Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AngularJSのご紹介

 AngularJSのご紹介

tmaeda

July 27, 2013
Tweet

More Decks by tmaeda

Other Decks in Programming

Transcript

 1. "OHVMBS+4ͷ͝঺հ 4BQQPSPKT!UNBFEB

 2. !UNBFEB w 3VCZͱ͔0$BNMͷਓͰ͢ɻ w ࠷ۙԑ͋ͬͯɺ࢓ࣄͰ"OHVMBSΛϲ݄ఔ࢖͍ͬͯ·͢ɻ w TBQQPSPKTॳࢀՃͰ͢ɻ w ੴా͞Μͷ,OPDLPVUͷ࿩Λฉ͖ͨͯ͘ࢀՃొ࿥ͨ͠Βɺ ͳ͔ͥൃදͤ͞ΒΕΔ͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻॳΊͯͳͷʹɻ

  w +BWBTDSJQUͷ͜ͱ͸ྑ͘஌Γ·ͤΜͷͰɺ͓खॊΒ͔ʹɻ
 3. ࠓ೔ͷ͓࿩ w"OHVMBSͷ֓ཁ wσϞ w"OHVMBSͷಛ௃΍ߏ଄ wߋʹ͍͔ͭ͘σϞ wࣄྫ wܽ఺ɺར఺

 4. "OHVMBS+4ͱ͸ w(PPHMFͷ.JãLP)FWFSZ͞ΜΛத৺ʹ࡞ΒΕͯ ͍Δ.*5-JDFOTFͷ$MJFOUTJEF+BWB4DSJQU .7 ͍ΘΏΔ.7$ .77. .71ͳͲͳͲ 'SBNFXPSLɻ wʹެ։ɻ

 5. http://misko.hevery.com/about/

 6. "OHVMBS͸ ϑϨʔϜϫʔΫͰ͸ͳ͍ʂ )5.-ͷ࠶ઃܭͩοʂ

 7. "OHVMBS͸ ϑϨʔϜϫʔΫͰ͸ͳ͍ʂ )5.-ͷ࠶ઃܭͩοʂ f*[y

 8. ·ͣ͸σϞΛ ͝ཡ௖͖·͠ΐ͏

 9. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html>
 10. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4

 11. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 จࣈΛೖΕΔͱ

 12. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 ϦΞϧλΠϜʹ දࣔ͞ΕΔʂ

 13. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 ߦ΋εΫϦϓτ ॻ͍ͯͳ͍ͷ ʹʂʂʂ

 14. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html>
 15. ͳΜͰʁʁʁ

 16. ίϯύΠϧޙ <html lang="ja" ng-app="" class="ng-scope"><head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/

  1.1.5/angular.min.js"></script> <style type="text/css"> @charset "UTF-8"; [ng\:cloak],[ng-cloak],[data-ng-cloak],[x-ng-cloak],.ng- cloak,.x-ng-cloak{display:none;} ng\:form{display:block;} </style> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" class="ng-valid ng-dirty"> <p class="ng-binding">Hello ͋Μ͗ΎΒʔ</p> </body> </html>
 17. ίϯύΠϧޙ

 18. ͭ·Γʁ

 19. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input>
 20. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> "OHVMBS͸ಠ ࣗʹ)5.-λάΛ ఆٛ͢Δ࢓૊ΈΛ ఏڙ͍ͯ͠Δ
 21. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> "OHVMBS ͸QVSF )5.-Λ ίϯύΠϧ ͯ͠.7Λ ࣗಈੜ੒͢ Δ
 22. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> 7ͱ.͸૒ํ޲ʹ ઀ଓ͞Ε͍ͯΔ
 23. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> .PEFM͸ͲΜͳσ ʔλߏ଄Ͱ΋ྑ͍ ಛघͳΫϥεΛܧঝ͢ Δඞཁ͸ͳ͍
 24. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> 7JFX͸ςΩετͰ ͸ͳ͘ੜ͖ͨΦϒδΣΫ τͰ͋Δ
 25. Α͋͘ΔςϯϓϨʔτΤϯδϯ template model template engine (෦෼) HTML Browser ඳը݁Ռ NPEFMΛมߋ͢ΔͱɺUFNQMBUF

  શମΛඳը͠௚͠
 26. Browser "OHVMBSͷ7JFX model View template Angular $compile ඳը݁Ռ NPEFMΛมߋ͢Δͱɺͦͷมߋ ʹؔ܎͋Δ෦෼͚ͩॻ͖มΘΔ

  ※͋·Γਖ਼֬ͳֆ͡Όͳ͍Ͱ͢ɺ͢Έ·ͤΜɻ֓೦͚ͩ἞Έऔ͍ͬͯͩ͘͞ɻ
 27. $compile {{ }} $interpolate Directive ng-app ng-model ... Model name

  View {{name}} <input> 7JFX͸ςΩετͰ ͸ͳ͘ੜ͖ͨΦϒδΣΫ τͰ͋Δ
 28. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html>
 29. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html> શ͘ແବͷͳ͘௚ ײతͳهड़
 30. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ <input id="new-todo" type="text"> events: { "keypress #new-todo": "createOnEnter", createOnEnter:

  function(e) { ... Todos.create({title: this.input.val()}); ... }, template: controller:
 31. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ <input id="new-todo" type="text"> events: { "keypress #new-todo": "createOnEnter", createOnEnter:

  function(e) { ... Todos.create({title: this.input.val()}); ... }, template: controller: ݁ͼ͚ͭΔͨΊ͚ͩ ʹJEఆٛͯ͠
 32. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ <input id="new-todo" type="text"> events: { "keypress #new-todo": "createOnEnter", createOnEnter:

  function(e) { ... Todos.create({title: this.input.val()}); ... }, template: controller: 7JFX ͔ΒσʔλΛऔΓ ग़ͯ͠ɺϞσϧʹೖ ΕΔॲཧ΋ࣗ෼Ͱ ॻ͍ͯ
 33. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ <input id="new-todo" type="text"> events: { "keypress #new-todo": "createOnEnter", createOnEnter:

  function(e) { ... Todos.create({title: this.input.val()}); ... }, template: controller: ݁ͼ͚ͭΔ
 34. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4 <!doctype html> <html lang="ja" ng-app> <head> <meta charset="utf-8"> <title>͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ</title>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/ 1.1.5/angular.min.js"></script> </head> <body> <input type="text" ng-model="name" > <p>Hello {{name}}</p> </body> </html> શ͘ແବͷͳ͘௚ ײతͳهड़
 35. ϧʔϓͱ͔͸ʁ

 36. ུ <script> var mainCtrl = function($scope) { $scope.talkers = [

  {"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"}, {"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch sapporojs.org"}, {"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with Knockout.js"} ]; } </script> </head> <body> <div ng-controller="mainCtrl"> <ul> <li ng-repeat="talker in talkers"> {{talker.name}}: {{talker.id}}: {{talker.title}} </li> </ul> </div> ུ
 37. ϑΟϧλͳΜͯ΋ ͷ΋͋Γ·͢

 38. ུ <script> var mainCtrl = function($scope) { $scope.talkers = [

  {"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"}, {"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch sapporojs.org"}, {"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with Knockout.js"} ]; } </script> </head> <body> <div ng-controller="mainCtrl"> <input type="text" ng-model="query"> <ul> <li ng-repeat="talker in talkers | filter:query"> {{talker.name}}: {{talker.id}}: {{talker.title}} </li> </ul> </div> ུ
 39. %%Ͱฒ΂ସ͑

 40. <html lang="ja" ng-app="myApp"> ུ <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></ script> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jquery- ui.min.js"></script>

  <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.1.5/ angular.min.js"></script> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular-ui/0.4.0/angular- ui.min.js"></script> <script> var myApp = angular.module('myApp', ['ui']) ; var mainCtrl = function($scope) { $scope.talkers = [ {"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"}, {"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch sapporojs.org"}, {"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with Knockout.js"} ]; } </script> ུ <ul ui-sortable ng-model="talkers"> <li ng-repeat="talker in talkers"> ฒ΂ସ͑Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͠·͢Αɻ ͦΕʹΑͬͯɺฒͼมΘΔϞσϧ͸͜ΕͰ͢Αɻ ʢશ͘ແବͷͳ͍هड़ʣ
 41. άϦου

 42. <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.1.5/angular.min.js"></script> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ng-grid/2.0.7/ng-grid.min.js"></script> <script> var myApp =

  angular.module('myApp', ['ngGrid']) ; var mainCtrl = function($scope) { $scope.talkers = [ {"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"}, {"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch sapporojs.org"}, {"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with Knockout.js"} ]; $scope.gridOptions = { data: 'talkers' }; } </script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ng-grid/ 2.0.7/ng-grid.css" /> <style> .gridStyle { border: 1px solid rgb(212,212,212); width: 400px; height: 300px } </style> ུ <div ng-controller="mainCtrl"> <div class="gridStyle" ng-grid="gridOptions"> </div> </div> HSJE0QUJPOTʹैͬͯ άϦουΛදࣔͯ͠Ͷ શ͘ແବͷͳ͍هड़ ػೳ͕༗Γ͗͢ΔͷͰɺৄࡉ͸ͪ͜Β http://angular-ui.github.io/ng-grid/
 43. "OHVMBS+4ͷߏ੒ཁૉ wWJFX wDPOUSPMMFS wNPEFM wTFSWJDF wEJSFDUJWF wpMUFS wશ͘ແବͳهड़ͷͳ͍ %* JOKFDUPS

  wSPVUFS wQSPNJTF R wIUUQSFTPVSDF wUFTUJOH w
 44. ࣄྫ http://builtwith.angularjs.org/

 45. ਓؾ ถࠃௐࠪػؔGࣾௐ΂

 46. "OHVMBS+4WT#BDLCPOF+4 wࣗ෼ͷ#BDLCPOFΞϓϦΛ"OHVMBSͰॻ͖௚ͨ͠ ΜͩɻίʔυαΠζ͸ߦ͔ΒͲ͜·Ͱݮͬ ͨͱࢥ͏ʁߦͩΑɻͦΕ͚ͩ͡Όͳ͘ɺίʔ υ͸ͣͬͱ៉ྷʹͳͬͨɻ http://stackoverflow.com/questions/6548826/angular-js- vs-backbone-js

 47. "OHVMBS+4ͷܽ఺ w֓೦Λཧղ͢Δͷʹগʑ೜଱Λཁ͢ΔɻBQQMZ ͱ͔XBUDI ͱ͔EJHFTUϧʔϓͱ͔DPNQJMFͱ͔ MJOLͱ͔QSPNJTFͱ͔ɻͦΓΌͦʔͰ͢Αɺ )5.-ͱϒϥ΢βΛઃܭ͠ͳ͓ͯ͠ΜͰ͔͢Β wطଘͷʢ.7$ͷ͜ͱશ͘ߟྀͯ͠ͳ͍ ϥΠϒϥ Ϧ΍ϑϨʔϜϫʔΫ΍ίʔυยͱͷ࿈ܞ͕໘౗ Θ͟Θ͟EJSFDUJWFΛॻ͔ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍৔߹͕

  ଟ͍
 48. "OHVMBS+4ͷར఺ wϑϨʔϜϫʔΫ͔ΒΫϦʔϯͳίʔυΛॻ͔ͳ͖ Ό͍͚ͳ͍ѹྗΛड͚Δ ඪ४Ͱ༻ҙ͞Ε͍ͯΔ ػೳͰ͸.7 ʹ߹Θͳ͍ίʔυ͸جຊతʹॻ͚ͳ ͍ ͷͰɺίʔυ͕៉ྷʹͳΓ΍͍͢ɻ w%*΍%JSFDUJWFͳͲͷڧྗͳ෦඼Խػߏͷ͓͔͛ Ͱ෦඼ͷ࠶ར༻͕͠΍͍͢ɻඇৗʹ୹͍ίʔυͰ

  Ϧονͳػೳ͕࣮ݱͰ͖Δɻࠓޙɺࣗ࡞΍Φʔϓ ϯιʔεͷ෦඼ͷࢿ࢈͕ͨ·͍ͬͯ͘ͱͲΜͲΜ ָʹͳ͍ͬͯ͘͜ͱ͕ݟࠐ·ΕΔɻ
 49. ·ͱΊ w"OHVMBS+4͸ඇৗʹ؆ܿͳهड़Ͱ.7 ͳΞϓϦ έʔγϣϯ͕։ൃͰ͖ΔϑϨʔϜϫʔΫͰ͢ɻ w%*΍%JSFDUJWFͳͲͷ࢓૊ΈʹΑΓɺ࠶ར༻ੑͷ ߴ͍෦඼͕࡞Γ΍͍͢ͷͰɺ࢖͑͹࢖͏ఔָʹͳ ͍͖ͬͯ·͢ɻ