Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

8年目のプロジェクトにRuboCopを導入した話/Introduce RuboCop In 8-year-old project

8年目のプロジェクトにRuboCopを導入した話/Introduce RuboCop In 8-year-old project

8年の歴史があるプロジェクトにRuboCopを導入した話です。

Yuta Kamezezaki

May 30, 2019
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ©2019 Wantedly, Inc.
  Introduce RuboCop
  In 8-year-old project
  May 30, 2019 - Yuta Kamezaki
  Meguro.rb #27

  View Slide

 2. ©2019 Wantedly, Inc.
  Yuta Kamezaki @ykamez
  About me
  Twitter: @ykamez_
  2
  Wantedly. Inc. / Engineer
  2019೥ೖࣾɻ
  Wantedly VisitͷάϩʔενʔϜॴଐ
  ෼ੳ͔ΒࢪࡦఏҊɺ࣮૷(αʔόʔ)·ͰΛ୲౰ɻ

  View Slide

 3. ©2019 Wantedly, Inc.
  3VCP$PQΛೖΕ͍ͨਓ
  ಛʹɺطଘͷϓϩδΣΫτʹೖΕΔέʔε
  ର৅

  View Slide

 4. ©2019 Wantedly, Inc.
  େมͩͬͨ͜ͱ
  ޻෉ͨ͜͠ͱ
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ ࡀͷϓϩδΣΫτʹ3VCP$PQΛಋೖ͢Δ·Ͱ

  View Slide

 5. ©2019 Wantedly, Inc.
  w ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔
  w ͲͷΑ͏ʹ࢖ͬͯ΋Β͏͔
  w Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠
  େมͩͬͨ͜ͱ Ұൠతͳ࿩

  View Slide

 6. ©2019 Wantedly, Inc.
  ྺ࢙͕௕ͯ͘ڊେ ೥ੜ·Ε

  ߦ਺: 166,566
  େมͩͬͨ͜ͱ 8BOUFEMZͳΒͰ͸ͷ໰୊

  View Slide

 7. ©2019 Wantedly, Inc.
  w ೥ؒΈΜͳࣗ༝ͳελΠϧͰॻ͍͖ͯͨ
  w طଘίʔυͷमਖ਼͕େม
  w ؔ܎ऀ͕ଟ͍ˠίϯηϯαε͕औΓͮΒ͍
  w ࠓߋײ ৺ཧతϋʔυϧ

  େมͩͬͨ͜ͱ 8BOUFEMZͳΒͰ͸ͷ໰୊
  ྺ࢙͕௕ͯ͘ڊେ

  View Slide

 8. ©2019 Wantedly, Inc.
  σϑΥϧτͰ૸ΒͤͯΈͨ
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔

  View Slide

 9. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔
  Inspecting 4062 files
  4062 files inspected, 126547 offenses detected
  σϑΥϧτͷϧʔϧͷ৔߹
  126,547 offenses

  View Slide

 10. ©2019 Wantedly, Inc.
  σϑΥϧτͷϧʔϧ͸ݫͦ͠͏
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔
  ϧʔϧͱݱঢ়ʹେ͖ͳဃ཭͕͋Δ

  View Slide

 11. ©2019 Wantedly, Inc.
  NFPXDPQͷϧʔϧ͕ྑ͍Β͍͠
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔
  ผνʔϜͰಋೖ͓ͯ͠Γɺධ൑͕ྑ͔ͬͨ

  View Slide

 12. ©2019 Wantedly, Inc.
  3VCP$PQͷDPOpHͷHFN
  https://github.com/sider/meowcop
  ελΠϧͷ໰୊͸ࢦఠ͠ͳ͍
  w ϓϩδΣΫτݻ༗ͷϧʔϧΛແޮԽ
  https://blog-ja.sideci.com/entry/2016/10/03/171816
  NFPXDPQͱ͸
  →طଘProjectʹಋೖ͠΍͍͢

  View Slide

 13. ©2019 Wantedly, Inc.
  4062 files inspected, 12080 offenses detecte
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔ NFPXDPQͷϧʔϧͷ৔߹

  View Slide

 14. ©2019 Wantedly, Inc.
  4062 files inspected, 12080 offenses detecte
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔ NFPXDPQͷϧʔϧͷ৔߹
  12,080 offenses

  View Slide

 15. ©2019 Wantedly, Inc.
  4062 files inspected, 12080 offenses detecte
  126,547→12,080
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔ NFPXDPQͷϧʔϧͷ৔߹
  ݱ࣮తͳဃ཭

  View Slide

 16. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔
  w ͲͷΑ͏ʹ࢖ͬͯ΋Β͏͔
  w Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠
  େมͩͬͨ͜ͱ

  View Slide

 17. ©2019 Wantedly, Inc.
  ୭΋࢖Θͳ͔ͬͨΒҙຯ͕ͳ͍
  ͲͷΑ͏ʹ࢖ͬͯ΋Β͏͔
  ڧ੍ྗ͕ͳ͍΋ͷ͸ܗ֚Խ͕ͪ͠

  View Slide

 18. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͲͷΑ͏ʹ࢖ͬͯ΋Β͏͔
  +

  View Slide

 19. ©2019 Wantedly, Inc.
  1. reviewdog
  3VCP$PQͷ݁ՌΛ13ʹίϝϯτͯ͘͠ΕΔ
  IUUQTHJUIVCDPNSFWJFXEPHSFWJFXEPH
  2. Travis CI
  $*αʔϏεͰࣗಈνΣοΫ
  ͲͷΑ͏ʹ࢖ͬͯ΋Β͏͔
  ˠΏΔΊͷӡ༻ࣗಈԽ $*͸མͱ͞ͳ͍

  View Slide

 20. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔
  ✅ͲͷΑ͏ʹ࢖ͬͯ΋Β͏͔
  w Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠
  େมͩͬͨ͜ͱ

  View Slide

 21. ©2019 Wantedly, Inc.
  w طଘͷίʔυͷѻ͍
  w ϧʔϧऔࣺબ୒ͷϓϩηε
  Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠

  View Slide

 22. ©2019 Wantedly, Inc.
  طଘͷίʔυͷѻ͍
  Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠
  ϧʔϧΛద༻ͨ͠Βɺطଘͷ$PEF΋मਖ਼ɻ
  ϧʔϧͱ$PEFͷဃ཭Λ๷͙ɻ

  View Slide

 23. ©2019 Wantedly, Inc.
  ϧʔϧऔࣺબ୒ͷϓϩηε
  Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠
  JTTVFͰٞ࿦ˠϧʔϧ֬ఆˠ൓ө
  JTTVFͰΦʔϓϯʹٞ࿦͠ɺೲಘײΛ࣋ͨͤΔɻ

  View Slide

 24. ©2019 Wantedly, Inc.
  ϧʔϧऔࣺબ୒ͷϓϩηε
  Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠

  View Slide

 25. ©2019 Wantedly, Inc.
  JTTVFͰΦʔϓϯʹٞ࿦͠ɺೲಘײΛ࣋ͨͤΔɻ
  ϧʔϧऔࣺબ୒ͷϓϩηε
  Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠
  JTTVFͰٞ࿦ˠϧʔϧ֬ఆˠ൓ө

  View Slide

 26. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔
  ✅ͲͷΑ͏ʹ࢖ͬͯ΋Β͏͔
  ✅Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠FUD
  େมͩͬͨ͜ͱ

  View Slide

 27. ©2019 Wantedly, Inc.
  ՝୊
  େมͩͬͨ͜ͱ޻෉ͨ͜͠ͱ
  ํ๏
  •ؔ܎ऀͷଟ͞
  •ڊେ͞
  •8೥ͷྺ࢙
  •ΏΔ͍ϧʔϧͰελʔτ
  •CIͰࣗಈԽ(ڧ੍͸͠ͳ͍)
  •Φʔϓϯͳٞ࿦
  •ӡ༻ํ਑ͷ໌֬Խ
  • ͲͷϧʔϧΛ࠾༻͢Δ͔
  • ͲͷΑ͏ʹ࢖ͬͯ΋Β͏͔
  • Ͳ͏͍͏ํ਑Ͱӡ༻͍͔ͯ͘͠
  Ұൠతͳ໰୊
  Wantedlyݻ༗ͷ໰୊

  View Slide

 28. ©2019 Wantedly, Inc.
  ແࣄ3VCP$PQಋೖ
  ೥ӽ͠ͷಋೖ

  View Slide

 29. ©2019 Wantedly, Inc.
  ྑ͍఺
  • ϨϏϡʔલʹϛεʹؾ͕͚ͭͨɻ
  ՝୊
  • ϧʔϧͷऔࣺબ୒͕೉͍͠ɻ
  • ϧʔϧΛܾΊΔϓϩηε͕ᐆດɻ
  ൓Ԡ

  View Slide

 30. ©2019 Wantedly, Inc.
  ϧʔϧऔࣺબ୒ͷϓϩηεޮ཰Խ
  • ೲಘײͷ͋ΔϧʔϧΛͲ͏ૉૣܾ͘Ί͍͔ͯ͘
  ͲΕ͘Β͍ݫ͍͠ӡ༻ʹ͢Δ͔
  • CI͸མͱ͢ͷ͔
  ࣾ಺ͷϧʔϧڞ௨Խ ϚΠΫϩαʔϏε

  ࢒Δ՝୊
  ˠ·ͩ·ͩࢼߦࡨޡத

  View Slide

 31. ©2019 Wantedly, Inc.
  ೥໨ͷϓϩδΣΫτͰ΋ಋೖͰ͖Δ
  • ઍཬͷಓ΋Ұา͔Β
  ΏΔ࢝͘ΊͯΈΑ͏
  ·ͱΊ

  View Slide

 32. ©2019 Wantedly, Inc.
  Thank you

  View Slide