$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

フィジカルコンピューティングの話 / Physical Computing

フィジカルコンピューティングの話 / Physical Computing

2019/12/07(土)〜08(日)に金沢工業大学アントレプレナーズラボで開催されたWeb×IoTメイカーズチャレンジ2019-20 in 石川 ハッカソンでの講演資料

Tsubasa Yumura

December 07, 2019
Tweet

More Decks by Tsubasa Yumura

Other Decks in Technology

Transcript

 1. フィジカルコンピューティングの話
  湯村 翼 @yumu19
  国立研究開発法人 情報通信研究機構
  湯村 翼 @yumu19
  国立研究開発法人 情報通信研究機構

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ౬ଜ ཌྷ / @yumu19
  • ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ ৘ใ௨৴ݚڀػߏ ݚڀһ
  • ઐ໳ɿωοτϫʔΫɺϢϏΩλείϯϐϡʔςΟϯά etc.
  2

  View Slide

 3. ϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯά
  • ෺ཧۭؒͷ৘ใΛ࢖ͬͨΓ෺ཧۭؒʹӨڹΛٴ΅͢ίϯϐϡʔςΟϯά
  • ηϯα
  • Թ࣪౓ɺޫɺ੺֎ઢͳͲ
  • ΞΫνϡΤʔλ
  • αʔϘϞʔλɺιϨϊΠυͳͲ
  • ʮϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯάʯ͸ࢮޠ
  • ࠓ΍౰ͨΓલͳͷͰ
  • ʮIoTʯ΋͍͍ͩͨಉ͡ҙຯͰ࢖ΘΕΔ͜ͱ͕ଟ͍
  3
  while(true)
  printf “Hello”
  end
  ܭࢉػ಺ ܭࢉػͷ֎ͷੈք

  View Slide

 4. ϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯάͷྺ࢙
  4
  Arduino (2005ʙ) Bluetooth Low Energy (2009ʙ)
  Make: Tokyo Meeting / Maker Faire (2008ʙ)

  View Slide

 5. ϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯάͷྫ1
  • ͠ΐ͏Ώ͔͚͗͢ػ (σΠϦʔϙʔλϧZ ੴ઒͞Μ)
  5
  https://www.youtube.com/watch?v=vgZSZSzuLtM

  View Slide

 6. ϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯάͷྫ2
  • IoT Rice Cooker
  6
  https://www.youtube.com/watch?v=gFV6K85n6qY

  View Slide

 7. ϋοΧιϯʹ޲͚ͯݴ͍͍ͨ͜ͱ
  7

  View Slide

 8. ϓϩτλΠϐϯά
  • ػೳ΍ίϯηϓτΛݕূ͢ΔͨΊͷ࠷௿ݶͷ࣮૷
  • ͭͬͯ͘৮ͬͯΈΔ͜ͱͰॳΊͯΘ͔Δ͜ͱ͕͋Δ
  • ϓϩτλΠϐϯάʹඞཁͳ΋ͷ
  • ݕূ͍ͨ͠ػೳ΍ίϯηϓτ
  • ࣮૷ͷਝ଎͞
  • ϓϩτλΠϐϯάʹඞͣ͠΋ඞཁͳ͍΋ͷ
  • ଱ٱੑ
  • όάͷͳ͍ίʔυ
  8

  View Slide

 9. ϓϩτλΠϐϯάͷίπ
  • ࢖͑Δ΋ͷ͸ԿͰ΋࢖͏
  • ʮׂΓṟʯʮμϯϘʔϧʯʮཆੜςʔϓʯ͸͓͢͢Ίάοζ
  • 100ԁγϣοϓͰ୳͢ͷ͸ྑ͍ํ๏
  9

  View Slide

 10. Enjoy Hacking!!

  View Slide