Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Implementing Go Go Go

azihsoyn
October 02, 2016

Implementing Go Go Go

Implementing Domain-Driven Design in golang

https://github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample

azihsoyn

October 02, 2016
Tweet

More Decks by azihsoyn

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣮ફGoGoGo
  Gunosy Inc.
  2016.10

  View full-size slide

 2. ©Gunosy Inc. 2
  ࣗݾ঺հ
  ■ azihsoyn (͋͡;ͦ΍Μ)
  – Twitter
  – Github
  – …etc
  ■ ۀ຿
  – GoͰAPIαʔόͷ։ൃɾӡ༻
  ■ झຯ
  – ௼Γ(6ׂ)
  ● ઒΍ւͰϧΞʔ௼Γ
  – Ξχϝ(4ׂ)
  ● μΠϠ༷ʙ
  ■ ۙگ
  – isucon6ຊઓग़·͢ʂ

  (νʔϜ: ͝஫จ͸poyoͰ͔͢ʁ)
  ٢ᖒ ௚࠸

  View full-size slide

 3. ©Gunosy Inc. 3
  Gunosy͸ ৘ใΩϡϨʔγϣϯαʔϏεʮά
  ϊγʔʯͱ
  2016೥6݄1೔ʹKDDIגࣜձࣾͱڞಉͰϦϦʔεͨ͠

  ແྉχϡʔε഑৴ΞϓϦʮχϡʔεύεʯΛఏڙ͢Δ
  ձࣾͰ͢ɻʮ৘ใΛੈքதͷਓʹ࠷దʹಧ͚ΔʯΛ

  Ϗδϣϯʹ׆ಈ͍ͯ͠·͢ɻ
  ωοτ্ʹଘࡏ͢Δ͞·͟·ͳ৘ใΛɺ

  ಠࣗͷΞϧΰϦζϜͰऩूɺධՁ෇͚Λߦ͍

  Ϣʔβʔʹಧ͚·͢ɻ
  ৘ใΩϡϨʔγϣϯαʔϏε

  ʮά
  ϊγʔʯ
  200ഔମҎ্ͷχϡʔειʔεΛϕʔεʹɺ

  ৽ͨʹ։ൃͨ͠৘ใղੳɾ഑৴ٕज़Λ༻͍ͯࣗಈతʹ

  બఆͨ͠χϡʔε΍৘ใΛϢʔβʔʹಧ͚·͢ɻ
  ແྉχϡʔε഑৴ΞϓϦ

  ʮχϡʔεύεʯ
  גࣜձࣾGunosy – ʮ৘ใΛੈքதͷਓʹ࠷దʹಧ͚Δʯ

  View full-size slide

 4. ©Gunosy Inc. 4
  GoͰDDD΍ͬͯΔ࿩
  ࠓ೔ͷ࿩

  View full-size slide

 5. ©Gunosy Inc. 5
  ࣮ફDDDಡΈऴΘͬͯͳ͍Ͱ͢
  DDDͷํ͸ಡΜͩΜͰ͕͢…
  લఏ

  View full-size slide

 6. ©Gunosy Inc. 6
  ■ https://github.com/citerus/dddsample-core
  – DDDͷαϯϓϧ࣮૷(Java)
  ■ https://github.com/VaughnVernon/IDDD_Samples
  – ࣮ફDDDͷαϯϓϧ࣮૷(Java)
  ■ https://github.com/marcusolsson/goddd
  – DDDͷαϯϓϧ࣮૷(golang)
  ͜ͷ͋ͨΓͷίʔυಡΈͳ͕ΒϓϩμΫτʹམͱ͜͠Μͩײ͡Ͱ͢

  View full-size slide

 7. ©Gunosy Inc. 7
  ࣝऀͷํʑ͔ΒͷಥͬࠐΈେ׻ܴͰ͢

  View full-size slide

 8. ©Gunosy Inc. 8
  վΊͯࠓ೔ͷ࿩
  ࿩͢͜ͱ ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  ■ GoͰAPIॻ͘ͱ͖ʹؾΛ͚ͭͯΔ͜ͱ
  ■ ύοέʔδߏ੒
  ■ ϋϚͬͨ͜ͱ
  ■ DDDͷ༻ޠͷઆ໌ͱ͔
  ■ ϥΠϒϥϦͷ࢖͍ํͱ͔
  GoͰDDDΛ΍ͬͯࢼߦࡨޡͨ͠࿩Λ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢

  View full-size slide

 9. ©Gunosy Inc. 9
  هࣄΛฦ͢APIΛ࡞Δ৔߹Λ૝ఆͯ͠ΈΔ

  View full-size slide

 10. ©Gunosy Inc. 10
  ■ main.goΛॻ͘
  ■ handlerΛॻ͘
  ■ هࣄͷmodelΛॻ͘
  ■ هࣄͷmodelΛσʔλετΞ͔Βऔಘ͢ΔॲཧΛ࣮૷
  ■ jsonͱ͔ʹม׵ͯ͠ฦ͢
  େମ͜ΜͳྲྀΕʹͳΔͱࢥ͍·͢

  View full-size slide

 11. ©Gunosy Inc. 11
  ·ͣ͸main.go

  View full-size slide

 12. ©Gunosy Inc. 12
  // main.go
  package main
  import (
  "context"
  "github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample/article"
  "github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample/internal/repository"
  "github.com/guregu/kami"
  )
  func main() {
  ctx := context.Background()
  ctx = repository.NewContext(ctx)
  kami.Context = ctx
  kami.Get("/articles", article.ArticleListHandler)
  kami.Get("/article/:article_id", article.ArticleHandler)
  kami.Serve()
  }
  repositoryͱ͍͏ͷΛNewͯ͠ΔҎ֎ಛʹมΘͬͨ͜ͱ͸ͯ͠ͳ͍

  View full-size slide

 13. ©Gunosy Inc. 13
  ࣍ʹhandler

  View full-size slide

 14. ©Gunosy Inc. 14
  handler (1)
  // article/api_article.go
  package article
  import (
  "context"
  "net/http"
  "github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample/internal/repository"
  )
  func ArticleHandler(ctx context.Context, w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  req := articleRequest{}
  if err := req.Parse(ctx); err != nil {
  renderer.JSON(w, http.StatusBadRequest, err.Error())
  }
  a, err := repository.FromContext(ctx).ArticleRepository.ResolveByID(req.ArticleID)
  if err != nil {
  renderer.JSON(w, http.StatusBadRequest, err.Error())
  }
  renderArticleView(w, a)
  }

  View full-size slide

 15. ©Gunosy Inc. 15
  handler (2) - request
  // article/request_article.go
  package article
  import (
  "context"
  "strconv"
  "github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample/internal/domain/article"
  "github.com/guregu/kami"
  )
  type articleRequest struct {
  ArticleID article.Identifier
  }
  func (req *articleRequest) Parse(ctx context.Context) error {
  articleID, err := strconv.ParseInt(kami.Param(ctx, "article_id"), 10, 64)
  if err != nil {
  return err
  }
  req.ArticleID = article.Identifier(articleID)
  return nil
  }

  View full-size slide

 16. ©Gunosy Inc. 16
  handler (3) - view
  // article/view_article.go
  package article
  import (
  "net/http"
  "github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample/internal/domain/article"
  )
  type articleView struct {
  ID int64 `json:"id"`
  Title string `json:"title"`
  Content string `json:"content"`
  }
  func renderArticleView(w http.ResponseWriter, a article.Article) {
  view := articleView{
  ID: int64(a.ID),
  Title: a.Title,
  Content: a.Content,
  }
  renderer.JSON(w, http.StatusOK, view)
  }

  View full-size slide

 17. ©Gunosy Inc. 17
  ■ handlerͰ΍Δ͜ͱΛγϯϓϧʹ͢Δ
  – ϦΫΤετͷύʔε&όϦσʔγϣϯ
  – modelΛऔಘ
  – Ϩεϙϯε༻ʹviewΛੜ੒
  ΤϥʔϋϯυϦϯά͕ଟ͘ͳΒͳ͍Α͏ʹͯ͠Δ
  ■ ϑΝΠϧΛׂΓͱ෼ׂ͢Δ
  – ϦΫΤετ༻ͷϑΝΠϧ
  – Ϩεϙϯε༻ͷϑΝΠϧ
  – handler༻ͷϑΝΠϧ
  ϑΝΠϧ໊ͰԿͯ͠Δ͔෼͔ΔΑ͏ʹ
  handlerͰҙ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ
  ͱʹ͔͘ݟ΍͘͢γϯϓϧʹʂ

  View full-size slide

 18. ©Gunosy Inc. 18
  ଓ͍ͯmodelͷఆٛ

  View full-size slide

 19. ©Gunosy Inc. 19
  modelͷఆٛ
  // internal/domain/article/article.go
  package article
  type Identifier int64
  type Article struct {
  ID Identifier
  Title string
  Content string
  }

  View full-size slide

 20. ©Gunosy Inc. 20
  modelͷऔಘ(repository)
  // internal/domain/article/repository.go
  package article
  //go:generate mockgen -package article -source repository.go -destination mock/
  repository_mock.go -imports .=github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample/internal/domain/article
  type Repository interface {
  ResolveByID(articleID Identifier) (Article, error)
  ResolveAll() ([]Article, error)
  }

  View full-size slide

 21. ©Gunosy Inc. 21
  ■ modelΛhandlerͷviewͱڞ༻ʹ͠ͳ͍
  – modelʹ͸jsonͷstruct tag͸͚ͭͳ͍
  ■ model͸DBͷςʔϒϧߏ଄ͱҰக͢Δͱ͸ݶΒͳ͍
  – joinͨ݁͠Ռͷ৔߹΋͋Δ
  – ෆཁͳΧϥϜΛmodelʹ࣋ͭඞཁ͸ͳ͍
  ■ ϑΝΠϧΛׂΓͱ෼ׂ͢Δ
  – model༻ͷϑΝΠϧ
  – interface༻ͷϑΝΠϧ
  ϑΝΠϧ໊ͰԿͯ͠Δ͔෼͔ΔΑ͏ʹ
  modelͰҙ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ1

  View full-size slide

 22. ©Gunosy Inc. 22
  ■ repositoryΛinterfaceʹ࣮ͯ͠૷ͱ෼཭͢Δ
  – articleͱ͍͏modelΛͲ͔͜Βऔಘ͢Δ͔Λҙࣝ͠ͳ͍
  – interfaceʹ͓ͯ͘͜͠ͱͰmockͷੜ੒͕؆୯
  ■ gomockΛ࢖ͬͯinterface͔ΒmockΛੜ੒
  – https://github.com/golang/mock
  – mock͸mock༻ͷσΟϨΫτϦʹ

  articleσΟϨΫτϦͷΧόϨοδΛԼ͛ͳ͍ͨΊ

  (CI࣌ʹmockΛੜ੒ͯ͠ίϛοτ͠ͳ͍ํ๏΋͋Δͱ͔)
  ■ ࢀরܥ͸ResolveXXXɺߋ৽ܥ͸StoreXXX
  – ໋໊Ͱ೰·ͳ͍Α͏ʹ
  – ྫ֎΋͋Δ
  modelͰҙ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ2
  ͱʹ͔͘ݟ΍͘͢γϯϓϧʹʂ

  View full-size slide

 23. ©Gunosy Inc. 23
  repositoryͷ࣮૷(mock൛)

  View full-size slide

 24. ©Gunosy Inc. 24
  // main.go
  package main
  import (
  "context"
  "github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample/article"
  "github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample/internal/repository"
  "github.com/guregu/kami"
  )
  func main() {
  ctx := context.Background()
  ctx = repository.NewContext(ctx)
  kami.Context = ctx
  kami.Get("/articles", article.ArticleListHandler)
  kami.Get("/article/:article_id", article.ArticleHandler)
  kami.Serve()
  }

  View full-size slide

 25. ©Gunosy Inc. 25
  ·ͣ͸context͔ΒrepositoryΛऔΕΔΑ͏ʹ
  // internal/repository/context.go
  package repository
  import (…)
  type Repository struct {
  ArticleRepository article.Repository
  // ଞͷmodelͷrepository͕Ͱ͖ͨΒ௥Ճ͍ͯ͘͠
  }
  func NewContext(ctx context.Context) context.Context {
  return context.WithValue(ctx, contextKey, newRepository(ctx))
  }

  View full-size slide

 26. ©Gunosy Inc. 26
  mockΛੜ੒
  $ mkdir ./internal/domain/article/mock
  $ go generate ./...

  View full-size slide

 27. ©Gunosy Inc. 27
  mockΛ࢖ͬͯrepositoryΛ࣮૷
  // internal/repository/context.go
  func newRepository(ctx context.Context) *Repository {
  t := new(testing.T)
  ctrl := gomock.NewController(t)
  repo := articlemock.NewMockRepository(ctrl)
  repo.EXPECT().ResolveByID(article.Identifier(1)).Return(article.Article{
  ID: 1,
  Title: "hello",
  Content: "world",
  }, nil).Times(100)
  return &Repository{
  ArticleRepository: repo,
  }
  }
  ͜͜·ͰͰAPIαʔόͱͯ͠ಈ͘Α͏ʹͳΔ

  View full-size slide

 28. ©Gunosy Inc. 28
  repositoryͷ࣮૷(ͪΌΜͱͨ͠൛)

  View full-size slide

 29. ©Gunosy Inc. 29
  // internal/repository/article/repository.go
  package articlerepo
  import (…)
  type articleRepository struct{}
  var _ article.Repository = (*articleRepository)(nil)
  func New() article.Repository {
  return &articleRepository{}
  }
  func (repo *articleRepository) ResolveByID(articleID article.Identifier) (article.Article
  error) {
  // DB΍Ωϟογϡ͔ΒarticleΛऔಘ͢Δॲཧ
  return article.Article{}, errors.New("not implemented")
  }
  func (repo *articleRepository) ResolveAll() ([]article.Article, error) {
  // DB΍Ωϟογϡ͔ΒarticleΛऔಘ͢Δॲཧ
  return nil, errors.New("not implemented")
  }

  View full-size slide

 30. ©Gunosy Inc. 30
  // internal/repository/context.go
  package repository
  func newRepository(ctx context.Context) *Repository {
  /*
  t := new(testing.T)
  ctrl := gomock.NewController(t)
  repo := articlemock.NewMockRepository(ctrl)
  repo.EXPECT().ResolveByID(article.Identifier(1)).Return(article.Article{
  ID: 1,
  Title: "hello",
  Content: "world",
  }, nil).Times(100)
  */
  repo := articlerepo.New()
  return &Repository{
  ArticleRepository: repo,
  }
  }
  context.goΛ௚͚ͩ͢Ͱmockͱ࣮૷͕੾ΓସΘΔ

  View full-size slide

 31. ©Gunosy Inc. 31
  ͜͜·Ͱ͸γϯϓϧͳ࣮૷ͩͬͨͷͰ
  ΋͏গ͠ෳࡶͳ࣮૷Λߟ͑ͯΈΔ

  View full-size slide

 32. ©Gunosy Inc. 32
  ϢʔβʔʹΑͬͯهࣄΛग़͠෼͚͍ͨ
  ͱ͍͏ཁ๬͕͋ͬͨͱ͖

  View full-size slide

 33. ©Gunosy Inc. 33
  ͜Μͳॲཧ
  func UserSpecificArticles(as []Article, userID int64) []Article {
  ret := make([]Article, 0, len(as))
  // userID͕ಛఆͷ஋(= 1)ͩͬͨΒهࣄID͕100ͷهࣄΛઌ಄ʹग़͢
  if userID == 1 {
  ret = append(ret, Article{
  ID: 100,
  Title: "for user 1",
  Content: "this is recommended by your activity",
  })
  }
  ret = append(ret, as...)
  return ret
  }
  Ͳ͜ʹ࣮૷͢Δ͔ʁ

  View full-size slide

 34. ©Gunosy Inc. 34
  Ҋ1) articleͷrepositoryʹ࣮૷
  repository͸͋͘·ͰσʔλετΞͱͷ΍ΓͱΓʹཹΊΔ΂͖
  // internal/repository/article/repository.go
  package articlerepo
  func (repo *articleRepository) ResolveAll() ([]article.Article, error) {
  as, err := repo.resolveAllFromMySQL()
  if err != nil {
  return nil, err
  }
  as = userSpecificArticles(as, req.UserID)
  return ret
  }

  View full-size slide

 35. ©Gunosy Inc. 35
  Ҋ2) handlerʹ࣮૷
  handler͕articleΛՃ޻ͯ͠͠·͍੹຿͕෼ࢄͯ͠Δ
  // article/api_article_list.go
  package article
  import (…)
  func ArticleListHandler(ctx context.Context, w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  req := articleListRequest{}
  if err := req.Parse(ctx, r); err != nil {
  renderer.JSON(w, http.StatusBadRequest, err.Error())
  }
  as, err := repository.FromContext(ctx).ArticleRepository.ResolveAll(req.UserID)
  if err != nil {
  renderer.JSON(w, http.StatusBadRequest, err.Error())
  }
  as = userSpecificArticles(as, req.UserID)
  renderArticleListView(w, as)
  }
  ˚

  View full-size slide

 36. ©Gunosy Inc. 36
  Ҋ3) domain modelʹ࣮૷͢Δ
  هࣄͷϩδοΫͳͷͰ੹຿͸Αͦ͞͏ɻ
  ͨͩhandlerͰݺͼग़͢ͷ͸มΘΒͳ͍
  ̋
  // article/api_article_list.go
  package article
  import (…)
  func ArticleListHandler(ctx context.Context, w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  req := articleListRequest{}
  if err := req.Parse(ctx, r); err != nil {
  renderer.JSON(w, http.StatusBadRequest, err.Error())
  }
  as, err := repository.FromContext(ctx).ArticleRepository.ResolveAll(req.UserID)
  if err != nil {
  renderer.JSON(w, http.StatusBadRequest, err.Error())
  }
  as = article.UserSpecificArticles(as, req.UserID)
  renderArticleListView(w, as)
  }

  View full-size slide

 37. ©Gunosy Inc. 37
  ■ handlerͰ΍Δ͜ͱΛγϯϓϧʹ͢Δ
  – ϦΫΤετͷύʔε&όϦσʔγϣϯ
  – modelΛऔಘ
  – Ϩεϙϯε༻ʹviewΛੜ੒
  ΤϥʔϋϯυϦϯά͕ଟ͘ͳΒͳ͍Α͏ʹͯ͠Δ
  ■ ϑΝΠϧΛׂΓͱ෼ׂ͢Δ
  – ϦΫΤετ༻ͷϑΝΠϧ
  – Ϩεϙϯε༻ͷϑΝΠϧ
  – handler༻ͷϑΝΠϧ
  ϑΝΠϧ໊ͰԿͯ͠Δ͔෼͔ΔΑ͏ʹ
  handlerͰҙ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ(࠶ܝ)
  ͱʹ͔͘ݟ΍͘͢γϯϓϧʹʂ

  View full-size slide

 38. ©Gunosy Inc. 38
  handlerͰϏδωεϩδοΫΛ࢖͏͜ͱʹͳΔͷͰ
  ॲཧ͕ෳࡶʹͳ͍ͬͯ͘ͱhandler͕ͲΜͲΜංେԽ͍ͯ͘͠

  View full-size slide

 39. ©Gunosy Inc. 39
  Ͳ͏͢Δ͔

  View full-size slide

 40. ©Gunosy Inc. 40
  αʔϏεͱ͍͏΋ͷΛ༻ҙ͢Δ

  View full-size slide

 41. ©Gunosy Inc. 41
  “ ཁٻʹԠͯ͡ΫϥΠΞϯτͷͨΊʹߦΘΕΔԿ͔Ͱ͋Δɻ”
  “ Ϟσϧʹ͓͍ͯಠཱͨ͠ΠϯλϑΣʔεͱͯ͠ఏڙ͞ΕΔૢ࡞”
  ΤϦοΫɾΤϰΝϯεͷυϝΠϯۦಈઃܭ ୈ2෦ ୈ5ষ ΑΓ

  αʔϏεͱ͸

  View full-size slide

 42. ©Gunosy Inc. 42
  ???

  View full-size slide

 43. ©Gunosy Inc. 43
  - ෳ਺ͷϞσϧΛѻͬͯෳࡶͳ͜ͱΛͯ͘͠ΕΔ΍ͭ
  - repository͔Βऔಘͨ͠objectΛ͞ΒʹՃ޻͢Δ΍ͭ
  ͜Μͳೝࣝ

  View full-size slide

 44. ©Gunosy Inc. 44
  αʔϏεͰ࣮૷ (1)
  // internal/domain/article/user_specific_article_service.go
  package article
  type UserSpecificArticleService interface {
  Get(userID int64) ([]Article, error)
  }
  // internal/service/article/user_specific_article_service.go
  type userSpecificArticleService struct {
  repo Repository
  }
  func NewUserSpecificArticleService(articleRepo Repository) UserSpecificArticleService {
  return &userSpecificArticleService{
  repo: articleRepo,
  }
  }

  View full-size slide

 45. ©Gunosy Inc. 45
  αʔϏεͰ࣮૷ (2)
  func (s *userSpecificArticleService) Get(userID int64) ([]Article, error) {
  as, err := s.repo.ResolveAll()
  if err != nil {
  return nil, err
  }
  as = article.UserSpecificArticles(as, userID)
  return as, nil
  }
  service͕repository΍ϏδωεϩδοΫΛ࢖͏

  View full-size slide

 46. ©Gunosy Inc.
  // article/api_article_list.go
  package article
  import (…)
  func ArticleListHandler(ctx context.Context, w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  req := articleRequest{}
  if err := req.Parse(ctx); err != nil {
  renderer.JSON(w, http.StatusBadRequest, err.Error())
  }
  as, err := service.FromContext(ctx).UserSpecificArticleService.Get(req.UserID)
  if err != nil {
  renderer.JSON(w, http.StatusBadRequest, err.Error())
  }
  renderArticleListView(w, as)
  }
  46
  αʔϏεͰ࣮૷ (3)
  handlerͷγϯϓϧ͕͞อͨΕͨ
  ˕

  View full-size slide

 47. ©Gunosy Inc. 47
  ಛఆͷϢʔβʔʹରͯ͠ಛఆͷهࣄΛ௥Ճͨ͠Γ͠ͳ͔ͬͨΓ͢Δ
  ̍
  ಛఆͷϢʔβʔʹରͯ͠ಛఆͷλϒΛ௥Ճͨ͠Γฒͼସ͑ͨΓ͢Δ
  ̎
  GunosyͰαʔϏεʹͯ͠Δॲཧྫ
  ■ A/Bςετͱ͔
  ■ ߟ͑ΒΕΔύϥϝʔλ
  – ϢʔβʔID OS ΞϓϦέʔγϣϯͷόʔδϣϯ...etc
  ■ A/Bςετͱ͔
  ■ ߟ͑ΒΕΔύϥϝʔλ
  – ϢʔβʔID OS ΞϓϦέʔγϣϯͷόʔδϣϯ...etc
  xxx_serviceͬͯͷ͕͋ͬͨΒԿ͔ෳࡶͳ͜ͱΛ΍ͬͯΔͳͬͯΠϝʔδ

  View full-size slide

 48. ©Gunosy Inc. 48
  ϋϚͬͨͱ͜Ζ

  View full-size slide

 49. ©Gunosy Inc. 49
  ϋϚͬͨͱ͜Ζ
  ■ package໊ͷॏෳ
  – domainͱrepository͕େମಉ͡ߏ੒ʹͳΔͨΊ
  – ࢓ํ͕ͳ͍ͷͰrepositoryͷํʹsuffixΛ͚͍ͭͯΔ
  – ྫ) repository/article → package artilcerepo
  – ߋʹimport͢Δͱ͖͸໊લ෇͖ʹ͠ͳ͍ͱ͏·͘ิ׬͕ޮ͔ͳ͍
  ■ cyclic import
  – σΟϨΫτϦΛ෼ׂ͢Δฐ֐
  – ਂ͍֊૚ʹ͍ΔϑΝΠϧͷςετͰϓϩδΣΫτશମͰ࢖͑ΔΑ͏
  ͳศརhelperΛݺͼग़ͦ͏ͱͯ͠Τϥʔ͍ͬͯ͏ͷ͕Α͋ͬͨ͘
  – σΟϨΫτϦ΍ϑΝΠϧΛখ͍ͯ͘͞͠ΔͷͰศརhelperʹཔΒͣʹ
  ςετΛॻ͘Α͏ʹͨ͠

  View full-size slide

 50. ©Gunosy Inc. 50
  ·ͱΊ
  ■ DDD͸ҰਓͰ΍ͬͯ΋ҙຯ͕͋Δʂ(ͱࢥ͏)
  – Ͳ͜ΛͲ͏௚ͤ͹͍͍͔͙͢ΠϝʔδͰ͖Δ
  – मਖ਼ൣғΛখ͘͞Ͱ͖Δ
  – ϨϏϡʔ͠΍͘͢Ͱ͖Δ(ࠓޙਓ͕૿͑ͨͱ͖)
  ■ ϑΝΠϧ͸ҙຯͷ͋Δ୯Ґʹ෼ׂ͢Δ
  ■ ύοέʔδ΋ҙຯͷ͋Δ୯Ґʹ෼ׂ͢Δ
  ■ ؾ͍ͮͨΒϦϑΝΫλϦϯά͢Δ
  – ύοέʔδʹҧ࿨ײ͕Ͱ͖ͯͨΒ
  – ϦϑΝΫλ͠΍͍͢Α͏ʹϦϑΝΫλ͍ͯ͘͠

  View full-size slide

 51. ©Gunosy Inc. 51
  Gunosy͸Ұॹʹ՝୊Λղܾ͢Δ
  Go / Python ΤϯδχΞΛืू͍ͯ͠·͢ʂ
  https://js01.jposting.net/gunosy/u/job.phtml?job_code=6

  View full-size slide

 52. ©Gunosy Inc. 52
  ͦͷଞࢿྉ
  ■ https://github.com/azihsoyn/IDDD_go_sample
  – ࠓճͷαϯϓϧϓϩδΣΫτ
  ■ https://github.com/guregu/kami
  – contextରԠͷWAF
  ■ https://github.com/azihsoyn/lwcache
  – [એ఻] ϓϩηεΩϟογϡϥΠϒϥϦ
  ■ https://github.com/golang/mock
  – interface͔Βmockੜ੒ͯ͘͠ΕΔπʔϧ

  View full-size slide