Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

How to implement Material Design

ymnder
March 27, 2018

How to implement Material Design

Androidエンジニア デザイン部 #1 2018/03/28 @ymnd
https://nohana.connpass.com/event/80530/

ymnder

March 27, 2018
Tweet

More Decks by ymnder

Other Decks in Programming

Transcript

 1. How to implement Material Design
  AndroidΤϯδχΞ σβΠϯ෦ #1 2018/03/28 @ymnd

  View Slide

 2. ࠓ೔ͷ͓඼ॻ͖
  ᶃ ࣄલௐࠪ
  ᶄ ΨΠυϥΠϯ֬ೝ
  ᶅ σβΠϯͷ۩ମԽ
  ᶆ σόοά࡞ۀ
  2

  View Slide

 3. Ͳ͏΍ͬͯσβΠϯΛ੡඼ʹ
  ࣮૷ͯ͠·͔͢

  View Slide

 4. ͨͱ͑͹͜ΜͳλεΫ
  • ݕࡧը໘ΛϚςϦΞϧσβΠϯԽ͢Δ
  • શ໘తʹελΠϧΛݟ௚͢
  • ৭ʗ༨നʗॻମʗΞΠίϯɾɾɾɾ
  • ݕࡧલʹཤྺ΍ϗοτΩʔϫʔυΛදࣔ͢Δ
  • ݕࡧը໘ʹೖͬͨͱ͖ʹϗοτΩʔϫʔυΛදࣔ
  • ݕࡧBoxΛλοϓͯ͠ཤྺΛදࣔ
  4

  View Slide

 5. ࣗ෼ͷྗͰ
  σβΠϯ͍ͯ͘͠

  View Slide

 6. View Slide

 7. ΍͍͖ͬͯͩʂʂʂ

  View Slide

 8. ࠓ೔ͷ͓඼ॻ͖
  ᶃ ࣄલௐࠪ
  ᶄ ΨΠυϥΠϯ֬ೝ
  ᶅ σβΠϯͷ۩ମԽ
  ᶆ σόοά࡞ۀ
  8

  View Slide

 9. ᶃࣄલௐࠪ
  • ઌߦࣄྫΛൺֱ͢Δ
  • ͍ΖΜͳΞϓϦΛ৮ͬͯΈΔ
  • ݕࡧػೳΛ࢖ͬͯεΫγϣΛूΊΔ
  9

  View Slide

 10. ᶃࣄલௐࠪͷ࣮ྫ
  10

  View Slide

 11. ࠓ೔ͷ͓඼ॻ͖
  ᶃ ࣄલௐࠪ
  ᶄ ΨΠυϥΠϯ֬ೝ
  ᶅ σβΠϯͷ۩ମԽ
  ᶆ σόοά࡞ۀ
  11

  View Slide

 12. ᶄΨΠυϥΠϯͷ֬ೝ
  • ΨΠυϥΠϯΛݟʹߦ͘
  • ࣄલʹҰ௨Γ໨Λ௨͓ͯ͘͜͠ͱ
  • ̍ͭͷը໘Λͭ͘Δʹࡍͯ͠΋ߟྀࣄ߲͸ͨ͘͞Μ͋Δ
  • Patterns/Search
  • Components/Lists
  • Style/Color
  • Style/Icons
  12

  View Slide

 13. ᶄΨΠυϥΠϯͷ֬ೝͷ࣮ྫ
  • ݕࡧɺϦετɺΞΠίϯɺϑΥϯτͷଠ͞ɺ৭ຯ
  ←ΫϦΞϘλϯͷେ͖͞ʗ༨ന͸ʁ
  ←ςΩετͷϘτϜҐஔ
  ←ελΠϧ͸Boldʁ
  ←ྻͷdp͸ʁ
  ϚςϦΞϧΞΠίϯ͸ʁˠ
  େ͖͞ͱҐஔ͸ʁˠ
  ৭͸ςΩετΑΓೱ͍ʁˠ
  ଞͷΞΠίϯͷྫ͸ʁˠ
  ←ંฦ͠͸ߟྀ͢΂͖ʁ
  ←dividerͷ৭͸ʁଠ͞͸ʁ
  ←ݟग़͠͸Ͳ͏͍ΕΔ͔
  ɹʢଞͷΞΠςϜͷ૝ఆʣ
  ςΩετͱͲΕ͘Β͍཭͢ʁˠ
  ←ϑΥϯταΠζ͸ʁ
  13

  View Slide

 14. ࠓ೔ͷ͓඼ॻ͖
  ᶃ ࣄલௐࠪ
  ᶄ ΨΠυϥΠϯ֬ೝ
  ᶅ σβΠϯͷ۩ମԽ
  ᶆ σόοά࡞ۀ
  14

  View Slide

 15. ᶅσβΠϯͷ۩ମԽ
  • SketchͰෳ਺ҊΛඳ͍ͯνʔϜͰ૬ஊ͢Δ
  15

  View Slide

 16. ࠓ೔ͷ͓඼ॻ͖
  ᶃ ࣄલௐࠪ
  ᶄ ΨΠυϥΠϯ֬ೝ
  ᶅ σβΠϯͷ۩ମԽ
  ᶆ σόοά࡞ۀ
  16

  View Slide

 17. ᶆσόοά࡞ۀ
  • σόοάͷ௕͍௕͍ಓͷΓ
  • ૊ΈํΛؒҧ͔ͬͨͳʁ
  • Ґஔ͕ἧΘͳ͍ଞ
  • ୺຤໰୊
  • Կނ͔ಛఆ୺຤ͰͷΈڍಈ͕ҧ͏
  • OSόʔδϣϯ໰୊
  • Կނ͔̐ܥ่͚ͩΕΔ
  • λονϑΟʔυόοΫରԠ
  17

  View Slide

 18. ᶆσόοά࡞ۀ
  • LayoutInspector
  • Stetho
  • ։ൃऀπʔϧ
  • Sketch
  18

  View Slide

 19. ᶆσόοά࡞ۀ(LayoutInspector)
  • AndroidStudio > Tools > Layout Inspector
  • ViewHierarchyͱ֤ཁૉͷঢ়ଶΛ֬ೝͰ͖Δ
  • ViewͷVisibility΍Themeɺ༨നɺେ͖͞ͳͲ
  19

  View Slide

 20. ᶆσόοά࡞ۀ(LayoutInspector)

  View Slide

 21. ᶆσόοά࡞ۀ(LayoutInspector)
  View Tree

  View Slide

 22. ᶆσόοά࡞ۀ(LayoutInspector)
  View Properties

  View Slide

 23. ᶆσόοά࡞ۀ(Stetho)
  • http://facebook.github.io/stetho/
  • ChromeDeveloperToolsΛར༻͠CSS-likeʹ֬ೝͰ͖Δ
  • TextΛϦΞϧλΠϜͰૢ࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ௕͘ͳͬͨ৔߹ͷݟͨ໨ΛνΣοΫͰ͖Δ
  23

  View Slide

 24. ᶆσόοά࡞ۀ(Stetho)

  View Slide

 25. ᶆσόοά࡞ۀ(Stetho)
  View Tree

  View Slide

 26. ᶆσόοά࡞ۀ(Stetho)
  View Properties

  View Slide

 27. ᶆσόοά࡞ۀ(Stetho)

  View Slide

 28. ᶆσόοά࡞ۀ(Stetho)

  View Slide

 29. ᶆσόοά࡞ۀ(Stetho)
  text෦෼Λબ୒ˍೖྗ

  View Slide

 30. ᶆσόοά࡞ۀ(Stetho)

  View Slide

 31. ᶆσόοά࡞ۀ(Stetho)

  View Slide

 32. ᶆσόοά࡞ۀ(։ൃऀπʔϧ)
  • ઃఆ > ։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯ > ϨΠΞ΢τڥքΛදࣔ
  • ڥ໨͕Ͳ͜ʹ͋Δ͔ܶతʹ෼͔Γ΍͘͢ͳΔ
  32

  View Slide

 33. ᶆσόοά࡞ۀ(Sketch)
  • σβΠϯҊʹεΫγϣΛॏͶͯඍௐ੔Λ܁Γฦ͢
  • OpacityΛ80%ʹͯ͠ॏͶΔ
  33

  View Slide

 34. Ͱ͖͕͋Γ
  34

  View Slide

 35. whoami
  • twitter:@ymnd, github:@ymnder
  • Application Engineer
  • Android ೔ܦిࢠ൛ΞϓϦ
  • Android ࢴ໘ϏϡʔΞʔΞϓϦ
  • ٕज़ॻయ̐Ͱ೔ܦిࢠ൛ͷ஌ݟΛ·ͱΊͨຊΛग़͠·͢ɻ
  35

  View Slide

 36. Design΍͍͖ͬͯ

  View Slide