Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Synchronized iPhones!

Synchronized iPhones!

iOSDC 2018

Tachibana Kaoru

September 01, 2018
Tweet

More Decks by Tachibana Kaoru

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Synchronized iPhones!
  iOSDC 2018
  @TachibanaKaoru

  View Slide

 2. About Me
  @TachibanaKaoru
  Freelance iOS Engineer
  iOSDC Core Staff (Track A)
  ϘϧμϦϯά޷͖
  ࠓ೥ͷςʔϚɿཱྀΛ͠ͳ͕Β࢓ࣄΛ͢Δ
  όϦౡɺαϯτϦʔχౡɺόϯίΫɺϑΟϯϥϯυɺϊϧ΢Σʔ
  ͱ͖Ͳ͖φΨϊ 2018 ࢀՃத

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷ࿩
  iOSσόΠεΛSyncͯ͠΍Γ͍ͨ͜ͱ
  iOSσόΠεͷ࣌ࠁ߹Θͤ
  σόΠεؒಉظ

  View Slide

 4. Sync ͯ͠΍Γ͍ͨ͜ͱ

  View Slide

 5. OK

  View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. NG

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. t
  deviceA
  deviceB
  deviceC
  deviceD

  View Slide

 20. Syncͱ͸
  iOS୺຤ͷϦϑϨογϡϨʔτʹ͋Θͤͯಉ͡ը໘Λදࣔ͢Δɻ
  ୺຤ؒͷදࣔ࣌ؒʹޡ͕ࠩ͋Δ৔߹ɺϦϑϨογϡϨʔτͷߋ৽ִؒҎ
  Լɻ
  ୺຤͝ͱʹϦϑϨογϡϨʔτ͕ҟͳΔ৔߹ʹ͸ɺ࠷΋ૣ͍୺຤ʹ͋Θ
  ͤΔɻ

  View Slide

 21. Syncͱ͸
  iOS୺຤Ͱ࠷΋ૣ͍ϦϑϨογϡϨʔτ͸60fps
  ϦϑϨογϡϨʔτͷߋ৽ִؒ͸1/60 = 16.66 msec

  View Slide

 22. ϦϑϨογϡϨʔτʹ͋Θͤͨඳը
  CADisplayLinkΛ࢖͑͹ɺϦϑϨογϡϨʔτʹ͋Θͤͯඳը͢Δ͜ͱ͕
  Ͱ͖Δɻ
  iOSͷϦϑϨογϡϨʔτ͸جຊతʹ͸60͕ͩɺ༷ʑͳঢ়گʹΑͬͯ΋ม
  Խ͢Δɻ
  σόΠεͷछྨ΍iOS versionɺforeground/backgroundͰಈ࡞͍ͯ͠Δϓ
  ϩηεʹґଘɻ

  View Slide

 23. How to use CADisplayLink
  let displaylink = CADisplayLink(target: self,
  selector: #selector(drawSomething))
  displaylink?.add(to: .current,
  forMode: RunLoop.Mode.default)

  View Slide

 24. Ͳ͏΍ͬͨΒ୺຤ؒͷޡࠩΛ16.66 msec
  ҎԼʹͰ͖Δʁ

  View Slide

 25. ·ͣ͸iPhoneͷγεςϜ࣌ؒΛ
  ͋ΘͤͯΈΔ

  View Slide

 26. ͯ͞ɻ͜͜ͰɺiPhone͸Ͳ͏΍ͬͯ࣌
  ؒΛ͋Θ͍ͤͯΔͷ͔Λ෮श͠·͢ɻ

  View Slide

 27. ձ৔ͷΈͳ͞Μʹ࣭໰Ͱ͢ɻ

  View Slide

 28. iOSσόΠε͸Ͳ͏΍ͬͯ࣌ࠁΛ͋Θ
  ͍ͤͯΔͷͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 29. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ
  ʢෳ਺ճ౴Մʣ
  1. ࣌ใ༻ͷి೾Λ͔͍ͭͬͯΔ
  2. Πϯλʔωοτ্ͷ࣌ࠁαʔόʔʹΞΫηε͍ͯ͠Δ
  3. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ
  4. ܞଳి࿩ճઢ͔ΒऔಘͰ͖Δ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 30. ࣌ใ༻ͷి೾Λ
  ͔͍ͭͬͯΔ

  View Slide

 31. Πϯλʔωοτ্
  ͷ࣌ࠁαʔόʔʹ
  ΞΫηε͍ͯ͠Δ

  View Slide

 32. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ
  ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 33. ܞଳి࿩ճઢ͔
  ΒऔಘͰ͖Δ࣌
  ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 34. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ
  ʢෳ਺ճ౴Մʣ
  1. ࣌ใ༻ͷి೾Λ͔͍ͭͬͯΔ
  2. Πϯλʔωοτ্ͷ࣌ࠁαʔόʔʹΞΫηε͍ͯ͠Δ
  3. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ
  4. ܞଳి࿩ճઢ͔ΒऔಘͰ͖Δ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 35. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ
  1. ࣌ใ༻ͷి೾Λ͔͍ͭͬͯΔ
  2. Πϯλʔωοτ্ͷ࣌ࠁαʔόʔʹΞΫηε͍ͯ͠Δ
  3. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ
  4. ܞଳి࿩ճઢ͔ΒऔಘͰ͖Δ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 36. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ
  1. ࣌ใ༻ͷి೾ ඪ४ి೾
  2. Πϯλʔωοτ্ͷ࣌ࠁαʔόʔʹΞΫηε NTP
  3. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ࣌ࠁ GPS
  4. ܞଳి࿩ճઢ͔ΒऔಘͰ͖Δ࣌ࠁ NITZ

  View Slide

 37. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ
  NITZ GPS NTP
  iPhone ○ ○ ○
  iPad (with Mobile) ○ ○ ○
  iPad (without Mobile) × ○ ○
  iPod touch × × ○

  View Slide

 38. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ
  Ͳͷ୺຤ͰͲͷํࣜΛ༏ઌ͍ͯ͠Δ͔͸ެද͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
  ड৴࣌ͷਫ਼౓ʹΑͬͯ࠾༻ɾෆ࠾༻Λม͍͑ͯΔՄೳੑ΋͋Δɻ

  View Slide

 39. ඪ४ి೾
  ৘ใ௨৴ݚڀػߏʢNICTʣͰӡ༻͍ͯ͠Δ࣌ใ༻ͷి೾
  ͍ΘΏΔి೾࣌ܭͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ࢓૊Έ
  ೔ຊࠃ಺޲͚
  ࣌ࠁ͸UTCͰૹ৴͞ΕΔ

  View Slide

 40. NTP
  Network্ͷ NTPαʔόʔʢ࣌ࠁαʔόʔʣʹ઀ଓͯ࣌͠ࠁΛઃఆ͢Δɻ
  UTC͕഑৴͞ΕΔ
  Mac OSͰ͸ɺσϑΥϧτNTP ͸ time.asia.apple.com ʢมߋՄʣ
  iosͰ͸ɺσϑΥϧτNTP͸มߋෆՄ

  View Slide

 41. GPS
  ΞϝϦΧ͕؅ཧ͢ΔӴ੕Λ࢖ͬͨଌҐγεςϜ
  ੈքதͰ࢖༻Մೳ
  GPS time͕ૹ৴͞ΕΔ
  ࣌ࠁਫ਼౓͸ඇৗʹߴ͍͕ɺਖ਼͘͠ܭࢉ͢ΔͨΊʹ͸GPSӴ੕4ͭͷ৴߸Λ
  ड৴͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 42. NITZ
  Network Identity and Time Zone
  ௨৴ΩϟϦΞ͔Β഑৴͞ΕΔ࣌ࠁ
  ରԠͨ͠ΩϟϦΞͰͷΈ࢖༻Մೳ
  ਫ਼౓͸ͦΕͧΕͷࣄۀऀʹΑΔ
  UTCϕʔεͷLocal TimeɺTime Zone͕ૹ৴͞ΕΔ

  View Slide

 43. ࣌ࠁ߹Θͤͷํ๏
  औಘํ๏ Time
  ඪ४ి೾ ి೾ UTC
  NTP Πϯλʔωοτճઢ UTC
  GPS ి೾ GPS Time
  NITZ ܞଳి࿩ճઢ
  Local Time
  (on UTC)

  View Slide

 44. …What is UTC/GPS Time?

  View Slide

 45. JST, UTC, TAI
  http://www.nict.go.jp/JST/JST5.html
  JST 13:02:45
  UTC 04:02:45
  TAI 04:03:22
  9:00:00
  0:00:37
  TimeZone
  ???

  View Slide

 46. What is TAI?
  TAI : Temps Atomique International ʢϑϥϯεޠʣɺࠃࡍݪࢠ࣌
  Le TAI est une échelle de temps-coordonnée définie dans un repère de référence
  géocentrique avec comme unité d'échelle la seconde du SI telle qu'elle est réalisée sur
  le géoïde en rotation
  ༁ɿTAI ͸, ճస͢ΔδΦΠυ্Ͱ࣮ݱ͞ΕΔ SI ͷඵΛ໨੝Γͷ୯Ґͱͨ͠, ஍৺࠲ඪܥͰఆٛ͞ΕΔ࠲ඪ࣌ͷ໨
  ੝ΓͰ͋Δ
  ― CCDS ͷ੠໌ɺBIPM Com. Cons. Déf. Seconde, 1980, 9, S 15 ٴͼ Metrologia, 1981, 17, 70

  View Slide

 47. What is TAI?
  TAI ͸ɺճస͢ΔδΦΠυ্Ͱ࣮ݱ͞ΕΔ SI ͷඵΛ໨੝Γͷ୯Ґͱ͠
  ͨɺ஍৺࠲ඪܥͰఆٛ͞ΕΔ࠲ඪ࣌ͷ໨੝ΓͰ͋Δɻ
  δΦΠυͱ͸ɺ஍ٿͷฏۉւਫ໘ʹۃΊͯྑ͘Ұக͢Δ౳δΦϙςϯ
  γϟϧ໘Λݴ͏ɻʢWikipediaͷδΦΠυͷ߲໨ΑΓʣ
  ·͋ɺʮ͍͍ͩͨւਫ໘্ʯͱͱΒ͍͑ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 48. ͳͥʮδΦΠυʯ্ͳͷ͔
  Ұൠ૬ରੑཧ࿦ͷӨڹͰɺॏྗ৔ͷڧ͞
  ʹΑͬͯɺ࣌ؒͷྲྀΕ͕ӨڹΛ͏͚Δ͔
  ΒͰ͢ɻ
  ඪߴ͕ߴ͘ͳΕ͹ͳΔ΄Ͳɺॏྗ͸ऑ͘
  ͳΓɺ࣌ؒ͸ૣ͘ਐΈ·͢ɻ
  Slow
  Fast

  View Slide

 49. What is TAI?
  TAI ͸ɺճస͢ΔδΦΠυ্Ͱ࣮ݱ͞ΕΔ SI ͷඵΛ໨੝Γͷ୯Ґͱ͠
  ͨɺ஍৺࠲ඪܥͰఆٛ͞ΕΔ࠲ඪ࣌ͷ໨੝ΓͰ͋Δɻ
  SIͷඵͱ͸ɺʮηγ΢Ϝ133ݪࢠͷجఈঢ়ଶͷ2ͭͷ௒ඍࡉߏ଄४ҐʢF
  = 4, M = 0 ͓Αͼ F = 3, M = 0ʣؒͷભҠʹରԠ͢Δ์ࣹͷपظͷ 9
  192 631 770 ഒͷܧଓ࣌ؒɻʯʢ1967೥੍ఆʣ
  1967೥ΑΓલ͸ɺ̍೔ͷ௕͞Λ 86400 Ͱ෼ׂͨ͠΋ͷͰͨ͠ɻ

  View Slide

 50. What is TAI?
  TAIͱ͸ɺఱମͷಈ͖ʢ஍ٿ΍ଠཅͳͲʣͷಈ͖Λجૅʹͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ
  ͘ɺʮ஍ද໘Ͱଌఆ͍ͯ͠Δʢηγ΢Ϝʣݪࢠ࣌ܭΛجຊʹͨ࣌͠ࠁܥʯ

  View Slide

 51. What is UTC?
  UTC : Coordinated Universal Timeɺ ڠఆੈք࣌
  ࠃࡍݪࢠ࣌ (TAI) ʹ༝དྷ͢Δݪࢠ࣌ܥͷ࣌ࠁͰɺUT1ੈք࣌ʹಉௐ͢ΔΑ
  ͏ʹௐ੔͞Εͨج४࣌ࠁΛࢦ͢ɻ
  1972೥͔Β࢖ΘΕ͍ͯΔɻ

  View Slide

 52. What is UTC?
  ࠃࡍݪࢠ࣌ (TAI) ʹ༝དྷ͢Δݪࢠ࣌ܥͷ࣌ࠁͰɺUT1ੈք࣌ʹಉௐ͢ΔΑ
  ͏ʹௐ੔͞Εͨج४࣌ࠁΛࢦ͢ɻ
  UTCͱTAIͷඵͷ௕͞͸ಉ͡ɻ

  View Slide

 53. What is UTC?
  ࠃࡍݪࢠ࣌ (TAI) ʹ༝དྷ͢Δݪࢠ࣌ܥͷ࣌ࠁͰɺUT1ੈք࣌ʹಉௐ͢ΔΑ
  ͏ʹௐ੔͞Εͨج४࣌ࠁΛࢦ͢ɻ
  UT1͸ఱମͷಈ͖͔Βܭࢉͨ࣌͠ࠁܥ

  View Slide

 54. What is UTC?
  ݫີͳ࣌ࠁଌఆ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͯ͘Δͱɺ̍೥ͷ௕͞ɺ̍೔ͷ௕͞
  ͕ݫີʹ͸ҰఆͰ͸ͳ͍͜ͱ͕Θ͔͖ͬͯ·ͨ͠ɻ
  ͜͜Ͱ͸Θ͔Γ΍͘͢ɺ̍೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ͱɺ16 SIඵͷ೔͕͋Δ
  ৔߹Λߟ͑ͯݟ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 55. ఱจ͔࣌Βܭࢉͨ࣌͠ࠁ
  TAI
  UT1
  ఱจ͔࣌Βܭࢉ
  ͨ࣌͠ࠁ
  x13 x13 x13
  x13 x13 X13
  1೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ 1೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ 1೔ͷ௕͕͞16 SIඵͷ೔


  View Slide

 56. Մมඵ
  ΋͠ɺʮ̍೔ͷ௕͞ͷ86400 ෼ׂʯΛඵͰఆٛͯ͠͠·͏ͱɺ೔ʹΑͬ
  ͯ̍ඵͷ௕͕͞ҧ͖ͬͯͯ͠·͍·͢ɻ
  ͜Ε͸ɺ೔ৗੜ׆ΛૹΔ্Ͱ͸໰୊͋Γ·ͤΜ͕ɺ෺ཧ࣮ݧ΍Τϯδ
  χΞϦϯάʹ͸େ͖ͳࢧো͕Ͱ·͢ΑͶɻ

  View Slide

 57. ̍೔ͷ௕͞ͷมಈ
  ̍೔ΛSIඵͰදࣔͨ͠΋ͷɻ௕͍೔ͱ୹͍೔Ͱ 5msͷ͕ࠩ͋Δ͜ͱ͕Θ
  ͔Δɻ

  View Slide

 58. UTC
  TAI
  UT1
  UTC
  x13 x13 X13+3
  x13 x13 X13
  1೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ 1೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ 1೔ͷ௕͕͞16 SIඵͷ೔


  ͏Δ͏ඵ

  View Slide

 59. ͏Δ͏ඵ
  Leap second : ͏Δ͏ඵ
  TAIͱఱจ༝དྷͷ࣌ࠁΛ͋ΘͤΔͨΊʹUTCʹૠೖ͞ΕΔ
  UTCͷӡ༻։͔࢝Βద༻͞Εɺࠓ·Ͱ37ճ͔Βૠೖ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 60. View Slide

 61. Leap second in iOS and macOS
  iOSͱMac OSͷ಺෦࣌ܭɺ͓ΑͼFoundationͷDateΫϥε͸Leap second
  ʹରԠ͍ͯ͠·ͤΜɻ

  View Slide

 62. Leap second in iOS and macOS
  લճͷ͏Δ͏ඵ͸ɺ2016/12/31 23:59:60 UTCͰͨ͠ɻ
  2016/12/31 23:59:59 UTC
  2016/12/31 23:59:60 UTC
  2017/01/01 00:00:00 UTC

  View Slide

 63. Leap second in iOS and macOS
  let calendar = Calendar(identifier: .gregorian)
  // 2016/12/31 23:59
  var dateComp20162332235959 = DateComponents()
  dateComp20162332235959.calendar = calendar
  dateComp20162332235959.year = 2016
  dateComp20162332235959.month = 12
  dateComp20162332235959.day = 31
  dateComp20162332235959.hour = 23
  dateComp20162332235959.minute = 59
  dateComp20162332235959.second = 59
  dateComp20162332235959.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196399

  View Slide

 64. Leap second in iOS and macOS
  let calendar = Calendar(identifier: .gregorian)
  // 2016/12/31 23:60
  var dateComp20162332235960 = DateComponents()
  dateComp20162332235960.calendar = calendar
  dateComp20162332235960.year = 2016
  dateComp20162332235960.month = 12
  dateComp20162332235960.day = 31
  dateComp20162332235960.hour = 23
  dateComp20162332235960.minute = 59
  dateComp20162332235960.second = 60
  dateComp20162332235960.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196400

  View Slide

 65. Leap second in iOS and macOS
  let calendar = Calendar(identifier: .gregorian)
  // 2017/01/01 00:00
  var dateComp20170101000000 = DateComponents()
  dateComp20170101000000.calendar = calendar
  dateComp20170101000000.year = 2017
  dateComp20170101000000.month = 1
  dateComp20170101000000.day = 1
  dateComp20170101000000.hour = 0
  dateComp20170101000000.minute = 0
  dateComp20170101000000.second = 0
  dateComp20170101000000.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196400

  View Slide

 66. Leap second in iOS and macOS
  // 2016/12/31 23:59
  dateComp20162332235959.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196399
  // 2016/12/31 23:60
  dateComp20162332235960.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196400
  // 2017/01/01 00:00
  dateComp20170101000000.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196400
  2016/12/31 23:60ͱ2017/01/01 00:00͸಺෦తʹ౳͍͠ɻ
  ʹɹ͏Δ͏ඵʹ͸ରԠ͍ͯ͠ͳ͍ɻ

  View Slide

 67. Leap second in iOS and macOS
  ݫີʹ͸ɺMac΍iPhone΍ʢͦͷଞͷଟ͘ͷσδλϧσόΠε͸ʣ͢΂ͯ
  TAIʹ༝དྷ͢Δಠࣗͷݪࢠ࣌ͷ࣌ࠁͰɺඪ४ి೾΍NTPͳͲͷ֤छٕज़ʹ
  ΑͬͯɺUTCʹಉௐ͢ΔΑ͏ʹௐ੔͞Εͨ࣌ࠁΛ͖͟ΜͰ͍ΔΘ͚Ͱ
  ͢ɻ

  View Slide

 68. What is GPS Time?
  http://leapsecond.com/java/gpsclock.htm
  UTC 04:02:45
  GPS 04:02:45
  TAI 04:03:22
  0:00:19 ???
  0:00:37 ͏Δ͏ඵ

  View Slide

 69. GPS Time
  ࠃࡍݪࢠ࣌ (TAI) ʹ༝དྷ͢Δݪࢠ࣌ܥͷ࣌ࠁͰɺ1980/1/6ʹUTCͱಉظ͠
  ͍ͯΔ࣌ࠁΛࢦ͢ɻ
  ॳͷGPSӴ੕ଧ্͕ͪ͛1978೥ɻ
  ͏Δ͏ඵͷิਖ਼͸ߦͳ͍ͬͯͳ͍ɻʢTAIͱͷࠩ͸Ұఆʣ

  View Slide

 70. ඵͷ௕͞ ͏Δ͏ඵิਖ਼ ӡ༻ظؒ
  TAI SIඵʢݻఆʣ ͳ͠ 1970~
  GPS Time SIඵʢݻఆʣ ͳ͠ 1980~
  UTC SIඵʢݻఆʣ ͋Γ 1972~
  چUTC มಈ ͳ͠ 1961~1971

  View Slide

 71. View Slide

 72. Special relativity in GPS
  −(v/c)2/2 = − 8.4 × 10−11

  View Slide

 73. General relativity in GPS
  ΔU/c2 = 5.27 × 10−10

  View Slide

 74. Relativity in GPS
  −4.45 × 10−10
  −(v/c)2/2 = − 8.4 × 10−11
  ΔU/c2 = 5.27 × 10−10

  View Slide

 75. ࣮ࡍͷiOS DeviceͰଌఆͯ͠ΈΔ

  View Slide

 76. ۀ຿ػີ
  ۀ຿ػີ
  ۀ຿ػີ

  View Slide

 77. iOS Systemͷ࣌ࠁ߹Θͤਫ਼౓͸ࠓճඞཁ
  ͳਫ਼౓ʹରͯ͠͸NGͰͨ͠ɻ

  View Slide

 78. Ͳ͏΍ͬͯSync͢Δ?

  View Slide

 79. Peer to Peer Time Sync on BT

  View Slide

 80. BTʹΑΔ৘ใڞ༗
  CoreBTͰPeripheralͱCentralؒͰදࣔ৘ใΛڞ༗͢Δɻ
  ਌ͱͳΔPeripheralʹଞͷ୺຤͕Centralͱͯ͠઀ଓɻ
  Peripheral͔Β઀ଓͨ͠Centralʹදࣔ৘ใΛૹ৴ɻ
  BTʹ͓͍ͯPeripheral-CentralؒͰૹ৴Ͱ͖Δ৘ใྔ͸গͳ͍ͨΊɺը
  ૾σʔλΛૹ৴͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ͋Β͔͡Ί୺຤಺ʹอ࣋͢Δը૾
  Λมߋ͢Δํࣜͱ͢Δɻ

  View Slide

 81. BTʹΑΔ৘ใڞ༗
  Peripheral͔ΒCentralʹ࣮ࡍʹૹ৴ͯ͠Έͨͱ͜Ζɺฏۉͯ͠20~40
  msecͷ஗Ԇ͕ੜ͡ɺཁٻ͞ΕΔ16.66 msecͷൣғʹ͸͓͞·Βͳ͔ͬ
  ͨɻ

  View Slide

 82. t
  Peripheral
  Central 1
  Central 2
  Central 3
  20~40 msec

  View Slide

 83. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  BT௨৴ʹ͔͔Δॲཧ࣌ؒ
  ୺຤಺ͷॲཧ࣌ؒ + ௨৴࣌ؒ
  ௨৴࣌ؒ ∝ PeripheralͱCentralͷڑ཭

  View Slide

 84. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Central
  Peripheral
  Peripheral͔ΒCentralʹTAIΛجຊͱͨ͠ಠࣗͷ࣌ࠁ
  ܥΛఆظతʹૹ৴͠ɺCentral͔Β΋Peripheralଆʹ
  ࣗσόΠεͷ࣌ࠁ஋Λૹ৴͢Δɻ

  View Slide

 85. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  ? ? ? ? ? ?
  1
  - -

  View Slide

 86. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4
  1
  1
  - -

  View Slide

 87. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.4
  0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4

  View Slide

 88. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.4
  2.6
  0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4

  View Slide

 89. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.4
  2.6 3
  2.6 1.4
  0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4

  View Slide

 90. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.2
  2.6
  3
  2.6 1.4
  3 + ( 2.6 - 1.4) / 2
  = 3.6
  3.0
  0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4

  View Slide

 91. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.2
  2.6
  3.6 > 3.0
  3.0
  0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4
  3
  2.6 1.4

  View Slide

 92. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.2
  2.6
  3.6 > 3.0
  3.6
  0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4
  3
  2.6 1.4

  View Slide

 93. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.2
  2.6
  3.6 > 3.0
  3.6
  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
  3
  2.6 1.4

  View Slide

 94. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.2
  2.6
  3.6
  4.0
  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

  View Slide

 95. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.2
  2.6
  3.6
  4.0
  4.6
  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

  View Slide

 96. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.2
  2.6
  3.6
  4.0
  4.6
  5
  4.6 4.0
  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

  View Slide

 97. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.2
  2.6
  3.6
  4.0
  4.6
  5 + (4.6 - 4.0) / 2
  = 5.3
  5.6
  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
  5
  4.6 4.0

  View Slide

 98. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Peripheral
  Central
  1 2 3 4 5 6
  1.2
  2.6
  3.6
  4.0
  4.6
  5.3 < 5.6
  5.6
  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
  5
  4.6 4.0

  View Slide

 99. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ
  Centralଆ͔ΒPeripheralʹࣗσόΠεͷ࣌ࠁΛૹ৴͠ɺPeripheralଆ͔Β͸
  ͦͷࠩΛৗʹCentralଆʹૹ৴͢ΔΑ͏ʹઃఆɻ
  ఆظతʹޡࠩΛૹΔ͜ͱͰɺ࣌ؒࠩΛऩଋͤ͞Δɻ
  ͜ΕʹΑΓɺPeripheral - Central ؒͷޡࠩΛ10 msecఔ౓ʹ͢Δ͜ͱ͕Մ
  ೳͱͳͬͨɻ

  View Slide

 100. ͔͠͠ɺ·ͨผͷ੍ݶ͕……

  View Slide

 101. ઀ଓτϥϒϧ
  1୆ͷPeripheralʹରͯ͠ɺ4୆ͷCentral·
  Ͱ͸઀ଓ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖͕ͨɺ5୆໨ͷ
  CentralΛ઀ଓ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ

  View Slide

 102. Appleʹ໰͍߹Θͤ
  1୆ͷPeripheralʹ઀ଓͰ͖ΔCentral਺͸ɺ࢓্༷͸੍ݶ͕ͳ͍͕࣮ӡ༻
  ্͸౰વ੍ݶ͕͋Δɻ
  ͦͷ઀ଓ୆਺͸ɺσόΠεͷεϖοΫ΍؀ڥʹΑܾͬͯ·ΓɺҰҙʹఆ
  ٛ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ

  View Slide

 103. Single Layer Structure

  View Slide

 104. MultiLayer Structure

  View Slide

 105. Multilayer Structure
  ͜ΕͰ10୆ఔ౓ͷSync͸Մೳͱͳͬͨɻ
  ͨͩ͠ɺPeripheralͱCentralΛ͔Ͷͨ୺຤ͷ઀ଓ͕ෆ҆ఆɻ
  Centralଆ͔ΒPeripheralͷ઀ଓ͕੒ޭ͢Δ͕ɺҰఆ࣌ؒʢ਺ඵʙॏ਺
  ඵʣͨͭͱࣗવʹdisconnect͢Δ৔߹͕͋Δɻ

  View Slide

 106. ·ͱΊ
  BT૬ޓ௨৴Ͱ࣌ࠁࠩΛऩଋͤ͞Δ࢓૊ΈʹΑΓɺ୺຤ؒͷ࣌ࠁࠩΛ10
  msecఔ౓·Ͱʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
  MultiLayer StructureΛͱΔ͜ͱʹΑΓɺBTͷ઀ଓ੍ݶ਺Λ௒͑ͨଟ਺ͷ
  ୺຤ؒͰͷSync΁ͷՄೳੑ͸ײ͡Δɻ
  ͨͩ҆ఆ౓ʹ໰୊͕͋Γɺݱঢ়Ͱ͸100୆ͷ୺຤ʹΑΔSync͸ԕ͍ɻ

  View Slide

 107. References
  •ը૾
  ͍Β͢ͱ΍
  https://www.irasutoya.com/
  •GPSͷ૬ର࿦ิਖ਼ʹ͍ͭͯ
  GPS ͱ෺ཧʢ໺ଜ ਗ਼ӳʣ
  http://maya.phys.kyushu-u.ac.jp/~knomura/museum/GPS/node11.html

  View Slide