$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

GitとGitHubの歴史と人間ドラマ

 GitとGitHubの歴史と人間ドラマ

1. 人物紹介
2. OS,OSS,Linuxのざっくりした説明
3. Linuxの名前の由来
4. Git 開発初期
5. Git 名前の由来
6. GitHubのざっくりした説明
7. GitHub初期のドラマ

yoshihiroUeki

May 09, 2020
Tweet

More Decks by yoshihiroUeki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Git GitHub
  ྺ࢙ͱਓؒυϥϚ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ২໦ɹٛ५ (ueki yoshihiro)
  twitter @yoshihiroUeki
  ϒϩά https://uetennis.hatenablog.com/

  View Slide

 3. Git
  ͬͯԿʁ

  View Slide

 4. ϓϩάϥϜͷιʔείʔυͳͲͷมߋཤ
  ྺΛه࿥ɾ௥੻͢ΔͨΊͷ෼ࢄܕόʔ
  δϣϯ؅ཧγεςϜ

  View Slide

 5. ͝ଘ஌ͳํ΋ଟ͍ͱࢥ͍·͢

  View Slide

 6. Gitͷ໊લͷ༝དྷ͸ʁ
  ࡞Γ࢝ΊͯͲΕ͘Β͍ͰͰ͖ͨʁ
  ͦ΋ͦ΋୭͕࡞ͬͨͷʁ

  View Slide

 7. ໨త
  Gitʹ΋ͬͱѪணΛ࣋ͬͯ΄͍͠
  ɹ ײͨ͡ͷͰγΣΞ

  View Slide

 8. ஫ҙ
  Gitͷ࢖͍ํ͸ղઆ͸ׂѪ͠·͢ʙ

  View Slide

 9. ൃදͷྲྀΕ

  View Slide

 10. 1. ਓ෺঺հ
  2. OS,OSS,Linuxͷͬ͘͟Γͨ͠આ໌
  3. Linuxͷ໊લͷ༝དྷ
  4. Git ։ൃॳظ
  5. Git ໊લͷ༝དྷ
  6. GitHubͷͬ͘͟Γͨ͠આ໌
  7. GitHubॳظͷυϥϚ

  View Slide

 11. git
  ొ৔ਓ෺

  View Slide

 12. Ϧʔφεɾτʔόϧζ
  Linuxͱgit࡞ͬͨਓ

  View Slide

 13. ϨϜέ
  Ϧʔφεɾτʔόϧζͷڠྗऀ
  ʮLinuxʯͱ͍͏໊લΛউखʹ͚ͭͨਓ

  View Slide

 14. ᖛ໺७͞Μ
  gitͷϝϯςφ

  View Slide

 15. gitͷઆ໌ͷલʹ
  ΦϖϨʔγϣϯγεςϜ
  Φʔϓϯιʔε
  ʹ͍ͭͯઆ໌

  View Slide

 16. OS
  (ΦϖϨʔγϣϯγεςϜʣͱ
  ͸ʁ

  View Slide

 17. Ϣʔβʔ΍
  ΞϓϦέʔγϣϯϓϩάϥϜͱ
  ϋʔυ΢ΣΞͷதؒʹҐஔ

  View Slide

 18. ϑΝΠϧγεςϜͳͲͷิॿهԱ૷ஔ؅ཧ
  Ծ૝هԱͳͲͷϝϞϦ؅ཧ
  ϚϧνλεΫͳͲͷϓϩηε؅ཧ

  View Slide

 19. ίϯϐϡʔλΛ࢖͏ࡍͷ౔୆

  View Slide

 20. OSS
  (Φʔϓϯιʔειϑ΢ΣΞ)
  ͱ͸ʁ

  View Slide

 21. ΈΜͳͰɺ΋ͬͱΑΓྑ͍΋ͷΛ࡞ͬͯ
  ͍͜͏ͱ͍͏ࢥ૝

  View Slide

 22. ࠶഑෍Ͱ͖Δ
  ແྉ
  த਎Λ͍͡ΕΔ

  View Slide

 23. Linuxͱ͸ʁ

  View Slide

 24. Φʔϓϯιʔεͷιϑτ΢ΣΞ

  View Slide

 25. ૊ΈࠐΈγεςϜͱͯ͠
  ՈిɺंɺήʔϜɺϩϘοτಈ͔͢ࣄ͕Ͱ͖
  Δɻ
  αʔόʔͱͯ͠ػೳ͢ΔɻwebαʔϏεɺΞ
  ϓϦ։ൃ

  View Slide

 26. εʔύʔίϯϐϡʔλʔͷOS΋Linux
  windows͸࢖͏ଆͰ͋Γ਌੾ɺ
  Linux͸࡞ΔଆͰ͋Γɺਅ໘໨

  View Slide

 27. ͪͳΈʹ
  ϚΠΫϩιϑτ͸
  Φʔϓϯιʔειϑτ΢ΣΞ
  ʹ൱ఆతͰͨ͠ʢաڈܗʣ

  View Slide

 28. ϚΠΫϩιϑτͷ࿩͸
  ޙड़ͷGitHub
  ͷ࿩Ͱ৮Ε·͢

  View Slide

 29. ໊લͷ༝དྷ

  View Slide

 30. ʮfreakʯมΘΓऀ
  ʮfreeʯࣗ༝
  ʮUnixʯΛ߹੒ͯ͠

  View Slide

 31. FreaxʢϑϦʔΫεʣ
  ʹ͠Α͏ͱࢥͬͨ

  View Slide

 32. τʔόϧζͷڠྗऀ
  ϨϜέ͸ɺʮFreaxʯͱ͍͏໊લΛྑ͘
  ࢥΘͳ͍
  αʔό্ͷϓϩδΣΫτʹউखʹ
  ʮLinuxʯͱ͍͏໊લΛ͚ͭͨ

  View Slide

 33. ޙ෇͚Ͱɺ
  ʮLinux Is Not UNIXʯͷུ
  ʮLinus UNIXʯͷུ

  View Slide

 34. git
  ϓϩάϥϜͷιʔείʔυͳͲͷมߋཤ
  ྺΛه࿥ɾ௥੻͢ΔͨΊͷ෼ࢄܕόʔ
  δϣϯ؅ཧγεςϜ

  View Slide

 35. ϑΝΠϧͷঢ়ଶΛ޷͖ͳͱ͖ʹߋ৽ཤ
  ͱͯ͠อଘ͓ͯ͘͜͠ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  Ұ౓ฤूͨ͠ϑΝΠϧΛաڈͷঢ়ଶʹ
  ͨ͠ΓɺฤूՕॴͷࠩ෼Λදࣔͨ͠Γ
  Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 36. ։ൃॳظ

  View Slide

 37. BitKeeperͷແྉఏڙ
  ΍ΊΔͷ͕͖͔͚ͬ
  ແྉͰར༻͍ͯͨ࣌͠΋ٕज़తʹ
  ෆຬ͋ͬͨ

  View Slide

 38. Gitͷ։ൃ͸2005೥4݄3೔ʹ։࢝
  6݄6೔ʹ͸ɺGitʹΑΔLinuxΧʔωϧ2.6.12ͷϦ
  Ϧʔε͕ߦΘΕͨ

  View Slide

 39. ᖛ໺७
  ࠷ॳͷϦϦʔε͔Β2ϲ݄ޙͷ
  2005೥7݄26೔͔ΒGitͷϝϯςφ

  View Slide

 40. BitKeeperͱ͸ʁ
  ίϯϐϡʔλͷιʔείʔυͷόʔδϣϯ؅ཧ
  γεςϜΛ΍ͬͯΔ

  View Slide

 41. git
  ໊લͷ༝དྷ

  View Slide

 42. Ϧʔφε͞Μ
  ʮ๻͸ࣗݾத৺తͳౕ͔ͩΒɺࣗ෼ͷϓϩδΣ
  Ϋτʹ͸ࣗ෼ʹͪͳΜ໊ͩલΛ෇͚ΔΑ͏ʹ͠
  ͍ͯΔΜͩɻ࠷ॳ͸LinuxͰɺࠓ౓͸Gitͩɻʯ

  View Slide

 43. ӳޠͷεϥϯάͱͯ͠ɺGitʹ͸ʮό
  Χʯʮؒൈ͚ʯͱ͍͏ҙຯ΋͋Δ
  Ϧʔφε͞Μࣗٮωλ͕޷͖Έ͍ͨ

  View Slide

 44. Gitͷ࿩͸ऴΘΓ

  View Slide

 45. ࣌͸
  2008೥

  View Slide

 46. ͱ͋Δ
  όʔʹ

  View Slide

 47. Ruby
  େ޷͖͓͡͞Μ͕
  ू·ͬͨ

  View Slide

 48. ເΛ࣋ͬͨ3ਓͷ૝͍͕ू·Γ࢝·ͬͨ
  ϓϩδΣΫτ
  GitHub

  View Slide

 49. ࣍͸GitHub
  ͷ࿩Λ͠·͢ʂ

  View Slide

 50. GitHub
  ͸͝ଘ஌Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 51. GitHub
  GitHub͸ɺGitΛ༻͍ͨιϑτ΢ΣΞ։ൃϓϩ
  δΣΫτͷͨΊͷڞ༗΢ΣϒαʔϏε
  GitHubͷ࠷େͷಛ௃͸ɺιʔείʔυΛ௨ͯ͡
  ଞͷ։ൃऀͱίϛϡχέʔγϣϯ͕ͱΕΔ

  View Slide

 52. ͚Ͳɺ

  View Slide

 53. ։ൃॳظ͸
  ஌ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 54. ͔࣍Β࿩͢Δࣄʹର͢Δ໨త
  ༑ਓͱͷग़ձ͍େ੾
  ίϛϡχςΟʔͷࢀՃେ੾
  ͩͱײͨ͡ͷͰγΣΞ

  View Slide

 55. ஫ҙ
  GitHubͷ࢖͍ํͷղઆΛׂѪ͠·͢ʙ
  தظ͔Βݱࡏ·Ͱͷ࿩΋ׂѪ͠·͢ʙ

  View Slide

 56. ࠓ͔Β
  GitHub
  ͷ࿩Λ͠·͢ʂ

  View Slide

 57. ϐʔδΣʔ͞Μ
  ͱ
  ΫϦε͞Μ

  View Slide

 58. େاۀͰಇ͘ࣄʹ๞͖ͨ

  View Slide

 59. ͚Ͳ

  View Slide

 60. αϯϑϥϯγείͷRubyίϛϡχςΟ
  ͷதͰ໊લ͕௨Δଘࡏ

  View Slide

 61. ࣗ෼͕ͨͪࣗ෼ͨͪͷϘεͰ͍͍ͨ
  ͱ͍͏૝͍Ͱ
  ίϯαϧλϯτձࣾΛ࡞Δ

  View Slide

 62. ΫϥΠΞϯτ͕ࣗ෼ͷ্࢘ʹͳͬͨ͜ͱ
  ײ͕ͯ͡͠ݏʹͳͬͨɻ

  View Slide

 63. ίϯαϧλϯτΛ΍Ίࣗࣾ։ൃͷ
  FamSpamͱ͍͏αʔϏε
  ࡞Δ

  View Slide

 64. 1ͭͷϝʔϧΞυϨεʹࣸਅΛૹΔͱ
  ϝʔϦϯάϦετʹೖ͍ͬͯΔ
  Ո଒ʹࣸਅ͕ಧ͘ͱ͍ͬͨ
  αʔϏε

  View Slide

 65. ָ͍͠

  View Slide

 66. ͚Ͳɺ

  View Slide

 67. ͓ۚʹͳΒͳ͍

  View Slide

 68. ͋Δͱ͖ɺ
  όʔͰ͓ञΛҿΈͳ͕ΒRubyʹ͍ͭͯޠ
  Δձ
  Ruby Meetup
  Ͱ3ਓ໨ͷڞಉ૑ۀऀʹͳΔ
  τϜʹग़ձͬͨ

  View Slide

 69. τϜ͸
  ͋ΔΞΠσΞ͕͋Δͱݴͬͯɺ
  ೤৺ʹޠͬͨ
  GitϦϙδτϦͷΛڞ༗͢Δ

  View Slide

 70. HubͱͳΔwebαΠτ
  GitHub

  View Slide

 71. ҰॹʹखΛ૊Μͩ

  View Slide

 72. ͚Ͳɺ

  View Slide

 73. ࠷ॳ͸্ख͍͔ͣ͘ɺ
  ͓ۚ΋̌

  View Slide

 74. Ruby MeetupͰͨ·ͨ·
  Engine Yardͷ૑ۀऀͱग़ձ͍
  ύʔτφʔγοϓΛ૊Ή
  ͓͕ۚೖΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 75. gitͷmeetupͰɺ
  είοτ͞Μʹग़ձ͏ʂ
  ૑ۀऀ3ਓΑΓ΋gitৄ͍͠ʂ

  View Slide

 76. يಓʹ৐Γ
  ٸ੒௕

  View Slide

 77. είοτ͞Μ
  ͍Θ͘

  View Slide

 78. GitHub͸youtubeͷϓϩάϥϚ൛

  View Slide

 79. ͦͯ͠ɺ
  ΈΜͳʹ࢖ΘΕΔ
  αʔϏεʹͳͬͨʂ

  View Slide

 80. ޙʹ
  ϚΠΫϩιϑτʹ
  ങऩͷ࿩͕͋Γ·͕͢ɺ
  அΔ

  View Slide

 81. ಛఆͷݴޠ΍
  ϓϥοτϑΥʔϜʹ
  ภΓͨ͘ͳ͍

  View Slide

 82. ϚΠΫϩιϑτ
  ৺ೖΕସ͑Δ

  View Slide

 83. OSS׆ಈͷߩݙ
  Linuxϕʔεͷϓϩάϥϛϯάݴޠͱπʔ
  ϧΛϦϦʔε
  ʮMicrosoft AzureʯͰͷLinuxΧʔωϧ
  ͷ࠾༻

  View Slide

 84. ϚΠΫϩιϑτ͕
  Φʔϓϯιʔεͷ։ൃΛੵۃతʹͳΓ
  GitHubͷܦӦਞ΋৺Λڐ͢
  75ԯυϧͰങऩ

  View Slide

 85. 2019೥݄̒
  GitHub
  Ϣʔβʔ਺
  ߹ܭ 3600ສਓ

  View Slide

 86. ϛʔτΞοϓͰͷग़ձ͍
  Λେ੾ʹ͠ɺ
  ເΛ׎͑ͨετʔϦʔ

  View Slide

 87. GitHubͷେ੾ʹ͍ͯ͠ΔࣄͷҰͭʹ
  ਓΛ࠾༻͢Δࡍɺࣗ෼͕ͨͪ৴པ͍ͯ͠
  Δਓ͔Βͷ঺հΛҰ൪େࣄʹ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 88. ֶΜͩࣄ
  ษڧձͳͲͷϛʔτΞοϓ
  Ͱͷਓͱͷग़ձ͍Λେ੾ʹ͠Α͏ͱࢥͬͨɻ
  ·ͨ͜ͷ࿩ΛγΣΞ͢Δ͜ͱ΋େ੾ͩͱࢥͬͨɻ

  View Slide

 89. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide