Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Synchronized iPhones!

61a68b2172503ecdf7a7f7757df56071?s=47 Tachibana Kaoru
September 01, 2018

Synchronized iPhones!

iOSDC 2018

61a68b2172503ecdf7a7f7757df56071?s=128

Tachibana Kaoru

September 01, 2018
Tweet

More Decks by Tachibana Kaoru

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Synchronized iPhones! iOSDC 2018 @TachibanaKaoru

 2. About Me @TachibanaKaoru Freelance iOS Engineer iOSDC Core Staff (Track

  A) ϘϧμϦϯά޷͖ ࠓ೥ͷςʔϚɿཱྀΛ͠ͳ͕Β࢓ࣄΛ͢Δ όϦౡɺαϯτϦʔχౡɺόϯίΫɺϑΟϯϥϯυɺϊϧ΢Σʔ ͱ͖Ͳ͖φΨϊ 2018 ࢀՃத
 3. ࠓ೔ͷ࿩ iOSσόΠεΛSyncͯ͠΍Γ͍ͨ͜ͱ iOSσόΠεͷ࣌ࠁ߹Θͤ σόΠεؒಉظ

 4. Sync ͯ͠΍Γ͍ͨ͜ͱ

 5. OK

 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. None
 11. None
 12. NG

 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. t deviceA deviceB deviceC deviceD

 20. Syncͱ͸ iOS୺຤ͷϦϑϨογϡϨʔτʹ͋Θͤͯಉ͡ը໘Λදࣔ͢Δɻ ୺຤ؒͷදࣔ࣌ؒʹޡ͕ࠩ͋Δ৔߹ɺϦϑϨογϡϨʔτͷߋ৽ִؒҎ Լɻ ୺຤͝ͱʹϦϑϨογϡϨʔτ͕ҟͳΔ৔߹ʹ͸ɺ࠷΋ૣ͍୺຤ʹ͋Θ ͤΔɻ

 21. Syncͱ͸ iOS୺຤Ͱ࠷΋ૣ͍ϦϑϨογϡϨʔτ͸60fps ϦϑϨογϡϨʔτͷߋ৽ִؒ͸1/60 = 16.66 msec

 22. ϦϑϨογϡϨʔτʹ͋Θͤͨඳը CADisplayLinkΛ࢖͑͹ɺϦϑϨογϡϨʔτʹ͋Θͤͯඳը͢Δ͜ͱ͕ Ͱ͖Δɻ iOSͷϦϑϨογϡϨʔτ͸جຊతʹ͸60͕ͩɺ༷ʑͳঢ়گʹΑͬͯ΋ม Խ͢Δɻ σόΠεͷछྨ΍iOS versionɺforeground/backgroundͰಈ࡞͍ͯ͠Δϓ ϩηεʹґଘɻ

 23. How to use CADisplayLink let displaylink = CADisplayLink(target: self, selector:

  #selector(drawSomething)) displaylink?.add(to: .current, forMode: RunLoop.Mode.default)
 24. Ͳ͏΍ͬͨΒ୺຤ؒͷޡࠩΛ16.66 msec ҎԼʹͰ͖Δʁ

 25. ·ͣ͸iPhoneͷγεςϜ࣌ؒΛ ͋ΘͤͯΈΔ

 26. ͯ͞ɻ͜͜ͰɺiPhone͸Ͳ͏΍ͬͯ࣌ ؒΛ͋Θ͍ͤͯΔͷ͔Λ෮श͠·͢ɻ

 27. ձ৔ͷΈͳ͞Μʹ࣭໰Ͱ͢ɻ

 28. iOSσόΠε͸Ͳ͏΍ͬͯ࣌ࠁΛ͋Θ ͍ͤͯΔͷͰ͠ΐ͏ʁ

 29. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ ʢෳ਺ճ౴Մʣ 1. ࣌ใ༻ͷి೾Λ͔͍ͭͬͯΔ 2. Πϯλʔωοτ্ͷ࣌ࠁαʔόʔʹΞΫηε͍ͯ͠Δ 3. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ 4. ܞଳి࿩ճઢ͔ΒऔಘͰ͖Δ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

 30. ࣌ใ༻ͷి೾Λ ͔͍ͭͬͯΔ

 31. Πϯλʔωοτ্ ͷ࣌ࠁαʔόʔʹ ΞΫηε͍ͯ͠Δ

 32. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

 33. ܞଳి࿩ճઢ͔ ΒऔಘͰ͖Δ࣌ ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

 34. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ ʢෳ਺ճ౴Մʣ 1. ࣌ใ༻ͷి೾Λ͔͍ͭͬͯΔ 2. Πϯλʔωοτ্ͷ࣌ࠁαʔόʔʹΞΫηε͍ͯ͠Δ 3. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ 4. ܞଳి࿩ճઢ͔ΒऔಘͰ͖Δ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

 35. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ 1. ࣌ใ༻ͷి೾Λ͔͍ͭͬͯΔ 2. Πϯλʔωοτ্ͷ࣌ࠁαʔόʔʹΞΫηε͍ͯ͠Δ 3. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ 4. ܞଳి࿩ճઢ͔ΒऔಘͰ͖Δ࣌ࠁΛར༻͍ͯ͠Δ

 36. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ 1. ࣌ใ༻ͷి೾ ඪ४ి೾ 2. Πϯλʔωοτ্ͷ࣌ࠁαʔόʔʹΞΫηε NTP 3. GPS৴߸ʹؚ·Εͨ࣌ࠁ GPS

  4. ܞଳి࿩ճઢ͔ΒऔಘͰ͖Δ࣌ࠁ NITZ
 37. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ NITZ GPS NTP iPhone ◦ ◦ ◦ iPad (with

  Mobile) ◦ ◦ ◦ iPad (without Mobile) × ◦ ◦ iPod touch × × ◦
 38. iOS୺຤ͷ࣌ࠁ͋Θͤ Ͳͷ୺຤ͰͲͷํࣜΛ༏ઌ͍ͯ͠Δ͔͸ެද͞Ε͍ͯͳ͍ɻ ड৴࣌ͷਫ਼౓ʹΑͬͯ࠾༻ɾෆ࠾༻Λม͍͑ͯΔՄೳੑ΋͋Δɻ

 39. ඪ४ి೾ ৘ใ௨৴ݚڀػߏʢNICTʣͰӡ༻͍ͯ͠Δ࣌ใ༻ͷి೾ ͍ΘΏΔి೾࣌ܭͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ࢓૊Έ ೔ຊࠃ಺޲͚ ࣌ࠁ͸UTCͰૹ৴͞ΕΔ

 40. NTP Network্ͷ NTPαʔόʔʢ࣌ࠁαʔόʔʣʹ઀ଓͯ࣌͠ࠁΛઃఆ͢Δɻ UTC͕഑৴͞ΕΔ Mac OSͰ͸ɺσϑΥϧτNTP ͸ time.asia.apple.com ʢมߋՄʣ iosͰ͸ɺσϑΥϧτNTP͸มߋෆՄ

 41. GPS ΞϝϦΧ͕؅ཧ͢ΔӴ੕Λ࢖ͬͨଌҐγεςϜ ੈքதͰ࢖༻Մೳ GPS time͕ૹ৴͞ΕΔ ࣌ࠁਫ਼౓͸ඇৗʹߴ͍͕ɺਖ਼͘͠ܭࢉ͢ΔͨΊʹ͸GPSӴ੕4ͭͷ৴߸Λ ड৴͢Δඞཁ͕͋Δ

 42. NITZ Network Identity and Time Zone ௨৴ΩϟϦΞ͔Β഑৴͞ΕΔ࣌ࠁ ରԠͨ͠ΩϟϦΞͰͷΈ࢖༻Մೳ ਫ਼౓͸ͦΕͧΕͷࣄۀऀʹΑΔ UTCϕʔεͷLocal

  TimeɺTime Zone͕ૹ৴͞ΕΔ
 43. ࣌ࠁ߹Θͤͷํ๏ औಘํ๏ Time ඪ४ి೾ ి೾ UTC NTP Πϯλʔωοτճઢ UTC GPS

  ి೾ GPS Time NITZ ܞଳి࿩ճઢ Local Time (on UTC)
 44. …What is UTC/GPS Time?

 45. JST, UTC, TAI http://www.nict.go.jp/JST/JST5.html JST 13:02:45 UTC 04:02:45 TAI 04:03:22

  9:00:00 0:00:37 TimeZone ???
 46. What is TAI? TAI : Temps Atomique International ʢϑϥϯεޠʣɺࠃࡍݪࢠ࣌ Le

  TAI est une échelle de temps-coordonnée définie dans un repère de référence géocentrique avec comme unité d'échelle la seconde du SI telle qu'elle est réalisée sur le géoïde en rotation ༁ɿTAI ͸, ճస͢ΔδΦΠυ্Ͱ࣮ݱ͞ΕΔ SI ͷඵΛ໨੝Γͷ୯Ґͱͨ͠, ஍৺࠲ඪܥͰఆٛ͞ΕΔ࠲ඪ࣌ͷ໨ ੝ΓͰ͋Δ ― CCDS ͷ੠໌ɺBIPM Com. Cons. Déf. Seconde, 1980, 9, S 15 ٴͼ Metrologia, 1981, 17, 70
 47. What is TAI? TAI ͸ɺճస͢ΔδΦΠυ্Ͱ࣮ݱ͞ΕΔ SI ͷඵΛ໨੝Γͷ୯Ґͱ͠ ͨɺ஍৺࠲ඪܥͰఆٛ͞ΕΔ࠲ඪ࣌ͷ໨੝ΓͰ͋Δɻ δΦΠυͱ͸ɺ஍ٿͷฏۉւਫ໘ʹۃΊͯྑ͘Ұக͢Δ౳δΦϙςϯ γϟϧ໘Λݴ͏ɻʢWikipediaͷδΦΠυͷ߲໨ΑΓʣ

  ·͋ɺʮ͍͍ͩͨւਫ໘্ʯͱͱΒ͍͑ͯͩ͘͞ɻ
 48. ͳͥʮδΦΠυʯ্ͳͷ͔ Ұൠ૬ରੑཧ࿦ͷӨڹͰɺॏྗ৔ͷڧ͞ ʹΑͬͯɺ࣌ؒͷྲྀΕ͕ӨڹΛ͏͚Δ͔ ΒͰ͢ɻ ඪߴ͕ߴ͘ͳΕ͹ͳΔ΄Ͳɺॏྗ͸ऑ͘ ͳΓɺ࣌ؒ͸ૣ͘ਐΈ·͢ɻ Slow Fast

 49. What is TAI? TAI ͸ɺճస͢ΔδΦΠυ্Ͱ࣮ݱ͞ΕΔ SI ͷඵΛ໨੝Γͷ୯Ґͱ͠ ͨɺ஍৺࠲ඪܥͰఆٛ͞ΕΔ࠲ඪ࣌ͷ໨੝ΓͰ͋Δɻ SIͷඵͱ͸ɺʮηγ΢Ϝ133ݪࢠͷجఈঢ়ଶͷ2ͭͷ௒ඍࡉߏ଄४ҐʢF =

  4, M = 0 ͓Αͼ F = 3, M = 0ʣؒͷભҠʹରԠ͢Δ์ࣹͷपظͷ 9 192 631 770 ഒͷܧଓ࣌ؒɻʯʢ1967೥੍ఆʣ 1967೥ΑΓલ͸ɺ̍೔ͷ௕͞Λ 86400 Ͱ෼ׂͨ͠΋ͷͰͨ͠ɻ
 50. What is TAI? TAIͱ͸ɺఱମͷಈ͖ʢ஍ٿ΍ଠཅͳͲʣͷಈ͖Λجૅʹͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ ͘ɺʮ஍ද໘Ͱଌఆ͍ͯ͠Δʢηγ΢Ϝʣݪࢠ࣌ܭΛجຊʹͨ࣌͠ࠁܥʯ

 51. What is UTC? UTC : Coordinated Universal Timeɺ ڠఆੈք࣌ ࠃࡍݪࢠ࣌

  (TAI) ʹ༝དྷ͢Δݪࢠ࣌ܥͷ࣌ࠁͰɺUT1ੈք࣌ʹಉௐ͢ΔΑ ͏ʹௐ੔͞Εͨج४࣌ࠁΛࢦ͢ɻ 1972೥͔Β࢖ΘΕ͍ͯΔɻ
 52. What is UTC? ࠃࡍݪࢠ࣌ (TAI) ʹ༝དྷ͢Δݪࢠ࣌ܥͷ࣌ࠁͰɺUT1ੈք࣌ʹಉௐ͢ΔΑ ͏ʹௐ੔͞Εͨج४࣌ࠁΛࢦ͢ɻ UTCͱTAIͷඵͷ௕͞͸ಉ͡ɻ

 53. What is UTC? ࠃࡍݪࢠ࣌ (TAI) ʹ༝དྷ͢Δݪࢠ࣌ܥͷ࣌ࠁͰɺUT1ੈք࣌ʹಉௐ͢ΔΑ ͏ʹௐ੔͞Εͨج४࣌ࠁΛࢦ͢ɻ UT1͸ఱମͷಈ͖͔Βܭࢉͨ࣌͠ࠁܥ

 54. What is UTC? ݫີͳ࣌ࠁଌఆ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͯ͘Δͱɺ̍೥ͷ௕͞ɺ̍೔ͷ௕͞ ͕ݫີʹ͸ҰఆͰ͸ͳ͍͜ͱ͕Θ͔͖ͬͯ·ͨ͠ɻ ͜͜Ͱ͸Θ͔Γ΍͘͢ɺ̍೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ͱɺ16 SIඵͷ೔͕͋Δ ৔߹Λߟ͑ͯݟ·͠ΐ͏ɻ

 55. ఱจ͔࣌Βܭࢉͨ࣌͠ࠁ TAI UT1 ఱจ͔࣌Βܭࢉ ͨ࣌͠ࠁ x13 x13 x13 x13 x13

  X13 1೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ 1೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ 1೔ͷ௕͕͞16 SIඵͷ೔
 56. Մมඵ ΋͠ɺʮ̍೔ͷ௕͞ͷ86400 ෼ׂʯΛඵͰఆٛͯ͠͠·͏ͱɺ೔ʹΑͬ ͯ̍ඵͷ௕͕͞ҧ͖ͬͯͯ͠·͍·͢ɻ ͜Ε͸ɺ೔ৗੜ׆ΛૹΔ্Ͱ͸໰୊͋Γ·ͤΜ͕ɺ෺ཧ࣮ݧ΍Τϯδ χΞϦϯάʹ͸େ͖ͳࢧো͕Ͱ·͢ΑͶɻ

 57. ̍೔ͷ௕͞ͷมಈ ̍೔ΛSIඵͰදࣔͨ͠΋ͷɻ௕͍೔ͱ୹͍೔Ͱ 5msͷ͕ࠩ͋Δ͜ͱ͕Θ ͔Δɻ

 58. UTC TAI UT1 UTC x13 x13 X13+3 x13 x13 X13

  1೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ 1೔ͷ௕͕͞13 SIඵͷ೔ 1೔ͷ௕͕͞16 SIඵͷ೔ ͏Δ͏ඵ
 59. ͏Δ͏ඵ Leap second : ͏Δ͏ඵ TAIͱఱจ༝དྷͷ࣌ࠁΛ͋ΘͤΔͨΊʹUTCʹૠೖ͞ΕΔ UTCͷӡ༻։͔࢝Βద༻͞Εɺࠓ·Ͱ37ճ͔Βૠೖ͞Ε͍ͯΔ

 60. None
 61. Leap second in iOS and macOS iOSͱMac OSͷ಺෦࣌ܭɺ͓ΑͼFoundationͷDateΫϥε͸Leap second ʹରԠ͍ͯ͠·ͤΜɻ

 62. Leap second in iOS and macOS લճͷ͏Δ͏ඵ͸ɺ2016/12/31 23:59:60 UTCͰͨ͠ɻ 2016/12/31

  23:59:59 UTC 2016/12/31 23:59:60 UTC 2017/01/01 00:00:00 UTC
 63. Leap second in iOS and macOS let calendar = Calendar(identifier:

  .gregorian) // 2016/12/31 23:59 var dateComp20162332235959 = DateComponents() dateComp20162332235959.calendar = calendar dateComp20162332235959.year = 2016 dateComp20162332235959.month = 12 dateComp20162332235959.day = 31 dateComp20162332235959.hour = 23 dateComp20162332235959.minute = 59 dateComp20162332235959.second = 59 dateComp20162332235959.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196399
 64. Leap second in iOS and macOS let calendar = Calendar(identifier:

  .gregorian) // 2016/12/31 23:60 var dateComp20162332235960 = DateComponents() dateComp20162332235960.calendar = calendar dateComp20162332235960.year = 2016 dateComp20162332235960.month = 12 dateComp20162332235960.day = 31 dateComp20162332235960.hour = 23 dateComp20162332235960.minute = 59 dateComp20162332235960.second = 60 dateComp20162332235960.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196400
 65. Leap second in iOS and macOS let calendar = Calendar(identifier:

  .gregorian) // 2017/01/01 00:00 var dateComp20170101000000 = DateComponents() dateComp20170101000000.calendar = calendar dateComp20170101000000.year = 2017 dateComp20170101000000.month = 1 dateComp20170101000000.day = 1 dateComp20170101000000.hour = 0 dateComp20170101000000.minute = 0 dateComp20170101000000.second = 0 dateComp20170101000000.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196400
 66. Leap second in iOS and macOS // 2016/12/31 23:59 dateComp20162332235959.date?.timeIntervalSince1970

  // => 1483196399 // 2016/12/31 23:60 dateComp20162332235960.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196400 // 2017/01/01 00:00 dateComp20170101000000.date?.timeIntervalSince1970 // => 1483196400 2016/12/31 23:60ͱ2017/01/01 00:00͸಺෦తʹ౳͍͠ɻ ʹɹ͏Δ͏ඵʹ͸ରԠ͍ͯ͠ͳ͍ɻ
 67. Leap second in iOS and macOS ݫີʹ͸ɺMac΍iPhone΍ʢͦͷଞͷଟ͘ͷσδλϧσόΠε͸ʣ͢΂ͯ TAIʹ༝དྷ͢Δಠࣗͷݪࢠ࣌ͷ࣌ࠁͰɺඪ४ి೾΍NTPͳͲͷ֤छٕज़ʹ ΑͬͯɺUTCʹಉௐ͢ΔΑ͏ʹௐ੔͞Εͨ࣌ࠁΛ͖͟ΜͰ͍ΔΘ͚Ͱ ͢ɻ

 68. What is GPS Time? http://leapsecond.com/java/gpsclock.htm UTC 04:02:45 GPS 04:02:45 TAI

  04:03:22 0:00:19 ??? 0:00:37 ͏Δ͏ඵ
 69. GPS Time ࠃࡍݪࢠ࣌ (TAI) ʹ༝དྷ͢Δݪࢠ࣌ܥͷ࣌ࠁͰɺ1980/1/6ʹUTCͱಉظ͠ ͍ͯΔ࣌ࠁΛࢦ͢ɻ ॳͷGPSӴ੕ଧ্͕ͪ͛1978೥ɻ ͏Δ͏ඵͷิਖ਼͸ߦͳ͍ͬͯͳ͍ɻʢTAIͱͷࠩ͸Ұఆʣ

 70. ඵͷ௕͞ ͏Δ͏ඵิਖ਼ ӡ༻ظؒ TAI SIඵʢݻఆʣ ͳ͠ 1970~ GPS Time SIඵʢݻఆʣ

  ͳ͠ 1980~ UTC SIඵʢݻఆʣ ͋Γ 1972~ چUTC มಈ ͳ͠ 1961~1971
 71. None
 72. Special relativity in GPS −(v/c)2/2 = − 8.4 × 10−11

 73. General relativity in GPS ΔU/c2 = 5.27 × 10−10

 74. Relativity in GPS −4.45 × 10−10 −(v/c)2/2 = − 8.4

  × 10−11 ΔU/c2 = 5.27 × 10−10
 75. ࣮ࡍͷiOS DeviceͰଌఆͯ͠ΈΔ

 76. ۀ຿ػີ ۀ຿ػີ ۀ຿ػີ

 77. iOS Systemͷ࣌ࠁ߹Θͤਫ਼౓͸ࠓճඞཁ ͳਫ਼౓ʹରͯ͠͸NGͰͨ͠ɻ

 78. Ͳ͏΍ͬͯSync͢Δ?

 79. Peer to Peer Time Sync on BT

 80. BTʹΑΔ৘ใڞ༗ CoreBTͰPeripheralͱCentralؒͰදࣔ৘ใΛڞ༗͢Δɻ ਌ͱͳΔPeripheralʹଞͷ୺຤͕Centralͱͯ͠઀ଓɻ Peripheral͔Β઀ଓͨ͠Centralʹදࣔ৘ใΛૹ৴ɻ BTʹ͓͍ͯPeripheral-CentralؒͰૹ৴Ͱ͖Δ৘ใྔ͸গͳ͍ͨΊɺը ૾σʔλΛૹ৴͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ͋Β͔͡Ί୺຤಺ʹอ࣋͢Δը૾ Λมߋ͢Δํࣜͱ͢Δɻ

 81. BTʹΑΔ৘ใڞ༗ Peripheral͔ΒCentralʹ࣮ࡍʹૹ৴ͯ͠Έͨͱ͜Ζɺฏۉͯ͠20~40 msecͷ஗Ԇ͕ੜ͡ɺཁٻ͞ΕΔ16.66 msecͷൣғʹ͸͓͞·Βͳ͔ͬ ͨɻ

 82. t Peripheral Central 1 Central 2 Central 3 20~40 msec

 83. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ BT௨৴ʹ͔͔Δॲཧ࣌ؒ ୺຤಺ͷॲཧ࣌ؒ + ௨৴࣌ؒ ௨৴࣌ؒ ∝ PeripheralͱCentralͷڑ཭

 84. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Central Peripheral Peripheral͔ΒCentralʹTAIΛجຊͱͨ͠ಠࣗͷ࣌ࠁ ܥΛఆظతʹૹ৴͠ɺCentral͔Β΋Peripheralଆʹ ࣗσόΠεͷ࣌ࠁ஋Λૹ৴͢Δɻ

 85. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 ?

  ? ? ? ? ? 1 - -
 86. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 0.4

  1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 1 1 - -
 87. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.4

  0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4
 88. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.4

  2.6 0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4
 89. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.4

  2.6 3 2.6 1.4 0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4
 90. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.2

  2.6 3 2.6 1.4 3 + ( 2.6 - 1.4) / 2 = 3.6 3.0 0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4
 91. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.2

  2.6 3.6 > 3.0 3.0 0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 3 2.6 1.4
 92. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.2

  2.6 3.6 > 3.0 3.6 0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 3 2.6 1.4
 93. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.2

  2.6 3.6 > 3.0 3.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 3 2.6 1.4
 94. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.2

  2.6 3.6 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
 95. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.2

  2.6 3.6 4.0 4.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
 96. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.2

  2.6 3.6 4.0 4.6 5 4.6 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
 97. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.2

  2.6 3.6 4.0 4.6 5 + (4.6 - 4.0) / 2 = 5.3 5.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 5 4.6 4.0
 98. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Peripheral Central 1 2 3 4 5 6 1.2

  2.6 3.6 4.0 4.6 5.3 < 5.6 5.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 5 4.6 4.0
 99. ௨৴࣌ͷ஗ԆΛফڈ͢Δ Centralଆ͔ΒPeripheralʹࣗσόΠεͷ࣌ࠁΛૹ৴͠ɺPeripheralଆ͔Β͸ ͦͷࠩΛৗʹCentralଆʹૹ৴͢ΔΑ͏ʹઃఆɻ ఆظతʹޡࠩΛૹΔ͜ͱͰɺ࣌ؒࠩΛऩଋͤ͞Δɻ ͜ΕʹΑΓɺPeripheral - Central ؒͷޡࠩΛ10 msecఔ౓ʹ͢Δ͜ͱ͕Մ ೳͱͳͬͨɻ

 100. ͔͠͠ɺ·ͨผͷ੍ݶ͕……

 101. ઀ଓτϥϒϧ 1୆ͷPeripheralʹରͯ͠ɺ4୆ͷCentral· Ͱ͸઀ଓ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖͕ͨɺ5୆໨ͷ CentralΛ઀ଓ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ

 102. Appleʹ໰͍߹Θͤ 1୆ͷPeripheralʹ઀ଓͰ͖ΔCentral਺͸ɺ࢓্༷͸੍ݶ͕ͳ͍͕࣮ӡ༻ ্͸౰વ੍ݶ͕͋Δɻ ͦͷ઀ଓ୆਺͸ɺσόΠεͷεϖοΫ΍؀ڥʹΑܾͬͯ·ΓɺҰҙʹఆ ٛ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ

 103. Single Layer Structure

 104. MultiLayer Structure

 105. Multilayer Structure ͜ΕͰ10୆ఔ౓ͷSync͸Մೳͱͳͬͨɻ ͨͩ͠ɺPeripheralͱCentralΛ͔Ͷͨ୺຤ͷ઀ଓ͕ෆ҆ఆɻ Centralଆ͔ΒPeripheralͷ઀ଓ͕੒ޭ͢Δ͕ɺҰఆ࣌ؒʢ਺ඵʙॏ਺ ඵʣͨͭͱࣗવʹdisconnect͢Δ৔߹͕͋Δɻ

 106. ·ͱΊ BT૬ޓ௨৴Ͱ࣌ࠁࠩΛऩଋͤ͞Δ࢓૊ΈʹΑΓɺ୺຤ؒͷ࣌ࠁࠩΛ10 msecఔ౓·Ͱʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ MultiLayer StructureΛͱΔ͜ͱʹΑΓɺBTͷ઀ଓ੍ݶ਺Λ௒͑ͨଟ਺ͷ ୺຤ؒͰͷSync΁ͷՄೳੑ͸ײ͡Δɻ ͨͩ҆ఆ౓ʹ໰୊͕͋Γɺݱঢ়Ͱ͸100୆ͷ୺຤ʹΑΔSync͸ԕ͍ɻ

 107. References •ը૾ ͍Β͢ͱ΍ https://www.irasutoya.com/ •GPSͷ૬ର࿦ิਖ਼ʹ͍ͭͯ GPS ͱ෺ཧʢ໺ଜ ਗ਼ӳʣ http://maya.phys.kyushu-u.ac.jp/~knomura/museum/GPS/node11.html