$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

マルチスレッドRxSwift @ 社内RxSwift勉強会

マルチスレッドRxSwift @ 社内RxSwift勉強会

マルチスレッドRxSwift @ 社内RxSwift勉強会

ukitaka

July 19, 2016
Tweet

More Decks by ukitaka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϚϧνεϨουRxSwift
  @ࣾ಺RxSwiftษڧձ

  View Slide

 2. ߹ΘͤͯಡΈ͍ͨ
  https://https://speakerdeck.com/ukitaka/rxswift-kodorideingufalsekan-suo-at-she-nei-rxswiftmian-qiang-hui/bricklife/rxswiftfalseobserveontosubscribeonwoli-jie-suru

  View Slide

 3. ཁίʔυϦʔσΟϯά
  • ޙͰৄ͘͠આ໌͠·͕͢ɺʮͲͷεϨουͰ
  subscribe͕ߦΘΕ͔ͨʯ͕ͱͯ΋ॏཁʹͳ͖ͬͯ
  ·͢ɻ
  • ͜͜Ͱ͍͏subscribe͸಺෦తͳsubscribe΋ؚΈ
  ·͢ɻͭ·ΓʮOperator͕͍ͭͲͷεϨουͰ
  sourceΛsubscribe͢Δ͔ʯΛ೺Ѳ͠ͳ͍ͱɺڍಈ
  Λཧղ͢Δͷ͕೉͍͜͠ͱ΋͋Δ͔΋͠Ε·ͤΜɻ

  View Slide

 4. ͜ͷεϥΠυͰ͸
  • ·ͣɺRxSwiftͱGCDͳͲͷ૊Έ߹ΘͤʹΑΔ
  ϚϧνεϨου؀ڥͰͷڍಈͷ֬ೝͱಈ࡞ϧʔ
  ϧͷઆ໌Λߦ͍·͢ɻ
  • ͦͷޙobserveOnɺsubscribeOnͷڍಈͷઆ
  ໌Λߦ͍·͢ɻ

  View Slide

 5. ͜ͷεϥΠυͰ͸
  • ϚϧνεϨουͱ͍ͬͯ΋ɺଟ͘ͷiOS։ൃऀ͕ڵຯ͕͋Δͷ
  ͸ʮϝΠϯεϨουʯ͔ʮͦΕҎ֎͔ʯͩͱࢥ͍·͢ɻ
  • ͜ͷεϥΠυͰ͸ɺʮϝΠϯεϨουͰͳ͍εϨουʯΛ·ͱ
  ΊͯʮόοΫάϥ΢ϯυεϨουʯͱݺͿ͜ͱʹͯ͠ɺϝΠϯ
  εϨου͔όοΫάϥ΢ϯυεϨου͔ͷΈʹ஫໨͠·͢ɻ
  • ͭ·ΓόοΫάϥ΢ϯυεϨου͸ෳ਺͋Γɺ࣮ࡍʹͲͷεϨο
  υͰॲཧ͞ΕΔ͔͸ɺ(RxSwift͕಺෦తʹར༻͍ͯ͠Δ) GCD
  ΍NSOperationQueueʹґଘ͢Δ͜ͱʹ஫ҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View Slide

 6. ͜ͷεϥΠυͰ͸
  • RxSwift͸ v2.5.0 (2016೥7݄࣌఺Ͱͷmaster)
  Λݟͯ·͢ɻ
  • ͨͿΜόʔδϣϯ1ܥ΍ࠓޙͷόʔδϣϯͰ΋
  ௨༻͢Δ͔͸ෆ໌Ͱ͕͢ɺͨͿΜେ͖͘ζϨ
  Δ͜ͱ͸ແ͍ͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 7. લฤ
  Observableͱ
  εϨου

  View Slide

 8. ಈ࡞ϧʔϧ

  View Slide

 9. ϧʔϧͦͷ1
  ௨ৗͷColdͳOperator͸
  subscribe͞ΕͨεϨουͰsubscribe
  on͞ΕͨεϨουͰonΛݺͿɻ

  View Slide

 10. ϧʔϧͦͷ1(ଓ͖)
  ಛʹSchedulerͷࢦఆͳͲ͕ͳ͍৔߹ɺ
  createܥOperator͸subscribeͨ͠ε
  ϨουͰonΛݺͿɻ

  View Slide

 11. ݴ༿͚ͩͩͱΑ͘Θ͔ΒΜ

  View Slide

 12. View Slide

 13. Sequence Observer

  View Slide

 14. Sequence Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου

  View Slide

 15. Sequence Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  on

  View Slide

 16. Question1
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 17. View Slide

 18. Map͸ͲͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 19. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 20. A. όοΫάϥ΢ϯυεϨου

  View Slide

 21. ղઆ
  Sequence Map Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου

  View Slide

 22. ղઆ
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  ݺ͹ΕͨεϨουͰ಺෦తʹsourceͷ
  subscribeΛߦ͏ɻ

  View Slide

 23. ղઆ
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  subscribe͕ݺ͹ΕͨεϨουonΛݺͿ

  View Slide

 24. ղઆ
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribe
  on
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  on

  View Slide

 25. Question2
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 26. View Slide

 27. Map͸ͲͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 28. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 29. A. όοΫάϥ΢ϯυεϨου

  View Slide

 30. ղઆ
  Sequence Map Observer
  Publish

  View Slide

 31. ղઆ
  Sequence Map Observer
  Publish
  subscribe

  View Slide

 32. ղઆ
  Sequence Map Observer
  subscribe
  Publish
  subscribe

  View Slide

 33. ղઆ
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribe
  Publish
  subscribe

  View Slide

 34. ղઆ
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribe
  Publish
  subscribe
  subscribe͕ݺ͹ΕͨεϨουonΛݺͿ

  View Slide

 35. ղઆ
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribe
  on on
  Publish
  subscribe
  on

  View Slide

 36. (ิ଍) ղઆ
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribe
  on on
  Publish
  subscribe
  on
  ಛʹઆ໌ͯ͠ͳ͔͕ͬͨɺSubject΋
  on͞ΕͨεϨουͰonΛݺͿ

  View Slide

 37. Question3
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 38. View Slide

 39. Map͸ͲͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 40. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 41. A. όοΫάϥ΢ϯυεϨου

  View Slide

 42. ղઆ
  • refCount() ͸ʮHot͕ͩɺ࠷ॳʹsubscribe͞
  ΕΔ·Ͱಈ࡞͠ͳ͍ʯͱ͍͏ڍಈɻͭ·Γ࠷
  ॳʹsubscribe͕ݺ͹ΕͨεϨου͕ॏཁɻ
  • ࠓճ͸࠷ॳʹsubscribeΛݺΜͰ͍Δͷ͕όο
  Ϋάϥ΢ϯυεϨουͳͷͰόοΫάϥ΢ϯ
  υͰಈ࡞͢Δɻ

  View Slide

 43. (࠶ܝ) ϧʔϧͦͷ1
  ௨ৗͷColdͳOperator͸
  subscribe͞ΕͨεϨουͰsubscribe
  on͞ΕͨεϨουͰonΛݺͿɻ

  View Slide

 44. (࠶ܝ) ϧʔϧͦͷ1(ଓ͖)
  ಛʹSchedulerͷࢦఆͳͲ͕ͳ͍৔߹ɺ
  createܥOperator͸subscribeͨ͠ε
  ϨουͰonΛݺͿɻ

  View Slide

 45. ࣍ͷϧʔϧ΁…

  View Slide

 46. ϧʔϧͦͷ2
  createܥͷOperatorʹScheduler͕ࢦ
  ఆ͞Ε͍ͯΔ৔߹ɺsubscribe͢Δͱͦ
  ͷScheduler্ͰonΛݺͿɻ
  ͭ·ΓɺͲͷεϨουͰsubscribe͞Ε
  ͔ͨ͸ؔ܎ͳ͍ɻ
  (௕͍)

  View Slide

 47. Scheduler
  • createܥͷOperatorʹ͸ɺSchedulerΛࢦఆͰ
  ͖Δ΋ͷ͕͋Δɻ

  View Slide

 48. Scheduler
  • Scheduler͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔ৔߹ʹͲ͏͍͏ڍ
  ಈʹͳΔ͔ɺͱ͍͏ͷ͕ࠓճͷϧʔϧ

  View Slide

 49. View Slide

 50. Scheduler͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 51. Sequence Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου

  View Slide

 52. Sequence Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου

  View Slide

 53. Sequence Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  on

  View Slide

 54. ͭ·Γ
  • Scheduler͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔ৔߹͸Ͳ͜Ͱ
  subscribeΛݺ΅͏͕ɺࢦఆ͞Εͨ
  Scheduler(εϨου)ͰonΛݺͿɻ

  View Slide

 55. Question4
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 56. View Slide

 57. ֤.Next, .Completed͸ͲͷεϨουͰon͞ΕΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 58. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 59. A. ح਺͸όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  ۮ਺͸ϝΠϯεϨου
  .Completed͸ෆఆ

  View Slide

 60. ղઆ
  • .Nextʹ͍ͭͯ͸౴͑͸؆୯Ͱ͕͢ɺ୭͕Ͳ͏ಈ
  ͍͍ͯΔͷ͔ΠϝʔδͰ͖ΔͱΑΓྑ͍ͱࢥ͍
  ·͢ɻ
  • ͭ·ΓMergeSinkIter͕subscribeΛ͢Δ →
  Scheduler͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔͷͰͦͷεϨουͰ
  on͕ݺ͹Εͯobserverʹ౉͢ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ

  View Slide

 61. ղઆ
  • .Completed͸ෆఆͰ͢ɻෳ਺ͷqueueʹ
  dispatch͍ͯ͠ΔͷͰɺ࠷ޙʹྲྀΕ͖ͯ
  ͨ.Next͕ͲͷεϨου͔ͩͬͨͰ.Completed
  ͕ྲྀΕͯ͘ΔεϨου͕มΘΓ·͢ɻ
  • ·͊ී௨͸͜Μͳ࢖͍ํ͠ͳ͍ͱ͸ࢥ͍·͢
  ͕…

  View Slide

 62. Question5
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 63. View Slide

 64. Replay͞ΕΔ.Next͸
  1. .NextΛ࠷ॳʹܭࢉͨ͠εϨου
  2. subscribeͨ͠εϨου
  ͲͪΒͰྲྀΕͯ͘ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 65. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 66. A. subscribeͨ͠εϨου

  View Slide

 67. ղઆ
  • replay͸subscribe͞ΕͨεϨουͰߦΘΕ·
  ͢ɻ
  • ·͊ͦΕ͚ͩͰ͢ɻɻɻ

  View Slide

 68. (࠶ܝ) ϧʔϧͦͷ2
  createܥͷOperatorʹScheduler͕ࢦ
  ఆ͞Ε͍ͯΔ৔߹ɺsubscribe͢Δͱͦ
  ͷScheduler্ͰonΛݺͿɻ
  ͭ·ΓɺͲͷεϨουͰsubscribe͞Ε
  ͔ͨ͸ؔ܎ͳ͍ɻ
  (௕͍)

  View Slide

 69. ObservableͱεϨουʹؔ͢Δϧʔϧ
  1. ௨ৗͷColdͳOperator͸subscribe͞ΕͨεϨουͰ
  subscribeɺon͞ΕͨεϨουͰonΛݺͿɻಛʹ
  SchedulerͷࢦఆͳͲ͕ͳ͍৔߹ɺcreateܥOperator
  ͸subscribeͨ͠εϨουͰonΛݺͿ
  2. createܥͷOperatorʹScheduler͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔ৔
  ߹ɺsubscribe͢ΔͱͦͷScheduler্ͰonΛݺͿɻͭ
  ·ΓɺͲͷεϨουͰsubscribe͞Ε͔ͨ͸ؔ܎ͳ͍ɻ

  View Slide

 70. ޙฤ
  observeOn, subscribeOn

  View Slide

 71. observeOn, subscribeOn
  • ͔͜͜Β͸Scheduler(εϨου)Λมߋ͢Δͨ
  ΊͷOperator observeOn, subscribeOnʹͭ
  ͍ͯݟ͍͖ͯ·͕͢ɺ͜͜·Ͱͷ࿩͕ͳΜͱ
  ͳ͘ཧղͰ͖͍ͯΕ͹ಛʹ೉͘͠ͳ͍ͱࢥ͍
  ·͢ɻ

  View Slide

 72. observeOn
  on͢ΔScheduler(εϨου)Λ
  มߋ͢Δ

  View Slide

 73. subscribeOn
  subscribe͢ΔScheduler(εϨου)Λ
  มߋ͢Δ

  View Slide

 74. ͦͷ··ʂʂ

  View Slide

 75. ղઆ
  Sequence Map Observer
  subscribe
  on
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  observeOn
  .observeOn(backgroundScheduler)
  subscribe subscribe
  on
  on

  View Slide

 76. ղઆ
  Sequence Map Observer
  subscribe
  on
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  observeOn
  .observeOn(backgroundScheduler)
  subscribe subscribe
  on
  on

  View Slide

 77. ղઆ
  Sequence Map Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  subscribeOn
  .subscribeOn(backgroundScheduler)
  subscribe
  on
  on
  on
  subscribe

  View Slide

 78. ղઆ
  Sequence Map Observer
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  subscribeOn
  .subscribeOn(backgroundScheduler)
  subscribe
  on
  on
  on
  subscribe

  View Slide

 79. observeOn
  • observeOnʹ͍ͭͯ͸ɺͦΕΑΓલͷจ຺ʹ
  ؔ܎ͳ͘࢖͑ΔͷͰɺಛʹ೉͍͜͠ͱΛߟ͑
  ͣʹʮΠϕϯτ͕ྲྀΕͯ͘ΔεϨουΛม͑
  ͍ͨʂʯͱ͍͏ͱ͖ʹ࢖͑Δͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 80. subscribeOn
  • subscribeOnʹ͍ͭͯ͸͔ͳΓ಺෦ͷಈ͖ʹ
  ґଘ͠·͕͢ɺཁ͸લฤͰΈͨ௨ΓͰɺͬ͟
  ͘Γݴͬͯ͠·͑͹ҎԼ͸ಉ͡Ͱ͢ɻ

  View Slide

 81. subscribeOn
  • લͷจ຺ʹ͔ͳΓґଘ͢ΔͷͰɺͦ΋ͦ΋
  subscribeOn͕ޮ͔ͳ͍͜ͱ͢Β΋͋Γ·͢ɻ
  • ࢖͍υίϩͱͯ͠͸ɺcreateܥͷOperatorͷ
  ௚ޙʹॻ͍͓͍ͯͯͦͷScheduler(εϨου)
  Ͱ͔͠ಈ࡞͠ͳ͍ObservableΛ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ
  ͖·͢ɻ

  View Slide

 82. Question6
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 83. View Slide

 84. ͦΕͧΕͷMap͸ͲͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 85. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 86. A. όοΫάϥ΢ϯυεϨου

  View Slide

 87. ղઆ
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  subscribe
  on
  on
  on
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribeOn Map
  subscribe
  on

  View Slide

 88. Question7
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 89. View Slide

 90. View Slide

 91. ͦΕͧΕͷMap͸ͲͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 92. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 93. A. ϝΠϯεϨου

  View Slide

 94. ղઆ
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  subscribe
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribeOn Map
  subscribe

  View Slide

 95. ղઆ
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  subscribe
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribeOn Map
  subscribe
  Sequence͸MainSchedulerͰಈ࡞͢Δɻ

  View Slide

 96. ղઆ
  subscribe
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  subscribe
  subscribe
  Sequence Map Observer
  subscribeOn Map
  subscribe
  on on on on

  View Slide

 97. Question8
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 98. View Slide

 99. ͦΕͧΕͷMap͸ͲͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 100. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 101. A. όοΫάϥ΢ϯυεϨου

  View Slide

 102. ղઆ
  • (ུ)

  View Slide

 103. (࠶ܝ) observeOn
  on͢ΔScheduler(εϨου)Λ
  มߋ͢Δ

  View Slide

 104. (࠶ܝ) subscribeOn
  subscribe͢ΔScheduler(εϨου)Λ
  มߋ͢Δ

  View Slide

 105. ͓·͚
  Driver

  View Slide

 106. Driver
  • Driver͸RxCocoa͕ఏڙ͍ͯ͠ΔɺUIͱͭͳ
  ͛Δͱ͖ʹྑ͍ײ͡ʹ΍ͬͯ͘ΕΔศརͳ
  Observableతͳ͛͢ʔ΍ͭɻ(ޠኮྗ)
  • ࡉ͔͍ੑ࣭͸͍Ζ͍Ζ͋ΔΜͰ͕͢ɺεϨο
  υपΓͷੑ࣭ʹ͍ͭͯݟͯΈ·͢ɻ

  View Slide

 107. Driverͷ࡞Γํ
  • createܥͷOperatorΛར༻͢Δ
  • Observable͔Βม׵͢Δ

  View Slide

 108. createܥͷOperatorΛར༻͢Δ
  • Driverʹ΋ಉ͡Α͏ʹcreate, just, ofͳͲͷ
  Operator͕ଘࡏ͢Δɻ
  • ίʔυΛಡΉͱ࢓૊Έ͸؆୯ͰɺϝΠϯεϨο
  υͰsubscribe͕͞ΕΔΑ͏ʹsubscribeOnΛ
  ݺΜͰ͍Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ

  View Slide

 109. createܥͷOperatorΛར༻͢Δ

  View Slide

 110. Observable͔Βม׵͢Δ
  • asDriverͰObservableΛDriverʹͰ͖Δ
  • ͬͪ͜΋؆୯ͰɺobserveOnͰϝΠϯεϨο
  υͰಈ࡞͢ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δɻ

  View Slide

 111. Observable͔Βม׵͢Δ

  View Slide

 112. drive, driveNext
  • Driver ʹ͸ subscribe ͕ͳ͘ɺ୯७ʹ୅ΘΓ
  ʹdrive΍ driveNext ͳͲΛར༻͢Δɻ
  • 1͚ͭͩ஫ҙ఺͕͋ͬͯɺ͜ΕΒ͸ϝΠϯε
  ϨουͰ͔͠ݺ΂ͳ͍ɻ

  View Slide

 113. drive, driveNext

  View Slide

 114. DriverͷOperatorʹ͍ͭͯ
  • mapͳͲɺ௨ৗͷOperator͸͍͍ͩͨҰ௨Γ
  ༻ҙ͞Ε͍ͯΔɻ
  • ͜ΕΒΛݺΜͰ΋ಛʹεϨουʹӨڹ͸ͳ͍ɻ
  • driveOnSchedulerͱ͍͏Operator͕͋Δ͕ɺ
  ͜Ε͸ςετ༻ͳͷͰ࢖Θͳ͍Α͏ʹɻ

  View Slide

 115. Question9
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 116. View Slide

 117. Map͸ͲͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 118. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 119. A. Τϥʔ

  View Slide

 120. ղઆ
  • drive͸ϝΠϯεϨου͔Β͔͠ݺ΂·ͤΜɻ
  (ͻ͔͚ͬʣ

  View Slide

 121. Question10
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 122. View Slide

 123. Map͸ͲͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 124. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 125. A. ϝΠϯεϨου

  View Slide

 126. ղઆ
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  subscribe
  Sequence Map Observer
  drive
  on on

  View Slide

 127. Question11
  Ͳ͜ͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 128. View Slide

 129. Map͸ͲͷεϨουͰಈ࡞͢ΔͰ͠ΐ͏ʁ
  Observerʹ͸ͲͷεϨουͰΠϕϯτ͕ಧ͘Ͱ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 130. Answer
  ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 131. A. map͸όοΫάϥ΢ϯυ
  observer͸ϝΠϯ

  View Slide

 132. ղઆ
  ϝΠϯεϨου
  όοΫάϥ΢ϯυεϨου
  subscribe
  Sequence Map Observer
  drive
  on
  on

  View Slide

 133. ͓·͚ ͦͷ2
  NSURLSession+Rx

  View Slide

 134. NSURLSession+Rx
  • rx_response΍rx_JSON͸όοΫάϥ΢ϯυε
  ϨουͰonΛݺΜͰ͘ΔͷͰɺωοτϫʔΫ
  → UI Λ΍Δͱ͖͸ؾΛ͚ͭΑ͏ɻ

  View Slide

 135. ·ͱΊ

  View Slide

 136. ObservableͱεϨουʹؔ͢Δϧʔϧ
  1. ௨ৗͷColdͳOperator͸subscribe͞ΕͨεϨουͰ
  subscribeɺon͞ΕͨεϨουͰonΛݺͿɻಛʹ
  SchedulerͷࢦఆͳͲ͕ͳ͍৔߹ɺcreateܥOperator
  ͸subscribeͨ͠εϨουͰonΛݺͿ
  2. createܥͷOperatorʹScheduler͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔ৔
  ߹ɺsubscribe͢ΔͱͦͷScheduler্ͰonΛݺͿɻͭ
  ·ΓɺͲͷεϨουͰsubscribe͞Ε͔ͨ͸ؔ܎ͳ͍ɻ

  View Slide

 137. observeOn, subscribeOn
  1. subscribeOn͸subscribe͢ΔScheduler(ε
  Ϩου)Λมߋ͢Δɻ
  2. observeOn͸on͢ΔScheduler(εϨου)Λ
  มߋ͢Δɻ

  View Slide

 138. Ҏ্ʂʂ

  View Slide