Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Angular初心者が1週間でモノ作ってみました

 Angular初心者が1週間でモノ作ってみました

8e844e43f029ec38e206a464cf4587b3?s=128

Takashi Kanemoto

August 23, 2019
Tweet

More Decks by Takashi Kanemoto

Other Decks in Programming

Transcript

 1. /30 Angularॳ৺ऀ͕
 1िؒͰϞϊ࡞ͬͯΈ·ͨ͠ 2019/08/23 #ng_sake @ttskch 1

 2. /30 ๻ʹ͍ͭͯ 2

 3. /30 ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ • ໊ݹ԰͔Βདྷ·ͨ͠ • (ג)ΧϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζCTO • PHPྺ7೥ɺjQueryྺ6೥ɺAngularྺ0೥ 3

 4. /30 ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ • ͓ख఻͍ͨ͠ຊʢ2015/12ʣ • Schooߨࢣʢ2018/04ʣ ʮGitHubΛ࢖ͬͨσϓϩΠࣗಈԽ࣮ફʯ ʮجຊ͔Β͔ͬ͠ΓֶͿ Symfony2ೖ໳ʯ 4

 5. /30 ͨ ͭ ͖ ͪ twitter.com/ttskch ͋͞ɺ͋ͳͨ΋ࠓ͙͢ϑΥϩʔ͠Α͏!!! ׬શແྉ ·͞ʹ໊ݴ੡଄ػ ਓੜͰେ੾ͳ͜ͱ͸ɺ͢΂ͯ

  ͖͔ͨͭͪΒڭΘͬͨ ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔͨ͠Β
 ࠊ௧͕࣏Γ·ͨ͠ 100% φϯτʂ ϑΥϩϫʔ͔Βͷࢧ࣋཰ 100% ͍ͯ͠Δ ͍ͯ͠ͳ͍ ϑΥϩϫʔ͞Μ100ਓʹฉ͖·ͨ͠ ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔ͍ͯ͠Δʁ 5
 6. /30 ձࣾʹ͍ͭͯ 6

 7. /30 (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ https://quartet-communications.com 7

 8. /30 (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ https://www.google.co.jp/search?q=Χʔςϯ 8

 9. /30 (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ https://lisket.jp 9

 10. /30 We are hiring!ʢϚδͰʣ • JSerઈࢍେืूதʂʢϦϞʔτ΍෭ۀɾόΠτ΋Մʣ • Symfony+AngularͰɺWeb޿ࠂۀքΛ
 ϗϫΠτʹ͢Δ࢓૊ΈΛ࡞ͬͯ·͢ •

  ܦӦϏδϣϯ͸ʮੈքҰޮ཰తͳ୅ཧళʯ 10
 11. /30 We are hiring!ʢϚδͰʣ • ࣗࣾαʔϏεʮLisketʯͰࣗࣾͷۀ຿΋ޮ཰Խ • શࣾһͷฏۉ࢒ۀ͕࣌ؒ5h/݄͙Β͍Ͱ͢ ಛผ৆ड৆ 11

 12. /30 We are hiring!ʢϚδͰʣ ΤϯδχΞͷಇ͖΍͢͞௒େࣄʹͯ͠·͢✨ 12

 13. /30 We are hiring!ʢϚδͰʣ ·ͣ͸͓࿩͚ͩͰ΋ʂؾܰʹ੠͔͚͍ͯͩ͘͞ 13

 14. /30 We are hiring!ʢϚδͰʣ ࠾༻αΠτ΋͋Γ·͢ʂͥͻ೷͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞ 14 https://quartetcom.co.jp/recruit/engineer/

 15. /30 Angularॳ৺ऀ͕
 1िؒͰϞϊ࡞ͬͯΈ·ͨ͠ 2019/08/23 #ng_sake @ttskch 15

 16. /30 ͸͡Ίʹ 16 • ݄༵ʹ࡞Δ͜ͱΛࢥཱ͍ͬͨ • ࠓ೔ʢ༵ۚʣ·Ͱʹ࡞ͬͯLT͔ͨͬͨ͠ • ࢖͑Δ࣌ؒ͸݄ʙ໦ͷ໷2͙࣌ؒͣͭΒ͍ •

  Angularྗ͸ຊ1࡭ಡΜͰͪΐͬͱ෺Λ࡞Ζ͏ ͱͯ͠Έͨ͜ͱ͕͋Δ͙Β͍ʢͦΕ͸࠳ંͨ͠সʣ
 17. /30 ࡞ͬͨ΋ͷ 17

 18. /30 Ͱ͖Δ͜ͱ 18 • ը૾ɺ঎඼໊ɺϦϯΫઌURLΛೖྗ͢Δͱ
 ঎඼঺հϦϯΫͷϒϩάύʔπΛੜ੒ • ίϐϖ༻ͷHTMLίʔυΛtextareaʹදࣔ

 19. /30 ࣌ؒ੾ΕͰͰ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ 19 • Amazon΍ָఱͷ঎඼ϖʔδURL͔ΒҰൃͰ
 ϒϩάύʔπΛੜ੒Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͔ͨͬͨ͠ • API͕ϒϥ΢β͔Β࢖͑ͳ͍ͷͰόοΫΤϯυ΋࡞Βͳ͍ͱ

 20. /30 σϞ 20

 21. /30 ΍ͬͨ͜ͱͷྲྀΕ 1. ng newʊ 2. bootstrapɺngx-bootstrapಋೖ 3. HTMLΛϚʔΫΞοϓ 4.

  imgur΁ͷը૾ΞοϓϩʔυΛ࣮૷ 5. ϓϨϏϡʔ෦෼ͷHTMLΛtextareaʹग़ྗ 21
 22. /30 ΍ͬͨ͜ͱͷྲྀΕ 1. ng newʊ 2. bootstrapɺngx-bootstrapಋೖ 3. HTMLΛϚʔΫΞοϓ 4.

  imgur΁ͷը૾ΞοϓϩʔυΛ࣮૷ 5. ϓϨϏϡʔ෦෼ͷHTMLΛtextareaʹग़ྗ 22 ͜͜Ͱ݁ߏϋϚͬͨ
 23. /30 ࠷ॳͷ࣮૷ 23 • ϓϨϏϡʔ෦෼ʹ#previewΛ͚ͭΔ • @ViewChildͰElementRefΛऔಘͯ͠
 .nativeElement.innerHTMLͰHTMLΛऔಘ

 24. /30 ݁Ռ 24

 25. /30 _ngcontent-hiy-c0="" is Կʁ 25 • ίϯϙʔωϯτ͝ͱʹCSSͷείʔϓΛ
 ΧϓηϧԽ͢ΔͨΊʹૠೖ͞ΕΔ΍ͭΒ͍͠ • @ComponentσίϨʔλͰ


  encapsulation: ViewEncapsulation.Noneʊ
 Λࢦఆ͢Ε͹ফͤΔΒ͍͠_ ɾhttps://stackoverflow.com/questions/45082129 ɾhttps://qiita.com/jimbo/items/b347c19d935e796c2482 ࢀߟ
 26. /30 ࠓͷ࣮૷ 26 • ϓϨϏϡʔ෦෼ΛίϯϙʔωϯτԽ • ͦͷίϯϙʔωϯτ͸ViewEncapsulation.None • @ViewChildΛ{ read:

  ElementRef }෇͖Ͱ࢖͑͹
 ComponentͰ͸ͳ͘ElementRefΛऔಘͰ͖ͨ • ͋ͱ͸ಉ͡
 27. /30 ݁Ռ 27

 28. /30 ·ͱΊ 28 1िؒ͸୹͍

 29. /30 ײ૝ 29 • Ͱ΋·͋ॳ৺ऀͰ΋1िؒͰҰԠϞϊ͸࡞ΕΔ • ng generateͷ͓͔͛ͰαΫαΫ࡞ΕΔ • AngularJSͷ৘ใΛආ͚ͳ͕ΒάάΔͷΉ͍ͣ

  • ຊಡΜͰͳ͔ͬͨΒແཧͩͬͨ
 30. /30 @ttskch ʘThanks!ʗ 30