Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Lazy stored property

Lazy stored property

関モバ#4の発表資料です.
Lazy stored propertyについて話しました.

yashigani

July 27, 2015
Tweet

More Decks by yashigani

Other Decks in Programming

Transcript

 1. MB[ZTUPSFEQSPQFSUZ
  @yashigani
  ؔ੢ϞόΠϧΞϓϦݚڀձ#4

  View Slide

 2. yashigani
  id:yashigani_w @yashigani
  Mobile Application Engineer
  http://yashigani.hatenablog.com
  Hatena

  View Slide

 3. https://flic.kr/p/4L3Fz5
  What is lazy
  stored property?

  View Slide

 4. • Swift has two types of properties
  • computed or stored
  • Indicate lazy stored property by lazy modifier
  • Lazy stored property created when it is first
  accessed

  View Slide

 5. class Lazy {
  lazy var person: String = {
  println("lazy evaluation!")
  return "someone"
  }()
  }
  let l = Lazy()
  let person = l.person // => lazy
  evaluation!
  println(person) // => someone

  View Slide

 6. ͳΜͷ໾ʹཱͭͷʁ

  View Slide

 7. lazy property͕ศརͳͱ͜Ζ
  • ΠϯελϯεͷॳظԽ͕׬ྃͨ͠ޙʹ֎෦͔Β஫ೖ
  ͞ΕΔσʔλʹґଘͨ͠propertyʹରͯ͠
  • ॳظԽʹίετ͕͔͔Δ͕ɼ࢖͏͔Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 8. class JSONDecoder {
  private var data: NSData
  private(set) lazy var JSONObject:
  [String: AnyObject] = {
  let data = self.data
  let JSONObject: AnyObject? =
  NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(dat
  a, options: .AllowFragments, error: nil)
  return JSONObject as? [String:
  AnyObject] ?? [:]
  }()
  init(data: NSData) {
  self.data = data
  }
  }

  View Slide

 9. View ControllerͰେ׆༂
  • storyboardͩͱ೚ҙͷΠχγϟϥΠβ͕࢖͑ͳ͍
  • ΠχγϟϥΠβͰͳ͘prepareForSegueͰґଘ஫ೖ
  • Implicitly Unwrapped OptionalͳpropertyΛdidSet
  ͰॳظԽ͢ΔΑΓlazyʹͨ͠΄͏͕ศར
  • view͸஗Ԇϩʔυ͞ΕΔ

  View Slide

 10. // ͜ΕΑΓ
  final class ViewController:

  UIViewController {
  var user: User!
  var client: APIClient!
  var userManager: UserManager! {
  didSet {
  user = userManager.loginUser
  client =
  APIClient(user.session)
  }
  }
  }

  View Slide

 11. // ͬͪ͜ͷ΄͏͕͍͍ΑͶ
  final class ViewController:

  UIViewController {
  lazy var user: User =
  self.userManager.loginUser
  lazy var client: APIClient =
  APIClient(self.user.session)
  var userManager: UserManager!
  }

  View Slide

 12. import MBProgressHUD
  // MBProgressHUDͱ͔͸͜͏͓ͯ͘͠ͱศར
  final class ViewController:
  UIViewController {
  lazy var : MBProgressHUD = {
  var HUD =
  MBProgressHUD(view: self.view)
  self.view.addSubview(HUD)
  return HUD
  }()
  }

  View Slide

 13. ͭ·ΓMB[Z͸࠷ߴ

  View Slide

 14. ߋʹਐΜͩઃܭ΁

  View Slide

 15. class Lazy {
  var person: String = "someone"
  lazy var greeting: String =
  "Hello, lazy \(self.person)!"
  }
  let l = Lazy()
  l.person = "programmer"
  let person = l.person
  println(person) // => programmer
  println(l.greeting) // => Hello, lazy
  programmer

  View Slide

 16. ͜Ε͸ςετʹ࢖͑Δ
  • ΞϓϦέʔγϣϯ͕ґଘ͢ΔϦιʔεͳͲΛ
  Contextͱͯ͠·ͱΊΔ
  • Contextͷ΋ͭϦιʔεʹґଘ͢ΔpropertyΛ

  lazy stored propertyʹ͢Δ
  • ΞϓϦέʔγϣϯͰ͸ContextΛstaticʹऔಘ͢Δ
  ͕ɼςετͰ͸֎͔Βࠩ͠ସ͑

  View Slide

 17. // Application Context
  public class Context {
  public static let staticContext =
  Context()
  public var path: String {
  return "data.txt"
  }
  }
  // A View Controller
  final public class ViewController:
  UIViewController {
  public var context =
  Context.staticContext
  lazy public var dataStore: String =
  self.context.path
  }

  View Slide

 18. // test code
  func testViewController() {
  class MockContext: Context {
  override var path: String

  { return "test.txt" }
  }
  let vc = ViewController()
  // ॳظԽ͞ΕΔ·͑ʹcontextΛࠩ͠ସ͑Δ
  vc.context = MockContext()
  assert(vc.dataStore == "test.txt")
  }

  View Slide

 19. • όέπϦϨʔʹͳΓ͕ͪͳґଘͷड͚౉͠Λ

  γϯϓϧͳ࣮૷΁ͱঢ՚
  • γϯϓϧͳ࣮૷Ͱ͋Δͱͱ΋ʹςετՄೳੑΛߴ͘
  อͭ

  View Slide

 20. ·ͱΊ

  View Slide

 21. • lazy stored property͸ඞཁʹͳͬͨΒॳظԽ͞ΕΔ
  • جຊతʹ͍͍͔Μ͡ʹಈ͚͘Ͳɼςετ΋͠΍͍͢
  Έ͍ͨͳͷΛ࡞ΕΔ
  • lazy࠷ߴʂ͍ͪ͹Μ޷͖ͳम০Ͱ͢

  View Slide

 22. 5PCF

  BMB[ZQSPHSBNNFS

  View Slide

 23. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide