Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hacking Home

Hacking Home

大江戸Ruby会議04の講演"Hacking Home"のスライド http://regional.rubykaigi.org/oedo04 #oedo04

Akira Matsuda

April 19, 2014
Tweet

More Decks by Akira Matsuda

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Hacking
  (My) Home
  Akira Matsuda

  View Slide

 2. self
  • GitHub: amatsuda
  • Twitter: @a_matsuda

  View Slide

 3. Asakusa.rbओ࠵ͯ͠·͢

  View Slide

 4. View Slide

 5. աڈͷେߐށRubyձٞ
  • 01 => جௐߨԋ
  • 02 => Dave Thomas͔͠஻ͬͯͳ͍
  (͚ͲDaveݺΜͩͷΦϨΦϨ)
  • 03 => جௐߨԋ

  View Slide

 6. 04 (Date.today)
  • Ebi & Aaron
  • aamine
  • ko1 & Yuki Sasada
  • zzak
  • hone
  • Kawamoto
  • ...

  View Slide

 7. No technical talk
  from me today!

  View Slide

 8. Actually, no code
  in the slides!

  View Slide

 9. ʮੜ׆ൃදձʯ

  View Slide

 10. My next technical talk will be at
  RailsConf 2014
  • At Chicago
  • Next week

  View Slide

 11. ʮAsakusa.rbͷ
  ୈ256ճ໨ͷmeetupʯ

  View Slide

 12. ઙ૲.rb૑ཱϝϯόʔ
  • amatsuda => ੢ઙ૲
  • kakutani => ྆ࠃ
  • ko1 => ຊॴޗ࠺ڮ

  View Slide

 13. ઙ૲.rb૑ཱϝϯόʔ
  • amatsuda => ੢ઙ૲
  • kakutani => ྆ࠃ
  • ko1 => ຊॴޗ࠺ڮ Ͳ͔ͬӈͷ΄͏

  View Slide

 14. TBH I do no more live in ઙ૲
  • amatsuda => ੢ઙ૲ ࠜ௡
  • kakutani => ྆ࠃ
  • ko1 => ຊॴޗ࠺ڮ

  View Slide

 15. Life in ઙ૲
  • 2004೥ʹఆՁ3,800ສԁ୅ͷ
  ৽ஙϚϯγϣϯΛߪೖ
  • ໿10೥ؒډॅ
  • Ϛϯγϣϯ͸ݱࡏ͸௞ିͰӡ༻த

  View Slide

 16. ച٫ʁ௞ିʁ

  View Slide

 17. ച٫ʹ͋ͨͬͯ
  • ࢿ࢈ධՁֹͷݟੵ΋Γ

  View Slide

 18. 2012೥࣌఺
  • 3,500ສԁ୅
  (by ๭େखۜߦܥۚ༥ػؔ)

  View Slide

 19. ࢿ࢈Ձ஋ͷ໨ݮΓֹ
  • 2004: 3800ສ
  • 2012: 3500ສ
  • => 37.5ສ / year
  • => 3.125ສ / month

  View Slide

 20. Α͋͘Δޡղ (1)

  View Slide

 21. ௞ିऩೖ
  • 18.5ສ / month
  • 18.5ສ * 12 = 222ສ / year
  • 3800.0ສ / 222ສ = 17.117...

  View Slide

 22. ௞ି෺݅ͷݪࢿճऩ͸໿17೥

  View Slide

 23. େՈ͞ΜΛ΍ͬͯΈͯ
  Θ͔ͬͨ͜ͱ
  • Ո௞ͱ͔؅ཧඅͱ͔ͷઃఆ͸௒͖ͯͱ͏
  • ஋੾ΒΕΔ͜ͱΛݟࠐΜͩՁ֨ઃఆ

  View Slide

 24. େՈۀ·ͱΊ
  • ࢿ࢈Ձ஋ͷ໨ݮΓ: 3.125ສ / month
  • ௞ିऩೖ: 18.5ສ / month

  View Slide

 25. Α͋͘Δޡղ (2)
  • ෆಈ࢈Λങͬͯ͠·͏ͱ
  Ҿͬӽͤͳ͘ͳΔʁ

  View Slide

 26. ઙ૲ʹ10೥ॅΜͩͷͰ
  Ҿͬӽͯ͠Έ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 27. લճ͸Ϛϯγϣϯ͔ͩͬͨΒ
  ࠓ౓͸ށݐͯʹͯ͠Έ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 28. ށݐͯ vs. Ϛϯγϣϯ
  • ށݐͯͷ΄͏͕͍Ζ͍Ζ೉͍͠
  • ށݐͯͷ΄͏͕͍Ζ͍Ζࣗ༝౓͕ߴ͍

  View Slide

 29. ށݐͯͷ΄͏͕೉͍͠
  • ษڧ͠ͳ͖Ό͍͚ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍
  • εςʔΫϗϧμʔ͕ଟ͍

  View Slide

 30. ϚϯγϣϯߪೖλΠϜϥΠϯ
  • ෺݅બఆ
  • आۚ & ܖ໿
  • ׬੒ɺೖډ

  View Slide

 31. ށݐͯߪೖλΠϜϥΠϯ
  • ౔஍ͷܖ໿
  • आۚ
  • ౔஍ͷߪೖ
  • ݐ෺ͷܖ໿
  • आۚ
  • ݐ෺ͷߪೖ
  • ׬੒ɺೖډ

  View Slide

 32. ౔஍ͷߪೖ

  View Slide

 33. ౔஍ͷબఆ
  • ॅΈ͍ͨ஍ҬΛܾΊΔ
  • ͏ͪͷ৔߹͸ʮ୩ࠜઍʯʹݶఆ
  • ͦͷ஍Ҭͷ஍৔ͷෆಈ࢈԰ΛճΔ
  • Πϯλʔωοτ͸(جຊతʹ)໾ʹཱͨ
  ͳ͍

  View Slide

 34. आۚ

  View Slide

 35. ۚ༥ػ͍ؔΖ͍Ζ
  • ౎ࢢۜ
  • ஍ۜ
  • ৴ୗۜߦ
  • ωοτۜߦ
  • ৴ۚ
  • Ώ͏ͪΐ

  View Slide

 36. ʮࣗ༝ۀʯ͸आ͕ۚ೉͍͠
  • αϥϦʔϚϯ͕͏Β΍·͍͠Ͱ͢
  • ʮࣾձత৴༻ʯॏཁ

  View Slide

 37. ʮࣗ༝ۀʯ͸ͲͷΑ͏ʹ
  ධՁ͞ΕΔ͔ʁ

  View Slide

 38. ʮࣾձత৴༻ʯͷௐࠪ
  • They use Internet!

  View Slide

 39. ʮࣾձత৴༻ʯ on the net
  • ஶ࡞෺
  • Rails3ϨγϐϒοΫɺHead First Rails
  • ݞॻ͖
  • φκͷऔక໾ɺϑΣϩʔۀ
  • ߨԋ
  • ͍ΖΜͳࠃͰ஻ͬͨΓͯ͠Δ
  • ΠϯλϏϡʔ
  • Δͼ·ɺ੢ଜ͞Μɺߴڮ৴པ͞Μ

  View Slide

 40. Δͼ·͍͢͝ʂ
  • ৴ୗۜߦͷ୲౰ऀ͕Δͼ·ͷ
  ΠϯλϏϡʔಡΜͰͯϏϏͬͨʂ

  View Slide

 41. 2ͭͷੈք͸஍ଓ͖ͩͬͨʂ
  • RubyίϛϡχςΟͰͷϓϨθϯε޲্
  => ݱ࣮ࣾձͰͷ৴༻޲্
  • ೔ʑͷίϛοτͷੵΈॏͶ
  => RubyίϛϡχςΟͰͷϓϨθϯε޲্

  View Slide

 42. ͭ·Γɺ
  • RubyͷίʔυΛॻ͚͹आ͕ۚͰ͖Δʂ

  View Slide

 43. ݐ෺ΛݐͯΔ

  View Slide

 44. γεςϜ։ൃʹࣅ͍ͯΔ

  View Slide

 45. ޻๏ͷબఆ
  • ໦଄
  • మࠎ
  • RC
  • etc.

  View Slide

 46. మࠎ vs. ໦଄
  • ॏްɺେن໛ vs. খճΓɺࣗ༝
  • ੩తܕ෇͚ݴޠ vs. ಈతݴޠ
  • JEE vs. LL

  View Slide

 47. ໦଄ݐங
  • ࡏདྷ
  • 2 x 4ɹ
  • ֤ࣾಠࣗͷ৭ʑ

  View Slide

 48. ࡞Γํ͍Ζ͍Ζ
  • εΫϥον
  • ϑϧελοΫϑϨʔϜϫʔΫɹ
  • ࣗࣾFWɺࣗࣾϥΠϒϥϦ

  View Slide

 49. εςʔΫϗϧμʔ͍Ζ͍Ζ
  • ౔஍ചΓͷෆಈ࢈԰
  • ౔஍ॴ༗ऀ
  • ϋ΢εϝʔΧʔ
  • ઃܭ࢜
  • σβΠφʔ
  • େ޻
  • ۜߦ

  View Slide

 50. ϓϩϚωʁ

  View Slide

 51. ϓϩϚωʁ
  • ސ٬ == ϓϩϚω

  View Slide

 52. ϓϩϚωʁ
  • ސ٬ == ϓϩϚω
  • ՈΛݐͯΔͱϓϩϚωۀ͕
  ܦݧͰ͖·͢ʂ

  View Slide

 53. ઃܭ

  View Slide

 54. ʮιʔείʔυ: ιϑτ΢ΣΞͷઃܭਤ
  Έ͍ͨͳ΋ͷʯ

  View Slide

 55. ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ

  View Slide

 56. ઃܭਤ == ιʔείʔυΈ͍ͨͳ΋ͷ
  • ઃܭ࢜ͷݸੑ͕ग़Δ
  • ઃܭ࢜ͷ૝͍͕͜΋͍ͬͯΔ
  • ಡΜͰָ͍ͯ͠ʂ

  View Slide

 57. ઃܭϑΣʔζ
  • ͏ͪͷ৔߹͸ 4ʙ5ϲ݄͙Β͍
  (ि2ʙ3ճ͙Β͍͸ଧͪ߹Θͤ)
  • ଧͪ߹Θͤ͸ฏ೔ͷޕલத͕͓͢͢Ί
  • ઃܭ͸CAD(಺੡)Ͱ
  • ଧͪ߹Θͤ͸PCͷը໘Λݟͳ͕Β
  • ຖճଧͪ߹Θͤޙʹ࠷৽൛ͷઃܭਤ͕ࢴͰ΋Β͑Δ

  View Slide

 58. ઃܭਤ
  • ຖճຖճຖճຖճɺʮࢴͰʯ

  View Slide

 59. ʮσʔλͰ͘Εʯ
  • ͑ͬʁ
  • ͑ͬʁ
  • ʮͦΜͳ͜ͱΛݴΘΕͨͷ͸ॳΊͯͩʯ

  View Slide

 60. ʮσʔλͰ͘Εʯ
  • ΦʔϓϯͳCADϑΥʔϚοτͱ͔͋Δ
  ͡ΌΜ
  • ͦΜͳΦϞνϟʹ͸ରԠͯ͠·ͤΜ…

  View Slide

 61. ΢ΥʔλʔϑΥʔϧ vs. ΞδϟΠϧ

  View Slide

 62. ΢ΥʔλʔϑΥʔϧͳͱ͜Ζ
  • ܖ໿ͷ࣌఺Ͱ͢΂ͯͷ޻ఔ͕ܾΊΒΕͨ
  ޻ఔද͕Ͱ͖͍ͯΔ
  • ͪΌΜͱ޻ఔදʹԊ࣮ͬͯ૷͕ਐΜͰɺ
  ͪΌΜͱೲظʹϞϊ͕͕͋Δʂ

  View Slide

 63. ΢ΥʔλϑΥʔϧΛࢧ͑Δٕज़
  • ྺ࢙ͱܦݧʹཪଧͪ͞Εͨ
  ਫ਼౓ͷߴ͍ݟੵ΋Γ
  • ద੾ͳϘϦϡʔϜͷόοϑΝ

  View Slide

 64. ΞδϟΠϧͳͱ͜Ζ
  • ࣮͸࣮૷தʹ݁ߏઃܭόά͕ݟ͔ͭΔ
  • ࣮૷͕ਐΉʹ࿈Εͯސ٬͔Β
  ৽ͨͳཁ๬͕͋Ε͜Εग़ͯ͘Δ

  View Slide

 65. ΞδϟΠϧͳͱ͜Ζ
  • ͍͍ͩͨݱ৔Ͱ͍͍۩߹ʹٵऩͯ͠
  Ͳ͏ʹ͔ղܾͯ͘͠ΕΔ
  • Embrace Changes!

  View Slide

 66. ݐஙۀք͸ਐΜͰ͍Δ
  • ΢ΥʔλʔϑΥʔϧͬΆ͞ͱΞδϟΠϧ
  ͬΆ͕͞ͱͯ΋ྑ͍όϥϯεͰಉډ

  View Slide

 67. ࣮૷ϑΣʔζ
  • ओ୲౰ͷେ޻͸1ਓ
  • جૅ԰ɺࠨ׭԰ɺΫϩε԰ɺ֎ߏ԰ɺ
  ͳͲͳͲ৭ʑ

  View Slide

 68. ࣮૷ϑΣʔζ
  • γεςϜ։ൃͰͨͱ͑ΔͳΒɺ
  αʔόʔଆͷίʔυ͸΄΅1ਓͰॻ͍ͯɺ
  ΫΤϦ԰ɺJS԰ɺϚʔΫΞοϓ԰ɺetc.
  ʹपΓΛৼΔΠϝʔδ

  View Slide

 69. ઃܭ͕ݟΕΔ୉ޣຯ
  • ෦ࡐ͕೺ѲɺબఆͰ͖Δ
  • ϑϩʔϦϯάɺλΠϧɺนࡐɺυΞɺ૭ɺ
  Ϋϩεɺ෩࿊ɾΩονϯɾτΠϨɺ࿨ࣨɺ
  etc.
  • ސ٬͕bundleͯ͠Δgemͱ͔ʹ·Ͱ
  ޱग़͠Ͱ͖ΔΠϝʔδ

  View Slide

 70. (ϓϩάϥϚʔతʹ)໘ന͍෦ࡐ
  • ਓײηϯαʔ෇͖র໌
  • ిಈεΫϦʔϯ

  View Slide

 71. ਓײηϯαʔ෇͖র໌
  • ηϯαʔ + র໌ ͷ all in one

  View Slide

 72. ྫ͑͹ɺτΠϨͷ৔߹
  • ୭͔͕τΠϨʹೖΔ
  • => ηϯαʔ͕ಇ͍ͯిؾ͕఺͘
  • τΠϨ͔Βग़Δ
  • => ిؾ͕ফ͑Δ

  View Slide

 73. ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ
  • ηϯαʔͷ஋͕औΕΕ͹ɺτΠϨͷ
  ۭ͖ঢ়گ͕ϦϞʔτͰ೺ѲͰ͖Δʂ

  View Slide

 74. ʮηϯαʔͷAPIͳ͍ͷʁʯ
  • ͸ʁ
  • ʮͦΜͳ͜ͱΛݴΘΕͨͷ͸ॳΊͯͩʯ
  • ౰વͦΜͳ΋ͷ͸ͳ͍

  View Slide

 75. ݱঢ়
  • ݐஙݱ৔΍෦ࡐϝʔΧʔ·Ͱ
  ϓϩάϥϚʔͷ੠͕ಧ͍͍ͯͳ͍
  • ͍ΖΜͳ෦ࡐ͕APIΛఏڙͯ͘͠ΕΔ
  Α͏ʹͳͬͨΒ΋ͬͱՈ͕ศརʹͳΔ
  ͸ͣʂ

  View Slide

 76. Ideas
  • ਓ͕͍ۙͮͨ͜ͱΛݕ஌͢Δݰؔ
  • ਓ͕৐͍ͬͯΔ͜ͱΛݕ஌͢Δচ΍֊ஈ
  • ૭Λ։͚ΔAPI
  • υΞΛ։͚ΔAPI

  View Slide

 77. Hacking My Home

  View Slide

 78. ৭ʑHackͰ͖ΔΞΠςϜ
  • IRKit
  • Future Home Controller

  View Slide

 79. IRKit
  • ੺֎ઢΛ௨͍ͯ͡Ζ͍ΖϋοΫ͢Δ
  ָ͍͠΍ͭ

  View Slide

 80. IRKit
  • ೚ҙͷ੺֎ઢϦϞίϯ͔ΒIRKitʹ੺֎ઢ
  ৴߸Λૹग़
  • => IRKitʹऔΓࠐΜͰJSONͰอଘ
  • IRKitʹHTTPͰ೚ҙͷJSONΛૹΓ͚ͭΔ
  • => IRKit͔Β੺֎ઢ৴߸ͱͯ͠ૹग़

  View Slide

 81. ࢖༻ྫ
  • ϦϏϯάϧʔϜͷిಈεΫϦʔϯΛɺ
  ৗ࣌ىಈ͍ͯ͠ΔMacMini͔Β
  curlίϚϯυͰ։ด
  • ͜ΕΛcronͰຖே൩ࣗಈ࣮ߦ

  View Slide

 82. Demo

  View Slide

 83. ࢖༻ྫ(not implemented yet)
  • Թ౓ηϯαʔͱ࿈ಈͯ͠ɺ
  ॵ͘ͳͬͨΒউखʹΤΞίϯΛ͚ͭΔ
  ʗॵ͘ͳ͘ͳͬͨΒউखʹফ͢
  • ຖ೔ܾ·ͬͨ࣌ؒʹRoombaΛىಈͯ͠
  উखʹ૟আ͢Δ

  View Slide

 84. Conclusion
  • Hack home everyday,
  and that'll buy you a house.

  View Slide

 85. Conclusion (2)
  • ͓͏ͪΛݐͯΑ͏ʂ
  • Programmableͳ෦ࡐΛબ΅͏ʂ
  • ຖ೔ͷ฻Β͠ΛϋοΫ͠Α͏ʂ

  View Slide