Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SideCIのインフラ構築を自動化した話

 SideCIのインフラ構築を自動化した話

エンジニア向けサービスを支える技術

Kazuma Watanabe

June 29, 2016
Tweet

More Decks by Kazuma Watanabe

Other Decks in Programming

Transcript

 1. SideCIͷΠϯϑϥ

  ߏஙΛࣗಈԽͨ͠࿩
  ΤϯδχΞ޲͚αʔϏεΛࢧ͑Δٕज़

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ౉ᬒҰਅ (@wata727_)


  Engineer in Actcat, Inc.

  ओʹΠϯϑϥ৮ͬͯ·͢

  View Slide

 3. SideCI
  (https://sideci.com)

  View Slide

 4. SideCIͱ͸
  • ίʔυϨϏϡʔΛࢧԉ͢ΔαʔϏε
  • Ruby, PHP, PythonͳͲͷݴޠΛαϙʔτ
  • ։ൃϑϩʔͷதʹ͙͢ʹ૊ΈࠐΊΔʂ

  ίʔσΟϯά ίʔυϨϏϡʔ ࣗಈςετ ϦϦʔε

  View Slide

 5. ࣗಈίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 6. ղੳ؀ڥΛࢧ͑Δٕज़

  View Slide

 7. ղੳ؀ڥͷίϯςφԽ
  • πʔϧɺιʔείʔυ͝ͱʹ࢖͍ࣺͯՄೳͳ
  ίϯςφΛDockerͰఏڙ
  EPDLFS
  Ubuntu Host

  View Slide

 8. ղੳαʔόͷϓϥΠϕʔτԽ
  • ղੳαʔόΛดͨ͡ωοτϫʔΫʹஔ͘
  • NATήʔτ΢ΣΠܦ༝ͰͷΈ௨৴͕Մೳ
  • αʔόؒͷ௨৴͸͢΂ͯϓϥΠϕʔτ

  View Slide

 9. SideCIͷΠϯϑϥ؅ཧ

  View Slide

 10. ࠓ·Ͱͷ໰୊఺

  View Slide

 11. खಈӡ༻ͷݶք
  • νʔϜͷਓ਺͕૿͑Δʹैͬͯʮ͋Ε͸ʙ͞
  Μ͕஌ͬͯΔʯ͕૿͑ͨ
  • ଞͷਓ͕มߋͨ͠ҙਤ͕ه࿥ʹ࢒ΒͣɺΘ͔
  Βͳ͘ͳΔ

  View Slide

 12. खಈӡ༻͸ਏ͍
  • ୭͕ԿΛม͑ͨͷ͔ɺԿͷͨΊʹม͑ͨͷ͔

  ه࿥͕࢒Γʹ͍͘
  • ࠷ॳʹ؀ڥΛ࡞ͬͨਓ͔͠ಉ͡؀ڥΛ

  ෳ੡Ͱ͖ͳ͘ͳΔ
  ଐਓԽͷ༧ײ

  View Slide

 13. ࣗಈԽͷͨΊͷπʔϧબ୒

  View Slide

 14. Packer

  View Slide

 15. Packerͱ͸
  • αʔόͷݩʹͳΔϚγϯΠϝʔδΛࣗಈͰ࡞
  Δ͜ͱʹಛԽͨ͠πʔϧ
  • ઃఆϑΝΠϧΛݩʹίϚϯυҰൃͰߏங
  • AWS, GCP, VirtualBox, DockerͳͲෳ਺ͷϓ
  ϥοτϑΥʔϜʹରԠ

  View Slide

 16. ࠾༻ཧ༝
  • ϚελʹͳΔϚγϯΠϝʔδΛ࡞ͬͯɺͦΕ
  ΛݩʹαʔόΛ૿΍͢ํ਑ͰਐΊΔͨΊ
  • ͞·͟·ͳछྨͷProvisionerΛαϙʔτͯ͠
  ͓ΓɺॊೈʹߏஙͰ͖ΔʢBash, Chef,
  Ansible, etc…ʣ

  View Slide

 17. ࠾༻͠ͳ͔ͬͨखஈ
  • Docker in Docker
  • DockerϗετͷதͰDockerίϯτϩʔϧ
  ͢Δͷ͸େม…
  • ίϯςφԽ͢Ε͹ىಈ͕ૣ͘ͳΔͷͰॊೈ
  ͳมߋ΍ೖΕସ͑ʹڧ͘ͳΔ͔΋

  View Slide

 18. Terraform

  View Slide

 19. Terraformͱ͸
  • AWSͳͲͷαʔϏε ʢEC2ͳͲʣΛίʔυԽ
  ͯ͠࡞੒ɺมߋ͢Δπʔϧ
  • ઃఆϑΝΠϧΛݩʹίϚϯυҰൃͰߏங
  • ࣮ࡍͷར༻ঢ়گͱઃఆϑΝΠϧͷࠩ෼Λݟͯɺ
  ඞཁͳมߋ͚ͩΛߦͬͯ͘ΕΔ

  View Slide

 20. ࠾༻ཧ༝
  • dry-runͰมߋ಺༰ͷ֬ೝ͕ࣄલʹͰ͖Δ
  • ҙਤͤ͵มߋ͕ൃੜ͢Δલʹ๷͛Δ
  • ઃఆϑΝΠϧ͕ॻ͖΍͘͢ಡΈ΍͍͢
  • ίϝϯτɺม਺ɺ૊ΈࠐΈؔ਺͕࢖͑Δ
  • JSONͩͱωετ͢Δͱ͙͢ಡΈʹ͘͘ͳΔ

  View Slide

 21. ࠾༻͠ͳ͔ͬͨखஈ
  • CloudFormation
  • ϩʔϧόοΫ͸ັྗత͚ͩͲdry-run͕Ͱ
  ͖ͳ͔ͬͨͷ͸க໋త
  • ઃఆϑΝΠϧʹίϝϯτͰ͖ͳ͔ͬͨΓɺ
  ෳࡶԽ͢ΔͱಡΈʹ͘͘ͳͬͨΓ…

  View Slide

 22. αʔόߏஙϑϩʔ

  View Slide

 23. ϚγϯΠϝʔδͷϏϧυ
  QBDLFSCVJMETFSWFSKTPO

  View Slide

 24. ϚγϯΠϝʔδͷϏϧυ
  QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Server
  ݩʹͳΔ
  αʔόͷىಈ

  View Slide

 25. ϚγϯΠϝʔδͷϏϧυ
  QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Server
  αʔόΛߏங
  QSPWJTJPOFST
  \
  UZQFTIFMM
  [email protected]\\7BST^^TVEP&CBTIF
  \\1BUI^^\\VTFSAFOWJSPONFOUA^^
  TDSJQUT
  [email protected]
  [email protected]
  >
  ^
  ʜ

  View Slide

 26. ϚγϯΠϝʔδͷϏϧυ
  QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Server
  4FSWFSTQFDͰ
  ಈ࡞ςετ

  View Slide

 27. ϚγϯΠϝʔδͷϏϧυ
  QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Server
  Machine Image
  αʔό͔ΒϚγϯ
  ΠϝʔδΛநग़

  View Slide

 28. ϚγϯΠϝʔδͷϏϧυ
  QBDLFSCVJMETFSWFS KTPO
  Machine Image
  αʔόΛ࡟আ

  View Slide

 29. Πϯϑϥมߋͷ൓ө
  UFSSBGPSNBQQMZ
  Machine Image

  View Slide

 30. Πϯϑϥมߋͷ൓ө
  UFSSBGPSNBQQMZ
  Machine Image
  ݩʹͳΔϚγϯ
  ΠϝʔδΛࢦఆ

  View Slide

 31. Πϯϑϥมߋͷ൓ө
  UFSSBGPSNBQQMZ
  Machine Image
  Security Group
  ࢖༻͢ΔηΩϡϦςΟ
  άϧʔϓΛࢦఆ

  View Slide

 32. Πϯϑϥมߋͷ൓ө
  UFSSBGPSNBQQMZ
  Machine Image
  Security Group
  Server
  ͦΕͧΕͷઃఆ͔Β
  αʔόΛىಈ

  View Slide

 33. ӡ༻ͯ͠Έͯײͨ͜͡ͱ

  View Slide

 34. ࣮ࡍͷ؀ڥͱtfstateͷෆҰக
  • tfstateϑΝΠϧΛखಈͰղܾ͢Δͷ͕೉͍͠

  View Slide

 35. tfstateͭΒ͍

  View Slide

 36. खಈӡ༻͸ਏ͍
  • ୭͕ԿΛม͑ͨͷ͔ɺԿͷͨΊʹม͑ͨͷ͔

  ه࿥͕࢒Γʹ͍͘
  • ࠷ॳʹ؀ڥΛ࡞ͬͨਓ͔͠ಉ͡؀ڥΛ

  ෳ੡Ͱ͖ͳ͘ͳΔ
  ྑ͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 37. θϩ͔Β࡞ΕΔ҆৺ײ
  • Ծʹࠓͷ؀ڥ͕͢΂ͯແ͘ͳͬͯ΋ɺθϩ͔
  ΒαʔϏεΠϯͰ͖Δαʔό͕ࣗಈͰ࡞ΕΔ
  • ίʔυͱͯࣾ͠಺ʹެ։͞ΕΔͷͰ୭Ͱ΋த
  ਎͕ݟΕΔɺ࣮ߦͰ͖Δ

  View Slide

 38. αʔόʔަ׵͕εϜʔζʹ
  • ϚγϯΠϝʔδͷID໊ม͑Δ͚ͩͰɺ͍͍ײ
  ͡ʹద༻ͯ͘͠ΕΔ
  • EIPͷ෇͚ସ͑ɺELBͷׂΓ౰ͯɺηΩϡ
  ϦςΟάϧʔϓͷަ׵ɺetc…
  • มߋ͍ͨ͜͠ͱ͚ͩʹ஫ྗͰ͖Δ

  View Slide

 39. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide