /"SSBZ .BD#PPL"JS*OUFM$PSFJ()[

  ໿ഒ
  ߴ଎

  View Slide

 14. ͲΕ͙Β͍଎͍͔ʁ
  ഑ྻཁૉ਺
  ඵ਺
  ഑ྻʹ͔Β·Ͱͷཚ਺Λ֨ೲ͠ɺͦͷ߹ܭɺฏۉɺ෼ࢄɺ࠷େ஋ɺ࠷খ஋ΛٻΊΔͷʹ͔͔ͬͨ߹ܭඵ਺
  3VCZ /"SSBZ .BD#PPL"JS*OUFM$PSFJ()[

  ໿ഒ
  ߴ଎
  Ͱɾ͢ɾ͕ʜ

  View Slide
 15. View Slide

 16. ສ݅Ҏ
  ্ͷܭࢉΛΑ
  ͘ඞཁͱ͢Δ
  ਓʙʁ  View Slide

 17. Ͱ͸ɺͲΜͳ
  ʹখͯ͘͞΋
  ͍͍ͷͰɺද
  ܭࢉΛΑ͘ඞ
  ཁͱ͢Δ
  ਓʙʁ

  View Slide

 18. ͱ͍͏Θ͚Ͱɺࠓ೔͸
  /"SSBZͷ଎౓໘ΑΓ
  ΋ɺදܭࢉػೳʹ
  ண໨͓ͨ͠࿩Λ͠·͢ɻ

  View Slide

 19. ྫ͑͹ɺ͜Μͳද

  View Slide

 20. ྫ͑͹ɺ͜Μͳද
  ߦ໨શମͷ߹ܭ͸ʁ

  View Slide

 21. &YDFMͩͱʁ

  View Slide

 22. 3VCZඪ४ͷ"SSBZͩͱʁ
  a = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]
  => [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
  a[1].inject(:+)
  => 15

  View Slide

 23. /"SSBZͩͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 1]
  => NArray.int(3):
  [ 4, 5, 6 ]
  na[true, 1].sum
  => 15

  View Slide

 24. /"SSBZͩͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 1]
  => NArray.int(3):
  [ 4, 5, 6 ]
  na[true, 1].sum
  => 15
  JOUܕͷ
  ºͷ࣍ݩ
  ഑ྻΛ༻ҙͯ͠

  View Slide

 25. /"SSBZͩͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 1]
  => NArray.int(3):
  [ 4, 5, 6 ]
  na[true, 1].sum
  => 15
  ࢝·ΓͰɺ
  ͣͭ૿Ճ͢Δ਺Ͱ
  ຒΊΔ

  View Slide

 26. /"SSBZͩͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 1]
  => NArray.int(3):
  [ 4, 5, 6 ]
  na[true, 1].sum
  => 15
  ศ্ٓɺԣ࣠ΛY࣠ɺ
  ॎ࣠ΛZ࣠ͱݺͼ·͢
  Αɻ
  Y
  Z

  View Slide

 27. /"SSBZͩͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 1]
  => NArray.int(3):
  [ 4, 5, 6 ]
  na[true, 1].sum
  => 15
  Y࣠͸શ෦ɺ
  Z࣠͸൪໨ɺ
  Λऔಘ
  ศ্ٓɺԣ࣠ΛY࣠ɺ
  ॎ࣠ΛZ࣠ͱݺͼ·͢
  Αɻ
  Y
  Z

  View Slide

 28. /"SSBZͩͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 1]
  => NArray.int(3):
  [ 4, 5, 6 ]
  na[true, 1].sum
  => 15
  ͦΕΛ߹ܭ

  View Slide

 29. ·ͱΊΔͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 1].sum
  => 15

  View Slide

 30. /"SSBZͷಛ௕
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 1].sum
  => 15
  ͪΌΜͱºͷܗ
  Ͱදࣔͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 31. /"SSBZͷಛ௕
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 1].sum
  => 15
  ૢ࡞͸શͯNBQɻ
  ࣗ෼ͰNBQ
  ΍JOKFDUͳͲΛॻ
  ͘ඞཁ͸ͳ͍ɻ

  View Slide

 32. ൺ΂ͯΈ·͠ΐ͏
  x࣠ํ޲΁ͷ߹ܭ
  Array a[1].inject(:+)
  NArray na[true, 1].sum

  View Slide

 33. ൺ΂ͯΈ·͠ΐ͏
  x࣠ํ޲΁ͷ߹ܭ
  Array a[1].inject(:+)
  NArray na[true, 1].sum
  /"SSBZͷํ͕௚ײత
  Ͱ͕͢ɺ
  "SSBZͰ΋
  ·ͩڐͤΔϨϕϧ

  View Slide

 34. Z࣠ํ޲ͷ߹ܭ΋
  ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 35. ྫ͑͹ɺ͜Μͳද
  "ྻશମͷ߹ܭ͸ʁ

  View Slide

 36. &YDFMͩͱʁ

  View Slide

 37. 3VCZඪ४ͷ"SSBZͩͱʁ
  a = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]
  => [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
  a.map{|row| row[0]}.inject(:+)
  => 12

  View Slide

 38. /"SSBZͩͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[0, true]
  => NArray.int(3):
  [ 1, 4, 7 ]
  na[0, true].sum
  => 12

  View Slide

 39. /"SSBZͩͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[0, true]
  => NArray.int(3):
  [ 1, 4, 7 ]
  na[0, true].sum
  => 12
  Y࣠͸൪໨ɺ
  Z࣠͸શ෦
  Λऔಘ
  Y
  Z

  View Slide

 40. /"SSBZͩͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[0, true]
  => NArray.int(3):
  [ 1, 4, 7 ]
  na[0, true].sum
  => 12
  ͦΕΛ߹ܭ

  View Slide

 41. ·ͱΊΔͱʁ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[0, true].sum
  => 12

  View Slide

 42. ൺ΂ͯΈ·͠ΐ͏
  x࣠ํ޲΁ͷ߹ܭ y࣠ํ޲΁ͷ߹ܭ
  Array a[1].inject(:+)
  a.map{|row| row[0]}.
  inject(:+)
  NArray na[true, 1].sum na[0, true].sum

  View Slide

 43. ൺ΂ͯΈ·͠ΐ͏
  x࣠ํ޲΁ͷ߹ܭ y࣠ํ޲΁ͷ߹ܭ
  Array a[1].inject(:+)
  a.map{|row| row[0]}.
  inject(:+)
  NArray na[true, 1].sum na[0, true].sum
  "SSBZͩͱɺྻͷ߹ܭͷͱ͖ͷίʔυͱશ͘ର
  শੑ͕ͳ্͍ʹɺগ͠௕ͯ͘Կ΍͍ͬͯΔͷ͔
  Θ͔Γʹ͍͘Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 44. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  w/"SSBZͰ͸දΛදͱͯ͠ѻ͑·͢ɻ
  wૢ࡞͸શͯNBQ΍JOKFDUʹ૬౰͢ΔͷͰɺࣗ
  ෼ͰNBQ΍JOKFDUΛॻ͘ඞཁ͕͋Γ·ͤΜɻ

  View Slide

 45. ΋ͬͱෳࡶͳྫ΋
  ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 46. ूܭද࡞͍ͬͯͩ͘͞Ҋ݅

  View Slide

 47. ूܭද࡞͍ͬͯͩ͘͞Ҋ݅
  Α͋͘Γ·͢ΑͶʁ

  View Slide

 48. ୅ͷখܭΛٻΊΔʹ͸ʁ

  View Slide

 49. 3VCZඪ४ͷ"SSBZͰߟ͑
  Δͷ͸΋͏ࢭΊ·ͯ͠ʜ

  View Slide

 50. /"SSBZͰ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, [0,1]]
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ] ]
  na[true, [0,1]].sum(1)
  => NArray.int(3):
  [ 5, 7, 9 ]

  View Slide

 51. /"SSBZͰ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, [0,1]]
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ] ]
  na[true, [0,1]].sum(1)
  => NArray.int(3):
  [ 5, 7, 9 ]
  Y࣠͸શ෦ɺ
  Z࣠͸൪໨ͱ൪໨
  Λऔಘ
  Y
  Z

  View Slide

 52. /"SSBZͰ
  na = NArray.int(3,3).indgen!(1,1)
  => NArray.int(3,3):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, [0,1]]
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ] ]
  na[true, [0,1]].sum(1)
  => NArray.int(3):
  [ 5, 7, 9 ]
  ͦΕΛZ࣠ํ޲ʹ
  ߹ܭ

  View Slide

 53. ͪͳΈʹ
  na[true, [0,1]]
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ] ]
  na[true, [0,1]].sum(0)
  na[true, [0,1]].sum(1)
  na[true, [0,1]].sum
  => NArray.int(2):
  [ 6, 15 ]
  => NArray.int(3):
  [ 5, 7, 9 ]
  => 21

  View Slide

 54. ͪͳΈʹ
  na[true, [0,1]]
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ] ]
  na[true, [0,1]].sum(0)
  na[true, [0,1]].sum(1)
  na[true, [0,1]].sum
  => NArray.int(2):
  [ 6, 15 ]
  => NArray.int(3):
  [ 5, 7, 9 ]
  => 21
  TVN
  ͩͱɺ
  Y࣠ํ޲ʹ߹ܭ͞Εͯ

  View Slide

 55. ͪͳΈʹ
  na[true, [0,1]]
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ] ]
  na[true, [0,1]].sum(0)
  na[true, [0,1]].sum(1)
  na[true, [0,1]].sum
  => NArray.int(2):
  [ 6, 15 ]
  => NArray.int(3):
  [ 5, 7, 9 ]
  => 21
  TVN
  ͩͱɺ
  Z࣠ํ޲ʹ߹ܭ͞Εͯ

  View Slide

 56. ͪͳΈʹ
  na[true, [0,1]]
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ] ]
  na[true, [0,1]].sum(0)
  na[true, [0,1]].sum(1)
  na[true, [0,1]].sum
  => NArray.int(2):
  [ 6, 15 ]
  => NArray.int(3):
  [ 5, 7, 9 ]
  => 21
  TVNͩͱɺ
  શํ޲ʹ
  ߹ܭ͞Ε·͢

  View Slide

 57. ͭ·Γɺ͜ͷลશ෦ɺTVN
  ͰٻΊΒΕΔΘ͚Ͱ͢ʂ
  TVN

  TVN

  TVN

  View Slide

 58. ͜Μͳߟ͑ํ΋
  ͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 59. ͍ͭ͘ͷ࣠Ͱ෼ྨ͞Εͨ
  දͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 60. ͍ͭ͘ͷ࣠Ͱ෼ྨ͞Εͨ
  දͰ͠ΐ͏͔ʁ

  ੈ୅ͷ࣠

  View Slide

 61. ͍ͭ͘ͷ࣠Ͱ෼ྨ͞Εͨ
  දͰ͠ΐ͏͔ʁ

  ੑผͷ࣠

  View Slide

 62. ͍ͭ͘ͷ࣠Ͱ෼ྨ͞Εͨ
  දͰ͠ΐ͏͔ʁ

  ళͷ࣠

  View Slide

 63. ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ࣍ݩ
  ͷදͰ࣋ͭํ͕ࣗવ
  ͳͷͰ͸ʁ

  View Slide

 64. ͜Μͳײ͡  "ళ

  #ళ

  $ళ

  ººͷදʢۭؒ

  View Slide

 65. na = NArray.int(3, 2, 2).indgen!(1, 1)
  => NArray.int(3,2,2):
  [ [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ] ],
  [ [ 7, 8, 9 ],
  [ 10, 11, 12 ] ] ]
  /"SSBZͰදݱ͢Δͱʁ

  View Slide

 66. na[0, 0, 0]
  => 1
  na[0, 1, 0]
  => 4
  na[0, 0, 1]
  => 7
  ஋Λऔಘͯ͠Έ·͠ΐ͏
  "ళ உ ୅
  "ళ ঁ ୅
  "ళ உ ୅

  View Slide

 67. ୅ͷ஋શ෦͸ʁ
  na[true, true, 0]
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 4, 5, 6 ] ]
  na[true, true, 0].sum
  => 21
  ళશ෦ ୅
  ੑผશ෦

  View Slide

 68. உੑͷ஋શ෦͸ʁ
  na[true, 0, true]
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]
  na[true, 0, true].sum
  => 30
  ళશ෦ ੈ୅શ෦
  உੑ

  View Slide

 69. ΋ͬͱศརʹʂ
  w/"SSBZ͸Կ࣍ݩͷσʔλͰ΋ѻ͑Δ
  w͍͍ͪͪ஋ͱ഑ྻͷΠϯσοΫεΛ಄Ͱߟ͑ͯ
  ରԠ͚ͮΔͷ໘౗ͳͷͰɺͦ͜Λਓʹ༏͍͠ײ
  ͡ͷϥούʔΛඃͤͯ͋͛Δͱɺ೚ҙͷ਺ͷ࣠
  ͰσʔλΛ੔ཧͰ͖Δശ͕Ͱ͖͕͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 70. cube = Cube.new([
  {key: :mise, values: ["Aళ", "Bళ", "Cళ"]},
  {key: :sedai, values: ["10୅","20୅"]},
  {key: :sei, values:["உ","ঁ"]}
  ])
  # ళA, 20୅, ঁʹ20Λઃఆ
  cube.set( { mise: "Aళ", sedai: "20୅", sei: "ঁ" }, 20)
  # ళA, 20୅, ঁͷ஋Λऔಘ
  cube.get( { mise: "Aళ", sedai: "20୅", sei: "ঁ" })
  => 20
  # 10୅ͷ஋Λऔಘ
  cube.get( { sedai: "10୅"} )
  => NArray.int(3,2):
  [ [ 1, 2, 3 ],
  [ 7, 8, 9 ] ]

  View Slide

 71. ·ͱΊ
  w/"SSBZ͸೚ҙͷ਺ͷ࣠ͷσʔλΛࣗ༝ʹѻ͑
  ·͢ɻ
  w/"SSBZ͸ͦͷσʔλۭؒͷதͷ޷͖ͳ৔ॴͷ
  σʔλʹॊೈʹΞΫηεͰ͖·͢ɻ
  w&YDFM͙Β͍ΧδϡΞϧʹ/"SSBZΛ࢖͍·͠
  ΐ͏ʂ

  View Slide

 72. ࢀߟ
  wϚχϡΞϧ
  IUUQOBSSBZSVCZGPSHFPSHJOEFYIUNMKB
  w3VCZٯҾ͖Ϩγϐ Ϩγϐ

  wOVNQZؔ܎ͷࢿྉ

  View Slide

 73. ͥͻޚࣾͷϏδωε
  ΁͝׆༻͍ͩ͘͞ɻ

  View Slide