Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[TechLION] PHP Conference Japan 2014

[TechLION] PHP Conference Japan 2014

2014/06/26に TechLION vol.17 で発表したPHPカンファレンスの紹介資料です。

5c95a6ea7de66340f237e06fbaff4026?s=128

Yuki MAEJIMA

June 26, 2014
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. PHP  Conference  Japan Japan  PHP  Users  Group Yuki  Maejima 2014

  2014/06/26  TechLION  vol.17
 2. PHP  Conference  Japan  2014 ϓϩϑΟʔϧ ŋŷŋ و ̑̑

 3. PHP  Conference  Japan  2014 1)1ΧϯϑΝϨϯεҕһ௕
 גࣜձࣾΫϩίεɹ$PGPVOEFS&OHJOFFS 3VCZԦࠃʢౡࠜݝʣग़਎ͷ1)1FS ϓϩϑΟʔϧ ŋŷŋ و

  ̑̑ @yuchimiri Yuki  Maejima
 4. PHP  Conference  Japan  2014 1)1ྺ೥ 1)1ίϛϡχςΟʹؔΘͬͯ೥
 ΧϯϑΝϨϯεελοϑʹͳͬͯ೥ @yuchimiri Yuki  Maejima

  ϓϩϑΟʔϧ ŋŷŋ و ̑̑
 5. PHP  Conference  Japan  2014 ݩυϥ່ ˡ খ ࢁ ͞ Μ

  ϓϩϑΟʔϧ ŋŷŋ و ̑̑
 6. PHP  Conference  Japan  2014 ϓϩϑΟʔϧ ŋŷŋ و ̑̑

 7. PHP  Conference  Japan  2014 1)1ΧϯϑΝϨϯεͱ͸ʁ

 8. PHP  Conference  Japan  2014 ೔ຊ࠷େͷ1)1ίϛϡχςΟΠϕϯτ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͱ͸ʁ

 9. PHP  Conference  Japan  2014 ೔ຊ࠷େͷ1)1ίϛϡχςΟΠϕϯτ ⿣ ೥͔Βຖ೥։࠵ ⿣ ࠓ೥Ͱճ໨ʂ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͱ͸ʁ

 10. PHP  Conference  Japan  2014 ຖ೥Նʙळࠒʹ։࠵ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͱ͸ʁ

 11. PHP  Conference  Japan  2014 ຖ೥Նʙळࠒʹ։࠵ ΧϯϑΝϨϯεऴΘΔ ˣ ελοϑ೩͑ਚ͖Δ ˣ ࣍ͷ೥ͷ४උ͕஗ΕΔ

  ˣ ։࠵͕஗ΕΔ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͱ͸ʁ
 12. PHP  Conference  Japan  2014 ຖ೥Նʙळࠒʹ։࠵ ⿣ ͍ͭ΋ଞͷΠϕϯτͱ೔෇͕ඃΔͷ͕೰Έ
 ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͱ͸ʁ

 13. PHP  Conference  Japan  2014 ຖ೥Նʙळࠒʹ։࠵ ⿣ ͍ͭ΋ଞͷΠϕϯτͱ೔෇͕ඃΔͷ͕೰Έ
 ɹɹɹɹɹɹɹɹɹʢ࠷ۙ͸ओʹ1Z$POʣ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͱ͸ʁ

 14. PHP  Conference  Japan  2014 ओ࠵ɿ1)1Ϣʔβձ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͱ͸ʁ

 15. PHP  Conference  Japan  2014 ओ࠵ɿ1)1Ϣʔβձ ⿣ 1)1։ൃऀɾϢʔβͷ༗ࢤʹΑΓӡӦ ⿣ ຖ݄ษڧձͱ͔ͯ͠Δʢࠓ೥໨ʣ ⿣

  ؾ͕͍ͭͨΒϢʔβձͷਓʹͳͬͯͨ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͱ͸ʁ
 16. PHP  Conference  Japan  2014 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃

 17. PHP  Conference  Japan  2014 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃ ࢀՃඅ͕ແྉʂ

 18. PHP  Conference  Japan  2014 ⿣ ձ৔͕ຖ೥΄΅ݻఆͳͷͰӡ༻ίετ͕௿͍ ⿣ ۠ͷࢪઃͷͨΊձ৔අ͕҆Ձ ⿣ ϊϕϧςΟͱ͔ʹ͓ۚΛ͔͚ͳ͍

  ʋТA ࢀՃඅ͕ແྉʂ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃
 19. PHP  Conference  Japan  2014 ໊͍ۙࢀՃऀ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃

 20. PHP  Conference  Japan  2014 ⿣ ࢀՃඅແྉͳͷͰؾܰʹ଍Λӡ΂Δ ⿣ ձ৔͕େ͖͍ͷͰऩ༰ਓ਺͕ଟ͍ʂ ⿣ ฒߦͰͭҎ্ͷτϥοΫ͕૸͍ͬͯΔͷ

  Ͱɺڵຯͷ͋ΔηογϣϯΛݟ͚ͭ΍͍͢ ໊͍ۙࢀՃऀ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃
 21. PHP  Conference  Japan  2014 ࢀՃऀΈΜͳͰย෇͚ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃

 22. PHP  Conference  Japan  2014 ⿣ ձ৔४උ͸ελοϑ͚ͩͰ ͢Δ͚ͲɺࢀՃऀ͕ย෇ ͚Λख఻ͬͯ͘ΕΔʢ఻౷ʣ ⿣ ΞοτϗʔϜͳงғؾ͕ັ

  ྗ ⌯¤̴̶̷̀Т¤̴̶̷́ ✧ ࢀՃऀΈΜͳͰย෇͚ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃
 23. PHP  Conference  Japan  2014 ຖ೥ҕһ௕͕มΘΔ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃

 24. PHP  Conference  Japan  2014 ೩͑ਚ͖ΔͷͰ࿈ଓ͸͠ΜͲ͍ ຖ೥ҕһ௕͕มΘΔ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃

 25. PHP  Conference  Japan  2014 ຖ೥ҕһ௕͕มΘΔ ˢ ΧϯϑΝϨϯε౰೔͍ͳ͔ͬͨҕһ௕ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃

 26. PHP  Conference  Japan  2014 ຖ೥ҕһ௕͕มΘΔ ˢ ΧϯϑΝϨϯε౰೔͍ͳ͔ͬͨҕһ௕ ʢͳΜͱ͔ͳͬͨʣ 1)1ΧϯϑΝϨϯεͷಛ௃

 27. PHP  Conference  Japan  2014 ࠓ೥ͷ1)1ΧϯϑΝϨϯε ʘaa٩ Т وʗ

 28. PHP  Conference  Japan  2014 ࠓ೥ͷ1)1ΧϯϑΝϨϯε 1)1ΧϯϑΝϨϯε ʢ౔ʣ େా۠࢈ۀϓϥβ1J0

 29. PHP  Conference  Japan  2014 ஌Γ͍ͨɺ͕͋ͳͨΛม͍͑ͯ͘ɻ ςʔϚ ࠓ೥ͷ1)1ΧϯϑΝϨϯε

 30. PHP  Conference  Japan  2014 ಺༰ ࠓ೥ͷ1)1ΧϯϑΝϨϯε

 31. PHP  Conference  Japan  2014 ·ͩԿ΋ܾ·ͬͯ·ͤΜ ɾТ ಺༰ ࠓ೥ͷ1)1ΧϯϑΝϨϯε

 32. PHP  Conference  Japan  2014 ⿣ 1)1ͷ࣍ʹֶͿݴޠ͸ʁ
 ֤ݴޠͷ༗໊ਓΛݺΜͰ1)1ΛEJTͬͯ΋Β͏
 ⿣ ηΩϡϦςΟʹؔ͢Δ͓࿩
 ಙؙ͞Μ͕͋Γ͕͍͓ͨ࿩Λ͍ͯͩ͘͠͞·ͨ͠ʢࠓ೥΋͓ئ͍͍ͨ͠ʣ


  ⿣ ϑϨʔϜϫʔΫΞοϓσʔτ
 ֤ϑϨʔϜϫʔΫͷ೥෼ͷΞοϓσʔτ಺༰ͳͲ աڈࣄྫ ࠓ೥ͷ1)1ΧϯϑΝϨϯε
 33. PHP  Conference  Japan  2014 ⿣ աڈ࠷େͷηογϣϯ਺ʢ༧ఆʣ ⿣ ߽՚ւ֎ήετʢ༧ఆʣ ⿣ ࢀՃऀʹֶੜ΍ए͍ਓΛ૿΍ͨ͢Ίͷࢪࡦʢ༧ఆʣ

  ⿣ ଞʹ΋৭ʑߟ͑ͯΔ͚Ͳʜʢະఆʣ ࠓ೥͸ʜ ࠓ೥ͷ1)1ΧϯϑΝϨϯε
 34. 1)1ΧϯϑΝϨϯε ೥݄೔ʢ౔ʣ େా۠࢈ۀϓϥβ1J0

 35. PHP  Conference  Japan  2014 ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ