Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Code reviewing in iOS app development

Code reviewing in iOS app development

Code reviewing in iOS app development
@Kansai Mobile Conference #2

yashigani

May 20, 2015
Tweet

More Decks by yashigani

Other Decks in Programming

Transcript

 1. J04ΞϓϦͷίʔυϨϏϡʔ
  Ͱ࠷ۙؾʹͳΔͱ͜Ζ
  @yashigani
  ؔ੢ϞόΠϧΞϓϦݚڀձ#2

  View Slide

 2. yashigani
  id:yashigani_w @yashigani
  Mobile Application Engineer
  http://yashigani.hatenablog.com
  Hatena

  View Slide

 3. https://flic.kr/p/b3j2n2
  ίʔυϨϏϡʔ
  ͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 4. ͳΜ͔ωλ୳ͯͨ͠ΜͰ͚͢Ͳಛʹ͜Εͬ
  ͯ΋ͷ͕ແͯ͘ɼ͋ΕʁίʔυϨϏϡʔͱ
  ͔ΊͬͪΌҙࣝߴͦ͏Ͱ͍͍Μ͡ΌͶʁͬ
  ͓ͯ΋ͬͯ·ͱΊͯΈͨΜͰ͢Αɽͦͨ͠
  ΒίʔυϨϏϡʔͷ؍఺ͬͯΑ͘ߟ͑ͨΒ
  ΞϓϦέʔγϣϯΛઃܭ͢Δͱ͖ʹؾΛ
  ͚ͭΔ΂͖ϙΠϯτ·ͱΊΈ͍ͨͳײ͡
  ͳΜͰ͢ΑɽͳΜͰͦ͏͍͏͜ͱ࿩͢ΜͰ
  ͚͢ͲɼίʔυϨϏϡʔͬͯ୊͓͍ͯͨ͠
  ΄͏͕ͳΜ͔͋Γ͕ͨΈ͕ߴ͍ΜͰࠓ೔͸
  ίʔυϨϏϡʔͷ࿩ͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɽ

  View Slide

 5. TUPSZCPBSEؔ࿈

  View Slide

 6. ͜ΕstoryboardͰͰ͖·ͤΜ͔ʁ
  • ࡉ͔͍viewͷઃఆ΋Ͱ͖Δ͚ͩstoryboardͰ׬݁͞
  ͤͨ΄͏ָ͕
  • ෼ࢄ͢Δͱ͋ͱͰ௚͠ʹ͍͘
  • ϨΠΞ΢τͷίʔυ΋جຊ͸ॻ͔ͳ͍
  • (AutoLayoutͷϨϏϡʔ͸ࠜੑͰ΍Δ)

  View Slide

 7. storyboardͰઃఆͰ͖ͳ͍஋
  • viewDidLoadͱ͔awakeFromNibͰೖΕΔͷ͸!
  • propertyͷdidSetΛ࢖ͬͨ΄͏͕៉ྷ
  • Objective-C?ૣ͘غͯͯ͘Ε

  View Slide

 8. class ViewController:
  UIViewController {
  @IBOutlet weak var textView:
  UITextView! {
  didSet {
  textView.textContainerInset
  = UIEdgeInsets(top: 16,
  left: 16, bottom: 16, right: 16)
  }
  }
  }

  View Slide

 9. IBInspectableΛઃఆ͢Δ
  • ઃఆ͠ͳ͍ཧ༝͸ͳ͍
  • ΠϚΠν࢖͍ʹ͔ͬͨ͘ΧελϜϏϡʔͷ࠶ར༻ੑ
  ͕ΊͬͪΌ্͕Γ·͢

  View Slide

 10. @IBDesignable
  class BorderedLabel: UILabel {
  @IBInspectable
  var borderColor: UIColor? {
  get { return UIColor(CGColor: self.layer.borderColor) }
  set {
  self.layer.borderColor = newValue?.CGColor ?? nil
  }
  }
  @IBInspectable
  var borderWidth: CGFloat = 1.0 {
  didSet {
  layer.borderWidth = borderWidth
  }
  }
  @IBInspectable
  var cornerRadius: CGFloat = 0.0 {
  didSet {
  layer.cornerRadius = cornerRadius
  layer.masksToBounds = cornerRadius > 0.0
  }
  }
  }

  View Slide

 11. @IBDesignable
  class BorderedLabel: UILabel {
  @IBInspectable
  var borderColor: UIColor? {
  get { return UIColor(CGColor: self.layer.borderColor) }
  set {
  self.layer.borderColor = newValue?.CGColor ?? nil
  }
  }
  @IBInspectable
  var borderWidth: CGFloat = 1.0 {
  didSet {
  layer.borderWidth = borderWidth
  }
  }
  @IBInspectable
  var cornerRadius: CGFloat = 0.0 {
  didSet {
  layer.cornerRadius = cornerRadius
  layer.masksToBounds = cornerRadius > 0.0
  }
  }
  }

  View Slide

 12. 7JFX$POUSPMMFSؔ࿈

  View Slide

 13. ͜ͷpropertyݮΒͤ·ͤΜ͔ʁ
  • stored property͸ঢ়ଶͳͷͰͰ͖Δ͚ͩݮΒͨ͠΄
  ͏͕Α͍
  • computed property͸ผ
  • closureͰΩϟϓνϟ͢Δͱ͔ͰͳΜͱ͔Ͱ͖ͳ͍͔

  View Slide

 14. UITableViewDataSource
  ෼ׂͰ͖·ͤΜ͔ʁ
  • UITableViewDataSource͸෼ׂ͠΍͍͢ͷͰૣΊʹ
  ෼ׂ͓ͯ͘͠
  • NSObject͸storyboard͔Β஫ೖͰ͖Δ

  View Slide

 15. UITableViewDataSource
  ෼ׂͰ͖·ͤΜ͔ʁ
  • UITableViewDataSource͸෼ׂ͠΍͍͢ͷͰૣΊʹ
  ෼ׂ͓ͯ͘͠
  • NSObject͸storyboard͔Β஫ೖͰ͖Δ

  View Slide

 16. ?ΑΓ!
  • viewDidLoad΍prepareForSegueͰॳظԽ͢ΔΑ͏
  ͳproperty͸Optionalʹ͕ͪ͠
  • OptionalΑΓImplicitly Unwrapped Optionalͷ΄͏
  ͕࢖͍΍͍͢
  • Ͳ͏ͤແ͍ͱಈ͔ͳ͍Μ͔ͩΒૣ͘Ϋϥογϡͨ͠
  ΄͏͕ಘ

  View Slide

 17. 4XJGUؔ࿈

  View Slide

 18. computed property࢖͑·ͤΜ͔ʁ
  • ఆ਺΍ͦͷΦϒδΣΫτͷঢ়ଶ͔Βࢉग़Ͱ͖Δ஋Λ
  ฦ͢ϝιου͸computed propertyʹ
  • υϝΠϯΛด͡ࠐΊΒΕΔ
  • ͋ͱ()͕͍Βͳ͘ͳΔͷͰྑ͍

  View Slide

 19. enum࢖͑·ͤΜ͔ʁ
  • ϓϦϛςΟϒͳ஋΍ઐ༻ͷΦϒδΣΫτͰঢ়ଶΛ

  ؅ཧ͍͍ͯ͠ͷ͸খֶੜ·Ͱ
  • UITableViewͷsectionͱ͔(Raw ValuesΛ࢖͏ͱΑ͍)
  • enumʹด͡ࠐΊΔ
  • ྫ͑͹section headerͷλΠτϧͱ͔
  • Associated Values΋ߟྀ͢Δ

  View Slide

 20. lazyͰOptionalΛ֎͢
  • ࣗ෼ͷproperty Aʹґଘ͢Δproperty Bͷ࿩
  • B͕ඞཁͳͱ͖ʹ͸A͸ଘࡏ͢Δͱ͖ɼBΛlazyʹ͢
  Δ͜ͱͰOptionalΛ֎͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 21. class BookmarkManager {
  let manager: UserManager
  init(_ manager: UserManager) {
  self.manager = manager
  }
  }
  class ViewController: UIViewController {
  var userManager: UserManager!
  var bookmarkManager: BookmarkManager!
  override func viewDidLoad() {
  bookmarkManager =
  BookmarkManager(userManager)
  }
  }

  View Slide

 22. class BookmarkManager {
  let manager: UserManager
  init(_ manager: UserManager) {
  self.manager = manager
  }
  }
  class ViewController:
  UIViewController {
  var userManager: UserManager!
  lazy var bookmarkManager:
  BookmarkManager =
  BookmarkManager(self.userManager)
  }

  View Slide

 23. ςετͰ͸!Λ࢖Θͳ͍
  • ςετ͕ࣦഊ͢ΔΜ͡Όͳͯ͘མͪΔ
  • CIͰٽ͘
  • ࠷ѱͷঢ়ଶ
  • ஋͕औಘͰ͖Δ͸ͣͰ΋Optional Chainͱ͔҆શͳ
  खஈΛ࢖͏

  View Slide

 24. let bookmark: Bookmark = ...
  XCTAssertNotNil(bookmark.title,
  "...")
  XCTAssertEqual(bookmark.title!, "ؔ
  ੢ϞόΠϧΞϓϦݚڀձ#2", "...")

  View Slide

 25. let bookmark: Bookmark = ...
  XCTAssertNotNil(bookmark.title,
  "...")
  XCTAssertEqual(bookmark.title ??
  "", "ؔ੢ϞόΠϧΞϓϦݚڀձ#2", "...")

  View Slide

 26. ·ͱΊ

  View Slide

 27. • storyboard࢖͍౗ͯ͠΄͍͠
  • View Controller͸ͱʹ͔͘ଠΒͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • Swift͸ͱʹ͔͘࠷ߴ

  View Slide

 28. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide