Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニア向けSaaSを支えるInfrastructure as Code

エンジニア向けSaaSを支えるInfrastructure as Code

YAP(achimon)C::Asia Hachioji 2016 Day2

Kazuma Watanabe

July 03, 2016
Tweet

More Decks by Kazuma Watanabe

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΤϯδχΞ޲͚SaaSΛࢧ͑Δ
  Infrastructure as Code
  YAP(achimon)C::Asia Hachioji 2016 Day2

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ౉ᬒҰਅ (@wata727_)
  • Engineer in Actcat, Inc.

  ΠϯϑϥدΓαʔόαΠυ

  View Slide

 3. ࠷ॳʹ

  View Slide

 4. ཧ૝ͱݱ࣮

  View Slide

 5. ImmutableͰ͋Δ͜ͱͷ೉͠͞
  • ࠷ॳ͸Immutable Infrastructureʹ͍ͭͯτʔ
  Ϋ͢Δͭ΋Γͩͬͨ
  • ࣮ݱ͢ΔͨΊʹ͸՝୊͕ଟ͗ͨ͢ʢޙड़ʣ

  View Slide

 6. ΤϯδχΞ޲͚
  SaaS

  View Slide

 7. SideCI

  View Slide

 8. SideCI
  ࣗಈίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 9. GitHub࿈ܞ

  View Slide

 10. https://github.com/integrations/sideci

  View Slide

 11. ࠓ೔ͷ͓࿩
  • SideCIͷAWSҠߦࣄྫ
  • Πϯϑϥͷӡ༻ํࣜΛબ୒ͨ͠࿩
  • ࣮ݱ͢ΔͨΊͷInfrastructure as Code

  View Slide

 12. AWS΁ͷҠߦ

  View Slide

 13. Ҏલͷߏ੒

  View Slide

 14. ϋΠϒϦοτΫϥ΢υߏ੒
  • AWS + GCP
  • VPNͰ઀ଓͯ͠ωοτϫʔΫΛߏங
  • Ұํͷϕϯμʔͷো֐ͰαʔϏε͕མͪΔ͜
  ͱ͕͋ͬͯɺҰຊԽ͍ͨ͠ͱ͍͏࿩͕͋ͬͨ

  View Slide

 15. Ҡߦͷ՝୊

  View Slide

 16. ߏ੒؅ཧ͞Ε͍ͯͳ͍
  • Ҿ͖ܧ͕Εͨखॱॻ.mdͷΈ
  • νʔϜ͕εέʔϧ͢ΔͱଐਓԽͷ໰୊Λট͖
  ͦ͏ͱ͍͏ผͷ໰୊΋…
  • ԿΒ͔ͷࣗಈԽ͕ඞཁ

  View Slide

 17. ߏ੒؅ཧ͞Ε͍ͯͳ͍
  • Ҿ͖ܧ͕Εͨखॱॻ.mdͷΈ
  • νʔϜ͕εέʔϧ͢ΔͱଐਓԽͷ໰୊Λট͖
  ͦ͏ͱ͍͏ผͷ໰୊΋…
  • ԿΒ͔ͷࣗಈԽ͕ඞཁ
  Infrastructure as Code
  Λ΍Δͧʂʂ

  View Slide

 18. Πϯϑϥͷ
  ӡ༻ํࣜͷબ୒

  View Slide

 19. Ͳ͏΍ͬͯίʔυԽ͢Δ͔
  • ·ͣ͸ΠϯϑϥɺσϓϩΠͷ؅ཧɺӡ༻ΛͲ
  ͏͢Δ΂͖͔ߟ͔͑ͯΒɺπʔϧΛબ୒͢Δ
  • PushܕɺPullܕɺImmutable…

  View Slide

 20. Pushܕ

  View Slide

 21. Pushܕͷӡ༻ɺσϓϩΠ
  • ΫϥΠΞϯτ͔Β֤αʔόʹϛυϧ΢ΣΞม
  ߋ΍ΞϓϦέʔγϣϯͷσϓϩΠΛSSHܦ༝
  ͳͲͰߦ͏
  • Ansible, Itamae, CapistranoͳͲ

  View Slide

 22. Pushܕͷӡ༻ɺσϓϩΠ

  View Slide

 23. Pushܕͷӡ༻ɺσϓϩΠ

  View Slide

 24. ϝϦοτͱσϝϦοτ
  • ΫϥΠΞϯτͷΈͰಈ࡞͢ΔͷͰαʔόଆʹ
  ઃఆ͕ෆཁͰ؅ཧָ͕
  • αʔόͷ୆਺͕ଟ͔ͬͨΓɺΦʔτεέʔϦ
  ϯάͰ૿ݮ͢Δͱద༻͕೉͘͠ͳΔ

  View Slide

 25. Pullܕ

  View Slide

 26. Pullܕͷӡ༻ɺσϓϩΠ
  • ֤αʔό͕ࣗ෼Ͱඞཁͳϛυϧ΢ΣΞɺΞϓ
  ϦέʔγϣϯͷมߋΛࣗ෼ࣗ਎ʹద༻͢Δ
  • Chef, AWS CodeDeploy, StretcherͳͲ

  View Slide

 27. Pullܕͷӡ༻ɺσϓϩΠ

  View Slide

 28. Pullܕͷӡ༻ɺσϓϩΠ

  View Slide

 29. Pullܕͷӡ༻ɺσϓϩΠ

  View Slide

 30. ϝϦοτͱσϝϦοτ
  • ֤αʔό͕੹຿Λ࣋ͭͷͰεέʔϧ͢ΔɺΦʔ
  τεέʔϦϯάͰ΋౰વ໰୊ͳ͠
  • ֤αʔόʹର͢Δ഑෍ݩͱͳΔαʔό͕SPOF
  ʹͳΓ͕ͪͳͷͰɺ৑௕ԽͳͲߟ͑Δͱϝϯ
  ςφϯείετ͕ߴ͍

  View Slide

 31. Immutable

  View Slide

 32. Immutableͳӡ༻ɺσϓϩΠ
  • ֤αʔό͸࠷ॳ͔ΒมߋࡁΈͰɺมߋΛཁ͢
  Δ৔߹ʹ͸αʔό͝ͱഁغ͢Δ
  • ؔ࿈πʔϧ͸Packer, DockerͳͲ

  View Slide

 33. Immutableͳӡ༻ɺσϓϩΠ

  View Slide

 34. Immutableͳӡ༻ɺσϓϩΠ

  View Slide

 35. ϝϦοτͱσϝϦοτ
  • ֤αʔό͸׬શʹෳ੡ՄೳͰɺϩʔϧόοΫ
  ͕༰қʢBlue-Green Deployʣ
  • ΰʔϧσϯΠϝʔδͷੜ੒ίετ͕ߴ͍

  View Slide

 36. Immutableͳ
  ํࣜͷ࠾༻

  View Slide

 37. ΰʔϧσϯΠϝʔδͷϏϧυ
  • αʔϏεΠϯՄೳͳϚγϯΠϝʔδΛ౎౓
  PackerͰϏϧυ͢Δ
  • αʔϏεΠϯՄೳͰ͋Δ͜ͱ͸PackerͷϏϧ
  υͷ࠷ޙʹServerspecΛ࣮ߦͯ͠୲อ͢Δ

  View Slide

 38. ImmutableͳσϓϩΠ
  • ৽͍͠ϚγϯΠϝʔδ͝ͱʹαʔόΛBlue-
  GreenతʹೖΕସ͑Δ
  • TerraformʹΑΔαʔό࠶഑ஔͷࣗಈԽ
  • طଘͷϦιʔε͸TerraformingͰநग़

  View Slide

 39. αʔόߏஙϑϩʔ
  QBDLFSCVJMETFSWFSKTPO

  View Slide

 40. QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Server
  ݩʹͳΔ
  αʔόͷىಈ
  αʔόߏஙϑϩʔ

  View Slide

 41. αʔόߏஙϑϩʔ
  QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Server
  αʔόΛߏங
  QSPWJTJPOFST
  \
  UZQFTIFMM
  [email protected]\\7BST^^TVEP&CBTIF
  \\1BUI^^\\VTFSAFOWJSPONFOUA^^
  TDSJQUT
  [email protected]
  [email protected]
  >
  ^
  ʜ

  View Slide

 42. αʔόߏஙϑϩʔ
  QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Server
  4FSWFSTQFDͰ
  ಈ࡞ςετ

  View Slide

 43. αʔόߏஙϑϩʔ
  QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Server
  Machine Image
  αʔό͔ΒϚγϯ
  ΠϝʔδΛநग़

  View Slide

 44. αʔόߏஙϑϩʔ
  QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Machine Image
  αʔόΛ࡟আ

  View Slide

 45. αʔόߏஙϑϩʔ
  UFSSBGPSNBQQMZ
  Machine Image

  View Slide

 46. αʔόߏஙϑϩʔ
  UFSSBGPSNBQQMZ
  Machine Image
  ݩʹͳΔϚγϯ
  ΠϝʔδΛࢦఆ

  View Slide

 47. αʔόߏஙϑϩʔ
  UFSSBGPSNBQQMZ
  Machine Image
  Security Group
  ࢖༻͢ΔηΩϡϦςΟ
  άϧʔϓΛࢦఆ

  View Slide

 48. αʔόߏஙϑϩʔ
  UFSSBGPSNBQQMZ
  Machine Image
  Security Group
  Server
  ͦΕͧΕͷઃఆ͔Β
  αʔόΛىಈ

  View Slide

 49. ໰୊ൃੜ

  View Slide

 50. ΠϝʔδͷϏϧυ͕஗͗͢Δ
  • 30෼͘Β͍͔͔Δ
  • σϓϩΠͷ଎౓͕2෼ˠ30෼ʙͱ͔ʹͳΔ
  • ϦϦʔεʹର͢Δ఍߅ײͷ૿େ

  View Slide

 51. σϓϩΠ͚ͩPushܕʹ
  • σϓϩΠ͸ैདྷ௨ΓCapistrano
  • ϛυϧ΢ΣΞมߋ࣌ͷΈϚγϯΠϝʔδΛߋ
  ৽͢ΔΑ͏ʹมߋ

  View Slide

 52. Ҡߦ࡞ۀͷ࣮ࢪ

  View Slide

 53. ҠߦͷྲྀΕ
  • ฒྻͰࣄલʹϓϩμΫγϣϯ؀ڥΛՔಇͤ͞
  ͓ͯ͘ʢNOT εςʔδϯάʣ
  • ՄೳͳݶΓɺELBͱRoute53ͷ੾Γସ͚͑ͩͰ
  τϥϑΟοΫͷྲྀΕΛมߋ͢ΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 54. Ҡߦલ

  View Slide

 55. Ҡߦޙ

  View Slide

 56. ແࣄ׬ྃ

  View Slide

 57. Infrastructure as
  CodeΛಋೖ͢Δ
  ͱ͍͏͜ͱ

  View Slide

 58. ָͳӡ༻Λߟ͑Δ
  • ྫ͑͹ɺΠϝʔδͷϏϧυʹ͕͔͔࣌ؒΓ͢
  ͗ͨΓɺϏϧυͷͨΊʹෳࡶͳ؀ڥΛߏங͢
  Δඞཁ͕͋Δͱɺͳ͔ͳ͔ਁಁ͠ͳ͍
  • ·ͩ·ͩվળͷ༨஍͋Γ…

  View Slide

 59. ن໛ʹ͋ͬͨํ๏ΛબͿ
  • AutoScalingΛඞཁͱ͠ͳ͍গ਺ͷαʔόͳΒ
  ͹PushܕͰे෼ͳ͜ͱ΋͋Δ
  • ͦΕͧΕʹదͨ͠πʔϧ͕͋ΔͷͰɺྲྀߦΓ
  ഇΓʹ࿭Θ͞Εͳ͍

  View Slide

 60. Thank you!

  View Slide