$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

seccamp2018でセルフホストCコンパイラをつくった

Ushitora Anqou
September 22, 2018

 seccamp2018でセルフホストCコンパイラをつくった

セキュリティ・キャンプ全国大会2018でセルフホストCコンパイラをつくりました。キャンプが終わった後にアセンブラとリンカと標準ライブラリを作りました。

Ushitora Anqou

September 22, 2018
Tweet

More Decks by Ushitora Anqou

Other Decks in Programming

Transcript

 1. #seccamp2018 Ͱηϧϑϗε
  τ C ίϯύΠϥΛͭͬͨ͘
  ࠡ ᲒᲶ @ushitora anqou
  1

  View Slide

 2. ͲΜͳͻͱ
  ࠡ ᲒᲶʢ͏͠ͱΒ ͋Μ͜͏ʣ
  • Twitter: @ushitora anqou
  • ීஈ͸ C++Ͱ༡ΜͩΓ༡͹ΕͨΓɻ
  • constexpr Ͱ NN ͱ͔ॻ͖·ͨ͠ɻ
  GitHub ʹ͋ΔͷͰελʔ͍ͩ͘͞ɻ
  • Kernel ΋ VM ΋Θ͔Γ·ͤΜɻษڧ͠
  ·͢ɻ
  2

  View Slide

 3. seccamp ͬͯͳʹ
  ηΩϡϦςΟɾΩϟϯϓશࠃେձ 2018
  • 8 ݄ 14 ೔ʙ18 ೔ @౦ژ౎෎தࢢ
  • IPA ओ࠵ͷ߹॓ܗࣜͷษڧձ
  • ʮY-II C ίϯύΠϥΛࣗ࡞ͯ͠ΈΑ
  ͏ʂʯθϛʹࢀՃ
  • ߨࢣ͸ Rui ͞Μͱ hikalium ͞Μ
  3

  View Slide

 4. Y-II ͷ໨ඪ
  4

  View Slide

 5. ೔ఔ
  Day N ΍Δ͜ͱ
  Day 1 ։ձࣜͱ͔ʢ։ൃͳ͠ʣ
  Day 2 ։ൃ
  Day 3 ։ൃ
  Day 4 ։ൃ
  Day 5 ดձࣜͱ͔ʢ։ൃͳ͠ʣ
  7 ݄ͷ಄͔Βࣄલֶशͱͯ͠։ൃΛ࢝ΊΔɻ
  5

  View Slide

 6. Day 0

  View Slide

 7. Day 0 ηϧϑϗετͰ͖ͨ
  6

  View Slide

 8. ͓͡͞Μͳʹͨ͠ͷ
  ηϧϑϗετͷ x86-64 ޲͚ C ίϯύΠϥ
  aqcc Λॻ͍ͨɻ
  • System V AMD64 ABI ४ڌɻ
  • C ϓϩάϥϜΛಡΈࠐΈΞηϯϒϦΛ
  ग़ྗɻ
  7

  View Slide

 9. ηϧϑϗετ
  ࣗ෼ࣗ਎ΛίϯύΠϧͰ͖Δɻ
  • aqcc ͸ C ݴޠͰॻ͔Ε͍ͯΔɻ
  • aqcc ͸ C ݴޠίϯύΠϥͰ͋Δɻ
  • Ώ͑ʹ aqcc ͸ aqcc ͰίϯύΠϧͰ
  ͖Δɻ
  8

  View Slide

 10. ηϧϑϗετ
  seccamp ࠷ऴ೔·Ͱʹ 6 ਓத 3 ਓ͕ୡ੒ɻ
  9

  View Slide

 11. ͭ͘Γ͔ͨ
  10

  View Slide

 12. ͭ͘Γ͔ͨ
  ΍Δ͚ͩ
  10

  View Slide

 13. ͭ͘Γ͔ͨ
  11

  View Slide

 14. ͭ͘Γ͔ͨ
  • ೖྗจࣈྻΛτʔΫϯྻʹ෼ׂ͢Δɻ
  11

  View Slide

 15. ͭ͘Γ͔ͨ
  • ೖྗจࣈྻΛτʔΫϯྻʹ෼ׂ͢Δɻ
  • τʔΫϯྻΛղऍ͠ந৅ߏจ໦
  ʢASTʣʹ͢Δɻ
  11

  View Slide

 16. ͭ͘Γ͔ͨ
  • ೖྗจࣈྻΛτʔΫϯྻʹ෼ׂ͢Δɻ
  • τʔΫϯྻΛղऍ͠ந৅ߏจ໦
  ʢASTʣʹ͢Δɻ
  • ҙຯղੳΛߦ͍ AST ΛŢœŕͱ͢Δɻ
  11

  View Slide

 17. ͭ͘Γ͔ͨ
  • ೖྗจࣈྻΛτʔΫϯྻʹ෼ׂ͢Δɻ
  • τʔΫϯྻΛղऍ͠ந৅ߏจ໦
  ʢASTʣʹ͢Δɻ
  • ҙຯղੳΛߦ͍ AST ΛŢœŕͱ͢Δɻ
  • Ţœŕͱͳͬͨ AST ΛݩʹΞηϯϒϦΛ
  ੜ੒͢Δɻ
  11

  View Slide

 18. ͭ͘Γ͔ͨ
  • ೖྗจࣈྻΛτʔΫϯྻʹ෼ׂ͢Δɻ
  • τʔΫϯྻΛղऍ͠ந৅ߏจ໦
  ʢASTʣʹ͢Δɻ
  • ҙຯղੳΛߦ͍ AST ΛŢœŕͱ͢Δɻ
  • Ţœŕͱͳͬͨ AST ΛݩʹΞηϯϒϦΛ
  ੜ੒͢Δɻ
  • ੜ੒ͨ͠ΞηϯϒϦΛ͍͍ײ͡ʹ࠷ద
  Խ͢Δɻ
  11

  View Slide

 19. ͭΒ͔ͬͨͱ͜Ζ
  • ΞηϯϒϦ͕෼͔Βͳ͍ɻ
  • ΞηϯϒϦΛॻ͘ͷ͸ॳΊͯɻ
  • lea ͬͯͳʹɻ
  • C ͷݴޠ࢓༷͕෼͔Βͳ͍ɻ
  • C ͷݴޠ࢓༷ΛಡΉͷ͸ʢ΄΅ʣॳΊͯɻ
  • ൚੔਺֦ுͬͯͳʹɻ
  12

  View Slide

 20. C ݴޠ࢓༷ͷ͕͜͜ΩϞ͍ʂ
  • ϙΠϯλ͕ΩϞ͍ʂ
  • int* p, q; ͷ q ͸ int
  • ؔ਺એݴ͕ΩϞ͍ʂ
  • int foo(); ͱ int foo(){...} ͱ
  int foo; ͷ۠ผɻ
  • Մม௕Ҿ਺͕ΩϞ͍ʂ
  • va list ͱ͔ va start() ͱ͔ɻ
  • va list ͷఆٛͱ͔஌ͬͯ·͢ʁ
  13

  View Slide

 21. ଓɾC ݴޠ࢓༷ͷ͕͜͜ΩϞ͍ʂ
  • switch ͕ΩϞ͍ʂ
  • if-else ͱ͍͏ΑΓ΋࣮࣭ goto
  switch (1) {
  int a = 2;
  case 3:
  1; int b = 5;
  break;
  case 1:
  a = 1; b = 0;
  default:
  printf("%d␣%d", a, b); // 1 0
  }
  14

  View Slide

 22. ଓʑɾC ݴޠ࢓༷ͷ͕͜͜ΩϞ͍ʂ
  • ߏ଄ମఆ͕ٛΩϞ͍ʂ
  • ߏ଄ମఆٛ΋ int ΋ type-specifier ͳͷ
  Ͱಉ͡ͱ͜Ζʹॻ͚Δɻ
  struct hogehoge {
  int piyopiyo;
  } foobar ();
  int foobar ();
  15

  View Slide

 23. ଓʑɾC ݴޠ࢓༷ͷ͕͜͜ΩϞ͍ʂ
  • ߏ଄ମఆ͕ٛΩϞ͍ʂ
  • ߏ଄ମఆٛ΋ int ΋ type-specifier ͳͷ
  Ͱಉ͡ͱ͜Ζʹॻ͚Δɻ
  struct hogehoge {
  int piyopiyo;
  };
  int;
  15

  View Slide

 24. ΠϯΫϦϝϯλϧͳ։ൃ
  • ੔਺ 1 ݸΛฦ͢ʮ͸Γ΅ͯ C ίϯύΠ
  ϥʯ͔Βελʔτɻ
  • ঃʑʹػೳΛ଍͢ɻҰؾʹ࡞Βͳ͍ɻ
  • Rui ͞ΜͷςΩετ΍ Slackɾhangout
  Ͱॿ͚͍͍ͯͨͩͨɻ
  16

  View Slide

 25. DAY 2
  17

  View Slide

 26. DAY 2
  ΍Δ͜ͱ͕ͳ͍
  17

  View Slide

 27. ͳʹΛ͠Α͏͔
  ίʔυੜ੒ͷํࣜΛม͑Α͏ɻ
  • ελοΫϚγϯ
  • ݱঢ়ͷ࣮૷ɻ
  • ϨδελϚγϯ
  • ͬͪ͜ʹ͍ͨ͠ɻ
  18

  View Slide

 28. ελοΫϚγϯ
  • શͯͷ໋ྩ͸ελοΫΛհͯ͠ૢ࡞Λ
  ͢Δɻ
  • ελοΫ͸ϝϞϦ্ʹ͋ΔͷͰ஗͍ɻ
  19

  View Slide

 29. ϨδελϚγϯ
  • શͯͷ໋ྩ͸ϨδελΛհͯ͠ૢ࡞Λ
  ͢Δɻ
  • Ϩδελ͸ CPU ʹ͋ΔͷͰ଎͍ɻ
  20

  View Slide

 30. Ͳ͏΍Δͷ
  ࢖͑ΔϨδελ
  • ؔ਺ͷҾ਺ʹ࢖͏Ϩδελ΍γϑτԋ
  ࢉͳͲɺಛघͳ༻్Ͱ࢖ΘΕΔϨδε
  λΛආ͚Δɻ
  • r10, r11, r12, r13, r14, r15 ͕
  ࢖͑Δɻ
  21

  View Slide

 31. ϨδελϚγϯͷͭ͘Γ͔ͨ
  • ॲཧͷ࢝·ΓͱऴΘΓͰ push, pop
  ͢Δ୅ΘΓʹɺϨδελ͔Β৘ใΛ
  ҾͬுͬͨΓऔ͖ͬͯͨΓ͢Δɻ
  • AST ͷ༿ϊʔυ͔Βίʔυੜ੒͢Δͱ
  ͖ʹɺσʔλΛ֨ೲͨ͠ϨδελΛ਌
  ʹฦ͢ɻ
  22

  View Slide

 32. View Slide

 33. DAY 3 ϨδελϚγϯʹͳͬͨ
  23

  View Slide

 34. ŰƅŲŔŖŵƃţͷܭଌ
  ϨδελϚγϯͷ aqcc (2142d05) ͷιʔ
  είʔυΛશͯ࿈݁͠ɺ͜ΕΛίϯύΠϧ
  ͢Δ࣌ؒΛ perf ίϚϯυͰଌఆ͢Δɻ
  24

  View Slide

 35. ŰƅŲŔŖŵƃţ
  ελοΫϚγϯ (85ee93c)
  • gcc -O2
  0.09287 ± 0.00187 seconds
  • aqcc
  0.40217 ± 0.00277 seconds
  ໿ 4.3 ഒ
  25

  View Slide

 36. ŰƅŲŔŖŵƃţ
  ϨδελϚγϯ (2142d05)
  • gcc -O2
  0.090094 ± 0.000310 seconds
  • aqcc
  0.21281 ± 0.00286 seconds
  ໿ 2.3 ഒ
  26

  View Slide

 37. ͭΒ͔ͬͨͱ͜Ζ
  σόοά͕ͱʹ͔ͭ͘Β͍ɻ
  • gcc ͰͷιʔείϯύΠϧ͸Ͱ͖Δɻ
  • ίϯύΠϧͨ͠ίϯύΠϥͰͷιʔε
  ίϯύΠϧ͕Ͱ͖ͳ͍ɻ
  27

  View Slide

 38. ͭΒ͔ͬͨͱ͜Ζ
  28

  View Slide

 39. ͭΒ͔ͬͨͱ͜Ζ
  29

  View Slide

 40. ͭΒ͔ͬͨͱ͜Ζ
  • σόοά৘ใ͕ͳ͍ʂ
  • མ͍ͪͯΔͱ͜Ζʹόά͕͋ΔΘ͚
  ͡Όͳ͍ʂ
  29

  View Slide

 41. ͭΒ͔ͬͨͱ͜Ζ
  ؒҧ͍͑ͯͨͷ͸ɺϨδελୀආͰͨ͠ɻ
  • ؔ਺ݺͼग़࣌͠ʹอଘ͢΂͖Ϩδελ
  ΛҰͭ๨Ε͍ͯͨɻ
  • ΘΓͱΈΜͳܦݧ͢Δಓɻ
  30

  View Slide

 42. ŰƅŲŔŖŵƃţʢ࠶ܝʣ
  ϨδελϚγϯ (2142d05)
  • gcc -O2
  0.090094 ± 0.000310 seconds
  • aqcc
  0.21281 ± 0.00286 seconds
  ໿ 2.3 ഒ
  31

  View Slide

 43. 2.3 ⇒ 2 ഒʹ͍ͨ͠ʂ
  ग़ྗ͢ΔΞηϯϒϦΛ࠷దԽ͢Δɻ
  ४උ
  • ग़ྗίʔυΛه߸ʢstruct Codeʣʹ
  ஔ͖׵͑Δɻ
  • ͦΕ·Ͱ͸จࣈྻͰѻ͍ͬͯͨɻ
  • େྔʹॻ͖׵͑Δ΂͖৔ॴ͕͋Δɻ
  • ͱͯ΋ͭΒ͍ɻ
  32

  View Slide

 44. 2.3 ⇒ 2 ഒʹ͍ͨ͠ʂ
  ग़ྗ͢ΔΞηϯϒϦΛ࠷దԽ͢Δɻ
  • ఆ਺஋৞ΈࠐΈ
  • a = 1 + 5 * 8 + 1;
  =⇒ a = 42;
  • AST Λ෦෼తʹΠϯλϓϦτ͢Ε͹
  ྑ͍ɻ
  32

  View Slide

 45. ଓɾ࠷దԽ
  • dead code elimination
  ҙຯͷͳ͍ίʔυ͸ੜ੒͠ͳ͍Α͏ʹ
  ͢Δɻ
  • propagation
  mov (%rax), %r11
  =⇒ mov -8(%rbp), %r11
  ૊Έ߹Θ͍͍ͤͯײ͡ʹ࠷దԽ͢Δɻ
  33

  View Slide

 46. ݁Ռ
  34

  View Slide

 47. ݁Ռ
  όάͬͨ
  34

  View Slide

 48. ݁Ռ
  όάͬͨ
  seccamp ऴྃ
  34

  View Slide

 49. ؼΓͷ৽װઢ
  propagation ͷࡍʹϨδελͷґଘؔ܎Λม
  ߋ͢Δ͜ͱΛ๨Ε͍ͯͨɻ
  35

  View Slide

 50. ଓଓɾ࠷దԽ
  • ؔ਺ͷதͰ࢖͍ͬͯΔϨδελ͚ͩΛ
  ୀආ͢Δ
  • r12, r13, r14, r15 ͸ callee-saved.
  • ؔ਺๯಄Ͱ push ͠ऴΘΓͰ pop.
  • શͯΛอଘ͢Δͱ͕͔͔࣌ؒΔɻ
  • ॻ͖׵͑Δ΋ͷ͚ͩͰྑ͍ɻ
  36

  View Slide

 51. ŰƅŲŔŖŵƃţ
  ࠷దԽͨ͠ aqcc(4fcc2d3)
  37

  View Slide

 52. ŰƅŲŔŖŵƃţ
  ࠷దԽͨ͠ aqcc(4fcc2d3)
  • gcc -O2
  0.13015 ± 0.00126 seconds
  • aqcc
  0.24342 ± 0.00108 seconds
  ໿ 1.87 ഒ
  37

  View Slide

 53. Φν͕ͳ͍
  38

  View Slide

 54. aqcc ͰίϯύΠϧ
  test.c ΛίϯύΠϧ͍ͨ͠ɻ
  % ./aqcc test.c > test.s
  • ίϯύΠϧ
  39

  View Slide

 55. aqcc ͰίϯύΠϧ
  test.c ΛίϯύΠϧ͍ͨ͠ɻ
  % ./aqcc test.c > test.s
  • ίϯύΠϧ
  % gcc -c test.s -o test.o
  • Ξηϯϒϧ
  % gcc test.o -o test all.o
  • ϦϯΫ
  39

  View Slide

 56. ౰વͷؼ݁
  40

  View Slide

 57. ౰વͷؼ݁
  ͦ͏ͩ
  ΞηϯϒϥΛ
  ͭ͘Ζ͏
  40

  View Slide

 58. View Slide

 59. View Slide

 60. Ξηϯϒϥ

  View Slide

 61. Ξηϯϒϥͭͬͨ͘
  43

  View Slide

 62. Ξηϯϒϥͷͭ͘Γ͔ͨ
  44

  View Slide

 63. Ξηϯϒϥͷͭ͘Γ͔ͨ
  ΍Δ͚ͩ
  44

  View Slide

 64. Ξηϯϒϥͱ͸
  ΞηϯϒϦΛΦϒδΣΫτϑΝΠϧʹม׵
  ͢Δɻ
  • χʔϞχοΫΛΦϖίʔυʹม׵
  ͢Δɻ
  • ඞཁͳγϯϘϧ৘ใͳͲΛ·ͱΊͯ
  ELF ʹ͢Δɻ
  45

  View Slide

 65. MOV ໋ྩ
  mov %eax, %edx
  46

  View Slide

 66. MOV ໋ྩ
  mov %eax, %edx =⇒ 89 c2
  Opcode Instruction
  89 /r MOV r/m32,r32
  46

  View Slide

 67. MOV ໋ྩ
  mov %eax, %edx =⇒ 89 c2
  Opcode Instruction
  89 /r MOV r/m32,r32
  7 6 5 4 3 2 1 0
  ModR/M mod reg r/m
  1 1 0 0 0 0 1 0
  46

  View Slide

 68. MOV ໋ྩ
  mov %rax, %rdx
  47

  View Slide

 69. MOV ໋ྩ
  mov %rax, %rdx =⇒ 48 89 c2
  Opcode Instruction
  REX.W + 89 /r MOV r/m64,r64
  47

  View Slide

 70. MOV ໋ྩ
  mov %rax, %rdx =⇒ 48 89 c2
  Opcode Instruction
  REX.W + 89 /r MOV r/m64,r64
  7 6 5 4 3 2 1 0
  REX Prefix 0 1 0 0 W R X B
  0 1 0 0 1 0 0 0
  47

  View Slide

 71. MOV ໋ྩ
  mov %r8, %r10
  48

  View Slide

 72. MOV ໋ྩ
  mov %r8, %r10 =⇒ 4d 89 c2
  Opcode Instruction
  REX.W + 89 /r MOV r/m64,r64
  48

  View Slide

 73. MOV ໋ྩ
  mov %r8, %r10 =⇒ 4d 89 c2
  Opcode Instruction
  REX.W + 89 /r MOV r/m64,r64
  7 6 5 4 3 2 1 0
  REX Prefix 0 1 0 0 W R X B
  0 1 0 0 1 1 0 1
  48

  View Slide

 74. MOV ໋ྩ
  mov %eax, (%rdx)
  49

  View Slide

 75. MOV ໋ྩ
  mov %eax, (%rdx)
  =⇒ 89 02
  7 6 5 4 3 2 1 0
  ModR/M mod reg r/m
  0 0 0 0 0 0 1 0
  49

  View Slide

 76. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -4(%rdx)
  =⇒ 89 42 fc
  7 6 5 4 3 2 1 0
  ModR/M mod reg r/m
  0 1 0 0 0 0 1 0
  50

  View Slide

 77. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -4(%rbp)
  =⇒ 89 45 fc
  7 6 5 4 3 2 1 0
  ModR/M mod reg r/m
  0 1 0 0 0 1 0 1
  51

  View Slide

 78. MOV ໋ྩ
  mov %eax, (%rbp)
  =⇒ 89 45 00
  7 6 5 4 3 2 1 0
  ModR/M mod reg r/m
  0 1 0 0 0 1 0 1
  52

  View Slide

 79. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -4(%rip)
  =⇒ 89 05 fc ff ff ff
  7 6 5 4 3 2 1 0
  ModR/M mod reg r/m
  0 0 0 0 0 1 0 1
  53

  View Slide

 80. ·ͱΊ
  inst mod r/m code
  (%rdx) 00 010 89 02
  -4(%rdx) 01 010 89 42 fc
  -4(%rbp) 01 101 89 45 fc
  (%rbp) 01 101 89 45 00
  -4(%rip) 00 101 89 05 fc ff ff ff
  ͱͯ΋ͭΒ͍ɻ
  54

  View Slide

 81. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -400(%r11)
  55

  View Slide

 82. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -400(%r11)
  =⇒ 41 89 83 70 fe ff ff
  7 6 5 4 3 2 1 0
  ModR/M mod reg r/m
  1 0 0 0 0 0 1 1
  55

  View Slide

 83. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -400(%r11)
  =⇒ 41 89 83 70 fe ff ff
  mov %eax, -400(%r12)
  56

  View Slide

 84. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -400(%r11)
  =⇒ 41 89 83 70 fe ff ff
  mov %eax, -400(%r12)
  =⇒ 41 89 84 24 70 fe ff ff
  56

  View Slide

 85. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -400(%r11)
  =⇒ 41 89 83 70 fe ff ff
  mov %eax, -400(%r12)
  =⇒ 41 89 84 24 70 fe ff ff
  7 6 5 4 3 2 1 0
  SIB scale index base
  0 0 1 0 0 1 0 0
  56

  View Slide

 86. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -400(%r12)
  =⇒ 41 89 84 24 70 fe ff ff
  scale = 20 = 1 index = %rsp
  base = %r12 disp = -400
  ͜ͷͱ͖ scale × index + base + disp
  57

  View Slide

 87. MOV ໋ྩ
  mov %eax, -400(%r12)
  =⇒ 41 89 84 24 70 fe ff ff
  scale = 20 = 1 index = %rsp
  base = %r12 disp = -400
  ͜ͷͱ͖ scale × index + base + disp
  ͨͩ͠ index = %rsp =⇒ scale = 0
  57

  View Slide

 88. ݁ہ
  n(%r12) ͷͱ͖ʹ 24 ΛຒΊࠐΊ͹͍͍ɻ
  if (mod == 2 && rm == 4)
  emit_byte(modrm(0, 4, 4));
  ίϝϯτ͕ඞཁ
  58

  View Slide

 89. // ͜ͷߦΛফ͢ͱམͪΔɻ
  ΧʔΰɾΧϧτɾϓϩάϥϛϯάͱ͸
  ࣮ࡍͷ໨తʹ͸໾ʹཱͨͳ͍ίʔυ΍ϓϩάϥϜ
  ߏ଄ΛّࣜతʹؚΊ͓ͯ͘ϓϩάϥϛϯάͷελ
  ΠϧͰ͋Δɻ(Wikipedia ΑΓൈਮ)
  59

  View Slide

 90. // ͜ͷߦΛফ͢ͱམͪΔɻ
  ΧʔΰɾΧϧτɾϓϩάϥϛϯάͱ͸
  ࣮ࡍͷ໨తʹ͸໾ʹཱͨͳ͍ίʔυ΍ϓϩάϥϜ
  ߏ଄ΛّࣜతʹؚΊ͓ͯ͘ϓϩάϥϛϯάͷελ
  ΠϧͰ͋Δɻ(Wikipedia ΑΓൈਮ)
  // ...
  // That ’s why this line is needed.
  // NOT CARGO CULT PROGRAMMING !!
  if (mod == 2 && rm == 4)
  emit_byte(modrm(0, 4, 4));
  59

  View Slide

 91. ΞηϯϒϥͭΒ͍
  • ELF ෼͔ΒΜɻ
  • gas ͸೥਺Λײͤ͡͞Δίʔυɻ
  • aqcc ʹ long ͕ແ͍ɻ
  emit qword(
  0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00);
  gas ͷग़ྗ΍ʰϦϯΧɾϩʔμ࣮ફ։ൃς
  ΫχοΫʱΛ΋ͱʹௐ੔ɻ
  60

  View Slide

 92. aqcc ͰίϯύΠϧʢ࠶ܝʣ
  test.c ΛίϯύΠϧ͍ͨ͠ɻ
  % ./aqcc test.c > test.s
  • ίϯύΠϧ
  % gcc -c test.s -o test.o
  • Ξηϯϒϧ
  % gcc test.o -o test all.o
  • ϦϯΫ
  61

  View Slide

 93. aqcc ͰίϯύΠϧ
  test.c ΛίϯύΠϧ͍ͨ͠ɻ
  % ./aqcc test.c test.o
  • ίϯύΠϧ&Ξηϯϒϧ
  % gcc test.o -o test all.o
  • ϦϯΫ
  62

  View Slide

 94. ࣗ໌ͳ༠ಋ
  63

  View Slide

 95. ࣗ໌ͳ༠ಋ
  ͦ͏ͩ
  ϦϯΧΛ
  ͭ͘Ζ͏
  63

  View Slide

 96. View Slide

 97. View Slide

 98. ϦϯΧͭͬͨ͘
  66

  View Slide

 99. ϦϯΧͭͬͨ͘
  C ඪ४ϥΠϒϥϦ΋࡞ͬͨɻ
  66

  View Slide

 100. View Slide

 101. ͳʹ΍ͬͨͷ
  ϦϯΧΛॻ͖͔ͨͬͨɻ
  • ϦϯΧͷσβΠϯ͸ʰϦϯΧɾϩʔμ
  ࣮ફ։ൃςΫχοΫʱΛ͞Βʹ؆୯ʹ
  ͨ͠΋ͷɻ
  • glibc Α͘Θ͔ΒΜɻ
  • aqcc Ͱ࢖༻͢Δඪ४ϥΠϒϥϦؔ਺͸
  ߴʑ༗ݶݸɻ=⇒ ΍Δ͚ͩ
  68

  View Slide

 102. malloc(3) Λ࣮૷
  aqcc ͸ malloc() ͢Δ͕ free() ͠ͳ͍ɻ
  69

  View Slide

 103. malloc(3) Λ࣮૷
  aqcc ͸ malloc() ͢Δ͕ free() ͠ͳ͍ɻ
  char *p = brk (0);
  int size = 0x32000000;
  char *q = brk(p + size );
  ...
  if (malloc_remaining_size < size)
  return NULL;
  69

  View Slide

 104. aqcc ͷϝϞϦޮ཰
  • ίϯύΠϧ͚ͩͳΒແ໰୊ɻ
  • ϦϯΫ͚ͩͳΒແ໰୊ɻ (e.g., lld)
  • ίϯύΠϧɾΞηϯϒϧɾϦϯΫͩͱ
  ϝϞϦΛ৯ͬͯͭΒ͍ɻ
  Ͳ͏͢Δʁ
  70

  View Slide

 105. ݴྶ.in
  71

  View Slide

 106. ໊ݴ
  ๻͸ϗϯϞϊͷϓϩάϥϚͰ͸͋Γ·ͤΜ
  ͔Βɺ΍͚ͬͭ࢓ࣄͰ͢ΑɻϗϯϞϊͷϓ
  ϩάϥϚ͸ɺ
  ʮಈ͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δ͚Ͳɺ
  ϝϞϦϦʔΫͩΒ͚͡Όͳ͍͔ɻ௚͢ඞཁ
  ͕͋Δ͔΋ͶʯͳΜͯݴ͏Ͱ͠ΐ͏ʁ ๻
  ͳΒɺ10 ϦΫΤετ͝ͱʹ Apache Λ࠶ى
  ಈ͠·͢Ͷɻ
  72

  View Slide

 107. ໊ݴ
  ๻͸ϗϯϞϊͷϓϩάϥϚͰ͸͋Γ·ͤΜ
  ͔Βɺ΍͚ͬͭ࢓ࣄͰ͢ΑɻϗϯϞϊͷϓ
  ϩάϥϚ͸ɺ
  ʮಈ͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δ͚Ͳɺ
  ϝϞϦϦʔΫͩΒ͚͡Όͳ͍͔ɻ௚͢ඞཁ
  ͕͋Δ͔΋ͶʯͳΜͯݴ͏Ͱ͠ΐ͏ʁ ๻
  ͳΒɺ10 ϦΫΤετ͝ͱʹ Apache Λ࠶ى
  ಈ͠·͢Ͷɻ
  ʕʕ ϥεϚεɾϥʔυϑ (PHP ։ൃऀ)
  72

  View Slide

 108. ػೳΛ෼ׂ
  • ./aqcc cs main.c main.s
  ίϯύΠϧ
  • ./aqcc so main.s main.o
  Ξηϯϒϧ
  • ./aqcc oe main.o main.exe
  ϦϯΫ
  खͰଧͭͷ͸গʑ໘౗ɻ
  73

  View Slide

 109. γΣϧεΫϦϓτΛॻ͘
  • ./aqcc main.c -o main.exe
  =⇒ ݸผͷػೳΛదٓݺͿɻ
  gcc ͬΆ͔͚͘Δʂ
  74

  View Slide

 110. ·ͱΊ
  75

  View Slide

 111. ·ͱΊ
  • ίϯύΠϥ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  75

  View Slide

 112. ·ͱΊ
  • ίϯύΠϥ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  • Ξηϯϒϥ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  75

  View Slide

 113. ·ͱΊ
  • ίϯύΠϥ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  • Ξηϯϒϥ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  • ϦϯΧ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  75

  View Slide

 114. ·ͱΊ
  • ίϯύΠϥ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  • Ξηϯϒϥ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  • ϦϯΧ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  • ඪ४ϥΠϒϥϦ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  75

  View Slide

 115. ·ͱΊ
  • ίϯύΠϥ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  • Ξηϯϒϥ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  • ϦϯΧ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  • ඪ४ϥΠϒϥϦ =⇒ ΍Δ͚ͩ
  ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹ΍Δ͚ͩπʔϧνΣΠϯɹʻ
  ʉ Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ʉ
  75

  View Slide

 116. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͟͝
  ͍·ͨ͠ɻ
  76

  View Slide

 117. ࢀߟจݙ
  • ʮ௨৴༻ޠͷجૅ஌ࣝʯ
  https://www.wdic.org/
  • ʰϦϯΧɾϩʔμ࣮ફ։ൃςΫχοΫʱ
  ࡔҪ ߂྄ɺCQ ग़൛ࣾɺ2010
  • ݴྶ.in
  http://www.kotodama.in/
  77

  View Slide

 118. ࢀߟจݙ
  • IntelR
  ⃝ 64 and IA-32 Architectures
  Software Developer Manuals
  https://software.intel.com/
  en-us/articles/intel-sdm
  • N1548 Committee Draft Š December
  2, 2010 ISO/IEC 9899:201x
  http://www.open-std.org/jtc1/
  sc22/wg14/www/docs/n1548.pdf 78

  View Slide