Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ScalaによるDDDライクなプロダクト開発

 ScalaによるDDDライクなプロダクト開発

2016/5/23 モバイルファクトリーさんとの勉強会で話したスライド

Yoshinobu Wakamatsu

May 23, 2016
Tweet

More Decks by Yoshinobu Wakamatsu

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 4DBMBʹΑΔ%%%ϥΠΫͳ
  ϓϩμΫτ։ൃ

  φΠϧɾϞόΠϧϑΝΫτϦʔ߹ಉษڧձ
  φΠϧגࣜձࣾएদܚ৴

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  एদܚ৴
  φΠϧגࣜձࣾΤϯδχΞ

  5XJUUFSɾ(JUIVCZTIOC
  ʢ΄ͱΜͲ׆ಈͯ͠·ͤΜʣ

  ͜͜࠷ۙ͸4DBMBΛ΍͍ͬͯ·͢

  WJNΛ࢖͍ͬͯ·͢

  View full-size slide

 3. ࠓճͷϓϩμΫτ։ൃʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 4. ࠓճͷϓϩμΫτ։ൃͷ৚݅
  •  Ϗδωε্ͷཁٻ͕ൺֱతଟذʹΘͨΔ

  •  ؔ܎ऀͷϩʔϧ΋ଟ͍
  –  ϓϩμΫτΦʔφʔɺΦϖϨʔλʔɺ؅ཧ෦໳ͳͲ
  •  ௕ظతͳӡ༻͕ݟࠐ·ΕΔ
  ͜ΕΒͷ৚݅Λߟྀͯ͠
  υϝΠϯۦಈઃܭʢ%%%ʣΛ࠾༻

  View full-size slide

 5. ࠓճͷʮυϝΠϯۦಈઃܭʯʹ͍ͭͯ
  •  υϝΠϯۦಈઃܭͷίϯηϓτΛऔΓೖΕͯɺ
  ઃܭ΍։ൃΛ࣮ࢪ
  •  ඞͣ͠΋ݪଇ௨ΓͰ͸ͳ͍ܗͰ
  υϝΠϯۦಈઃܭͷίϯηϓτΛ࠾༻

  View full-size slide

 6. ͳͥ4DBMBͰ%%%ͳͷ͔ʁ
  •  ࣮༻తͳγϯλοΫεͷ؆ܿ͞
  –  ϞσϧΛ࣮૷ʹམͱ͢ίετ͕௿͍
  •  ܕγεςϜ͕ڧྗ
  –  ੩తܕ෇͚ʹΑΔܕ҆શੑ͸
  ϏδωεϩδοΫ͕ෳࡶͳέʔεͰޮՌత
  –  ϞσϧΛܕͰදݱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 7. υϝΠϯۦಈઃܭͱ͸

  View full-size slide

 8. υϝΠϯۦಈઃܭͱ͸
  ιϑτ΢ΣΞͷઃܭख๏Ͱ͋ΓɺʮෳࡶͳυϝΠ
  ϯͷઃܭ͸ɺϞσϧϕʔεͰߦ͏΂͖ʯͰ͋Γɺ
  ·ͨʮେ൒ͷιϑτ΢ΣΞϓϩδΣΫτͰ͸ɺγ
  εςϜΛ࣮૷͢ΔͨΊͷಛఆͷٕज़Ͱ͸ͳ͘ɺυ
  ϝΠϯͦͷ΋ͷͱυϝΠϯͷϩδοΫʹয఺Λஔ
  ͘΂͖ʯͰ͋Δͱ͢Δ

  CZ8JLJQFEJB

  View full-size slide

 9. ΋͏গ͠Θ͔Γ΍͘͢

  View full-size slide

 10. υϝΠϯۦಈͰ͸ͳ͍ઃܭͷྫ
    ࣮ݱ͍ͨ͠ػೳɾݟͨ໨ΛܾΊΔ
    ٕज़બఆ΍ઃܭΛߦ͍ɺ
  ۩ମతͳ࣮૷ٕज़ͰػೳΛ࣮ݱ͢Δ
  ͜Ε͸υϝΠϯͷຊ࣭͕Կͳͷ͔ʁΛ໌Β͔ʹ͓ͯ͠Βͣɺ
  υϝΠϯۦಈઃܭͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 11. υϝΠϯۦಈઃܭ͸ʁ
    ϏδωεྖҬͷϢϏΩλεݴޠ
  ʢ౷ҰݴޠʣΛߏங
    ʮ࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱʯʮ࣮ݱ͢Δ͜ͱʯΛ
  ϢϏΩλεݴޠͰදݱ
    ϢϏΩλεݴޠͰදݱ͞ΕͨυϝΠϯϞσϧΛ
  ۩ମతͳ࣮૷ٕज़Ͱ࣮૷͢Δ

  View full-size slide

 12. ϢϏΩλεݴޠʹΑΔ
  υϝΠϯϞσϧ

  View full-size slide

 13. ϓϩμΫτ։ൃʹ͓͚ΔݴޠͷִͨΓ
  ϓϩμΫτΦʔφʔ
  ։ൃऀ
  ΫϥΠΞϯτ ΫϥΠΞϯτ

  View full-size slide

 14. ϓϩμΫτ։ൃʹ͓͚ΔݴޠͷִͨΓ
  ϓϩμΫτΦʔφʔ
  ։ൃऀ
  ΫϥΠΞϯτ ΫϥΠΞϯτ
  ʮΫϥΠΞϯτʯ͸ಉ͡ҙຯʁ

  View full-size slide

 15. ϢϏΩλεݴޠͰ༻ޠΛ౷Ұ
  ༻ޠͷఆٛΛ໌֬ʹ͢Δ
  ސ٬
  ͓٬༷
  Ϗδωε্ͷΫϥΠΞϯτ
  ΫϥΠΞϯτ
  αʔόɾΫϥΠΞϯτϞσϧͷ
  ΫϥΠΞϯτʢٕज़༻ޠʣ
  •  ౷ҰͷޠኮͰཁ݅ɾ࢓༷ΛܾΊΔ
  •  ౷ҰޠኮͰද͞ΕͨϏδωε্ͷ஌ࣝΛϞσϧԽ͢Δ

  View full-size slide

 16. ౷ҰޠኮͰυϝΠϯͷ஌ࣝΛද͢
  •  ̍ͭͷʮސ٬ʯ͸ෳ਺ͷʮϓϩδΣΫτʯΛ࣋ͭ
  •  ʮϢʔβʯ͸ʮϓϩδΣΫτʯ͝ͱ
  ʮݖݶʯΛมߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  ʮϢʔβʯͱ͸ʁʮݖݶʯͱ͸ʁͳͲ͕
  ໌֬ʹͳ͍ͬͯΔͷͰɺ
  ʮϢʔβʯʹର͢ΔೝࣝͷζϨ΋ੜ͡ͳ͘ͳΔ

  View full-size slide

 17. υϝΠϯͷ஌ࣝΛϞσϧԽ
  顧客 プロジェクト


  ϞσϧΛͲ͏දݱ͢Δ͔ʁ͸ͦ͜·ͰॏཁͰ͸ͳ͍
  Ͳ͏͍͏ϞσϧͰ͋Δ͔ʁΛ
  νʔϜͷதͰڞ༗Ͱ͖͍ͯΔ͜ͱ͕ॏཁ
  ϞσϧԽͷྫ

  View full-size slide

 18. υϝΠϯۦಈΛ࣮ݱ͢Δ
  ΞʔΩςΫνϟ

  View full-size slide

 19. ΞʔΩςΫνϟ΁ͷཁٻ
  •  υϝΠϯϞσϧ͕ओମʹͳΔ΂͖
  –  Ϟσϧ͕ಛఆͷ࣮૷ٕज़ʹґଘͯ͠͸͍͚ͳ͍
  •  ٕज़తͳؔ৺ࣄ͸υϝΠϯͷؔ৺ࣄͱ
  ෼཭͞Ε͍ͯΔ΂͖

  View full-size slide

 20. ҰൠతͳϨΠϠʔԽΞʔΩςΫνϟ
  Infrastructure Layer
  UI & Presenta1on Layer
  Applica1on Layer
  Domain Layer

  View full-size slide

 21. ҰൠతͳϨΠϠʔԽΞʔΩςΫνϟ
  Infrastructure Layer
  UI & Presenta1on Layer
  Applica1on Layer
  Domain Layer
  υϝΠϯ૚͕ΠϯϑϥετϥΫνϟ૚
  ʢ۩ମతͳ࣮૷ٕज़ʣʹґଘͯ͠͠·͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 22. ࠾༻ͨ͠ΞʔΩςΫνϟ
  Domain Layer
  Infrastructure Layer
  UI & Presenta1on Layer
  Applica1on Layer

  View full-size slide

 23. ࠾༻ͨ͠ΞʔΩςΫνϟ
  Domain Layer
  Infrastructure Layer
  UI & Presenta1on Layer
  Applica1on Layer
  υϝΠϯ૚Λ࠷ԼҐͷϨΠϠʔ΁
  ΠϯϑϥετϥΫνϟ૚ͷར༻͕ඞཁͳՕॴ͸
  ͦͷΠϯλʔϑΣΠεΛఏڙ

  View full-size slide

 24. ࠾༻ͨ͠ΞʔΩςΫνϟ
  Domain Layer
  Infrastructure Layer
  UI & Presenta1on Layer
  Applica1on Layer
  ΠϯϑϥετϥΫνϟ૚͸࠷্ҐͷϨΠϠʔʹ͠
  ԼҐϨΠϠʔͷΠϯλʔϑΣΠεΛ࣮૷

  View full-size slide

 25. ΞʔΩςΫνϟΛ࣮ݱ͢Δʹ͸
  •  ηύϨʔτΠϯλʔϑΣΠε΁
  ۩ମతͳ࣮૷Λ༩͑Δඞཁ͕͋Δ
  •  ޙ͔Β࣮૷Λ༩͑Δखஈ
  –  %FQFOEFODZ*OKFDUJPO %*

  –  4FSWJDF-PDBUPS
  –  ͳͲ
  •  ࠓճ͸%*Ͱ࣮૷Λఏڙˠ4DBMBͰ͸ʁ

  View full-size slide

 26. 4DBMBʹΑΔ੩త%*
  trait RepositoryRegistry {
  val fooRepository: Repo
  }
  // fooRepositoryΛ࢖͏Ϋϥε
  trait BarService {
  this: RepositoryRegistry =>
  def doSomething = {
  fooRepository.fetch
  }
  }
  // ࣮૷Λ࣋ͭτϨΠτ
  trait RepositoryRegistryImpl {
  // Repo͸࣮૷
  val fooRepository = Repo
  }
  // ࣮૷Λಋೖ
  class BerServiceImpl
  extends RepositoryRegistryImpl

  View full-size slide

 27. 4DBMBʹΑΔ੩త%*
  trait RepositoryRegistry {
  val fooRepository: Repo
  }
  // fooRepositoryΛ࢖͏Ϋϥε
  trait BarService {
  this: RepositoryRegistry =>
  def doSomething = {
  fooRepository.fetch
  }
  }
  // ࣮૷Λ࣋ͭτϨΠτ
  trait RepositoryRegistryImpl {
  // Repo͸࣮૷
  val fooRepository = Repo
  }
  // ࣮૷Λಋೖ
  class BerServiceImpl
  extends RepositoryRegistryImpl

  ͜Ε͸ͨͩͷΠϯλʔϑΣΠεʢUSBJUʣ

  View full-size slide

 28. 4DBMBʹΑΔ੩త%*
  trait RepositoryRegistry {
  val fooRepository: Repo
  }
  // fooRepositoryΛ࢖͏Ϋϥε
  trait BarService {
  this: RepositoryRegistry =>
  def doSomething = {
  fooRepository.fetch
  }
  }
  // ࣮૷Λ࣋ͭτϨΠτ
  trait RepositoryRegistryImpl {
  // Repo͸࣮૷
  val fooRepository = Repo
  }
  // ࣮૷Λಋೖ
  class BerServiceImpl
  extends RepositoryRegistryImpl

  ࣗ෼ܕΞϊςʔγϣϯͰUSBJU΁ͷґଘΛએݴ

  View full-size slide

 29. 4DBMBʹΑΔ੩త%*
  trait RepositoryRegistry {
  val fooRepository: Repo
  }
  // fooRepositoryΛ࢖͏Ϋϥε
  trait BarService {
  this: RepositoryRegistry =>
  def doSomething = {
  fooRepository.fetch
  }
  }
  // ࣮૷Λ࣋ͭτϨΠτ
  trait RepositoryRegistryImpl {
  // Repo͸࣮૷
  val fooRepository = Repo
  }
  // ࣮૷Λಋೖ
  class BerServiceImpl
  extends RepositoryRegistryImpl

  ͜͜Ͱ۩ମతͳ࣮૷Λ༩͍͑ͯΔ %*

  View full-size slide

 30. 4DBMBʹΑΔ੩త%*
  trait RepositoryRegistry {
  val fooRepository: Repo
  }
  // fooRepositoryΛ࢖͏Ϋϥε
  trait BarService {
  this: RepositoryRegistry =>
  def doSomething = {
  fooRepository.fetch
  }
  }
  // ࣮૷Λ࣋ͭτϨΠτ
  trait RepositoryRegistryImpl {
  // Repo͸࣮૷
  val fooRepository = Repo
  }
  // ࣮૷Λಋೖ
  class BerServiceImpl
  extends RepositoryRegistryImpl

  ࣮૷Λಋೖ͢Δલͷஈ֊Ͱ
  ґଘΛએݴͨ͠USBJUͷϝιου͕࢖͑Δ

  View full-size slide

 31. 4DBMBʹΑΔϞσϧͷ࣮૷

  View full-size slide

 32. ϞσϧΛઃܭɾ࣮૷ʹམͱ͢
  •  υϝΠϯ૚ͷ࣮૷
  •  υϝΠϯۦಈઃܭʹ͓͍ͯఆٛ͞Εͨಓ۩Λ࢖
  ͍4DBMBͷίʔυͰදݱ͢Δ
  •  %%%ͷಓ۩
  –  &OUJUZ
  –  7BMVF0CKFDU
  –  4FSWJDF
  –  3FQPTJUPSZ
  –  ͳͲ

  View full-size slide

 33. ྫɿ7BMVF0CKFDUͷ࣮૷
  •  7BMVF0CKFDU
  –  ஋Λදݱ͢ΔΦϒδΣΫτ
  –  ஋ࣗମʹυϝΠϯ্ͷҙຯΛ࣋ͨͤΔ
  •  ྫɿՁ֨ʢ1SJDFʣ
  –  ʮԁʯʹؚ·ΕΔཁૉ͸ʮʯͱʮԁʯ
  –  1SJDFͷϞσϧ͸࣍ͷཁૉΛ࣋ͭ
  •  WBMVF
  •  DVSSFODZ+1:

  View full-size slide

 34. +BWBʹΑΔ1SJDFΫϥε
  public class Price {
  public int value; // Ձ֨ͷ஋
  public Currency currency; // ௨՟
  Price(int value, Currency currency) {
  this.value = value;
  this.currency = currency;
  }
  }
  // PriceΦϒδΣΫτͷੜ੒
  new Price(100, new Currency(JPY))

  View full-size slide

 35. 4DBMBʹΑΔ1SJDFΫϥε
  case class Price(value: Int, currency: Currency)
  // case class ʹΑΓ্هͷҰߦͰදݱग़དྷΔ
  // ͜Ε͚ͩͰ৽͍͠ΦϒδΣΫτΛੜ੒Մೳ
  Price(100, JPY)

  View full-size slide

 36. 4DBMBʹΑΔ1SJDFΫϥε
  case class Price(value: Int, currency: Currency)
  // case class ʹΑΓ্هͷҰߦͰදݱग़དྷΔ
  // ͜Ε͚ͩͰ৽͍͠ΦϒδΣΫτΛੜ੒Մೳ
  Price(100, JPY)
  ϞσϧԽ͢Δ࣮૷ίετ͕ͱͯ΋খ͍͞

  View full-size slide

 37. ܕύϥϝʔλʹΑΔදݱ

  trait Tax
  case object IncludingTax extends Tax // ੫ࠐ
  case object ExcludingTax extends Tax // ੫ൈ
  // ܕύϥϝʔλʢδΣωϦοΫʣʹΑͬͯ΋දݱՄೳ
  // A͸Taxͷαϒܕ
  case class Price[A <: Tax](value: Int, currency: Currency)
  // 100ԁʢ੫ࠐʣͷදݱ
  Price[IncludingTax](100, JPY)

  View full-size slide

 38. ܕύϥϝʔλʹΑΔදݱ

  trait Tax
  case object IncludingTax extends Tax // ੫ࠐ
  case object ExcludingTax extends Tax // ੫ൈ
  // ܕύϥϝʔλʢδΣωϦοΫʣʹΑͬͯ΋දݱՄೳ
  // A͸Taxͷαϒܕ
  case class Price[A <: Tax](value: Int, currency: Currency)
  // 100ԁʢ੫ࠐʣͷදݱ
  Price[IncludingTax](100, JPY)
  ੫ൈɾ੫ࠐΛܕύϥϝʔλʹΑͬͯදݱ

  View full-size slide

 39. ܕύϥϝʔλʹΑΔදݱ

  // ঎඼ͷՁ֨͸੫ࠐͰ͋Δ͜ͱ͕ܕͰදݱग़དྷΔ
  case class Product(
  name: String,
  price: Price[IncludingTax]
  )
  // ঎඼ͷදݱྫ
  Product(“ίοϓຊ”, Price[IncludingTax](4968, JPY))
  ͜ͷΑ͏ͳܗͰɺϞσϧΛ؆͔ܿͭܕ҆શʹ
  ίʔυʹམͱ͍ͯ͘͜͠ͱ͕Մೳ

  View full-size slide

 40. 4DBMBʹΑΔ%%%͸Ͳ͏ͳͷʁ
  •  υϝΠϯۦಈઃܭʹ͓͚Δ4DBMBͷ࠾༻͸
  ʢ࣮૷ίετɾදݱྗͷ؍఺ͰʣϝϦοτ͕େ͖͍
  •  ͨͩ͠ɺͲͷϓϩμΫτʹ΋ద͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  –  ྫ͑͹ɺϓϩτλΠϓతͳϓϩμΫτʹ͸ෆ޲͖
  •  ϓϩμΫτʹదͨ͠ઃܭख๏ΛऔΕ͍ͯΔ͔͕
  ࠷ऴతʹ͸ॏཁ

  View full-size slide

 41. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide