Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

そのIoTシステム、デバイスが1000台になっても大丈夫ですか?

Y_uuu
September 15, 2020

 そのIoTシステム、デバイスが1000台になっても大丈夫ですか?

2020-09-15(Tue)
IoT縛りの勉強会! IoTLT vol.67 にて発表
https://iotlt.connpass.com/event/185929/

技術書典9に出展している本も、併せてよろしくお願いいたします!
https://techbookfest.org/product/5189029702139904?productVariantID=6282051762257920

Y_uuu

September 15, 2020
Tweet

More Decks by Y_uuu

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͦͷIoTγεςϜɺ
  σόΠε͕1000୆ʹͳͬͯ΋େৎ෉Ͱ͔͢ʁ
  2020-09-15(Tue)
  IoTറΓͷษڧձ! IoTLT vol.67
  ઌਐٕज़෦໳ IoTνʔϜ ΤϯδχΞ
  Ԭቌ ༤ฏ
  1

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  Ԭቌ ༤ฏ
  Okazaki Yuhei
  ‣ ID
  - @yuuu @Y_uuu
  ‣ ࣗݾ঺հ
  • ઌਐٕज़෦໳ IoTνʔϜ ΤϯδχΞ
  • ݩɾ૊ࠐΈΤϯδχΞ(2018೥͔ΒWebܥ΁)
  • ޷͖ͳσόΠε͸M5StickC
  ‣ Skill
  2
  image

  View Slide

 3. ٕज़ॻయ9ͰຊΛൢച͍ͯ͠·͢
  3
  https://techbookfest.org/product/5189029702139904

  View Slide

 4. ٕज़ॻయ9ͰຊΛൢച͍ͯ͠·͢
  4
  https://techbookfest.org/product/5189029702139904

  View Slide

 5. ٕज़ॻయ9ͰຊΛൢച͍ͯ͠·͢
  5
  https://techbookfest.org/product/5189029702139904

  View Slide

 6. ͔͜͜Βຊ୊Ͱ͢
  Start

  View Slide

 7. େ఍ͷIoT͸PoC͔Β͸͡·Δ
  7
  Ғ͍ਓ
  ࠓճͷγεςϜ͸1P$˞͔ͩΒ
  ͱΓ͋͑ͣಈ͔͢͜ͱ༏ઌͰେৎ෉ʂ
  σόΠε΋਺୆Ͱ͢΋ΜͶʂ
  ͬ͞ͱ࡞ͬͨͷͰͥͻࢼͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞
  ˞1P$1SPPGPG$PODFQUͷུɺࢼ࡞։ൃͷલஈ֊ʹ͓͚Δݕূ΍σϞͷ͜ͱ
  ΤϯδχΞ

  View Slide

 8. ਺Χ݄ޙ…

  View Slide

 9. ಥવͷεέʔϧΞ΢τ
  9
  Ғ͍ਓ
  લͷPoC্͕ख͍ͬͨͧ͘ʂʂʂ
  γεςϜΛશࠃʹల։͢Δ͜ͱ͕ܾ·ͬͯ
  1000୆ͷσόΠε͔ΒσʔλΛૹΔ͔Βʂ
  (͏Θͬ…1000୆ͬͯେৎ෉͔ͳ)
  ΤϯδχΞ

  View Slide

 10. ͦͷIoTγεςϜɺ
  σόΠε͕1000୆ʹͳͬͯ΋େৎ෉Ͱ͔͢ʁ
  ?

  View Slide

 11. ྫ୊: ର৅γεςϜ
  11
  • IoTͰΑ͋͘ΔؾԹ؂ࢹγεςϜ ※ʮAWSͱM5StickCͰ࡞ΔIoT։ൃೖ໳ʯ͔ΒҾ༻
  • ؾԹ͕30℃Λ௒͑ΔͱSlack΁௨஌ɺWeb͔Β΋άϥϑ͕ݟΒΕΔ

  View Slide

 12. ྫ୊: ର৅γεςϜ
  12
  • ͨͩ͠ɺखҧ͍ͰҎԼͷΑ͏ͳઃఆ͕͞Ε͍ͯΔ
  • Lambdaͷಉ࣮࣌ߦ਺͕1
  • DynamoDBͷΩϟύγςΟϢχοτ(RCU, WCU)͕ϓϩϏδϣϯυͷ1
  ಉ࣮࣌ߦ਺: 1
  RCU, WCU: 1
  ✕1000୆

  View Slide

 13. ͋ͨ·ͷதͰ͏͔ͯ͝͠ΈΑ͏
  13
  • ͨͿΜɺIoT Core→Lambda͕٧·Δ
  • ͓ͦΒ͘ɺIoT Core→DynamoDB͕٧·Δ
  • ͦͯ͠…Ͳ͏ͳΔʁ
  ಉ࣮࣌ߦ਺: 1
  RCU, WCU: 1
  ✕1000୆

  View Slide

 14. ࣮ࡍʹ΍ͬͯΈͨ

  View Slide

 15. ࣮ࡍʹ΍ͬͯΈͨ
  15
  • mockmockͰ1000୆ͷԾ૝σόΠεΛ࡞੒
  • M5StickCͱಉ༷ʹ10ඵपظͰσʔλૹ৴

  ※ cn1kͱ͍͏༗ྉͷϓϥϯΛ࢖༻͍ͯ͠·͢
  Ծ૝σόΠε✕1000୆
  10ඵपظͰσʔλૹ৴

  View Slide

 16. ࢀߟ: mockmockͱ͸
  16
  • IoT։ൃʹ͓͚ΔςετΛࢧԉ͢ΔαʔϏε
  • σόΠεͷ୅ΘΓʹԾ૝σόΠε(mock)͕όοΫΤϯυ΁σʔλΛૹ৴͢Δ
  • mock͸࠷େ5ສ୆·ͰىಈՄೳ
  Ͱݕࡧͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞
  NPDLNPDL
  ৄࡉ͸

  View Slide

 17. 1000୆ͷmockΛىಈʂ
  17

  View Slide

 18. ͍Ζ͍Ζ໰୊͕ى͜Δ
  ʂ

  View Slide

 19. SlackͷIncoming WebhookͰϫʔχϯά͕ग़Δ
  19
  • ʮΞΫςΟϏςΟ͕ଟ͍ͨΊɺҰ෦ͷϝοηʔδ͸දࣔ͞Ε·ͤΜɻʯͱͷ͜ͱ

  View Slide

 20. mockmock͔Βͷૹ৴ఀࢭޙɺ30෼΄Ͳ௨஌͕ଓ͘
  20
  • 30෼΄ͲɺԆʑͱ௨஌͕དྷΔ
  • Lambdaͷ࣮ߦ͕Throttle͞Ε͍ͯΔ
  • ଟ਺ͷΠϕϯτΛ1ͭͷLambda͕ࡉʑͱ͞͹͖ଓ͚͍ͯΔ

  View Slide

 21. DynamoDBʹ஋͕ॻ͖ࠐ·Εͳ͍
  21
  • ΩϟύγςΟϢχοτ1ͩͱͦ΋ͦ΋1ճ΋ॻ͖ࠐΊͳ͔ͬͨ
  • Write Throttle Events Sum͕ٸ૿͍ͯ͠Δ

  View Slide

 22. Έͳ͞Μ͸ɺ
  ૝૾Ͱ͖·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 23. ·ͱΊ
  23
  •಄ͷதͰ͏͔͢͜͝ͱ΋େࣄ͕ͩɺݱ࣮͸૝૾Λ௒͑Δ
  •ಛʹIoTγεςϜ͸ςετͯ͠Έͯ໰୊ʹؾͮ͘৔߹͕ଟ͍
  •Ͱ͖Δ͚ͩຊ൪ʹ͍ۙ؀ڥΛ࠶ݱ͢Δ͜ͱ͕େࣄʂ
  1000୆ͷσόΠεͰ໰୊ແ͘ಈ͍ͨͷͰ
  ࣗ৴Λ࣋ͬͯϦϦʔεͩʂ

  View Slide

 24. ࢼͯ͠Έͨ͘ͳͬͨਓ͸ͥͻಡΜͰΈ͍ͯͩ͘͞ʂ
  24
  https://techbookfest.org/product/5189029702139904

  View Slide

 25. ͝ਗ਼ௌ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  Thank You
  We are Hiring !
  https://recruit.fusic.co.jp/

  View Slide