Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hacking Home

Hacking Home

大江戸Ruby会議04の講演"Hacking Home"のスライド http://regional.rubykaigi.org/oedo04 #oedo04

Akira Matsuda

April 19, 2014
Tweet

More Decks by Akira Matsuda

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Hacking
  (My) Home
  Akira Matsuda

  View full-size slide

 2. self
  • GitHub: amatsuda
  • Twitter: @a_matsuda

  View full-size slide

 3. Asakusa.rbओ࠵ͯ͠·͢

  View full-size slide

 4. աڈͷେߐށRubyձٞ
  • 01 => جௐߨԋ
  • 02 => Dave Thomas͔͠஻ͬͯͳ͍
  (͚ͲDaveݺΜͩͷΦϨΦϨ)
  • 03 => جௐߨԋ

  View full-size slide

 5. 04 (Date.today)
  • Ebi & Aaron
  • aamine
  • ko1 & Yuki Sasada
  • zzak
  • hone
  • Kawamoto
  • ...

  View full-size slide

 6. No technical talk
  from me today!

  View full-size slide

 7. Actually, no code
  in the slides!

  View full-size slide

 8. ʮੜ׆ൃදձʯ

  View full-size slide

 9. My next technical talk will be at
  RailsConf 2014
  • At Chicago
  • Next week

  View full-size slide

 10. ʮAsakusa.rbͷ
  ୈ256ճ໨ͷmeetupʯ

  View full-size slide

 11. ઙ૲.rb૑ཱϝϯόʔ
  • amatsuda => ੢ઙ૲
  • kakutani => ྆ࠃ
  • ko1 => ຊॴޗ࠺ڮ

  View full-size slide

 12. ઙ૲.rb૑ཱϝϯόʔ
  • amatsuda => ੢ઙ૲
  • kakutani => ྆ࠃ
  • ko1 => ຊॴޗ࠺ڮ Ͳ͔ͬӈͷ΄͏

  View full-size slide

 13. TBH I do no more live in ઙ૲
  • amatsuda => ੢ઙ૲ ࠜ௡
  • kakutani => ྆ࠃ
  • ko1 => ຊॴޗ࠺ڮ

  View full-size slide

 14. Life in ઙ૲
  • 2004೥ʹఆՁ3,800ສԁ୅ͷ
  ৽ஙϚϯγϣϯΛߪೖ
  • ໿10೥ؒډॅ
  • Ϛϯγϣϯ͸ݱࡏ͸௞ିͰӡ༻த

  View full-size slide

 15. ച٫ʁ௞ିʁ

  View full-size slide

 16. ച٫ʹ͋ͨͬͯ
  • ࢿ࢈ධՁֹͷݟੵ΋Γ

  View full-size slide

 17. 2012೥࣌఺
  • 3,500ສԁ୅
  (by ๭େखۜߦܥۚ༥ػؔ)

  View full-size slide

 18. ࢿ࢈Ձ஋ͷ໨ݮΓֹ
  • 2004: 3800ສ
  • 2012: 3500ສ
  • => 37.5ສ / year
  • => 3.125ສ / month

  View full-size slide

 19. Α͋͘Δޡղ (1)

  View full-size slide

 20. ௞ିऩೖ
  • 18.5ສ / month
  • 18.5ສ * 12 = 222ສ / year
  • 3800.0ສ / 222ສ = 17.117...

  View full-size slide

 21. ௞ି෺݅ͷݪࢿճऩ͸໿17೥

  View full-size slide

 22. େՈ͞ΜΛ΍ͬͯΈͯ
  Θ͔ͬͨ͜ͱ
  • Ո௞ͱ͔؅ཧඅͱ͔ͷઃఆ͸௒͖ͯͱ͏
  • ஋੾ΒΕΔ͜ͱΛݟࠐΜͩՁ֨ઃఆ

  View full-size slide

 23. େՈۀ·ͱΊ
  • ࢿ࢈Ձ஋ͷ໨ݮΓ: 3.125ສ / month
  • ௞ିऩೖ: 18.5ສ / month

  View full-size slide

 24. Α͋͘Δޡղ (2)
  • ෆಈ࢈Λങͬͯ͠·͏ͱ
  Ҿͬӽͤͳ͘ͳΔʁ

  View full-size slide

 25. ઙ૲ʹ10೥ॅΜͩͷͰ
  Ҿͬӽͯ͠Έ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 26. લճ͸Ϛϯγϣϯ͔ͩͬͨΒ
  ࠓ౓͸ށݐͯʹͯ͠Έ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 27. ށݐͯ vs. Ϛϯγϣϯ
  • ށݐͯͷ΄͏͕͍Ζ͍Ζ೉͍͠
  • ށݐͯͷ΄͏͕͍Ζ͍Ζࣗ༝౓͕ߴ͍

  View full-size slide

 28. ށݐͯͷ΄͏͕೉͍͠
  • ษڧ͠ͳ͖Ό͍͚ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍
  • εςʔΫϗϧμʔ͕ଟ͍

  View full-size slide

 29. ϚϯγϣϯߪೖλΠϜϥΠϯ
  • ෺݅બఆ
  • आۚ & ܖ໿
  • ׬੒ɺೖډ

  View full-size slide

 30. ށݐͯߪೖλΠϜϥΠϯ
  • ౔஍ͷܖ໿
  • आۚ
  • ౔஍ͷߪೖ
  • ݐ෺ͷܖ໿
  • आۚ
  • ݐ෺ͷߪೖ
  • ׬੒ɺೖډ

  View full-size slide

 31. ౔஍ͷߪೖ

  View full-size slide

 32. ౔஍ͷબఆ
  • ॅΈ͍ͨ஍ҬΛܾΊΔ
  • ͏ͪͷ৔߹͸ʮ୩ࠜઍʯʹݶఆ
  • ͦͷ஍Ҭͷ஍৔ͷෆಈ࢈԰ΛճΔ
  • Πϯλʔωοτ͸(جຊతʹ)໾ʹཱͨ
  ͳ͍

  View full-size slide

 33. ۚ༥ػ͍ؔΖ͍Ζ
  • ౎ࢢۜ
  • ஍ۜ
  • ৴ୗۜߦ
  • ωοτۜߦ
  • ৴ۚ
  • Ώ͏ͪΐ

  View full-size slide

 34. ʮࣗ༝ۀʯ͸आ͕ۚ೉͍͠
  • αϥϦʔϚϯ͕͏Β΍·͍͠Ͱ͢
  • ʮࣾձత৴༻ʯॏཁ

  View full-size slide

 35. ʮࣗ༝ۀʯ͸ͲͷΑ͏ʹ
  ධՁ͞ΕΔ͔ʁ

  View full-size slide

 36. ʮࣾձత৴༻ʯͷௐࠪ
  • They use Internet!

  View full-size slide

 37. ʮࣾձత৴༻ʯ on the net
  • ஶ࡞෺
  • Rails3ϨγϐϒοΫɺHead First Rails
  • ݞॻ͖
  • φκͷऔక໾ɺϑΣϩʔۀ
  • ߨԋ
  • ͍ΖΜͳࠃͰ஻ͬͨΓͯ͠Δ
  • ΠϯλϏϡʔ
  • Δͼ·ɺ੢ଜ͞Μɺߴڮ৴པ͞Μ

  View full-size slide

 38. Δͼ·͍͢͝ʂ
  • ৴ୗۜߦͷ୲౰ऀ͕Δͼ·ͷ
  ΠϯλϏϡʔಡΜͰͯϏϏͬͨʂ

  View full-size slide

 39. 2ͭͷੈք͸஍ଓ͖ͩͬͨʂ
  • RubyίϛϡχςΟͰͷϓϨθϯε޲্
  => ݱ࣮ࣾձͰͷ৴༻޲্
  • ೔ʑͷίϛοτͷੵΈॏͶ
  => RubyίϛϡχςΟͰͷϓϨθϯε޲্

  View full-size slide

 40. ͭ·Γɺ
  • RubyͷίʔυΛॻ͚͹आ͕ۚͰ͖Δʂ

  View full-size slide

 41. ݐ෺ΛݐͯΔ

  View full-size slide

 42. γεςϜ։ൃʹࣅ͍ͯΔ

  View full-size slide

 43. ޻๏ͷબఆ
  • ໦଄
  • మࠎ
  • RC
  • etc.

  View full-size slide

 44. మࠎ vs. ໦଄
  • ॏްɺେن໛ vs. খճΓɺࣗ༝
  • ੩తܕ෇͚ݴޠ vs. ಈతݴޠ
  • JEE vs. LL

  View full-size slide

 45. ໦଄ݐங
  • ࡏདྷ
  • 2 x 4ɹ
  • ֤ࣾಠࣗͷ৭ʑ

  View full-size slide

 46. ࡞Γํ͍Ζ͍Ζ
  • εΫϥον
  • ϑϧελοΫϑϨʔϜϫʔΫɹ
  • ࣗࣾFWɺࣗࣾϥΠϒϥϦ

  View full-size slide

 47. εςʔΫϗϧμʔ͍Ζ͍Ζ
  • ౔஍ചΓͷෆಈ࢈԰
  • ౔஍ॴ༗ऀ
  • ϋ΢εϝʔΧʔ
  • ઃܭ࢜
  • σβΠφʔ
  • େ޻
  • ۜߦ

  View full-size slide

 48. ϓϩϚωʁ
  • ސ٬ == ϓϩϚω

  View full-size slide

 49. ϓϩϚωʁ
  • ސ٬ == ϓϩϚω
  • ՈΛݐͯΔͱϓϩϚωۀ͕
  ܦݧͰ͖·͢ʂ

  View full-size slide

 50. ʮιʔείʔυ: ιϑτ΢ΣΞͷઃܭਤ
  Έ͍ͨͳ΋ͷʯ

  View full-size slide

 51. ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ

  View full-size slide

 52. ઃܭਤ == ιʔείʔυΈ͍ͨͳ΋ͷ
  • ઃܭ࢜ͷݸੑ͕ग़Δ
  • ઃܭ࢜ͷ૝͍͕͜΋͍ͬͯΔ
  • ಡΜͰָ͍ͯ͠ʂ

  View full-size slide

 53. ઃܭϑΣʔζ
  • ͏ͪͷ৔߹͸ 4ʙ5ϲ݄͙Β͍
  (ि2ʙ3ճ͙Β͍͸ଧͪ߹Θͤ)
  • ଧͪ߹Θͤ͸ฏ೔ͷޕલத͕͓͢͢Ί
  • ઃܭ͸CAD(಺੡)Ͱ
  • ଧͪ߹Θͤ͸PCͷը໘Λݟͳ͕Β
  • ຖճଧͪ߹Θͤޙʹ࠷৽൛ͷઃܭਤ͕ࢴͰ΋Β͑Δ

  View full-size slide

 54. ઃܭਤ
  • ຖճຖճຖճຖճɺʮࢴͰʯ

  View full-size slide

 55. ʮσʔλͰ͘Εʯ
  • ͑ͬʁ
  • ͑ͬʁ
  • ʮͦΜͳ͜ͱΛݴΘΕͨͷ͸ॳΊͯͩʯ

  View full-size slide

 56. ʮσʔλͰ͘Εʯ
  • ΦʔϓϯͳCADϑΥʔϚοτͱ͔͋Δ
  ͡ΌΜ
  • ͦΜͳΦϞνϟʹ͸ରԠͯ͠·ͤΜ…

  View full-size slide

 57. ΢ΥʔλʔϑΥʔϧ vs. ΞδϟΠϧ

  View full-size slide

 58. ΢ΥʔλʔϑΥʔϧͳͱ͜Ζ
  • ܖ໿ͷ࣌఺Ͱ͢΂ͯͷ޻ఔ͕ܾΊΒΕͨ
  ޻ఔද͕Ͱ͖͍ͯΔ
  • ͪΌΜͱ޻ఔදʹԊ࣮ͬͯ૷͕ਐΜͰɺ
  ͪΌΜͱೲظʹϞϊ͕͕͋Δʂ

  View full-size slide

 59. ΢ΥʔλϑΥʔϧΛࢧ͑Δٕज़
  • ྺ࢙ͱܦݧʹཪଧͪ͞Εͨ
  ਫ਼౓ͷߴ͍ݟੵ΋Γ
  • ద੾ͳϘϦϡʔϜͷόοϑΝ

  View full-size slide

 60. ΞδϟΠϧͳͱ͜Ζ
  • ࣮͸࣮૷தʹ݁ߏઃܭόά͕ݟ͔ͭΔ
  • ࣮૷͕ਐΉʹ࿈Εͯސ٬͔Β
  ৽ͨͳཁ๬͕͋Ε͜Εग़ͯ͘Δ

  View full-size slide

 61. ΞδϟΠϧͳͱ͜Ζ
  • ͍͍ͩͨݱ৔Ͱ͍͍۩߹ʹٵऩͯ͠
  Ͳ͏ʹ͔ղܾͯ͘͠ΕΔ
  • Embrace Changes!

  View full-size slide

 62. ݐஙۀք͸ਐΜͰ͍Δ
  • ΢ΥʔλʔϑΥʔϧͬΆ͞ͱΞδϟΠϧ
  ͬΆ͕͞ͱͯ΋ྑ͍όϥϯεͰಉډ

  View full-size slide

 63. ࣮૷ϑΣʔζ
  • ओ୲౰ͷେ޻͸1ਓ
  • جૅ԰ɺࠨ׭԰ɺΫϩε԰ɺ֎ߏ԰ɺ
  ͳͲͳͲ৭ʑ

  View full-size slide

 64. ࣮૷ϑΣʔζ
  • γεςϜ։ൃͰͨͱ͑ΔͳΒɺ
  αʔόʔଆͷίʔυ͸΄΅1ਓͰॻ͍ͯɺ
  ΫΤϦ԰ɺJS԰ɺϚʔΫΞοϓ԰ɺetc.
  ʹपΓΛৼΔΠϝʔδ

  View full-size slide

 65. ઃܭ͕ݟΕΔ୉ޣຯ
  • ෦ࡐ͕೺ѲɺબఆͰ͖Δ
  • ϑϩʔϦϯάɺλΠϧɺนࡐɺυΞɺ૭ɺ
  Ϋϩεɺ෩࿊ɾΩονϯɾτΠϨɺ࿨ࣨɺ
  etc.
  • ސ٬͕bundleͯ͠Δgemͱ͔ʹ·Ͱ
  ޱग़͠Ͱ͖ΔΠϝʔδ

  View full-size slide

 66. (ϓϩάϥϚʔతʹ)໘ന͍෦ࡐ
  • ਓײηϯαʔ෇͖র໌
  • ిಈεΫϦʔϯ

  View full-size slide

 67. ਓײηϯαʔ෇͖র໌
  • ηϯαʔ + র໌ ͷ all in one

  View full-size slide

 68. ྫ͑͹ɺτΠϨͷ৔߹
  • ୭͔͕τΠϨʹೖΔ
  • => ηϯαʔ͕ಇ͍ͯిؾ͕఺͘
  • τΠϨ͔Βग़Δ
  • => ిؾ͕ফ͑Δ

  View full-size slide

 69. ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ
  • ηϯαʔͷ஋͕औΕΕ͹ɺτΠϨͷ
  ۭ͖ঢ়گ͕ϦϞʔτͰ೺ѲͰ͖Δʂ

  View full-size slide

 70. ʮηϯαʔͷAPIͳ͍ͷʁʯ
  • ͸ʁ
  • ʮͦΜͳ͜ͱΛݴΘΕͨͷ͸ॳΊͯͩʯ
  • ౰વͦΜͳ΋ͷ͸ͳ͍

  View full-size slide

 71. ݱঢ়
  • ݐஙݱ৔΍෦ࡐϝʔΧʔ·Ͱ
  ϓϩάϥϚʔͷ੠͕ಧ͍͍ͯͳ͍
  • ͍ΖΜͳ෦ࡐ͕APIΛఏڙͯ͘͠ΕΔ
  Α͏ʹͳͬͨΒ΋ͬͱՈ͕ศརʹͳΔ
  ͸ͣʂ

  View full-size slide

 72. Ideas
  • ਓ͕͍ۙͮͨ͜ͱΛݕ஌͢Δݰؔ
  • ਓ͕৐͍ͬͯΔ͜ͱΛݕ஌͢Δচ΍֊ஈ
  • ૭Λ։͚ΔAPI
  • υΞΛ։͚ΔAPI

  View full-size slide

 73. Hacking My Home

  View full-size slide

 74. ৭ʑHackͰ͖ΔΞΠςϜ
  • IRKit
  • Future Home Controller

  View full-size slide

 75. IRKit
  • ੺֎ઢΛ௨͍ͯ͡Ζ͍ΖϋοΫ͢Δ
  ָ͍͠΍ͭ

  View full-size slide

 76. IRKit
  • ೚ҙͷ੺֎ઢϦϞίϯ͔ΒIRKitʹ੺֎ઢ
  ৴߸Λૹग़
  • => IRKitʹऔΓࠐΜͰJSONͰอଘ
  • IRKitʹHTTPͰ೚ҙͷJSONΛૹΓ͚ͭΔ
  • => IRKit͔Β੺֎ઢ৴߸ͱͯ͠ૹग़

  View full-size slide

 77. ࢖༻ྫ
  • ϦϏϯάϧʔϜͷిಈεΫϦʔϯΛɺ
  ৗ࣌ىಈ͍ͯ͠ΔMacMini͔Β
  curlίϚϯυͰ։ด
  • ͜ΕΛcronͰຖே൩ࣗಈ࣮ߦ

  View full-size slide

 78. ࢖༻ྫ(not implemented yet)
  • Թ౓ηϯαʔͱ࿈ಈͯ͠ɺ
  ॵ͘ͳͬͨΒউखʹΤΞίϯΛ͚ͭΔ
  ʗॵ͘ͳ͘ͳͬͨΒউखʹফ͢
  • ຖ೔ܾ·ͬͨ࣌ؒʹRoombaΛىಈͯ͠
  উखʹ૟আ͢Δ

  View full-size slide

 79. Conclusion
  • Hack home everyday,
  and that'll buy you a house.

  View full-size slide

 80. Conclusion (2)
  • ͓͏ͪΛݐͯΑ͏ʂ
  • Programmableͳ෦ࡐΛબ΅͏ʂ
  • ຖ೔ͷ฻Β͠ΛϋοΫ͠Α͏ʂ

  View full-size slide