Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

インフラエンジニアのための激辛入門 / hard-spicy-introduction

VTRyo
September 22, 2018
150

インフラエンジニアのための激辛入門 / hard-spicy-introduction

2018/9/22 インフラ勉強会資料

VTRyo

September 22, 2018
Tweet

More Decks by VTRyo

Transcript

 1. ΠϯϑϥΤϯδχΞͷͨΊͷ
  ܹਏೖ໳
  VTRyo

  View Slide

 2. ҰԠٕज़ͬΆ͍࿩ɾɾɾ

  View Slide

 3. ʲ஫ҙʳ
  ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  ؔ܎ͳ͍ʂʂ

  View Slide

 4. ʲ஫ҙʳ
  ͜Ε͸͋͘·Ͱ
  झຯొஃ͔ͩΒʈʈ

  View Slide

 5. ͝஫จ͸
  ɹܹਏͰ͔͢ʁ

  View Slide

 6. ͖ͪ͛͝

  View Slide

 7. ΅͘͸େ޷͖Ͱ͢

  View Slide

 8. ΤϯδχΞ΍Ίͨޙ͸
  ܹਏΛग़͓͢ళͰमߦ͍ͨ͠

  View Slide

 9. ͦΜͳ΅͘͸
  Αࣗ͘Ո੡Ͱܹਏ෺Λ
  ੜ੒͍ͯ͠·͢

  View Slide

 10. View Slide

 11. ͱ·͋ࣗՈ੡ͷ࿩͸·ͨ

  View Slide

 12. ޷͖ͳͨ΂΋ͷ

  View Slide

 13. ޷͖ͳͨ΂΋ͷ
  ɾ໤ݹλϯϝϯதຊ ๺ۃ̎ഒ
  ɾ೔ຊਓʹᇪͼͯͳ͍ΠϯυΧϨʔ԰
  ɾ௠Ոࢲࡊͷ௖ఱੴমຑം౛࡟໙ʢେਏʣ

  View Slide

 14. ๺ۃ̎ഒ
  όΩίϥϘ

  View Slide

 15. ௠Ոࢲࡊɹʲࠨʳ௖ఱੴমຑം౛࡟໙ʢେਏʣ
  ɹʲӈʳΑͩΕܲʢ஍ࠈਏʣ

  View Slide

 16. ڰͬͨΑ͏ʹ
  ਏ͍΋ͷΛٻΊͨ

  View Slide

 17. Ͳ͏ͯ͠
  ͦΜͳ͜ͱʹͳͬͪΌͨͷʁ

  View Slide

 18. ͱ͖͸ฏ੒…

  View Slide

 19. Ryo͕৽ଔͩͬͨ
  ̏೥લͷ͜ͱͩͬͨ…

  View Slide

 20. ҋ੒෼ͷڧ͍SES࣌୅

  View Slide

 21. ͭΒͯ͘ੜ͖͍ͯΔײ͕֮ͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯͨ

  View Slide

 22. ͦΜͳͱ͖ͩ

  View Slide

 23. ؼΓಓʹ͸ϥʔϝϯ԰͕͋ͬͨͷͩ
  ҰഋͰ͍͍͔Β
  ৯΂ͯΈΑ͏΍

  View Slide

 24. ΅͘͸໎ͬͨɻਏ͍΋ͷ͸޷෺ͱ͍͏Θ͚Ͱͳ͍
  ͦ΋ͦ΋
  ৯΂ΒΕͳ͍͔΋

  View Slide

 25. ͕ͩແੑʹɺͦ͜ʹऒ͖͚ͭΒΕͨ
  ͳ͔ͥؾʹͳΔ

  View Slide

 26. ౰࣌ɺ࣮ʹ̏ճ΄Ͳߦ͔͘໎ͬͯݟૹͬͨͱࢥ͏
  ༐ؾ͕Ͱͳ͍΍

  View Slide

 27. ͔͋͠͠Δͱ͖͢΂͕ͯͲ͏Ͱ΋Α͘ͳͬͨʂ

  View Slide

 28. ͦ͏ͯ͠ɺ଍Λ౿ΈೖΕͯ͠·ͬͨ

  View Slide

 29. View Slide

 30. ڟѱͳਏ͞ʹɺ΅͘͸େཻͷྦΛྲྀͨ͠

  View Slide

 31. ͦ͏ɺ΅͘͸ੜ͖͍ͯͨͷͩ

  View Slide

 32. ͓ෲͩͬͯ௧͍ɻਏ͍ɻ͍ۤ͠ɻ
  ݀ͱ͍͏͔݀Βਫణ͕ग़Δ

  View Slide

 33. ͜Ε͕
  ൶Λ͚͋ͨॠؒͩͬͨ

  View Slide

 34. View Slide

 35. ੜ͖Δ࣮ײΛಘͨ
  ΅͘͸

  View Slide

 36. ແࣄస৬ͨ͠ͱ͍͏…

  View Slide

 37. ݱࡏ̏ࣾ໨
  ʢ̎೥Ҏ্ಉ͡ձࣾʹ͍ͨ͜ͱͳ͍ʣ

  View Slide

 38. ͋ΕҎ߱
  ܹࢗͷͳ͍ਓੜΛ
  า͚ͳ͘ͳͬͨɾɾɾʁ

  View Slide

 39. ݱࡏ͸
  ”ޒ൓ాͷελʔτΞοϓ”ʹ͍·͢

  View Slide

 40. ͑ʁ͜ΕԿͷ࿩ʁ

  View Slide

 41. ͻͱͭͷ͖͔͚͕ͬ
  ͦͷޙͷਓੜʹӨڹ͢Δ͔΋

  View Slide

 42. ͜ͷ৔߹
  ਺͋Δϥʔϝϯ԰ͷதͰ΋
  ͳ͔ͥਏͦ͏ͳ΋ͷʹऒ͔Εͨ

  View Slide

 43. ͜Ε͸ۮવ͔ʁ
  ඞવ͔ʁ

  View Slide

 44. ͓ͦΒ͘ۮવ

  View Slide

 45. ʮ޷͖͔΋ʯ
  ʮ໘ന͍͔΋ʯ
  ʮָ͍͔͠΋ʯ
  ۮવͷதͰ΋
  ͜͏͍͏ײ৘͕͋ͬͨ

  View Slide

 46. ͦ͏͍͏ͪΐͬͱͨ͠޷ح৺
  ఘΊͯͲ͔͜΁ஔ͍͖ͯͯͳ͍ʁ

  View Slide

 47. ʮ࢓ࣄ͕͋Δ͔Βʯ
  ʮ࣌ؒͳ͍͔Βʯ
  ʮ͓ۚͳ͍͔Βʯ

  View Slide

 48. ޷ح৺͕ݺͼࠐΜͩࣄ৅͸
  ΋͔ͨ͠͠ΒਓੜΛม͑ΔΠϕϯτ͔΋ʁ

  View Slide

 49. ʮָͦ͠͏ʯʹै͏

  View Slide

 50. ͦΕͰॆ෼
  ਓ͸มΘΔ

  View Slide

 51. ਅ໘໨ͳ࿩ऴΘΓʈʈ

  View Slide

 52. ͔ͤͬͩ͘͠
  ඒຯ͍͠ళݴ͍ͬͯ͘

  View Slide

 53. ࠂ஌

  View Slide

 54. ɾٕज़ॻయ̑ 10/8ʢॕɾ݄ʣ

  ɹ஑ାαϯγϟΠϯγςΟ
  ɾ͏-̍̓

  ʮGrowthfactionʯ
  ɾۮવ͔ΒਓੜΛม͍͑ͯ͘
  ɹٕज़΋ܝࡌʂ

  View Slide

 55. ɾٕज़ॻయ̑ 10/8ʢॕɾ݄ʣ

  ɹ஑ାαϯγϟΠϯγςΟ
  ɾ͏-̍̓

  ʮGrowthfactionʯ
  ɾۮવ͔ΒਓੜΛม͍͑ͯ͘
  ɹٕज़΋ܝࡌʂ
  ਓੜΛม͑ͨ
  ͦͷ໤ݹλϯϝϯதຊ͕ʂ

  View Slide

 56. ΠϯϑϥΤϯδχΞͷͨΊͷ
  ܹਏೖ໳
  VTRyo
  ׬

  View Slide