Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2017年度-若手研究B-研究計画調書

Y. Yamamoto
August 03, 2021

 2017年度-若手研究B-研究計画調書

Y. Yamamoto

August 03, 2021
Tweet

More Decks by Y. Yamamoto

Other Decks in Research

Transcript

 1. ï׽ࣈ౳ð
  ݚڀ୅දऀ
  ॴଐݚڀػؔ
  ฏ੒ùĀ೥౓ ïù÷øþ೥౓ð एखݚڀʢ̗ʣçݚڀܭըௐॻ
  øø
  ùÿ çù
  ೥ ೔
  ݄
  ôçøçô
  ژ౎େֶ
  ෦ɹہ
  ܦӦ؅ཧେֶӃ

  ïϑϦΨφð ϠϚϞτçϢ΢εέ
  ಛఆߨࢣ
  ݚڀ՝୊໊
  ৘ใਫ਼ࠪ΁ͷಈػ͚ͮΛߦ͏৘ใݕࡧΠϯλϥΫγϣϯʹؔ͢Δݚڀ
  ࢁຊç༞ี
  ࢯ໊
  ೥౓
  ઃඋඋ඼අ ফ໣඼අ
  ݚڀܦඅ
  çʢઍԁʣ ཱྀඅ ͦͷଞ
  ࢖༻಺༁ʢઍԁʣ
  ૯ܭ
  ݚçڀçܦçඅ
  ઍԁະຬͷ
  ୺਺͸੾Γ
  ࣺͯΔ
  ৽ن
  ฏ੒ùĀ೥౓
  ฏ੒ú÷೥౓
  ฏ੒úø೥౓
  ฏ੒
  ççççùóĀþĀ
  ççççøóĀÿĀ
  çççççççç÷
  ççççûóĀýÿ ççççççĀ÷÷ ççççççøĀ÷ ççççøóøþÿ ççççøóþýû ççççççĀúý
  ççççççĀ÷÷
  çççççççç÷
  çççççççç÷
  ççççççøû÷
  çççççççü÷
  çççççççç÷
  ççççççüÿĀ
  ççççççüÿĀ
  çççççççç÷
  ççççççÿÿù
  ççççççÿÿù
  çççççççç÷
  ççççççûýÿ
  ççççççûýÿ
  çççççççç÷
  ݚڀछ໨ एखݚڀïĉð
  ෼ɹ໺
  ࡉɹ໨
  ৘ใֶ
  ਤॻؗ৘ใֶɾਓจࣾձ৘ใֶ
  ։ࣔر๬ͷ༗ແ ৹ࠪ݁Ռͷ։ࣔΛر๬͢Δ
  çø൛
  ࡉ໨ද
  Ωʔϫʔυ
  ࡉ໨දҎ֎ͷ
  Ωʔϫʔυ
  ৘ใݕࡧ
  ৘ใͷ৴ጪੑɺ৘ใϦςϥγʔɺďĊĐ
  ೥ྸ
  ïďùĀõûõøݱࡏð
  çúû ࡀ ʢ̨ɽüþ೥÷Ā݄ੜ·Εʣ
  ݱࡏͷઐ໳
  ֶɹҐ ത࢜ʢ৘ใֶʣ
  ৘ใݕࡧɺ৘ใͷ৴ጪੑɺଶ౓ม༰ ŚŲőŖŪ ú÷ˋ
  ÷÷ûü
  øûú÷ø ĀĀĀĀ
  øú
  ੔ཧ൪߸
  ࡉ໨൪߸ ෼ׂ൪߸
  ػؔ൪߸ ݚڀछ໨൪߸ ৹ࠪ۠෼൪߸
  ʵ
  ฏ੒úù೥౓ çççççççç÷ çççççççç÷ çççççççç÷ çççççççç÷ çççççççç÷ çççççççç÷
  ਓ݅අ ँۚ
  ɾ
  ෳ߹ྖҬ
  ৘ใֶϑϩϯςΟΞ σβΠϯֶ
  ෼ɹՊ
  σβΠϯֶ
  ৘ใσβΠϯʢίϛϡχέʔγϣϯɺϝ
  σΟΞ৘ใɺίϯςϯπɺΠϯλϥΫγ
  ϣϯɺΠϯλϑΣΠεʣ

  View full-size slide

 2. 5 5
  5 5 5 5 A D N
  5 A D 66
  0 5
  N 5 D
  1
  2 D
  a
  e e
  a
  c GIzSEQ/c c
  a
  Silence f 50% f z
  BE. Sillence et al. CHI 2004C
  SNS BS.Nakamura
  et al. ECDL2007CBM.Morris et al. CHI 2010C
  e f
  l a
  a
  B 11,12,13,14C
  w BX.Dong et al., VLDB
  2015C
  .
  [
  8, 9]
  a
  [
  1, 2]
  e
  2
  3

  View full-size slide

 3. c GI0byƒwo|u.kyq~ivrzkc
  a b o
  o

  • e
  u
  1. T5…†ˆ–‰kz:$]zZvrŒŽ‹‡z)
  : a
  o
  y
  2. &`x"K3%ƒ]r‘“„’;zWU
  a
  a l
  B: 2DSJ : SPD I HST PD U DPG F D T F J //,C
  a
  3. K3ƒr"4L„”Š†–‰z4V
  o
  a
  a l
  X
  ayjn1GIzSEx=R•? Ex<{#p‚M2v$O
  a
  / s
  • e
  • e e
  a
  o a

  View full-size slide

 4. 5 5 5
  5 A D 6 5
  5 5 5 5
  A D 6
  0 5
  1 5 5
  5 5 5
  2 5 × D 9 5 ×
  9 5
  5 A 5
  A D 6
  a
  s u 3
  1. a
  2.
  3. a
  w
  ' 29 zUC c
  1. T5…†ˆ–‰kz:$]ZŒŽ‹‡z)
  a
  a
  u :
  X X
  [
  8, 9] a
  (
  a a
  a 42
  2. &`x"K3%ƒ]r‘“„’;zWU
  a
  ]
  B i
  ( C 2 e
  : g
  :

  View full-size slide

 5. :
  :
  ' 30 zUC
  3. &`x"K3ƒr"4L„”Š†–‰zWU
  (1) a a (2)
  UI
  (1)
  a
  o
  [ 1, 2]
  a DB
  a UI
  a UI
  UI
  (2)
  : →
  e
  g UI )
  UI
  (1) (2)
  UI a l w
  m o
  UI w
  GIl UCwj€y_|xhvmz!
  a
  f
  z
  UI UI
  UI
  g
  :
  g

  View full-size slide

 6. 5 5 5 A D 6
  0 5
  1 5 5
  2
  d1GIƒ-rs}yBrGI-W•W•GI[+Jg@zGIAz>8
  eGIPvz^NY*z>8xwgGIF(yntz>8
  f1GIzGI'2ƒH•7yDr,9J
  Facebook z
  x
  93 h
  5 D N A D 6 5
  N 5 A D 6
  GI6
  2015 4
  r
  1 HT2016
  2012 3 2015 3 . URA
  ICT
  2011 4 2012 2 1
  2011 6 2012 2
  CHI2011
  WWW WWW2012
  \6
  ) 1 1
  ( ) 1 AHE ( ( 2HTU DRHS 1WDSG 6 STU PPHS R ( ( AHE42
  6 S ( ( AHE42 6 S ( . ( .
  ( . 9 1 %
  ( .

  View full-size slide

 7. 5 5 5 5 5 5
  D 5 5 A D 6 5
  5 6
  5 5 % % A D 6 9N A
  6
  0 5 5 5 5 5 5 5 A
  D 6
  1 D 5 6 5
  5 5 D 4 6 5 A
  D 6
  % )
  1.
  l Vol. 32, No.1, pp.1-12, 2017 .
  2. Y. Yamamoto and S. Shimada: “Can Disputed Topic Suggestion Enhance User Consideration of
  Information Credibility in Web Search?”, Proceedings of the 27th ACM Conference on Hypertext and
  Social Media (HT 2016), pp.169-177, 2016, % .
  3. Y. Yamamoto, K. Imai, and T. Tsugehara: “Who Search for Research Grant for What and When?”,
  Information Engineering Express, Vol.2, No.1, pp.11-21, 2016, .
  4. X. Xiao, Y. Yamamoto, M. P. Kato and K. Tanaka: “Predicting between - subject variability of brain
  activities based on brain structure”, DEIM Forum 2016 .
  % (
  5. Y. Yamamoto and M.Kato: “Cognition-aware Information Access System based on Brain Activity”,
  Korea-Japan Database Workshop 2015 (KJDB 2015), Okinawa, Japan, 2015,
  6. Y. Yamamoto, K. Imai, and T. Tsugehara: “Can We Understand Researcher Grant Needs Without
  Direct Communication?”, Proceedings of 4th International Congress on Advanced Applied
  Informatics (IIAI-AAI 2015), pp.462-467, 2015,
  %
  7. g 0
  1 , 1 2014.

  View full-size slide

 8. %
  8.
  TOD57 Vol. 6, No. 2, pp. 42-50, 2013,
  % %
  9. Y. Yamamoto: "Disputed sentence suggestion towards credibility-oriented Web search", Proceedings
  of the 14th Asia-Pacific Web Conference (APWeb 2012), pp.34-45, 2012, ( 24%),
  Best Paper Award First Runner-up.
  10. Pern Hui Chia, Y. Yamamoto and N. Asokan: “Is this App Safe? A Large Scale Study on Application
  Permissions and Risk Signals”, Proceedings of the 21th International World Wide Web Conference
  (WWW 2012), pp.311-320, 2012, ( 12%)
  11. 0 m 0
  m Vol.66, No.11, pp.891-895, 2012
  %
  12. Y. Yamamoto and K. Tanaka: "Enhancing Credibility Judgment of Web Search Results", Proceedings
  of the 29th ACM SIGCHI conference on Human factors in computing systems (CHI 2011),
  19% pp.1235-1244, 2011.
  13. Y. Yamamoto and K. Tanaka: "ImageAlert: Credibility Analysis of Text-Image Pairs on the Web",
  Proceedings of the 26th ACM Symposium On Applied Computing (SAC 2011),
  30% , pp.1724-1731, 2011 .
  14. AHE w
  0 (TOD46), Vol. 3, No.2, pp.61-79, 2010

  View full-size slide

 9. 5 5 5
  5 A D 6
  5 9 5
  D A D 6

  View full-size slide

 10. 5 N 5 5
  5 A 5
  A D 6
  5 5 5 5
  5 5 6
  5 5 A D 6
  o
  w [
  a
  r r
  5 5 5
  A D 6 5 5 5 5
  5 9 5
  A D 6
  l
  p
  ( p AHE
  1 D P 53(
  a
  w
  3 )
  p
  ) x (
  839
  13 979 389 x p
  d
  / p
  (

  View full-size slide

 11. N 5
  A D 6
  N 5
  A D 6
  .
  3 1RR H DF2 M
  S 9PUH 3 SH -
  ( 78 ,72 (72
  ) p )
  /
  /
  S TH HJDT T( (
  , 2 2( 194
  3 2
  3 2
  /

  View full-size slide

 12. N 5 A D 6
  ( p
  )
  1 7 97
  A9(
  (
  ). p
  )
  ( p
  )
  1 7 97
  A9(
  (
  ). p
  )
  -
  ./
  -
  ./
  t
  x
  0 13
  389 ( . S
  979 ( .
  t
  x
  0 13
  389 ( / S
  979 ( /
  1
  k
  w (
  p
  (
  n o
  p (
  k )
  w (
  p
  ( (
  p
  1
  k
  w (
  p
  (
  n o
  p (
  k )
  w (
  p
  ( (
  p
  (..
  (
  (
  ..(
  (..
  (
  (
  ..(
  x
  1 7
  97 A9(
  x
  13 389
  S 979
  1 D P
  53(
  DSJH
  HDS
  x
  1 7
  97 A9(
  x
  13 389
  S 979
  1 D P
  53(
  DSJH
  HDS
  (,
  ,)
  ,.
  (,
  ,)
  ,.

  View full-size slide

 13. %
  5
  ×
  A D 6
  ,
  5 5

  View full-size slide