$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

AngularJSのご紹介

tmaeda
July 27, 2013

 AngularJSのご紹介

tmaeda

July 27, 2013
Tweet

More Decks by tmaeda

Other Decks in Programming

Transcript

 1. "OHVMBS+4ͷ͝঺հ
  4BQQPSPKT!UNBFEB

  View Slide

 2. !UNBFEB
  w 3VCZͱ͔0$BNMͷਓͰ͢ɻ
  w ࠷ۙԑ͋ͬͯɺ࢓ࣄͰ"OHVMBSΛϲ݄ఔ࢖͍ͬͯ·͢ɻ
  w TBQQPSPKTॳࢀՃͰ͢ɻ
  w ੴా͞Μͷ,OPDLPVUͷ࿩Λฉ͖ͨͯ͘ࢀՃొ࿥ͨ͠Βɺ
  ͳ͔ͥൃදͤ͞ΒΕΔ͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻॳΊͯͳͷʹɻ
  w +BWBTDSJQUͷ͜ͱ͸ྑ͘஌Γ·ͤΜͷͰɺ͓खॊΒ͔ʹɻ

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷ͓࿩
  w"OHVMBSͷ֓ཁ
  wσϞ
  w"OHVMBSͷಛ௃΍ߏ଄
  wߋʹ͍͔ͭ͘σϞ
  wࣄྫ
  wܽ఺ɺར఺

  View Slide

 4. "OHVMBS+4ͱ͸
  w(PPHMFͷ.JãLP)FWFSZ͞ΜΛத৺ʹ࡞ΒΕͯ
  ͍Δ.*5-JDFOTFͷ$MJFOUTJEF+BWB4DSJQU
  .7 ͍ΘΏΔ.7$ .77. .71ͳͲͳͲ

  'SBNFXPSLɻ
  wʹެ։ɻ

  View Slide

 5. http://misko.hevery.com/about/

  View Slide

 6. "OHVMBS͸
  ϑϨʔϜϫʔΫͰ͸ͳ͍ʂ
  )5.-ͷ࠶ઃܭͩοʂ

  View Slide

 7. "OHVMBS͸
  ϑϨʔϜϫʔΫͰ͸ͳ͍ʂ
  )5.-ͷ࠶ઃܭͩοʂ
  f*[y

  View Slide

 8. ·ͣ͸σϞΛ
  ͝ཡ௖͖·͠ΐ͏

  View Slide

 9. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4
  ͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ
  Hello {{name}}


  View Slide

 10. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4

  View Slide

 11. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4
  จࣈΛೖΕΔͱ

  View Slide

 12. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4
  ϦΞϧλΠϜʹ
  දࣔ͞ΕΔʂ

  View Slide

 13. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4
  ߦ΋εΫϦϓτ
  ॻ͍ͯͳ͍ͷ
  ʹʂʂʂ

  View Slide

 14. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4
  ͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ
  Hello {{name}}


  View Slide

 15. ͳΜͰʁʁʁ

  View Slide

 16. ίϯύΠϧޙ


  ͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ

  <br/>@charset "UTF-8";<br/>[ng\:cloak],[ng-cloak],[data-ng-cloak],[x-ng-cloak],.ng-<br/>cloak,.x-ng-cloak{display:none;}<br/>ng\:form{display:block;}<br/>  Hello ͋Μ͗ΎΒʔ


  View Slide

 17. ίϯύΠϧޙ

  View Slide

 18. ͭ·Γʁ

  View Slide

 19. $compile
  {{ }}
  $interpolate
  Directive
  ng-app
  ng-model
  ...
  Model
  name
  View
  {{name}}

  View Slide

 20. $compile
  {{ }}
  $interpolate
  Directive
  ng-app
  ng-model
  ...
  Model
  name
  View
  {{name}}

  "OHVMBS͸ಠ
  ࣗʹ)5.-λάΛ
  ఆٛ͢Δ࢓૊ΈΛ
  ఏڙ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 21. $compile
  {{ }}
  $interpolate
  Directive
  ng-app
  ng-model
  ...
  Model
  name
  View
  {{name}}

  "OHVMBS
  ͸QVSF
  )5.-Λ
  ίϯύΠϧ
  ͯ͠.7Λ
  ࣗಈੜ੒͢
  Δ

  View Slide

 22. $compile
  {{ }}
  $interpolate
  Directive
  ng-app
  ng-model
  ...
  Model
  name
  View
  {{name}}
  7ͱ.͸૒ํ޲ʹ
  ઀ଓ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 23. $compile
  {{ }}
  $interpolate
  Directive
  ng-app
  ng-model
  ...
  Model
  name
  View
  {{name}}

  .PEFM͸ͲΜͳσ
  ʔλߏ଄Ͱ΋ྑ͍
  ಛघͳΫϥεΛܧঝ͢
  Δඞཁ͸ͳ͍

  View Slide

 24. $compile
  {{ }}
  $interpolate
  Directive
  ng-app
  ng-model
  ...
  Model
  name
  View
  {{name}}

  7JFX͸ςΩετͰ
  ͸ͳ͘ੜ͖ͨΦϒδΣΫ
  τͰ͋Δ

  View Slide

 25. Α͋͘ΔςϯϓϨʔτΤϯδϯ
  template
  model
  template
  engine
  (෦෼)
  HTML
  Browser
  ඳը݁Ռ
  NPEFMΛมߋ͢ΔͱɺUFNQMBUF
  શମΛඳը͠௚͠

  View Slide

 26. Browser
  "OHVMBSͷ7JFX
  model
  View
  template
  Angular
  $compile
  ඳը݁Ռ
  NPEFMΛมߋ͢Δͱɺͦͷมߋ
  ʹؔ܎͋Δ෦෼͚ͩॻ͖มΘΔ
  ※͋·Γਖ਼֬ͳֆ͡Όͳ͍Ͱ͢ɺ͢Έ·ͤΜɻ֓೦͚ͩ἞Έऔ͍ͬͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 27. $compile
  {{ }}
  $interpolate
  Directive
  ng-app
  ng-model
  ...
  Model
  name
  View
  {{name}}

  7JFX͸ςΩετͰ
  ͸ͳ͘ੜ͖ͨΦϒδΣΫ
  τͰ͋Δ

  View Slide

 28. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4
  ͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ
  Hello {{name}}


  View Slide

 29. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4
  ͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ
  Hello {{name}}


  શ͘ແବͷͳ͘௚
  ײతͳهड़

  View Slide

 30. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ

  events: {
  "keypress #new-todo": "createOnEnter",
  createOnEnter: function(e) {
  ...
  Todos.create({title: this.input.val()});
  ...
  },
  template:
  controller:

  View Slide

 31. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ

  events: {
  "keypress #new-todo": "createOnEnter",
  createOnEnter: function(e) {
  ...
  Todos.create({title: this.input.val()});
  ...
  },
  template:
  controller:
  ݁ͼ͚ͭΔͨΊ͚ͩ
  ʹJEఆٛͯ͠

  View Slide

 32. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ

  events: {
  "keypress #new-todo": "createOnEnter",
  createOnEnter: function(e) {
  ...
  Todos.create({title: this.input.val()});
  ...
  },
  template:
  controller:
  7JFX
  ͔ΒσʔλΛऔΓ
  ग़ͯ͠ɺϞσϧʹೖ
  ΕΔॲཧ΋ࣗ෼Ͱ
  ॻ͍ͯ

  View Slide

 33. ྫ͑͹CBDLCPOFͩͱ

  events: {
  "keypress #new-todo": "createOnEnter",
  createOnEnter: function(e) {
  ...
  Todos.create({title: this.input.val()});
  ...
  },
  template:
  controller:
  ݁ͼ͚ͭΔ

  View Slide

 34. ͸͡Ίͯͷ"OHVMBS+4
  ͸Ζʔ͋Μ͗ΎΒʔ
  Hello {{name}}


  શ͘ແବͷͳ͘௚
  ײతͳهड़

  View Slide

 35. ϧʔϓͱ͔͸ʁ

  View Slide


 36. <br/>var mainCtrl = function($scope) {<br/>$scope.talkers = [<br/>{"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"},<br/>{"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to<br/>relaunch sapporojs.org"},<br/>{"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with<br/>Knockout.js"}<br/>];<br/>}<br/>

  {{talker.name}}: {{talker.id}}: {{talker.title}}
  View Slide

 37. ϑΟϧλͳΜͯ΋
  ͷ΋͋Γ·͢

  View Slide


 38. <br/>var mainCtrl = function($scope) {<br/>$scope.talkers = [<br/>{"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"},<br/>{"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to<br/>relaunch sapporojs.org"},<br/>{"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with<br/>Knockout.js"}<br/>];<br/>}<br/>


  {{talker.name}}: {{talker.id}}: {{talker.title}}
  View Slide

 39. %%Ͱฒ΂ସ͑

  View Slide 40. <br/>script><br/><script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jquery-<br/>ui.min.js">


  <br/>var myApp = angular.module('myApp', ['ui']) ;<br/>var mainCtrl = function($scope) {<br/>$scope.talkers = [<br/>{"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"},<br/>{"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch<br/>sapporojs.org"},<br/>{"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with<br/>Knockout.js"}<br/>];<br/>}<br/>  ฒ΂ସ͑Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͠·͢Αɻ
  ͦΕʹΑͬͯɺฒͼมΘΔϞσϧ͸͜ΕͰ͢Αɻ
  ʢશ͘ແବͷͳ͍هड़ʣ

  View Slide

 41. άϦου

  View Slide
 42. <br/>var myApp = angular.module('myApp', ['ngGrid']) ;<br/>var mainCtrl = function($scope) {<br/>$scope.talkers = [<br/>{"name": "·͑ͩ", "id": "@tmaeda", "title": "AngularJS"},<br/>{"name": "ΓΎ͏ͷ͚͢", "id": "@tricknotes", "title": "How to relaunch sapporojs.org"},<br/>{"name": "͍ͩ͠", "id": "@iakio", "title": "Getting Started with Knockout.js"}<br/>];<br/>$scope.gridOptions = { data: 'talkers' };<br/>}<br/>

  <br/>.gridStyle {<br/>border: 1px solid rgb(212,212,212);<br/>width: 400px;<br/>height: 300px<br/>}<br/>

  HSJE0QUJPOTʹैͬͯ
  άϦουΛදࣔͯ͠Ͷ
  શ͘ແବͷͳ͍هड़

  ػೳ͕༗Γ͗͢ΔͷͰɺৄࡉ͸ͪ͜Β
  http://angular-ui.github.io/ng-grid/

  View Slide

 43. "OHVMBS+4ͷߏ੒ཁૉ
  wWJFX
  wDPOUSPMMFS
  wNPEFM
  wTFSWJDF
  wEJSFDUJWF
  wpMUFS
  wશ͘ແବͳهड़ͷͳ͍
  %* JOKFDUPS

  wSPVUFS
  wQSPNJTF R

  wIUUQSFTPVSDF
  wUFTUJOH
  w

  View Slide

 44. ࣄྫ
  http://builtwith.angularjs.org/

  View Slide

 45. ਓؾ
  ถࠃௐࠪػؔGࣾௐ΂

  View Slide

 46. "OHVMBS+4WT#BDLCPOF+4
  wࣗ෼ͷ#BDLCPOFΞϓϦΛ"OHVMBSͰॻ͖௚ͨ͠
  ΜͩɻίʔυαΠζ͸ߦ͔ΒͲ͜·Ͱݮͬ
  ͨͱࢥ͏ʁߦͩΑɻͦΕ͚ͩ͡Όͳ͘ɺίʔ
  υ͸ͣͬͱ៉ྷʹͳͬͨɻ
  http://stackoverflow.com/questions/6548826/angular-js-
  vs-backbone-js

  View Slide

 47. "OHVMBS+4ͷܽ఺
  w֓೦Λཧղ͢Δͷʹগʑ೜଱Λཁ͢ΔɻBQQMZ

  ͱ͔XBUDI
  ͱ͔EJHFTUϧʔϓͱ͔DPNQJMFͱ͔
  MJOLͱ͔QSPNJTFͱ͔ɻͦΓΌͦʔͰ͢Αɺ
  )5.-ͱϒϥ΢βΛઃܭ͠ͳ͓ͯ͠ΜͰ͔͢Β
  wطଘͷʢ.7$ͷ͜ͱશ͘ߟྀͯ͠ͳ͍
  ϥΠϒϥ
  Ϧ΍ϑϨʔϜϫʔΫ΍ίʔυยͱͷ࿈ܞ͕໘౗
  Θ͟Θ͟EJSFDUJWFΛॻ͔ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍৔߹͕
  ଟ͍

  View Slide

 48. "OHVMBS+4ͷར఺
  wϑϨʔϜϫʔΫ͔ΒΫϦʔϯͳίʔυΛॻ͔ͳ͖
  Ό͍͚ͳ͍ѹྗΛड͚Δ ඪ४Ͱ༻ҙ͞Ε͍ͯΔ
  ػೳͰ͸.7ʹ߹Θͳ͍ίʔυ͸جຊతʹॻ͚ͳ
  ͍
  ͷͰɺίʔυ͕៉ྷʹͳΓ΍͍͢ɻ
  w%*΍%JSFDUJWFͳͲͷڧྗͳ෦඼Խػߏͷ͓͔͛
  Ͱ෦඼ͷ࠶ར༻͕͠΍͍͢ɻඇৗʹ୹͍ίʔυͰ
  Ϧονͳػೳ͕࣮ݱͰ͖Δɻࠓޙɺࣗ࡞΍Φʔϓ
  ϯιʔεͷ෦඼ͷࢿ࢈͕ͨ·͍ͬͯ͘ͱͲΜͲΜ
  ָʹͳ͍ͬͯ͘͜ͱ͕ݟࠐ·ΕΔɻ

  View Slide

 49. ·ͱΊ
  w"OHVMBS+4͸ඇৗʹ؆ܿͳهड़Ͱ.7ͳΞϓϦ
  έʔγϣϯ͕։ൃͰ͖ΔϑϨʔϜϫʔΫͰ͢ɻ
  w%*΍%JSFDUJWFͳͲͷ࢓૊ΈʹΑΓɺ࠶ར༻ੑͷ
  ߴ͍෦඼͕࡞Γ΍͍͢ͷͰɺ࢖͑͹࢖͏ఔָʹͳ
  ͍͖ͬͯ·͢ɻ

  View Slide