Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Flutter Academy final presentatoin

Flutter Academy final presentatoin

Flutter Academy の最終発表用の資料です。

https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=27227

4geru sakisaka

May 27, 2022
Tweet

More Decks by 4geru sakisaka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Flutter Academy
  ࠷ऴൃද


  #02 ಺੢ ޭҰ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  Name: ͛͠Δ(4geru)


  Id / Real Name: #02 ಺੢ ޭҰ


  Job: 5 years as Engineer, Web(Rails/React)


  ImportantɿPanda 🐼
  #02 ͛͠Δ

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ #02 ͛͠Δ
  200 ݸ͘Β͍ͷֆจࣈΛ࡞੒

  View full-size slide

 4. ࣗݾ঺հ #02 ͛͠Δ

  View full-size slide

 5. ࠓճ࿩͢͜ͱɾ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  ࿩͢͜ͱ


  🏆 ίϯηϓτ & σϞ


  🏆 ։ൃͷϑϩʔ


  🏆 Ұཡը໘ʹ͍ͭͯ


  🏆 ޻෉ͨ͠ͱ͜Ζ
  #02 ͛͠Δ
  ৄ͘͠࿩͞ͳ͍͜ͱ


  👀 tmdb APIͷ࢓༷ʹ͍ͭͯ


  👀 ػೳɿৄࡉը໘, ཤྺػೳ,

  ɹɹݴޠઃఆ, μʔΫϞʔυ


  👀 ࠓޙ͍ͨ͜͠ͱ(issueͰ؅ཧ)

  View full-size slide

 6. ίϯηϓτ&σϞ
  ίϯηϓτ & σϞ > ։ൃͷϑϩʔ > Ұཡը໘ > ޻෉ͨ͠ͱ͜Ζ

  View full-size slide

 7. ίϯηϓτ #02 ͛͠Δ

  View full-size slide

 8. ίϯηϓτ #02 ͛͠Δ
  ɾSPY x Family ʹϋϚ͍ͬͯΔ


  ɹɾओਓެͷ໊લ͕ʮ͋ʔʹΌʯ


  ɾλοϓ͚ͩͰ௚ײతͳUIʹ͍ͨ͠


  ɾ΍͍͞͠ / ͔Θ͍͍ UIʹ͍ͨ͠


  ɾFlutter Academy ͰֶΜͩ͜ͱΛ٧ΊࠐΈ͍ͨ

  View full-size slide

 9. ֤ϖʔδ #02 ͛͠Δ
  ϗʔϜ ৄࡉ ཤྺ ઃఆ

  View full-size slide

 10. ϖʔδભҠ #02 ͛͠Δ
  ৄࡉ
  ϗʔϜ
  ཤྺ ઃఆ

  View full-size slide

 11. εϓϥογϡɿΞΠίϯͱςʔϚΧϥʔ


  ϗʔϜɿॎɾԣεΫϩʔϧ


  ৄࡉɿ֤API΁ͷΞΫηε


  ཤྺɿࠇόε͕ཤྺʹ௥Ճ͞Ε͍ͯΔ


  ઃఆɿμʔΫϞʔυɾݴޠ੾Γସ͑
  σϞ

  View full-size slide

 12. ։ൃϑϩʔ
  ίϯηϓτ & σϞ > ։ൃͷϑϩʔ > Ұཡը໘ > ޻෉ͨ͠ͱ͜Ζ

  View full-size slide

 13. ։ൃϑϩʔ
  1. ΞΠσΟΞ / API ௐࠪͷϫʔΫγϣοϓ


  ɹɾνʔϜϝϯόʔͱͰ͖Δ͜ͱͷ೺Ѳɾ৘ใڞ༗


  2. ΞϓϦίϯηϓτͷ࡞੒


  ɹɾΞΠίϯɾςʔϚΧϥʔͷ࡞੒


  3. Github Ͱͷ։ൃ


  ɹɾௐࠪ → ਐḿ؅ཧ → ίʔυ؅ཧ
  #02 ͛͠Δ

  View full-size slide

 14. 1. ϫʔΫγϣοϓ #02 ͛͠Δ

  View full-size slide

 15. 2. ΞΠσΟΞίϯηϓτ #02 ͛͠Δ

  View full-size slide

 16. 3. Github Ͱͷ։ൃ #02 ͛͠Δ
  Github


  Discuss
  Github


  Issue
  Github


  PR
  ✅ ௐࠪ


  ৘ใ੔ཧɾٞ࿦
  ✅ ਐḿ؅ཧ


  ϖʔδͷλεΫ
  ✅ ίʔυ؅ཧ


  ࣮૷ͷϨϏϡʔ

  View full-size slide

 17. 3-1. Github Discussion #02 ͛͠Δ

  View full-size slide

 18. 3-2. Github Issue #02 ͛͠Δ
  ਐḿΛ؅ཧ


  ɾicebox / doing/ done


  ϖʔδͷIssueΛ׆༻


  ɾsmall
  f
  ix Λಀͨ͘͠ͳ͍


  ɾCheckbox → IssueԽ

  View full-size slide

 19. 3-2. Github Pull Request #02 ͛͠Δ
  ✅ ηϧϑϨϏϡʔ


  ɾissueԽίϝϯτ


  ɾ֬ೝͷίϝϯτ


  ɾֶͼͷίϝϯτ

  View full-size slide

 20. Ұཡը໘
  ίϯηϓτ & σϞ > ։ൃͷϑϩʔ > Ұཡը໘ > ޻෉ͨ͠ͱ͜Ζ

  View full-size slide

 21. [3] εΫϩʔϧରԠ
  [1] λϒ੾Γସ͑ [2] ೥਺ࢦఆ
  ෳࡶͳ ঢ়ଶ؅ཧ ͷ࣮૷ #02 ͛͠Δ
  #02 ͛͠Δ

  View full-size slide

 22. ෳࡶͳ ঢ়ଶ؅ཧ ͷ࣮૷ #02 ͛͠Δ
  ɾtop_pageɿλϒͷ੾Γସ͑[1]


  ɾxxx_tabɿλϒ͝ͱͷը໘Λදࣔ


  ɾhome_tabɿ೥਺ࢦఆλϒͷ؅ཧ[2]


  ɾhome_tab_pageɿεΫϩʔϧରԠ[3]

  View full-size slide

 23. ޻෉ͨ͠ͱ͜Ζ
  ଟ෼ɺ͕࣌ؒͳ͍ͷͰ


  ͔͜͜Β͸ૣΊʹʂ
  ίϯηϓτ & σϞ > ։ൃͷϑϩʔ > Ұཡը໘ > ޻෉ͨ͠ͱ͜Ζ

  View full-size slide

 24. #1 Github ͷ࠷େ׆༻
  ✅ λεΫͷࡉ෼Խ


  ɹɾ65PR / 197commits


  ✅ Ͱ͖ΔݶΓηϧϑϨϏϡʔ


  ɾ֬ೝɾࢦఠͷϨϏϡʔ


  ɾվળͷϨϏϡʔˠissueԽ

  View full-size slide

 25. #2 YouTubeͷಈը͔Βֶश #02 ͛͠Δ

  View full-size slide

 26. ݴޠ / μʔΫςʔϚ੾Γସ͑ͷGithub͔Β஌ݟΛ୳ͨ͠
  #02 ͛͠Δ
  #3 Github ͷίʔυΛࢀߟʹͨ͠

  View full-size slide

 27. #02 ͛͠Δ
  #4 ͍ΖΜͳΞϓϦΛࢀߟ
  TMDB ABEMA Prime Video Twitter

  View full-size slide

 28. ɾϗʔϜͷϔομʔΛࣗಈͰফ͢


  ɾΘ͔Βͳ͗ͯ͢͞٧ΜͰ͍ͨ


  ɾνʔϜϝΠτͷॿ͚ʹײँʂʂ
  #5 Sliver ͷಋೖ

  View full-size slide

 29. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢
  ࿩͢͜ͱ


  🏆 ίϯηϓτ & σϞ


  🏆 ։ൃͷϑϩʔ


  🏆 Ұཡը໘, ৄࡉը໘


  🏆 ޻෉ͨ͠ͱ͜Ζ

  View full-size slide