Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hatena Engineer Seminar #10

Hatena Engineer Seminar #10

yashigani

June 05, 2018
Tweet

More Decks by yashigani

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΤϯδχΞͱͯ͠

  ։ൃσΟϨΫλʔΛܦݧ͢Δ
  id:yashigani_w
  Hatena Engineer Seminar #10

  View full-size slide

 2. id:yashigani_w
  @yashigani
  https://yashigani.hatenablog.com

  View full-size slide

 3. ͸ͯͳͰͷܦྺ

  View full-size slide

 4. • 2014/07 ϞόΠϧΞϓϦΤϯδχΞͱͯ͠ೖࣾ
  • 2015/11 ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ for iOS 3.0ϦϦʔε
  • ͦͷ··ΤϯδχΞνʔϜͷϦʔυత໾ׂ
  • 2016/08 σΟϨΫλʔʹͳΔ
  • ϒοΫϚʔΫΞϓϦ
  • 2017/02 ήʔϜνʔϜσΟϨΫλʔ
  • ΠΧϦϯά2
  • 2017/08 ϚϯΨνʔϜαϒσΟϨΫλʔ
  • ͱͳΓͷϠϯάδϟϯϓɺδϟϯϓϧʔΩʔʂ

  View full-size slide

 5. • σΟϨΫλʔ৬ͱ͸
  • ΤϯδχΞϦϯάͱͷؔΘΓ
  • ΤϯδχΞͱͯ͠ͷ੒௕ػձ

  View full-size slide

 6. σΟϨΫλʔ৬ͱ͸

  View full-size slide

 7. ͸ͯͳͷσΟϨΫλʔ৬ʹٻΊΒΕΔ͜ͱ
  ϓϥϯχϯά
  ϓϩμΫτ

  Ϛωδϝϯτ
  ϓϩδΣΫτ

  Ϛωδϝϯτ

  View full-size slide

 8. • ·ͣΰʔϧΛ࡞Δ
  • ͓٬͞ΜͷϏδωεͷ੒ޭ
  • ΤϯυϢʔβʔʹ࠷΋ମݧͯ͠ཉ͍͜͠ͱ
  • ͕͍͑ͨΰʔϧʹ޲͔ͬͯνʔϜΛಈ͔͢
  • ੒Ռ෺ͷΫΦϦςΟΛ؅ཧ͢Δ
  σΟϨΫλʔͷ΍Δ͜ͱ

  View full-size slide

 9. • ϝϯόʔͷࣗ༝౓Λ͏͹Θͳ͍
  • ΰʔϧ͑͞ઃఆͰ͖͍ͯΕ͹ඞͣͨͲΓண͚Δ
  • ࣗ෼Ͱ޻෉ͯ͠Ͱ͖ΔΑ͏ʹ೚ͤΔ
  • νʔϜ͚ͩͰͰ͖ͳ͍͜ͱΛੵۃతʹर͏
  • ࣌ʑͰνʔϜʹ଍Γͳ͍෦෼Λࣗ෼͕ຒΊΔ
  νʔϜΛ͏·͘ಈ͔ͨ͢Ίʹҙ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ

  View full-size slide

 10. ΤϯδχΞϦϯάͱͷؔ܎

  View full-size slide

 11. • த৺͸ίʔυϦʔσΟϯά
  • ͋·ΓಘҙͰͳ͍෼໺Ͱ͋ͬͯ΋ಡΜͰΈΕ͹

  ͍͍ͩͨԿΛ͍ͯ͠Δ͔ཧղͰ͖Δ
  • ࣮૷ΛಡΜͰཧղͰ͖Δͷ͸ඇΤϯδχΞग़਎ͷ

  σΟϨΫλʔͱൺ΂ͨͱ͖ͷѹ౗తڧΈ
  جຊతʹ͸खΛಈ͔͠·ͤΜ

  View full-size slide

 12. • Ͳ͜ʹͳʹ͕͋Δͷ͔ඓ͕ར͘ঢ়ଶʹͳΔͱָ
  • Ͳ͜ʹखΛೖΕΕ͹͍͍͔༧૝Ͱ͖Δঢ়ଶ
  • ෛ࠴(௧Έ)Λ๊͍͑ͯΔՕॴ͸Ͳ͔͜
  • ૣΊʹݒ೦Λચ͍ग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ໨ࢦ͢ͷ͸͔͔Γ͚ͭҩ

  View full-size slide

 13. • ͠ΎͬͱϓϩτλΠϓΛ࡞ͬͯݟͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ίετ͕͔͔Δ͜ͱ΁ͷઆಘྗ্͕͕Δ
  • ؆୯ͳมߋ͸ࣗ෼ͰͰ͖Δ
  • ޷͖ʹूܭεΫϦϓτΛॻ͍ͯཉ͍͠਺ࣈΛऔͬͯ
  ͘Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ࣗ෼Λαϙϝϯͱͯ͠Χ΢ϯτͰ͖Δ
  ܦݧΛ͏·͘׆͔ͤΔࣄྫ

  View full-size slide

 14. ৽͍ٕ͠ज़ΛֶͿ

  View full-size slide

 15. • े෼ʹ͋Δ
  • ϓϩδΣΫτͷঢ়ଶʹΑͬͯ͸ख͕ۭ͘ظ͕ؒ͋Δ
  • ֶͼνϟϯελΠϜ!!
  ٕज़ΛֶͿػձ͸͋Δͷ͔

  View full-size slide

 16. • ྫ͑͹yashigani͕࠷ֶۙΜٕͩज़
  • Docker/React/Redux/TypeScriptͳͲ
  • ֶͼͭͭڭ͑ͯ΋Β͍ͳ͕ΒϓϩμΫτίʔυ

  Λ৮Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • υϝΠϯ͸ཧղ͍ͯ͠ΔͷͰָ
  • σΟϨΫλʔʹͳ͔ͬͯΒҾ͖ग़͕͠૿͑ͨ
  • Web։ൃ΋ͦͦ͜͜Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View full-size slide

 17. • ΤϯδχΞͳΓʹڧΈΛ׆͔ͭͭ͠σΟϨΫλʔΛ
  ͍ͯ͠·͢
  • ίʔυΛॻ͔ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸͋Γ·ͤΜ͕ɺ

  ಡΉ͜ͱͷ΄͏͕ଟ͍Ͱ͢
  • ٕज़తͳཁ݅Ͱ͸ΞαΠϯ͞Εʹ͍͘ϓϩδΣΫτ
  ΋୲౰Ͱ͖ΔͷͰɺٕज़ͷ੄໺Λ޿͛Δνϟϯε

  View full-size slide

 18. • σΟϨΫλʔ͸ΤϯδχΞͷܦݧΛ׆͔ͭͭ͠

  ઓ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ৬छ
  • ͱʹ͔͘΍Γ͜ΈϙΠϯτ͕ଟͯ͘ΤϯδχΞʹ

  ޲͍͍ͯΔ(ͱ͓΋͏)
  • ΤϯδχΞͷྖ෼Λ௒͑ͯ৭ʑͰ͖Δͷ͸ָ͍͠

  View full-size slide