Angular初心者が1週間でモノ作ってみました

 Angular初心者が1週間でモノ作ってみました

8e844e43f029ec38e206a464cf4587b3?s=128

Takashi Kanemoto

August 23, 2019
Tweet

Transcript

 1. 5.

  /30 ͨ ͭ ͖ ͪ twitter.com/ttskch ͋͞ɺ͋ͳͨ΋ࠓ͙͢ϑΥϩʔ͠Α͏!!! ׬શແྉ ·͞ʹ໊ݴ੡଄ػ ਓੜͰେ੾ͳ͜ͱ͸ɺ͢΂ͯ

  ͖͔ͨͭͪΒڭΘͬͨ ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔͨ͠Β
 ࠊ௧͕࣏Γ·ͨ͠ 100% φϯτʂ ϑΥϩϫʔ͔Βͷࢧ࣋཰ 100% ͍ͯ͠Δ ͍ͯ͠ͳ͍ ϑΥϩϫʔ͞Μ100ਓʹฉ͖·ͨ͠ ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔ͍ͯ͠Δʁ 5
 2. 16.

  /30 ͸͡Ίʹ 16 • ݄༵ʹ࡞Δ͜ͱΛࢥཱ͍ͬͨ • ࠓ೔ʢ༵ۚʣ·Ͱʹ࡞ͬͯLT͔ͨͬͨ͠ • ࢖͑Δ࣌ؒ͸݄ʙ໦ͷ໷2͙࣌ؒͣͭΒ͍ •

  Angularྗ͸ຊ1࡭ಡΜͰͪΐͬͱ෺Λ࡞Ζ͏ ͱͯ͠Έͨ͜ͱ͕͋Δ͙Β͍ʢͦΕ͸࠳ંͨ͠সʣ
 3. 21.

  /30 ΍ͬͨ͜ͱͷྲྀΕ 1. ng newʊ 2. bootstrapɺngx-bootstrapಋೖ 3. HTMLΛϚʔΫΞοϓ 4.

  imgur΁ͷը૾ΞοϓϩʔυΛ࣮૷ 5. ϓϨϏϡʔ෦෼ͷHTMLΛtextareaʹग़ྗ 21
 4. 22.

  /30 ΍ͬͨ͜ͱͷྲྀΕ 1. ng newʊ 2. bootstrapɺngx-bootstrapಋೖ 3. HTMLΛϚʔΫΞοϓ 4.

  imgur΁ͷը૾ΞοϓϩʔυΛ࣮૷ 5. ϓϨϏϡʔ෦෼ͷHTMLΛtextareaʹग़ྗ 22 ͜͜Ͱ݁ߏϋϚͬͨ
 5. 25.

  /30 _ngcontent-hiy-c0="" is Կʁ 25 • ίϯϙʔωϯτ͝ͱʹCSSͷείʔϓΛ
 ΧϓηϧԽ͢ΔͨΊʹૠೖ͞ΕΔ΍ͭΒ͍͠ • @ComponentσίϨʔλͰ


  encapsulation: ViewEncapsulation.Noneʊ
 Λࢦఆ͢Ε͹ফͤΔΒ͍͠_ ɾhttps://stackoverflow.com/questions/45082129 ɾhttps://qiita.com/jimbo/items/b347c19d935e796c2482 ࢀߟ
 6. 26.

  /30 ࠓͷ࣮૷ 26 • ϓϨϏϡʔ෦෼ΛίϯϙʔωϯτԽ • ͦͷίϯϙʔωϯτ͸ViewEncapsulation.None • @ViewChildΛ{ read:

  ElementRef }෇͖Ͱ࢖͑͹
 ComponentͰ͸ͳ͘ElementRefΛऔಘͰ͖ͨ • ͋ͱ͸ಉ͡