Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Realmの処理を再利用可能かつ合成可能にする

 Realmの処理を再利用可能かつ合成可能にする

ukitaka

June 10, 2017
Tweet

More Decks by ukitaka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. RealmͷॲཧΛ࠶ར༻Մೳ
  ͔ͭ߹੒Մೳʹ͢Δ
  @ukitaka

  View Slide

 2. ಥવͰ͕͢Έͳ͞Μ

  View Slide

 3. RealmͷॲཧΛ͢Δؔ਺Λ
  Ͳ͏ॻ͍͍ͯ·͔͢

  View Slide

 4. ྫ͑͹͜͏

  View Slide

 5. ྫ͑͹͜͏
  RealmͷΠϯελϯε͸தͰੜ੒͢Δ

  View Slide

 6. ྫ͑͹͜͏
  τϥϯβΫγϣϯΛ࣮ߦ͢Δ

  View Slide

 7. ྑͦ͞͏ʁ

  View Slide

 8. ͍͔ͭ͘໰୊͕͋Δ

  View Slide

 9. Կ͕໰୊͔

  View Slide

 10. Կ͕໰୊͔
  ͦΕͧΕͰτϥϯβΫγϣϯ͕࣮ߦ͞Εͯ͠·͏

  View Slide

 11. τϥϯβΫγϣϯ
  • ݺͼग़͠ͷͨͼʹɺॲཧ͕࣮ߦ͞Εͯ͠·͏
  ͷͰɺ1ͭͷτϥϯβΫγϣϯʹ·ͱΊΒΕͳ
  ͍ɻॲཧΛAtomicʹͰ͖ͳ͍ɻ
  • ॲཧͷهड़ͱ࣮ࡍͷ࣮ߦ͕෼཭Ͱ͖͍ͯͳ͍ɻ

  View Slide

 12. τϥϯβΫγϣϯ
  • RealmʹݶΒͣɺҰൠతʹτϥϯβΫγϣϯͷ
  ։࢝͸ॏ͍ॲཧ
  • ຖճੜ੒͢Δͷͱ1ͭͷτϥϯβΫγϣϯʹ·
  ͱΊΔͷͰ(खݩͰܭଌͨ͠ͱ͜Ζ)10ഒҧ͏

  View Slide

 13. ͭ·Γɺ͜ͷ··Ͱ͸

  View Slide

 14. ࠶ར༻͠ʹ͍͘ʂ

  View Slide

 15. View Slide

 16. Ͳ͏͢Δʁ

  View Slide

 17. ෳ਺༻ͷؔ਺Λผʹ࡞Δʁ

  View Slide

 18. ͡Ό͋͜Ε͸…ʁ

  View Slide

 19. ͜Μͳؔ਺Λຖճ࡞Δͷʁ

  View Slide

 20. ߹੒Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 21. View Slide

 22. τϥϯβΫγϣϯͷ։࢝Λ
  ࢖͏ଆͰ΍ΒͤͯΈΔ

  View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. ࠶ར༻ͨ͠Γɺ
  ૊Έ߹ΘͤͨΓ

  View Slide

 26. 1ͭͷτϥϯβΫγϣϯΛ
  ૊ΈཱͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏
  ʹ͸ͳͬͨʂ

  View Slide

 27. ࣮ࡍDDDຊͳͲʹ͸ͦ͏͠Ζͱ
  ॻ͍ͯ͋Δ
  ʮΤϦοΫɾΤϰΝϯεͷυϝΠϯۦಈઃܭʯ ΑΓ

  View Slide

 28. ྑͦ͞͏ʁ

  View Slide

 29. ͍͔ͭ͘໰୊͕͋Δ

  View Slide

 30. Կ͕໰୊͔
  • τϥϯβΫγϣϯͷ੍ޚͷ੹೚͸ݺͼग़͠ଆ
  ʹ͋Δ͕ɺͦͷ͜ͱΛڧ੍Ͱ͖ͳ͍ɻͭ·Γ
  ։࢝͠๨ΕͳͲΛίϯύΠϧ࣌ʹݕग़Ͱ͖ͳ
  ͍ɻ
  • γάωνϟΈ͚ͨͩͰ͸τϥϯβΫγϣϯͷ
  ։͕࢝ඞཁͳͷ͔Ͳ͏͔Θ͔Βͳ͍ɻ

  View Slide

 31. Կ͕໰୊͔
  τϥϯβΫγϣϯΛ։࢝͢΂͖ʁ
  ࣮͸Կ͔ॻ͖ࠐΜͰ͍ͨΓ͠ͳ͍ʁ
  (ಡΈࠐΈΛͯ͠ɺͳ͚Ε͹৽ن࡞੒ͱ͔)

  View Slide

 32. View Slide

 33. Կ͕໰୊͔
  • ຖճҾ਺Ͱ౉͢ͷͪΐͬͱΊΜͲ͍͘͞
  • σϑΥϧτઃఆͷRealmΛ࢖͏ͱ͍͏҉໧ͷ
  ྃղ͕͋Ε͹౉ͣ͞ʹதͰੜ੒ͯ͠΋ྑ͍
  ͕…

  View Slide

 34. View Slide

 35. ੔ཧ: Ͳ͏ͳ͍ͬͯΕ͹ཧ૝͔
  • ॲཧͷ಺༰Λఆٛͭͭ͠ɺͦΕͧΕΛ߹੒Ͱ͖Δ
  Α͏ʹ͍ͨ͠ɻͭ·ΓτϥϯβΫγϣϯΛ૊Έཱ
  ͯΔλΠϛϯάͱ࣮ߦͷλΠϛϯάΛ෼͚͍ͨɻ
  • τϥϯβΫγϣϯͷ։͕࢝ඞཁͰ͋Δ͜ͱΛ໌ࣔ
  తɺ੩తʹදݱ͍ͨ͠ɻ
  • Ͱ͖Ε͹࢖͍׳ΕͨI/FͰɺ؆ܿʹॻ͖͍ͨ

  View Slide

 36. ੔ཧ: Ͳ͏ͳ͍ͬͯΕ͹ཧ૝͔
  • ॲཧͷ಺༰Λఆٛͭͭ͠ɺͦΕͧΕΛ߹੒Ͱ͖Δ
  Α͏ʹ͍ͨ͠ɻͭ·ΓτϥϯβΫγϣϯΛ૊Έཱ
  ͯΔλΠϛϯάͱ࣮ߦͷλΠϛϯάΛ෼͚͍ͨɻ
  • τϥϯβΫγϣϯͷ։͕࢝ඞཁͰ͋Δ͜ͱΛ໌ࣔ
  తɺ੩తʹදݱ͍ͨ͠ɻ
  • Ͱ͖Ε͹࢖͍׳ΕͨI/FͰɺ؆ܿʹॻ͖͍ͨ

  View Slide

 37. ๻Β͸Ͳ͔͜Ͱಉ͡Α͏ͳ
  ͜ͱΛ΍͍ͬͯΔ΋ͷΛ
  ࣮͸ݟͨ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. ͜Ε͸͋Εͩ…

  View Slide

 41. ※ۤखͳํͷͨΊʹϞβΠΫॲཧΛࢪ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 42. ʮScalaؔ਺ܕσβΠϯ&ϓϩάϥϛϯάʯ ΑΓ

  View Slide

 43. ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷྗΛ
  आΓΔ

  View Slide

 44. ࡞ͬͨ

  View Slide

 45. RealmIO
  https://github.com/ukitaka/RealmIO

  View Slide

 46. Ͳ͏࡞͔ͬͨʁ

  View Slide

 47. ͜ΕΛ

  View Slide

 48. ͜͏͡Ό

  View Slide

 49. ͜͏͡Ό
  CurryԽ͢Δͱڞ௨ͷύλʔϯ͕ݟ͑Δ

  View Slide

 50. View Slide

 51. ͢΂ͯͷRealmͷॲཧ͸͜͏දͤΔ
  ※ʮRealmΛड͚औͬͯԿ͔Λͯ݁͠ՌΛฦ͢ʯΈ͍ͨͳײ͡Ͱ͢ɻ
  ※Errorॲཧ͸Ұ୴ߟ͑ͯ·ͤΜ

  View Slide

 52. ͞Βʹ͜ΕΛ

  View Slide

 53. ͜͏͡Ό

  View Slide

 54. ͭ·Γ͜ΕΛ

  View Slide

 55. ͜͏͡Ό

  View Slide

 56. ͜ͷܕΛϕʔεʹਐΊΔ

  View Slide

 57. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ

  View Slide

 58. ڞ௨෦෼͕͋ͬͨͷͰ͜͏͚ͨͩ͠

  View Slide

 59. RealmIO

  View Slide

 60. RealmIO

  View Slide

 61. RealmIO

  View Slide

 62. RealmIO

  View Slide

 63. ࣮ࡍͷίʔυͰ͸ErrorΛthrow
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 64. ͳΜͱͳ͘
  runΛݺͿ·Ͱ࣮ߦ͞Εͳ͍
  ײ͡͸ग़͖ͯͨ

  View Slide

 65. ͕ɺ
  ·ͩͳʹ΋ղܾ͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 66. ͩΕ΋τϥϯβΫγϣϯ
  ։࢝ͯ͠ͳ͘Ͷʁ

  View Slide

 67. ࡞Δ

  View Slide

 68. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ

  View Slide

 69. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ
  Realm͕RealmIOΛҾ਺ʹऔͬͯ

  View Slide

 70. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ
  τϥϯβΫγϣϯ։࢝ͯ͠

  View Slide

 71. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ
  ࣮ߦ !!!

  View Slide

 72. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ
  • ࢖͏ͱ͖͸realm.run(io:) ΛݺͿΑ͏ʹ͢Δ
  • io.run͸௚઀ݺ΂ͳ͍Α͏ʹɺ࣮ࡍ͸internal
  ͳΓʹ͓ͯ͘͠ɻ

  View Slide

 73. ͱ͜ΖͰRead͚ͩͷͱ͖͸ʁ

  View Slide

 74. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ
  • ύϑΥʔϚϯεతʹ΋ɺແବʹτϥϯβΫ
  γϣϯΛ։࢝͢΂͖Ͱ͸ͳ͍ɻ
  • ಡΈࠐΈͷΈͷ৔߹͸τϥϯβΫγϣϯΛ։
  ࢝͠ͳ͍Α͏ʹ͢ΔͨΊʹɺॲཧ͕Readͳͷ
  ͔Writeͳͷ͔Λ൑ผ͢Δ࢓૊Έ͕ඞཁɻ

  View Slide

 75. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ
  ܕ৘ใ͔Β͸Read/Write͕൑ผͰ͖ͳ͍

  View Slide

 76. ࡞Δ

  View Slide

 77. ͜ΕΛ

  View Slide

 78. ͜͏͡Ό

  View Slide

 79. ͜͏͡Ό
  Read͔Write͔ΛܕύϥϝʔλͰද͢

  View Slide

 80. ͭ·Γ͜ΕΛ

  View Slide

 81. ͜͏͡Ό

  View Slide

 82. ͜͏͡Ό
  Read͔Write͔Λද͢ܕύϥϝʔλ

  View Slide

 83. ͜͏͡Ό
  ฦΓ஋ͷܕΛද͢ܕύϥϝʔλ

  View Slide

 84. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ

  View Slide

 85. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ
  Writeͷ৔߹͸τϥϯβΫγϣϯΛ
  ։͔࢝ͯ͠ΒॲཧΛ࣮ߦ

  View Slide

 86. τϥϯβΫγϣϯ੍ޚ
  Readͷ৔߹͸τϥϯβΫγϣϯΛ
  ։࢝ͤͣʹॲཧΛ࣮ߦ

  View Slide

 87. Ͱ͖͖ͯͨ

  View Slide

 88. ࣮ࡍʹެ։͍ͯ͠Δίʔυͱ
  ΄΅͓ͳ͡

  View Slide

 89. PhantomType
  ͪͳΈʹRWܕύϥϝʔλ͸
  PhantomType(༓ྶܕ)ͱ͍ͬͯɺRead /
  WriteΛද͚ͩ͢ͰɺͲͷϝιουͷγάω
  νϟʹ΋ݱΕͳ͍ɻ

  View Slide

 90. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ

  View Slide

 91. View Slide

 92. flatMapͰ
  ߹੒Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 93. ࢖͍ํΠϝʔδ

  View Slide

 94. ࢖͍ํΠϝʔδ

  View Slide

 95. ͻͱͭ໰୊͕͋Δ

  View Slide

 96. ߹੒ͨ͠Β
  Read / Write
  Ͳ͏ͳΔʁ

  View Slide

 97. Read / Write

  View Slide

 98. Read / Write
  RWܕύϥϝʔλʹԠͯ͡
  ෳ਺ͷflatMapͷ࣮૷͕ඞཁ

  View Slide

 99. Read / Write

  View Slide

 100. τϥϯβΫγϣϯ
  ΋ͪΖΜrunͨ͠Β1ͭͷ
  τϥϯβΫγϣϯ಺Ͱॲཧ͕ߦΘΕΔ

  View Slide

 101. ׬੒ʂ

  View Slide

 102. ͪͳΈʹϥΠϒϥϦͰ͸ɺrealmͷ
  ϝιουͷRealmIO൛Λఏڙ

  View Slide

 103. ׬ᘳʁ

  View Slide

 104. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ
  • εϨουʹ͍ͭͯ͸ͳʹ΋Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻॲ
  ཧͷهड़ͱ࣮ߦΛ෼཭͍ͯ͠ΔͷͰɺͦͷ2ͭ
  ͕ผεϨουͰߦΘΕΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰɺ
  ͦ͜ͷ҆શੑΛϥΠϒϥϦଆͰอূ͔ͨͬ͠
  ͕ͨɺThreadSafeReferenceͷ੍໿ͰͰ͖
  ͣɻ

  View Slide

 105. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ
  objectΛҾ਺ड͚औΔϝιουʹ͓͍ͯɺ
  ݺͼग़࣌͠ͷεϨουͱ

  View Slide

 106. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ
  realm.run(io:)Λݺͼग़͢εϨου͕
  ҧ͏Մೳੑ͕͋Δɻ

  View Slide

 107. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ
  ඞཁͳΒTSRͰҾ͖௚࣮͢૷ΛೖΕΑ͏ͱ͕ͨ͠…

  View Slide

 108. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ
  ThreadSafeReference͸τϥϯβΫγϣϯ಺Ͱ
  resolveͰ͖ͳ͍ͱ͍͏੍໿͕͋Δ

  View Slide

 109. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ
  ͜͜͸τϥϯβΫγϣϯ಺ͳͷͰ
  resolveͰ͖ͳ͍

  View Slide

 110. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ
  • ࣮ࡍʹେ͖ͳ໰୊ʹͳΔ͔ͱݴΘΕΔͱɺͦ
  ͜·ͰͰ͸ͳ͍(ͱߟ͍͑ͯΔ)ɻಉ͡εϨου
  Ͱrealm.run(io:)ΛݺͿ͔ɺobjectΛҾ਺Ͱड
  ͚औΔϝιου͸flatMapͷதͰ࢖͏Α͏ʹ͢
  Ε͹໰୊͸ى͖ͳ͍ɻ

  View Slide

 111. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ
  • Stack overflowͷՄೳੑ͕ͳ͘͸ͳ͍ɻͰ΋ͦ
  Μͳʹ߹੒͢Δ͜ͱ͸ݱ࣮తʹ͸ͳ͍ͷͰɺ
  ΄ͱΜͲ໰୊ʹ͸ͳΒͳ͍ɻ
  • RxSwift͕Stack overflowى͜͢ͷͱಉ͘͡Β
  ͍ͷϦεΫ(΄΅ͳ͍)

  View Slide

 112. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ
  • ଞͷϞφυͱ૊Έ߹ΘͤΔͷ͸(ݱࡏͷSwiftͰ
  ͸)೉͍͠ɻྫ͑͹RxSwiftΛ࢖͍ͬͯΔ৔߹ɺ
  ObservableͱRealmIOΛ͏·͘૊Έ߹ΘͤΔ
  ͷ͸ݫ͍͠ɻ
  • ͜Ε͸ߴ֊ଟ૬͕ͳ͍ͱݫ͍͕͠…Swiftʹ͸
  ೖΒͳͦ͞͏

  View Slide

 113. ࢀߟ
  • ReaderϞφυ
  • Slick (ScalaͷDBϥΠϒϥϦ)
  • ΞΠσΟΞ͸͜ΕͷDBIOAction͔Β
  • υϫϯΰൿ఻ͷτϥϯβΫγϣϯϞφυΛղઆ
  IUUQRJJUBDPNQBC@UFDIJUFNTFDEDGGB

  View Slide

 114. RealmIO
  https://github.com/ukitaka/RealmIO

  View Slide