Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Types in Swift

yashigani
February 28, 2015

Types in Swift

Cocoa勉強会関西 #60の発表資料です

yashigani

February 28, 2015
Tweet

More Decks by yashigani

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ܕ

  @yashigani
  Cocoaษڧձؔ੢ #60

  View Slide

 2. yashigani
  id:yashigani_w @yashigani
  Mobile Application Engineer
  http://yashigani.hatenablog.com
  Hatena

  View Slide

 3. https://flic.kr/p/nBzE6V
  ܕʹϋϚͬͨ͜ͱ͸͋Γ·͔͢
  • ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΔ΍ͭͰ͠ΐʁ
  • ܕ੍ͬͯ໿ͳ͚ͩͰͱʹ͔͘अຐ
  • id࠷ߴ΍Μʂʂʂܕͱ͔͍ΒΜʂʂʂ

  View Slide

 4. ܕͬͯԿʁ

  View Slide

 5. ܕ͸ৼΔ෣͍

  View Slide

 6. ৼΔ෣͍
  • ৼΔ෣͍ = σʔλߏ଄ + ॲཧ
  • Ͳ͏͍͏σʔλ͕Ͳ͏ಈ࡞͢Δ͔༧૝Ͱ͖Δ
  • ΠϯλʔϑΣʔε͕ݫ֨

  View Slide

 7. $

  View Slide

 8. ΞυϨε௕ͷϝλσʔλ
  • ϝϞϦۭؒʹ͓͚Δม਺ͷҐஔ
  • ௿ϨΠϠͷॲཧ͕Մೳͳނ
  • ϓϦϛςΟϒ͗͢Δ

  View Slide

 9. 0CKFDUJWF$

  View Slide

 10. ৼΔ෣͍ͷϝλσʔλ
  • isaϙΠϯλ
  • ม਺͕ৼΔ෣͏΂͖͜ͱΛࣔࠦ(ಈతσΟεύον)
  • ͨͩ͠ඞͣ͠΋ै͑Δͱ͸ݶΒͳ͍
  • ม਺ͷৼΔ෣͍Λଋറ͢Δ΋ͷͰ͸ແ͍

  View Slide

 11. 4XJGU

  View Slide

 12. ৼΔ෣͍Λ໿ଋ͢Δ΋ͷ
  • ৼΔ෣͍Λม਺ʹଋറ
  • ͋Δܕͷม਺͸ͦͷܕͷৼΔ෣͍͔͠͠ͳ͍
  • ܕͷ͋Δϓϩάϥϛϯά͕Մೳ

  View Slide

 13. ͳͥϓϩάϥϜʹ
  ܕ͕ඞཁͳͷ͔

  View Slide

 14. ܕ
  ܕ͕͋Δ͔ΒɺܕഁΓɻ
  ܕ͕ͳ͚Ε͹୯ͳΔʮܗແ͠ʯ
  ʕेീ୅໨தଜצࡾ࿠ Վ෣ب໾ऀ

  View Slide

 15. /4%JDUJPOBSZ

  View Slide

 16. NSDictionary *user = //...
  NSString *name = user[@"name"];

  View Slide

 17. NSDictionary *user = //...
  NSString *name;
  if ([user[@"name"] isKindOfClass:
  [NSString class]]) { //!!!!!
  name = user[@"name"];
  }
  else {
  //!!!!!
  }

  View Slide

 18. https://flic.kr/p/7BD2UE
  Too bad
  ߏ଄͕ෆ໌ͳͷͰσʔλͷଘࡏΛஅఆͰ͖ͳ͍
  Կ͕ೖ͍ͬͯΔͷ͔ෆ໌ͳͷͰσʔλܕΛࢦఆ
  ৼΔ෣͍͕ແ͍

  View Slide

 19. ܕ͕ແ͍

  View Slide

 20. .PEFM0CKFDU
  JO0CKFDUJWF$

  View Slide

 21. @interface User : NSObject
  @property (copy) NSString *name;
  @property NSUInteger age;
  @property (getter=isPremium) BOOL
  premium;
  @end

  View Slide

 22. User *user = //...
  UITableViewCell *cell =
  [tableView
  dequeueReusableCellWithIdentifier:@"
  cell"];
  cell.textLabel.text = user.name;

  View Slide

 23. User *user = //...
  UITableViewCell *cell =
  [tableView
  dequeueReusableCellWithIdentifier:@"
  cell"];
  if (user.name != nil) {
  cell.textLabel.text = user.name;
  }
  else {
  //!!!!!
  }

  View Slide

 24. https://flic.kr/p/i74K6M
  Too bad
  σʔλͷߏ଄ͱܕ͸දݱͰ͖ͨ
  ΠϯλʔϑΣʔε͕ෆఆ(nilͷՄೳੑ)
  ৼΔ෣͍͚͕ͩ͋Δ(ଋറ͕ແ͍)

  View Slide

 25. ܗແ͠

  View Slide

 26. .PEFM0CKFDU
  JO4XJGU

  View Slide

 27. struct User {
  let name: String
  let age: Int
  let isPremium: Bool
  }

  View Slide

 28. let user = //...
  let cell =
  tableView.dequeueReusableCellWithId
  entifier("cell")
  cell?.titleLabel.text = user.name

  View Slide

 29. https://flic.kr/p/egaNwP
  Relaxed
  ෆ֬ఆͳཁૉ͸ϏδωεϩδοΫʹӅṭ
  ΞϓϦέʔγϣϯ͸σʔλΛදࣔ͢Δ͚ͩ
  ৼΔ෣͍Λଋറ͢Δ͜ͱͰ໿ଋ͞Εͨڍಈ

  View Slide

 30. 5IJTJTܕ

  View Slide

 31. ܕͷ͋ΔϓϩάϥϜ
  • ৼΔ෣͍͕໌֬Ͱ׬શ
  • ͕ͨͬͯ͠ෆඞཁͳ৺഑͕͍Βͳ͍
  • ϏδωεϩδοΫͱΞϓϦέʔγϣϯͷ෼཭
  • ΠϯλʔϑΣʔεͷΈʹґଘ࣮ͨ͠૷

  View Slide

 32. 0OFNPSFUIJOH

  View Slide

 33. func parse(JSON: AnyObject?) ->
  (User?, NSError?)
  let JSON: AnyObject? = //...
  let (user, error) = parse(JSON)
  if let e = error {
  //...
  return
  }
  if let u = user {
  //...
  } else {
  // maybe user is nil...
  }

  View Slide

 34. https://flic.kr/p/DC3Q
  Too bad
  user΋error΋nilͷͱ͖͸Ͳ͏͍͏Τϥʔʁ
  ΋ͬͱ΋ͬͱstrictʹදݱ͍ͨ͠
  (User?, NSError?)͸ૉ๿͗͢Δ

  View Slide

 35. ܕΛഁΔ
  ܕʹΑΔܕͷந৅Խ

  View Slide

 36. 3FTVMU5

  View Slide

 37. enum Result {
  case Success(T)
  case Failure(NSError)
  init(_ value: T) {
  self = .Success(value)
  }
  init(_ error: NSError) {
  self = .Failure(error)
  }
  }

  View Slide

 38. ܕഁΓٕͦͷ
  ʙHFOFSJDTʙ

  View Slide

 39. enum Result {
  case Success(T)
  case Failure(NSError)
  init(_ value: T) {
  self = .Success(value)
  }
  init(_ error: NSError) {
  self = .Failure(error)
  }
  }
  generics

  View Slide

 40. ҦΘ͹ϫΠϧυΧʔυܕ
  • ͱΓ͋͑ͣ͸ͳΜͰ΋ೖΕΒΕΔܕ
  • ಉ͡ϥϕϧͷ΋ͷ͸ಉ͡ܕ
  • ΠϯλʔϑΣʔεΛܾΊͨͱ͖ʹܕ͕ܾ·Δ
  • func parse(_:AnyObject) -> Result
  • Any/AnyObjectͱҧͬͯղ͘ͱ͖ʹ౎౓ͳʹ͔

  ͔֬ΊΔඞཁ͕ແ͍

  View Slide

 41. ܕഁΓٕͦͷ
  ʙFOVNʙ

  View Slide

 42. enum Result {
  case Success(T)
  case Failure(NSError)
  init(_ value: T) {
  self = .Success(value)
  }
  init(_ error: NSError) {
  self = .Failure(error)
  }
  }
  enum

  View Slide

 43. ෳ਺ͷঢ়ଶΛऔΓ͏Δ
  • Aঢ়ଶͳΒaΛ࣋ͬͯΔ͚ͲɼBঢ়ଶͰ͸࣋ͬͯͳ͍
  • ͱΓ͋͑ͣAnyObjectʹͿͪࠐ·ͳ͍͍ͯ͘
  • ͲΕ͔ͻͱͭͷঢ়ଶ͔͠औΓಘͳ͍
  • A͔ͭBͳঢ়ଶ͸ଘࡏ͠ͳ͍

  View Slide

 44. ͭ·ΓResultͱ͸
  • ੒ޭ͔ࣦഊ͔ΛऔΓ͏Δ஋
  • ੒ޭͨ͠ΒT͕ɼࣦഊͨ͠ΒNSError͕ಘΒΕΔ
  • ୯७ʹOptional஋Λฒ΂Δͷʹൺ΂ͯѻ͍΍͍͢
  • ྆ํ஋͕͋Δ྆ํແ͍ͳΜͯ͜ͱ͸͋Γ͑ͳ͍

  View Slide

 45. func parse(JSON: AnyObject?) ->
  Result
  let JSON: AnyObject? = // ...
  let result = parse(JSON)
  switch result {
  case .Success(let user): // ...
  case .Failure(let error): // ...
  }

  View Slide

 46. +VTUB&JUIFS

  View Slide

 47. 0QUJPOBM

  View Slide

 48. Optional΋ಉྨ
  • Optional͸ͻͱͭͷgenericܕΛऔΔenum
  • enum Optional
  • ͳʹ͔ͷ஋͕͋Δ/ͳ͍ͷ2छྨͷঢ়ଶΛऔΓ͏Δ
  • SomeͩͬͨΒTΛ࣋ͬͯΔ
  • NoneͩͬͨΒnilΛ࣋ͬͯΔ

  View Slide

 49. 5IJTJTܕഁΓ

  View Slide

 50. ·ͱΊ

  View Slide

 51. ܕ͸ৼΔ෣͍ͱ஌Δ
  ܕͷ͋ΔϓϩάϥϜ
  ܕΛഁΔ

  View Slide

 52. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide