Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CXO Night#4

Fb03f247179f750fbce283ca580dac99?s=47 tsubotax
September 12, 2018

CXO Night#4

Fb03f247179f750fbce283ca580dac99?s=128

tsubotax

September 12, 2018
Tweet

More Decks by tsubotax

Other Decks in Design

Transcript

 1. CXO Night #4 1

 2. CXO Night #4 A G E N D A 2

  ʙ ίεϝΞϓϦ ʮ-*14ʯ ͷ஀ੜ͔ΒϦχϡʔΞϧ·Ͱ ʙ ʲ-5ʳσβΠφʔืू ʙ ٳܜ ʙ ݟ͑ͳ͍ັྗͷҾ͖ग़͠ํ
 3. CXO Night #4 3 ͝ ڠ ྗ ͍ ͨ ͩ

  ͚ Δ ͱ خ ͠ ͍ ͜ ͱ • ຊΠϕϯτ͸Έͳ͞·ͷ͝ڠྗͰ։࠵Ͱ͖͓ͯΓ·͢ɻ • εϙϯαʔɺձ৔ఏڙ 5&$)1-":༷ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ • ࢸΒͳ͍ॴ͕͋Δͱࢥ͍·͕͢ɺࣄલ४උ͸΄΅ਓ ͳͷͰɺѪΛ࣋ͬͯ͝ࢀՃ͍͚ͨͩΔͱخ͍͠Ͱ͢ɻ • օͰۀքΛ੝Γ্͍͖͛ͯ·͠ΐ͏ʂ
 4. CXO Night #4 4 ίεϝΞϓϦʮ-*14ʯ ஀ੜ͔ΒϦχϡʔΞϧ·Ͱ

 5. CXO Night #4 5 ί ε ϝ Ξ ϓ Ϧ

  ʮ - * 1 4 ʯ ஀ ੜ ͔ Β Ϧ χ ϡ ʔ Ξ ϧ · Ͱ দҪ ༑ཬ גࣜձࣾ"QQ#SFX औక໾ ஑ా େق 5POEFNP %FTJHO σβΠφʔ λΧϠɾΦΦλ 5,: /-"#%&4*(/ σβΠφʔ ޿໺ ๖ גࣜձࣾ'0-*0 $%0
 6. CXO Night #4

 7. CXO Night #4

 8. CXO Night #4 ί ε ϝ ޱ ί ϛ α

  ʔ Ϗ ε ͸ ڝ ߹ ͕ ͱ ͯ ΋ େ ͖ ͳ α ʔ Ϗ ε ͩ ͕ ί ϯ η ϓ τ ϝ Π Ϋ ஈ ֊ ͔ Β Ϧ χ ϡ ʔ Ξ ϧ · Ͱ Ͳ ͏ ͍ ͬ ͨ ࢥ ૝ Ͱ ࡞ ͬ ͯ ͍ ͨ ͷ ͔ ؾ ʹ ͳ Γ · ͢ ʂ 8 2
 9. CXO Night #4 9 2 Ͳ͏ͯ͠σβΠϯΛ ಺੡Ͱ͸ͳ͘֎෦ ύʔτφʔͱ࡞ͬͯ ͍ͬͨͷ͔

 10. CXO Night #4 10 2 $*σβΠϯ࣌ʹ࠷ ॏࢹͨ͠ࣄ΍λΧϠ ͞Μͱͷ࢓ࣄͷਐΊ ํΛฉ͖͍ͨͰ͢

 11. CXO Night #4 11 ۩ମతͳ6*ઃܭͷ ϓϩηε΍ίϛϡχ έʔγϣϯख๏Λฉ ͖͍ͨͰ͢ 2

 12. CXO Night #4 Ѫ͞ΕΔαʔϏεʹ ੒௕ͤ͞ΔͨΊʹࣾ ಺Ͱ޻෉͍ͯ͠Δ͜ ͱɺ΍Βͳ͍ͱܾΊ ͍ͯΔ͜ͱ 12 2

 13. CXO Night #4 13 2"

 14. CXO Night #4 14 ݟ͑ͳ͍ັྗͷҾ͖ग़͠ํ

 15. CXO Night #4 ए ख σ β Π φ ʔ

  ࣾ ௕ τ ʔ Ϋ 15 ௶ా ๎ גࣜձࣾ#BTFDBNQ ୅දऔక໾ $90 ཾ࡚ ᠳࢠ -((-0#"-#64*/&44 *OD ϗςϧϓϩσϡʔαʔ ୅ද ϋϠΧϫޒຯ גࣜձࣾ΢πϫ ୅දऔక໾
 16. CXO Night #4 16

 17. CXO Night #4

 18. CXO Night #4 18

 19. CXO Night #4 19

 20. CXO Night #4

 21. CXO Night #4

 22. CXO Night #4

 23. CXO Night #4

 24. CXO Night #4 24 ىۀͷΩοΧέɺࢤ ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͖͔ ͍ͤͯͩ͘͞ 2

 25. CXO Night #4 ΠϯαΠτΛ࣮ݱԽ Խ͢Δࡍͷ۩ମతͳ ϓϩηε΍ߟ͑ํΛ ஌Γ͍ͨͰ͢ 25 2

 26. CXO Night #4 26 2 ʮ ͜ ͜ ͔ Β

  ͸ ৡ Ε ͳ ͍ ʯ ͱ ͍ ͏ ඒ ֶ Λ ࣋ ͪ ͳ ͕ Β ɺ ձ ࣾ ܦ Ӧ ͱ ό ϥ ϯ ε ͷ ҙ ࢥ ܾ ఆ Ͱ ೰ Μ ͩ ࣄ
 27. CXO Night #4 27 2 ٯʹࣦഊྫ΍ϐϘο τͨ͠ྫ΋͋Ε͹ฉ ͍ͯΈ͍ͨͰ͢

 28. CXO Night #4 28 ࠓҰ൪࣮ݱ͍ͨ͠ࣄ ͸ͳΜͰ͔͢ʁ 2

 29. CXO Night #4 29 2"

 30. CXO Night #4