$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

InnerSourceのすすめ / InnerSource

Yuichi Tanaka
February 15, 2019

InnerSourceのすすめ / InnerSource

企業内のソフトウェア開発にOSSのベストプラクティスを取り入れるやり方

Yuichi Tanaka

February 15, 2019
Tweet

More Decks by Yuichi Tanaka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. OSS։ൃελΠϧΛ

  औΓೖΕ
  ͯޮ཰తͳ։ൃΛʂ
  15-D-4
  #devsumiD

  View Slide

 2. Who am I?
  Yuichi Tanaka
  Solutions Engineer
  a yuichielectric
  yuichielectric

  View Slide

 3. View Slide

 4. SHARE YOUR FUN!
  GitHubʹೖͬͯײͨ͡تͼ

  View Slide

 5. 2018/08ʹGitHubʹೖࣾ

  View Slide

 6. URLͷؒҧ͍Λൃݟ

  View Slide

 7. README.mdʹ͜Μͳهࡌ͕
  ʢ͋ͳͨͷग़൪Ͱ͢ɺ͋ͳͨͷίϯτϦϏϡʔτ͕ඞཁͰ͢ʂʣ

  View Slide

 8. Pull Request

  View Slide

 9. View Slide

 10. ϨϏϡΞʔ͕ࣗಈͰઃఆ͞ΕΔ

  View Slide

 11. Continuous Integration
  • ϑΝΠϧ໊ͷνΣοΫ
  • υΩϡϝϯτͷελΠϧͷνΣοΫ

  View Slide

 12. bot͕໨࣍Λࣗಈੜ੒

  View Slide

 13. ϨϏϡʔOKʂ

  View Slide

 14. ࣾ಺ͰOSSΛ࣮ફ
  • ߩݙͰ͖Δتͼ
  • ॏෳͨ͠ແବͳ࡞ۀ͕ͳ͍
  • ߴ͍ੜ࢈ੑ

  View Slide

 15. InnerSource

  View Slide

 16. اۀͷιϑτ΢ΣΞ։ൃ๊͕͑Δ໰୊
  • ιʔείʔυ΍υΩϡϝϯτ͕؆୯ʹݕࡧͰ͖ͳ͍
  • ૊৫಺ͷ஌ࣝڞ༗͕͏·͘Ͱ͖͍ͯͳ͍
  • ࣾ಺ͷιϑτ΢ΣΞͷ࠶ར༻ੑ͕௿͍
  • νʔϜؒͷίϛϡχέʔγϣϯίετ͕ߴ͍

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. InnerSourceͱ͸Φʔϓϯιʔεͷ

  ϕετϓϥΫςΟεΛاۀ಺ͷιϑτ΢ΣΞ
  ։ൃʹద༻͢ΔऔΓ૊Έͷ͜ͱ

  View Slide

 22. InnerSourceͷΰʔϧ
  • ίʔυͷ࠶ར༻
  • νʔϜΛލ͍ͩίϥϘϨʔγϣϯ
  • ඼࣭ͷߴ͍ιϑτ΢ΣΞΛΑΓߴ଎ʹ։ൃ

  View Slide

 23. InnerSourceΛ͍͔ʹ

  ࣮ફ͢Δ͔ʁ

  View Slide

 24. πʔϧ͸จԽΛม͑Δ৮ഔ
  • จԽΛม͑Δͷ͸ͱͯ΋େม
  • ͔͠͠ɺπʔϧΛಋೖ͢Δ͜ͱͰ

  ͦΕΛ࢖͏ਓͷߦಈ͕มΘΔ
  • ͦΕ͕จԽ͕มΘΔ͖͔͚ͬͱͳΔ

  View Slide

 25. 1. ৘ใΛڞ༗͢Δج൫Λ౷Ұ͢Δ
  • ·ͣ͸ଞͷਓ͕ݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͠ͳ͍ͱ

  ࢝·Βͳ͍ɻ
  • ӾཡͰ͖ΔਓΛ੍ݶ͓ͯ͘͠໌֬ͳཧ༝͕ͳ͍ݶΓ͸

  ύϒϦοΫʹ͓ͯ͘͠ɻ
  • ݕࡧͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔͷ΋ඇৗʹେࣄɻ

  View Slide

 26. ͋ΒΏΔίϯςϯπʹURL
  ʮ͜͏͍͏ػೳΛ͋ͳͨͷϓϩδΣΫτʹ

  ௥Ճ͍ͨ͠ΜͰ͚͢Ͳʯ
  ʮͦ͏Ͱ͔ͨ͠ɻɻʯ
  ʮ͋ʔɺͦΕ͸ڈ೥ݕ౼ͯ͠΍Βͳ͍

  ͜ͱʹͨ͠ΜͰ͢ʯ

  View Slide

 27. ͋ΒΏΔίϯςϯπʹURL
  ʮ͜͏͍͏ػೳΛ͋ͳͨͷϓϩδΣΫτʹ

  ௥Ճ͍ͨ͠ΜͰ͚͢Ͳʯ
  ʮͳΔ΄Ͳɺͦ͏͍͏ཧ༝ͩͬͨΜͰ͢Ͷɻ
  ౰࣌͸બ୒ࢶʹͳ͔ͬͨʓʓͱ͍͏΍Γํ΋

  ͋Δͱࢥ͏ͷͰ͕͢Ͳ͏Ͱ͠ΐ͏ʁʯ
  ʮ͋ʔɺͦΕ͸ڈ೥ݕ౼ͯ͠΍Βͳ͍

  ͜ͱʹͨ͠Μͩɻͦͷ࣌ͷٞ࿦͸ͩ͜͜Α

  https://github.com/hogehoge/fuga/issues/2139ʯ
  ɾɾɾ

  View Slide

 28. 2. ίϯτϦϏϡʔτͷ࢓ํΛ໌֬ʹ
  • ίϯτϦϏϡʔτ΁ͷෑډΛԼ͛Δ
  • νʔϜ֎͔ΒͷίϯτϦϏϡʔτΛ

  ׻ܴ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ໌ه
  • ίϯτϦϏϡʔτͷ۩ମతͳखॱΛ໌ه
  https://github.com/asciidwango/js-primer

  View Slide

 29. CONTRIBUTING.md
  • όάϨϙʔτͷొ࿥ͷ࢓ํ
  • ػೳཁ๬ͷొ࿥ͷ࢓ํ
  • Pull RequestͷૹΓํ
  • Pull RequestΛड͚ೖΕΔ৚݅
  • ϨϏϡʔϓϩηε

  View Slide

 30. https://github.com/asciidwango/js-primer/blob/master/CONTRIBUTING.md

  View Slide

 31. Issue/PR Template

  View Slide

 32. 3. ϫʔΫϑϩʔͷࣗಈԽ
  • มߋʹ಺༰ʹͬͯϨϏϡΞʔΛࣗಈͰઃఆ
  • PR͕ϚʔδՄೳͱͳΔ৚݅ͷ໌֬Խ
  • υΩϡϝϯταΠτͷࣗಈੜ੒
  • ͦͷଞͷϫʔΫϑϩʔࣗಈԽ

  View Slide

 33. CODEOWNERS
  • ϑΝΠϧͷछྨ΍σΟϨΫτϦຖʹΦʔφʔΛࢦఆՄೳ
  • JavaScriptͷमਖ਼͸ϑϩϯτΤϯυνʔϜ
  • όοΫΤϯυͷमਖ਼͸όοΫΤϯυνʔϜ
  • CSS΍ը૾ͷमਖ਼͸σβΠϯνʔϜ

  View Slide

 34. # Φʔφʔ͸ݸਓͰ΋νʔϜͰ΋ྑ͍
  * @global-owner1 @global-owner2
  *.js @frontend-team
  *.go @backend-team
  *.css @design-team
  /build/logs/ @infra-team
  docs/* @mr-document

  View Slide

 35. CI + Protected Branch

  View Slide

 36. GitHub Pages

  View Slide

 37. View Slide

 38. GitHub Actions

  View Slide

 39. GitHub Actions
  • GitHub্ͷଟ͘ͷΠϕϯτͰτϦΨʔՄೳ
  • CI/CDతͳ࢖͍ํ͚ͩͰͳ͘ɺࡉ͔ͳϫʔΫϑϩʔ

  ࣗಈԽʹ΋༗ޮ
  • ྫ
  • ϚʔδࡁΈͷϒϥϯνΛ࡟আ͢Δ
  • ϚʔΫμ΢ϯͷ໨࣍Λੜ੒͢Δ
  • WIPͳPRΛؒҧͬͯϚʔδ͠ͳ͍Α͏ʹ͢Δ

  View Slide

 40. InnerSourceΛଅਐ͢Δ࢓૊Έ
  1. ৘ใΛڞ༗͢Δج൫Λ౷Ұ͢Δ
  2. ίϯτϦϏϡʔτͷ࢓ํΛ໌֬ʹ͢Δ
  3. ϫʔΫϑϩʔΛࣗಈԽ͢Δ

  View Slide

 41. View Slide

 42. org/devGroupA org/devGroupB org/devGroupC

  View Slide

 43. org/devGroupA org/devGroupB org/devGroupC
  org/javascript-devs
  org/security
  org/SQL

  View Slide

 44. PayPal͕ૺ۰ͨ͠໰୊
  • ଞνʔϜ͔ΒͷPRͷϨϏϡʔΛ୭͕΍Δ͔ʁ
  • ϘϥϯςΟΞͩͱɺ୭΋΍Βͳ͍
  • ࣗ෼ͷϓϩδΣΫτͷλεΫΛ༏ઌ͕ͪ͠

  View Slide

 45. Trusted Committers
  • ଞνʔϜ͔ΒͷΠγϡʔͷରԠ
  • ଞνʔϜ͔ΒͷϓϧϦΫΤετͷϨϏϡʔ
  • υΩϡϝϯτͷ੔උ
  • ྑ͍ϓϧϦΫΤετΛ࡞ΔͨΊͷखॱ
  • ػೳཁ๬ɾόάϨϙʔτΛ౤͛Δखॱ
  • ׬ྃͷఆٛ
  • Ϗϧυϓϩηεͷ໌จԽ
  • ίʔσΟϯάن໿ͷ੔උ
  • ϫʔΫϑϩʔࣗಈԽ

  View Slide

 46. Trusted Committers
  • ՝୊
  • ίʔσΟϯά͢Δ͕࣌ؒ͋·Γແ͍ͷͰෆධ
  • ϓϩδΣΫτͷ͋ΒΏΔྖҬͷϨϏϡʔ͕དྷͯେม
  • ղܾࡦ
  • εϓϦϯτຖͷ౰൪੍
  • ౰൪දΛυΩϡϝϯτԽ
  • ֤ϝϯόʔ͕ಘҙͳྖҬ΋υΩϡϝϯτԽ

  View Slide

 47. ·ͱΊ
  • ૊৫಺ͰOSSతʹιϑτ΢ΣΞ։ൃΛ͢Δ͜ͱ͸

  ߴ͍ੜ࢈ੑɺߴ඼࣭ͳιϑτ΢ΣΞʹܨ͕Δ
  • GitHubΛ͏·͘࢖ͬͯ૊৫มֵͷ͖͔͚ͬʹ͠Α͏
  • ৘ใΛڞ༗͢Δج൫Λ౷Ұ͢Δ
  • ίϯτϦϏϡʔτͷ࢓ํΛ໌֬ʹ͢Δ
  • ϫʔΫϑϩʔΛࣗಈԽ͢Δ

  View Slide

 48. ࢀߟࢿྉ

  View Slide

 49. InnerSource
  https://www.oreilly.com/programming/free/getting-started-with-innersource.csp

  View Slide

 50. InnerSource
  http://paypal.github.io/InnerSourceCommons/checklist/

  View Slide

 51. InnerSource Commons
  http://paypal.github.io/InnerSourceCommons/

  View Slide

 52. Open Source Guides
  https://opensource.guide/

  View Slide

 53. ೔ຊޠ༁ϓϩδΣΫτਐߦத
  https://github.com/github/opensource.guide/pull/702

  View Slide

 54. CONTRIBUTING.md
  • CONTRIBUTING-template
  • https://github.com/nayafia/contributing-template/blob/master/
  CONTRIBUTING-template.md
  • MozillaʹΑΔCONTRIBUTING.mdͷॻ͖ํ
  • https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/contributing/
  • ೔ຊޠͷCONTRIBUTING.mdͷྫ
  • https://github.com/asciidwango/js-primer/blob/master/CONTRIBUTING.md

  View Slide

 55. 8
  https://github.co.jp 1

  View Slide