Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

5+1 τρόποι για να αυξήσετε τις πωλήσεις του WooCommerce e-shop σας - Πελαγία Καραϊλή

5+1 τρόποι για να αυξήσετε τις πωλήσεις του WooCommerce e-shop σας - Πελαγία Καραϊλή

WordCamp Athens 2019

Οι πλατφόρμες WordPress και WooCommerce χαρακτηρίζονται από ευελιξία και ευκολία στη χρήση. Ένα από τα πλεονεκτήματά τους είναι η δυνατότητα να προσαρμόζονται επάνω τους πολλά και διαφορετικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων τα οποία θα βοηθήσουν το digital marketing της εταιρείας σας, θα αυξήσουν τις πωλήσεις σας και θα βελτιώσουν την εμπειρία του καταναλωτή. Ουσιαστικά θα δούμε το WooCommerce μέσα από τα μάτια του marketeer.

More Decks by WordPress Greek Community

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 1

 2. 3 ΢ηόρνη κίαο επηρείξεζεο Online θαη Offline ζηόρνη ΢ΣΟΥΟ΢ 06

  Αύμεζε ησλ ελεξγεηώλ ζε offline events. Offline Events ΢ΣΟΥΟ΢ 04 Αύμεζε ησλ ηειεθσληθώλ θιήζεσλ πνπ δέρεηαη ε εηαηξία Σειεθσληθέο θιήζεηο ΢ΣΟΥΟ΢ 05 Επηζθέςεηο ζην θπζηθό θαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο Δπηζθέςεηο ζην θαηάζηεκα ΢ΣΟΥΟ΢ 03 Σπιινγή πηζαλώλ leads γηα κειινληηθέο πσιήζεηο Δγγξαθέο ζην Newsletter ΢ΣΟΥΟ΢ 01 Αύμεζε ηεο θίλεζεο ηεο ηζηνζειίδαο από ζηνρεπκέλν θνηλό Κίλεζε ζηελ ηζηνζειίδα ΢ΣΟΥΟ΢ 02 Άκεζεο πσιήζεηο κέζα από ην eshop ηεο εηαηξίαο Online πσιήζεηο ΢ΣΟΥΟ΢ 07 Αύμεζε ηεο απήρεζεο ηεο εηαηξίαο. Brand Awareness
 3. 5 ΢πρλόηεηα Υξήζεο 26% ησλ B2C επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνύλ ην email

  σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο Conversions 30% ησλ θαηαλαισηώλ έρνπλ αγνξάζεη κέζα από έλα email Welcome Emails Τα Welcome Emails παξάγνπλ 320% πεξηζζόηεξν ηδίξν (ζε ζρέζε κε άιια emails) Email Marketing Μεξηθνί αξηζκνί
 4. 6 Μεγαιύηεξνο ηδίξνο Οη θαηαλαισηέο πνπ αγνξάδνπλ κέζα από θάπνην

  email μνδεύνπλ 138% πεξηζζόηεξα ρξήκαηα Ληαληθή πώιεζε Τν 80% ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ιηαληθή, πηζηεύνπλ όηη ην email είλαη πην απνηειεζκαηηθό εξγαιείν Αγαπεκέλν Δξγαιείν 77% ησλ θαηαλαισηώλ πξνηηκάεη λα δέρεηαη κελύκαηα κέζσ email πάξα κέζσ ηαρπδξνκείνπ, SMS, ηειεθώλνπ ή Social Media Email Marketing Καη άιινη αξηζκνί
 5. 7 Thank first-time customers Newsletter Subscribe Abandoned cart automation Follow

  up on purchases MailChimp Marketing Automations Welcome message
 6. 13 Εγθαζηζηνύκε ηνλ θώδηθα Facebook Pixel ζηελ ηζηνζειίδα Μπνξεί λα

  γίλεη θαη ρσξίο plugin, εγθαζηζηώληαο ηνλ θώδηθα ζην website.
 7. 15 Dynamic ads with Product Catalogue Conversion Πσιήζεηο από θαηάινγν

  Traffic Όια ηα πξντόληα Ο θαηάινγνο πξντόλησλ κε δπλακηθέο δηαθεκίζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θιηκαθώζεηε ηε δεκηνπξγία δηαθεκίζεσλ γηα πνιιέο δηαθεκίζεηο κέζσ ελόο θαη κόλν δηαθεκηζηηθνύ πξνηύπνπ ή γηα λα πξνβάιιεηε δηαθεκίζεηο ζε άηνκα πνπ έρνπλ ήδε δείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Σε απηό ην ζηάδην δεκηνπξγνύκε κία εηδηθή «γέθπξα» πνπ ζα ελώλεη ηελ ηζηνζειίδα κε ηε Facebook page κε κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζε πξνγξακκαηηζκέλε βάζε, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ πξντόληα, ηηκέο, απνζέκαηα απνζήθεο θιπ. ΢ύλνιν πξντόλησλ
 8. 17 Πξνβάιιεηε ηε δηαθήκηζή ζαο ζε ζηνρεπκέλν θνηλό ή ζε

  ζηνρεπκέλν πεξηερόκελν. Display Πξνβάιιεηε ηελ επηρείξεζή ζαο ή ηα πξντόληα ζαο κέζα από Video. Video Σηνρεύζηε ζε θνηλό πνπ αλαδεηά ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεηε! Αλαδήηεζε Σηνρεύζηε ζε θνηλό πνπ έρεη έξζεη ήδε ζε επαθή κε ηελ επηρείξεζή ζαο (remarketing). Remarketing Δίδε Γηαθεκίζεσλ Πνιιέο δηαθνξεηηθέο επηινγέο
 9. 19 Οινθιήξσζε αγνξάο 45% ησλ πξντόλησλ πνπ κπαίλνπλ ζην θαιάζη,

  νδεγνύληαη ζε πώιεζε. To Dynamic Remarketing απμάλεη ηα Conversions 10-15% αύμεζε ζηηο κεηαηξνπέο από ην επαλαιεπηηθό κάξθεηηλγθ (remarketing) Facebook Ads Τν Facebook έρεη ην θαιύηεξν ROI (Return On Investment) από όια ηα Social Media κε πνζνζαηό 96% (έξεπλα από ην emarketer.com) Online Advertising Μεξηθνί αξηζκνί
 10. 20 Τν πεξηερόκελν έρεη κεγάιν βάξνο ζηνπο παξάγνληεο θαηάηαμεο ησλ

  κεραλώλ αλαδήηεζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην πεξηερόκελν πνπ παξέρεηε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζε νξηζκέλα πνιύ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ζε πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα.
 11. 21 Υξεζηκνπνηήζηε Meta Descriptions* Βειηηζηνπνηήζηε ηα slugs* ησλ πξντόλησλ ζαο

  θαη ησλ θαηεγνξηώλ *Σε πνηα ζειίδα βξίζθεζηε απηήλ ηε ζηηγκή θαη ηε δηαδξνκή ζπλδέζεσλ Δλεξγνπνίεζε ηα Breadcrumbs* γηα εύθνιε πινήγεζε Υξεζηκνπνηήζηε θαηεγνξίεο θαη εηηθέηεο (tag) Βειηηζηνπνηήζηε ηνπο ηίηινπο ησλ πξντόλησλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ ζαο Έμη βαζηθά ζεκεία γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ SEO γηα WooCommerce stores Είλαη ην θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζηόηνπό ζαο όηαλ δελ κπνξείηε λα δείηε ηηο εηθόλεο ζαο. Πξνζζέζηε ελαιιαθηηθό θείκελν "Alt text" ζε εηθόλεο *Οη ζύληνκνη παξάγξαθνη πνπ εκθαλίδνληαη θάησ από έλαλ ηίηιν ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. *Οη κεκνλσκέλεο δηεπζύλζεηο URL γηα θάζε πξντόλ. Βειηηζηνπνηήζηε ηε πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο* *Η βειηηζηνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη γύξσ από ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ καο ελδηαθέξεη ζε θάζε πξντόλ ή ππεξεζία.
 12. 22 Μπνξνύκε λα δνύκε πνηεο είλαη πην επηζθέςηκεο ζειίδεο ή

  νη ιηγόηεξν επηζθέςηκεο, λα δνύκε ην γηαηί & λα δηνξζώζνπκε ην «ιάζνο» ΢ειίδεο πξννξηζκνύ Μέζα από ηηο αλαδεηήζεηο κπνξνύκε λα βξνύκε πνηα ζεκεία πξέπεη λα βειηηώζνπκε. Λέμεηο Αλαδήηεζεο
 13. 23 Πξόγξακκα Loyalty Τη ζεκαίλεη; Δπηβξάβεπζε πηζηώλ θαηαλαισηώλ «Υηίζηκν» δεζκώλ

  κε ηνπο πειάηεο Δπαλαπξν- ζέιθπζε παιηώλ πειαηώλ θαη πξνζέιθπζε λέσλ Απόθηεζε, αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ Γηαηήξεζε / επαλαιεςηκό- ηεηα ηνπ ππάξρνληνο πειαηνινγίνπ (CLV) Δπηπιένλ εξγαιείν marketing
 14. 24 Γηαηί λα «ρηίζσ» έλα Πξόγξακκα LOYALTY 82% ζπλεζίδνπλ λα

  αγνξάδνπλ από επηρεηξήζεηο κε πξνγξάκκαηα Loyalty 81% ησλ ηδηνθηεηώλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ιέλε όηη νη “πηζηνί” πειάηεο είλαη ην θιεηδί ηεο αλάπηπμεο 6-7 θνξέο πεξηζζόηεξν θνζηίδεη λα πξνζειθύζεηε λένπο πειάηεο από όηη λα δηαηεξήζεηε ηνπο ήδε ππάξρνληεο 46% πεξηζζόηεξν μνδεύνπλ νη θαηαλαισηέο ζε επηρεηξήζεηο κε πξνγξάκκαηα Loyalty
 15. 25 Customer Experience with WooCommerce / WordPress Σπλνκηιήζηε δσληαλά κε

  ηνπο πειάηεο ζαο, είηε δηαζέηνληαο θάπνην άηνκν, είηε κέζσ bots. LIVE CHAT Επηθνηλσλήζηε κε ηνπο πειάηεο ζαο κέζσ SMS κεηά ηελ αγνξά: α) επηβεβαίσζε παξαγγειίαο, β) ζηέιλνληαο ην tracking code ηεο εηαηξείαο courier γηα ηελ παξαγγειία ηνπ. SMS Ελεξγνπνηήζηε θακπάληα «Follow up on purchases», ε νπνία ζα ζηέιλεηαη 1-2 εκέξεο κεηά ηελ αγνξά, όπνπ ζα δεηάηε review γηα ην πξντόλ πνπ αγόξαζε ν ρξήζηεο, γηα νιόθιεξε θαηεγνξία πξντόλησλ, γηα ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία θηι. Δ-mail 01 03 02
 16. 26 Marketing Ideas On the site / Upsale Εκθαλίδνπκε ζε

  όπνηα ζειίδα ζέινπκε (ζε κηα ή ζε πεξηζζόηεξεο), κελύκαηα πνπ ζέινπκε λα πξνσζήζνπκε. POP UP ΠΑΡΑΘΤΡΟ Γηα αγνξέο πάλσ από έλα πνζό ή θάπνην ζύλνιν πξντόλησλ, δίλνπκε δώξν 1 ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ή δσξεάλ κεηαθνξηθά. ΓΩΡΟ - ΣΤΡΑΚΙ Σηελ Cart Page, εκθαλίδνπκε ζπλαθή, παξεκθεξή ή ζπκπιεξσκαηηθά πξντόληα κε απηά πνπ έρεη πξνζζέζεη ν ρξήζηεο ζην θαιάζη ηνπ. - Εθαξκόζηε ην θαη θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ην status κηαο παξαγγειίαο (Order / Shipping Confirmation) – Enable Order Notification Campaign CΑRΣ PAGE 01 03 02  Γηα λα εγγξαθνύλ ζην newsletter.  Εθόζνλ έρνπλ νινθιεξώζεη κηα αγνξά, follow up email κε coupon code γηα ηελ επόκελε.  Σηείιηε ζηηο επαθέο ζαο newsletter κε coupon code γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ή πεξίνδν. COUPON CODE 04
 17. 27 ΢αο επραξηζηώ πνιύ! www.socialmind.gr Μνλαζηεξίνπ 90, Θεζζαινλίθε +30 2310551107

  Θεζζαινλίθε, Διιάδα Εζληθήο Αληηζηάζεσο 11, Καηζαξηαλή, Αζήλα +30 2107243276 Αζήλα, Διιάδα [email protected]