Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

C++17 std::anyについて

C++17 std::anyについて

nakameguro_feature.cpp vol.10
https://ebisu-effective-modern-cpp.connpass.com/event/104657/

での資料です!!

Nobuyuki Nishiyama

October 18, 2018
Tweet

More Decks by Nobuyuki Nishiyama

Other Decks in Programming

Transcript

 1. $TUEBOZ
  ໨࣍
  ࣗݾ঺հ
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  * ͷ࢖͍ํ
  * ͷศརͳ࢖͍ํ
  ࢀߟࢿྉ
  ࣗݾ঺հ
  ੢ࢁ৴ߦ
  ೥͔ΒήʔϜϓϩάϥϚͱͯ͠׆ಈ
  1$ɺՈఉ༻ήʔϜػɺεϚϗ
  ઐ໳ֶߍͰήʔϜϓϩάϥϛϯάΛڭ͑Δ
  ೔ຊిࢠઐ໳ֶߍ d

  ओʹ࣮श؂ಜ
  όϯλϯήʔϜΞΧσϛʔ d

  ʮ$ͰήʔϜΛ࡞ΔʯΈ͍ͨͳ಺༰Ͱ·Δͬͱतۀ
  $Λ৮Γ࢝Ίͨͷ͸೥͘Β͍͔Β

  View Slide

 2. J04ͰήʔϜΛ࡞͍ͬͯ·͢
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  $Ͱ௥Ճ͞Εͨ* ͷ࢖͍ํͱศརͳ࢖͍ํ
  ͳʹͿΜ$ॳ৺ऀͳͷͰποίϛ͓ئ͍͠·͢

  ͷ࢖͍ํ
  ΊͬͪΌ͍͍ࢿྉΛݟ͚ͭͨͷͰɺͦΕΛ࢖͍·͢
  IUUQTHJUIVCDPN&[PF3ZPVDQQCPPLCMPCNBTUFSDQQMJCBOZNE
  ิ଍
  #include
  #include
  #include
  int main()
  {
  // sd p o
  auto a = std::make_any>({ 0, 1, 2, 3 });
  std::cout << std::any_cast>(a)[1]

  View Slide


 3. ͷศརͳ࢖͍ํ
  * ʹ͍ͭͯ͸Θ͔͖ͬͯͨͷͰɺͲΜͳ࣌ʹ࢖͑Δͷ͔ͷ঺հ
  ίϯςφͱซͤͯ࢖͏
  << std::endl;
  }
  #include
  #include
  #include
  #include
  int main()
  {
  // std::vector
  auto a = std::vector{ -1, 8.5, "Hoge" };
  std::cout << std::any_cast(a[2])
  << std::endl;
  // std::map
  auto b = std::map{
  { "a", -1 },
  { "b", 8.5 },
  { "c", "Hoge" },
  };

  View Slide

 4. ԿͰ΋֨ೲͰ͖Δίϯςφܕ҆શੑͱ͸
  * ͸ ͕ແ͍ͷͰTUETFUʹ͸࢖͑ͣɻ
  +40/ͷಡΈॻ͖Ͱ࢖͑ͦ͏
  ਺஋ͱจࣈྻͷೖΓཚΕͨ஋ΛखؒΛ͔͚ͣʹѻ͑ͦ͏
  Πϕϯτॲཧ
  ήʔϜͰ͋Γ͕ͪͳ˓˓͖͔͚ͬͰॲཧΛ͢ΔΛߟ͑Δ
  std::cout << std::any_cast(b.at("b"))
  << std::endl;
  }
  #include
  #include
  int main()
  {
  std::set s;
  std::any a;
  s.insert(a);
  }
  LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd , UINT msg , WPARAM wp , LPARAM lp)

  View Slide

 5. 8JOEPXTͰΞϓϦΛ࡞Δͱ͖ͷϝοηʔδॲཧΛ͓खຊʹͯ͠ΈΔ
  {
  switch (msg)
  {
  case WM_DESTROY: // Window <
  PostQuitMessage(0);
  return 0;
  case WM_LBUTTONDOWN: //
  DoAnything(); //
  return 0;
  }
  return DefWindowProc(hwnd , msg , wp , lp);
  }
  #include
  #include
  #include
  //
  enum {
  GAME_START,
  GAME_END,
  PLAYER_DEAD,
  };
  //
  struct Item
  {
  // r t
  void event(int event_type)

  View Slide

 6. {
  switch (event_type)
  {
  case GAME_START:
  // r
  break;
  default:
  break;
  }
  }
  };
  // r
  void EventProc(int event_type)
  {
  switch (event_type)
  {
  case GAME_START:
  // r
  break;
  default:
  break;
  }
  }
  int main()
  {
  Item a;
  // t
  std::vector> func;

  View Slide

 7. ؔ਺΍ϝϯόؔ਺Λɺؔ਺ϙΠϯλͱͯ͠ొ࿥ͯ͠ஞ࣍ݺͼग़͢ͷ͸͙͢Ͱ͖Δ͕ɺ໰୊ͳͷ͕ίʔϧόοΫؔ਺ͷʮҾ
  ਺ʯͷܕɻ
  $ݴޠͰ࣮૷͍ͯͨ࣌͠͸ Ͱͨ͠
  ͦ͜ͰҾ਺Λ* ʹͯ͠ΈΔ
  //
  func.push_back(std::bind(&Item::event, &a, std::placeholders::_1));
  func.push_back(EventProc);
  // : v r
  for (auto& f : func)
  {
  f(GAME_START);
  }
  }
  #include
  #include
  #include
  enum {
  GAME_START,
  GAME_END,
  PLAYER_DEAD,
  };
  // GAME_START i t
  struct GameStartArg

  View Slide

 8. {
  int a;
  float b;
  };
  void EventProc(int event_type, std::any& arg)
  {
  switch (event_type)
  {
  case GAME_START:
  {
  // t o
  auto& a = std::any_cast(arg);
  }
  break;
  default:
  break;
  }
  }
  int main()
  {
  // t ay
  std::vector> func;
  //
  func.push_back(EventProc);
  // : t v r
  auto arg = std::make_any(GameStartArg{ -1, 0.5f });
  for (auto& f : func)
  {

  View Slide

 9. Ҿ਺༻ͷߏ଄ମΛ͍͍ͪͪఆٛ͢Δͷ͕ΊΜͲ͘͘͞ͳͬͨͷͰɺࠓ͸͜ͷํࣜ
  f(GAME_START, arg);
  }
  }
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  enum {
  GAME_START,
  GAME_END,
  PLAYER_DEAD,
  };
  // t
  using Arguments = std::map;
  void EventProc(int event_type, Arguments& arg)
  {
  switch (event_type)
  {
  case GAME_START:
  {
  // t o
  auto a = std::any_cast(arg.at("a"));
  }

  View Slide

 10. ΊͬͪΌศརɻܕ҆શੑͱ͸ɻ
  6*ͷ֤छ෦඼Λѻ͏࣌
  break;
  default:
  break;
  }
  }
  int main()
  {
  // t ay
  std::vector> func;
  //
  func.push_back(EventProc);
  // : t v r
  auto arg = Arguments{
  { "a", -1 }, // int
  { "b", 0.5 }, // double
  };
  for (auto& f : func)
  {
  f(GAME_START, arg);
  }
  }

  View Slide

 11. ͋Γ͕ͪͳ6*ॲཧΛॻ͘ͱ͠·͢
  #include
  #include
  // UI
  struct UIBase
  {
  virtual void draw() = 0;
  virtual ~UIBase() {}
  };
  //
  struct UIBox : public UIBase
  {
  void draw()
  {
  // r
  }
  };
  struct UICircle : public UIBase
  {
  void draw()
  {
  // r
  }
  };
  int main()
  {
  // UI ay

  View Slide

 12. ͜ͷ࣍ͷεςοϓͰׂͱࠔΔ
  6*#PYͰͷαΠζࢦఆ
  6*$JSDMFͰͷ൒ܘࢦఆ
  ৭ࢦఆ
  6*ผͷॲཧ͕૿͑ͯΊΜͲ͘ͳΔɻͦ͜Ͱ* ͷग़൪
  std::vector> ui;
  ui.push_back(std::make_shared());
  ui.push_back(std::make_shared());
  // e n
  for (auto& obj : ui)
  {
  obj->draw();
  }
  }
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  // UI
  using Params = std::map;

  View Slide

 13. // UI
  struct UIBase
  {
  virtual void setParams(Params& params) = 0;
  virtual void draw() = 0;
  virtual ~UIBase() {}
  };
  //
  struct UIBox : public UIBase
  {
  void setParams(Params& params)
  {
  int w = std::any_cast(params.at("width"));
  int h = std::any_cast(params.at("height"));
  }
  void draw()
  {
  // r
  }
  };
  struct UICircle : public UIBase
  {
  void setParams(Params& params)
  {
  int r = std::any_cast(params.at("radius"));
  }
  void draw()
  {
  // r
  }

  View Slide

 14. 6*ΛςΩετ͔Βߏங͢Δ࣌ʹΊͬͪΌศརɻܕ҆શੑͱ͸ɻ
  ࢀߟࢿྉ
  };
  int main()
  {
  // UI ay
  std::vector> ui;
  ui.push_back(std::make_shared());
  ui.push_back(std::make_shared());
  auto params_box = Params{
  { "width", 100 },
  { "height", 150 },
  };
  ui[0]->setParams(params_box);
  auto params_circle = Params{
  { "radius", 50 },
  };
  ui[1]->setParams(params_circle);
  // e n
  for (auto& obj : ui)
  {
  obj->draw();
  }
  }

  View Slide

 15. IUUQTKBDQQSFGFSFODFDPNXDQQVUJMJUZBOZ
  IUUQTHJUIVCDPN&[PF3ZPVDQQCPPL
  IUUQTXBOECPYPSH
  7BMJEBUF

  View Slide