$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

情報メディア学II 2023年度 「インタフェース×AI」 / Interface x AI 2023

情報メディア学II 2023年度 「インタフェース×AI」 / Interface x AI 2023

2023年7月17日(月)に開催された北海道情報大学の講義「情報メディア学II」の第6回「インタフェース×AI」の講義資料

yumulab

July 17, 2023
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2023.07.17
  ౬ଜ ཌྷ
  !"#$%&'()(*+
  ,-./.012


  -./.31,4567585419:1;:7<
  ৘ใϝσΟΞֶII

  View Slide

 2. !"#$
  • Twitter΁ͷײ૝ɾ࣭໰ͷ౤ߘ׻ܴ


  • ϋογϡλά
  #৘ใϝσΟΞֶ


  • HIU-WiFi͔ΒTwitterͭͳ͕Βͳ͍ͷͰ(͝ΊΜͶ🥺)ɹ
  εϚϗ͔Β౤ߘ͍ͯͩ͘͠͞


  • εϥΠυͷࡱӨɾεΫγϣ΋౤ߘOKͰ͢🙆
  2

  View Slide

 3. %&'()
  3
  ෡ͰΔͱʮ͏Ε͍͠ʹΌʔʯͱ൓Ԡ͢Δ഑હϩϘοτʹʮ͵͘΋Γʯ͕͋ΔϩϘοτ΋…࣍ੈ୅ϩϘοτͷਐԽ - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=0fbK5NUl9c8

  View Slide

 4. *+,-
  • ౬ଜ ཌྷ (ΏΉΒ ͭ͹͞) @yumu19 / @yumulab


  • ৘ใϝσΟΞֶՊ ।ڭत (2021/04ʙ)


  • ઐ໳͸৘ใՊֶɺಛʹΠϯλϑΣʔεɺηϯγϯάɺIoTɺVRɺωοτϫʔΫ౳


  • ܦྺ


  • ࡳຈ։੒ߴ౳ֶߍ ଔۀ


  • ๺ւಓେֶ ཧֶ෦ ஍ٿՊֶՊ ଔۀ


  • ౦ژେֶେֶӃ ཧֶܥݚڀՊ ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ म࢜՝ఔ


  • ๺཮ઌ୺Պֶٕज़େֶӃେֶ ৘ใՊֶݚڀՊ ৘ใՊֶઐ߈ ത࢜՝ఔ


  • 2008-2011 גࣜձࣾ౦ࣳʢωοτϫʔΫՈిͷݚڀ։ൃͳͲʣ


  • 2011-2013 Ϋ΢δοτגࣜձࣾʢ԰಺ଌҐΞϓϦɺΠϯλϥΫςΟϒలࣔͷ։ൃɾPMͳͲʣ


  • 2013-2014 ϑϦʔϥϯεΤϯδχΞɾ߹ಉձࣾPhysVis ୅දࣾһCEOʢiOSΞϓϦέʔγϣϯͷडୗ։ൃͳͲʣ


  • 2015-2021 ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ৘ใ௨৴ݚڀػߏʢωοτϫʔΫςετϕουɺແઢωοτϫʔΫΤϛϡϨʔλͷݚڀͳͲʣ
  4

  View Slide

 5. ./'012345678
  5
  α΢φ಺Ͱͷ


  ϓϩδΣΫγϣϯϚοϐϯά
  ർ࿑౓ΛՄࢹԽ͢Δ


  ΞΫηαϦ
  ਭ຾σʔλΛ࢖ͬͯ


  ΨνϟΛҾ͘


  ϔϧεέΞΞϓϦ

  View Slide

 6. %&'9:;<
  • ΠϯλϑΣʔε × AI


  • Human-Agent Interaction (HAI)


  • Human-Robot Interaction (HRI)
  6

  View Slide

 7. =>?@ABAC>?DEADFGHIAJ!
  7
  ਓؒͱίϯϐϡʔλͷؔ܎ੑʹ͍ͭͯͷݚڀ෼໺Ͱ͋Δʢͬ͘͟Γʣ
  Human


  ਓؒ
  Computer


  ίϯϐϡʔλ
  Interaction


  ΠϯλϥΫγϣϯ
  HCIͱུ͞ΕΔ

  View Slide

 8. =>?@ABAC>?DEADFGHIA'01J!
  • ਓ͕ؒίϯϐϡʔλΛ࢖͏ͨΊͷΠϯλϑΣʔε(ڥք)ͷݚڀ


  • ৽͍͠ΠϯλϑΣʔεͷݚڀ։ൃ


  • ΠϯλϑΣʔεʹؔ͢Δௐࠪݚڀ


  • ίϯϐϡʔλ͕ਓؒʹ༩͑ΔӨڹͷݚڀʢ৺ཧֶతݚڀʣ


  • ίϯϐϡʔλ͕ਓؒͷ׆ಈΛࢧԉ͢ΔγεςϜͷݚڀ


  • ͳͲ


  • ͱͯ΋෯޿͍
  8

  View Slide

 9. EADKL?M
  • 1) ϋʔυ΢ΣΞΠϯλϑΣʔε


  • ػցͱػցͷڥք


  • USBɺHDMIͳͲ


  • 2) Application Programming Interface (API)


  • αʔόͱΫϥΠΞϯτͷڥք


  • ϝΠϯϓϩάϥϜͱϥΠϒϥϦͷڥք


  • 3) User Interface (UI)


  • ίϯϐϡʔλΛ࢖͏ਓͱίϯϐϡʔλͷڥք 9
  ৘ใٕज़(IT)ͷੈքͰΑ͘ొ৔͢ΔΠϯλϑΣʔε͸
  ࣄ෺΍ྖҬͳͲΛ෼͚Δڥ໨ͷ͜ͱ ڥք - Wikipedia (2023/07/16Ӿཡ)
  ڥքɿ
  ࠓ೔͸͜Ε

  View Slide

 10. EADKL?M
  • ೖྗΠϯλϑΣʔεͱग़ྗΠϯλϑΣʔε


  • ೖྗΠϯλϑΣʔε


  • Ϛ΢εɺΩʔϘʔυͳͲ


  • ग़ྗΠϯλϑΣʔε


  • σΟεϓϨΠɺεϐʔΧʔͳͲ
  10

  View Slide

 11. N?OEADKL?M23PQ8
  11
  Ϩάβ७ਖ਼ΦϓγϣϯϦϞίϯ


  ʛςϨϏʛREGZAɿ౦ࣳ


  https://www.regza.com/


  regza/option/remo/
  ER-W16 | ిࢠϨϯδ/ΦʔϒϯϨϯδ


  | ౦ࣳϥΠϑελΠϧגࣜձࣾ


  https://www.toshiba-lifestyle.com/


  jp/microwaves/er-w16/
  ιϑτ΢ΣΞ (ը໘) ϋʔυ΢ΣΞ (Ϙλϯ)

  View Slide

 12. RSJRS'B5>TU?HIA
  12
  ද৘
  ਎ৼΓ
  खৼΓ
  ಓ۩Λ࢖͏

  View Slide

 13. RSJRVWX'B5>TU?HIA
  13
  ʁʁʁʁ

  View Slide

 14. RSJRVWX'B5>TU?HIA
  14

  ද৘
  ਎ৼΓ
  खৼΓ
  ಓ۩Λ࢖͏
  Human-Agent Interaction (HAI)
  Human-Robot Interaction (HRI)

  View Slide

 15. Y/Z[\Q
  15
  ChatGPT
  Siri
  Alexa
  ࣗಈӡసं

  View Slide

 16. ]^_`a
  16
  DENSO: Shogi-playing robot "Denoutekun" ʛ কعϩϘοτʮిԦख͘Μʯ@ CEATEC JAPAN 2014 - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=JefbyiDTQ9A

  View Slide

 17. \Q2bcdefg
  17
  ͍ͭʹΦϦδφϧϞσϧʹͳͬͨAIω΢ϩ༷ͷσϏϡʔ഑৴ʲNeuro-samaʳ - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=JNZxz9z6uLI

  View Slide

 18. \Q2bcdefg
  18
  ʲAITuber/ࡶஊʳ͕ͣ͘͠V2ʹͳͬͯؼ͖ͬͯ·ͨ͠ʂʲJP/ENʳ - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=Jsb1sRXMOHs

  View Slide

 19. hijfekl2m2\QnEo
  19
  AIόΠτ - ઀٬༻AIΩϟϥΫλʔ೿ݣαʔϏε ମݧ͍͖ͨͩ·ͨ͠ - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=5vF2wI9R4EU

  View Slide

 20. pBqrstuvo
  20
  BellaBot ωίܕαʔϏε/഑હϩϘοτ - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=3O9C52Sdsak
  ¥3,642,668

  View Slide

 21. M@?owx2yz{y
  21
  ΧνϟΧʢKachakaʣϒϥϯυϜʔϏʔʛFull ver. - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=SdVglHOJgiA
  ¥257,800


  +


  ¥980/݄

  View Slide

 22. M@?owx2yz{y
  22
  ৽͍͠Ոఉ༻ϩϘοτʮΧνϟΧʯಈ࡞σϞ - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=DNyKVvq9zy4

  View Slide

 23. |}~•6€•‚ƒ„tuvo
  23
  Robot ‘chef’ learns to recreate recipes from watching food videos - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=nx3k4XA3x4Q
  Sochacki, Grzegorz, et al. "Recognition of Human Chef’s Intentions for Incremental Learning of Cookbook by Robotic
  Salad Chef." IEEE Access (2023).

  View Slide

 24. tuvo…†‡‚Jˆ‰Š‹…Œ•‚
  24
  2୆৚݅ - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=NhooYL3ZtfI
  Okada, Yuka, et al. "Two is better than one: Apologies from two robots are preferred." Plos one 18.2 (2023): e0281604.

  View Slide

 25. Žtuvo
  25
  Zooids: Building Blocks for Swarm User Interfaces - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=8Ik7V_QH5wk
  Le Goc, Mathieu, et al. "Zooids: Building blocks for swarm user interfaces." Proceedings of the 29th annual symposium
  on user interface software and technology. 2016.

  View Slide

 26. •„•SJ‘En?•S
  26
  ← ͜͜·Ͱͷ࿩
  ਓ޻஌ೳ͕෺ཧۭؒʹདྷΔ
  ٯ΋͋ΓಘΔˠ
  ਓ͕ؒαΠόʔۭؒʹߦ͘

  View Slide

 27. b’“”ij2\Q•nD?2\–Q
  27
  AIΞόλʔAOIʲެࣜʳ, https://twitter.com/AIAvatar_AOI/status/1598542475538231297

  View Slide

 28. —˜™š›œ•ž3ŸŸ 8¡?M'@EAGFKo¢?ž£¤¥
  28
  OpenGVLab/GITM: Ghost in the Minecraft: Generally Capable Agents for Open-World
  Environments via Large Language Models with Text-based Knowledge and Memor
  y

  https://github.com/OpenGVLab/GITM

  View Slide

 29. ¦§¨$©\Q'ª]«
  29
  ʲPVୈ2஄ʳTVΞχϝʮAIͷҨిࢠʯʛ7݄7೔์ૹ։࢝ʂ - YouTub
  e

  https://www.youtube.com/watch?v=BDxJaOEVJEk

  View Slide

 30. ¦§¨$
  30
  • ੈ͸·͞ʹେAI࣌୅ɹΊͪΌͪ͘Ό໘ന͍ɺChatGPT͍͢͝


  • ਐԽ͕ૣ͍ɺ͜ͷࢿྉ͸དྷ೥ͷतۀͰ͸ॻ͖׵͕͑ඞཁ


  • Πϯλʔωοτ΍εϚϗͷᴈ໌ظʹ͍ۙ


  • ·ͩ୭΋΍͍ͬͯͳ͍͜ͱ͕ΰϩΰϩస͕͍ͬͯΔ


  • ͍·େֶ2೥ੜͱ͍͏ͷ͸ϥοΩʔ
  ,-./.012


  -./.31,4567585419:1;:7<

  View Slide