Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

serverside-development-and-kaizen-with-golang

 serverside-development-and-kaizen-with-golang

azihsoyn

May 18, 2016
Tweet

More Decks by azihsoyn

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GoαʔόͷϦϦʔεΛ͍͔ʹͯ͠ݮΒ͔ͨ͠
  Gunosy Inc.
  2016.5
  @azihsoyn

  View Slide

 2. ©Gunosy Inc. 2
  ࣗݾ঺հ
  ■ azihsoyn
  – Twitter
  – Github
  – …etc
  ■ ۀ຿
  – GoͰAPIαʔόͷ։ൃɾӡ༻
  ■ झຯ
  – ௼Γ(5ׂ)
  ● γʔόεΛϧΞʔͰ
  ● ←͸ઌ೔௼ͬͨγʔόεͰ͢
  – Ξχϝ(4ׂ)
  ● ࠓظNo.1͸ࡾऀࡾ༿
  – ։ൃ(1ׂ)
  ● Androidͱ͔
  @azihsoyn (͋͡;ͦ΍ΜͬͯಡΉΒ͍͠)

  View Slide

 3. ©Gunosy Inc. 3
  ͍͖ͳΓͰ͕͢ɺA/Bςετͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 4. ©Gunosy Inc. 4
  Gunosyͷࣾ෩
  ■ ৽ػೳͷެ։
  ■ هࣄͷॱং
  ■ νϡʔτϦΞϧ
  ■ จݴมߋ
  ■ ޿ࠂग़͠෼͚
  ■ …etc
  ਺ࣈ͕ਆΑΓਖ਼͍͠
  = (جຊతʹ) ͲΜͳࢪࡦ΋A/Bςετͯ͠ɺޮՌ͕ͳ͔ͬͨΒ΍ΊΔ
  શ෦A/Bςετ͠·͢

  View Slide

 5. ©Gunosy Inc. 5
  ͲͷΑ͏ʹӡ༻͍͔ͯͨ͠
  ͦ΋ͦ΋ϋʔυίʔσΟϯάͩͬͨ

  View Slide

 6. ©Gunosy Inc. 6
  ͲͷΑ͏ʹӡ༻͍͔ͯͨ͠
  ͦ΋ͦ΋ϋʔυίʔσΟϯάͩͬͨ
  ݻఆ஋ʂʂA/Bͱ͸…
  ·͔͞ͷ਺஋ʂʂ
  ͜ͷϢʔβʔʹͨ͠ҙຯ͕ίʔυ͔ΒΘ͔Βͳ͍

  View Slide

 7. ©Gunosy Inc. 7
  ͲͷΑ͏ʹӡ༻͍͔ͯͨ͠
  ■ A/B։͍࢝ͨ͠ਓ͕ϓϧϦΫΛૹΔ
  – ίʔυमਖ਼
  – ςετ௥Ճ
  ■ APIνʔϜ͕ϨϏϡʔ
  ■ Ϛʔδ
  ■ ϦϦʔε࡞ۀ
  – git flow
  – stagingͰಈ࡞֬ೝ
  – ϦϦʔε࿈བྷ
  – σϓϩΠ
  ϋʔυίʔσΟϯάͱ͍͏͜ͱ͸ɺɺɺ
  ऴྃ࣌΋ಉ༷ͷϑϩʔʂʂ

  View Slide

 8. ©Gunosy Inc. 8
  ͜͏͍͏ґཔׂ͕ΓͱΧδϡΞϧʹདྷΔ

  View Slide

 9. ©Gunosy Inc. 9
  ໰୊఺
  ■ A/Bςετͷ։࢝ɾมߋɾऴྃʹ͔͔Δίετ͕ߴ͍
  – ࠓ೔தʹ͓ئ͍͠·͢ͱ͔ͩͱ1͙࣌ؒΒ͍༨༟Ͱ௵ΕΔ
  – ࣗ෼ͷ࡞ۀ͕Ͱ͖ͳ͍
  ■ ͍ΖΜͳνʔϜ͔ΒA/Bͷґཔ͕͘ΔͷͰϦϦʔεස౓΋ଟ͘ͳΔ
  – 1ϦϦʔε/4.4dayͩͬͨ
  – ϦϦʔε೔ΛίϯτϩʔϧͰ͖ͳ͍
  ■ ਖ਼ࣜͳϦϦʔεΛ൐͏ͷͰɺٸͳґཔʹରԠͰ͖ͳ͍
  – ΋͏developʹϚʔδͯͨ͠ͷʹɺɺɺͱ͔
  – ༵ۚ೔ʹA/BΛ։࢝ͨ͘͠ͳ͍
  ■ ίʔυ͔ΒA/Bςετ͕Ͳ͏͍͏ঢ়ଶͳͷ͔Θ͔Βͳ͍
  – ΋͏ऴΘͬͨͷ͔
  – ͍͔ͭΒ΍ͬͯΔͷ͔

  View Slide

 10. ©Gunosy Inc. 10
  Ͳ͏վળ͔ͨ͠

  View Slide

 11. ©Gunosy Inc. 11
  A/BςετʹؔΘΔίʔυΛ֎෦ઃఆϑΝΠϧԽ

  View Slide

 12. ©Gunosy Inc. 12
  ΍ͬͨ͜ͱ
  ■ ෆཁͳ(ऴྃͨ͠)A/BςετͷίʔυΛ࡟আ
  ■ ඞཁͳม਺ͷચ͍ग़͠
  – ϢʔβʔID, OSछผ, ΞϓϦόʔδϣϯ,…
  ■ ඞཁͳϩδοΫͷચ͍ग़͠
  – mod, ൣғ, Ұக, …
  ■ ઃఆϑΝΠϧͷϑΥʔϚοτ
  – json, yaml, toml, go, ಠࣗDSL…
  ■ ઃఆϑΝΠϧ͔Βಈతʹܭࢉ͢ΔϥΠϒϥϦ୳͠
  ■ ӡ༻ํ๏
  ཁ͸ϦϑΝΫλϦϯά

  View Slide

 13. ©Gunosy Inc. 13
  ෆཁͳA/BςετͷίʔυΛ࡟আ
  ■ ຊ౰ʹϨεϙϯεฦ͞ͳͯ͘໰୊ͳ͍͔ʁ
  – ݻఆ஋͚ͩͲΞϓϦ͕ύʔεͯ͠Δ͔΋
  – →Ϩεϙϯε͔Β࡟আͨ͠ΒΫϥογϡ͢Δ͔΋
  ■ ͦ΋ͦ΋android͚ͩɺios͚ͩͷͨΊͷϑΟʔϧυͱ͔͋ͬͨ
  ؆୯ͳ͜ͱͰ͸ͳ͔ͬͨ…
  ΞϓϦνʔϜʹڠྗͯ͠΋Β͍ͳ͕ΒͳΜͱ͔ୀ࣏

  View Slide

 14. ©Gunosy Inc. 14
  ඞཁͳม਺ͷચ͍ग़͠
  ■ ϢʔβʔID
  – Θ͔Δ
  ■ OS
  – ·͊Θ͔Δ
  ■ ΞϓϦόʔδϣϯ
  – ΞϓϦΛߋ৽͠ͳ͍ͱA/B։࢝Ͱ͖ͳ͍͸ͣͳͷͰ͍Βͳ͍͸ͣ
  – ࡟আ
  ■ ܕ
  – boolҎ֎ฦ͞ͳ͍
  ϢʔβʔID͚ͩͰ͍͍͸ͣ

  View Slide

 15. ©Gunosy Inc. 15
  ඞཁͳϩδοΫͷચ͍ग़͠
  ■ mod
  ■ in
  ■ is
  ■ and/or
  ■ ݻఆ஋
  – ݻఆ஋ฦͯ͠ΔͳΒA/BऴྃͰ͍͍͸ͣ
  – ޙํޓ׵ͷͨΊʹ࢓ํͳ͘ɺɺɺ
  ■ span
  – ظؒࢦఆͰ͖ΔΑ͏ʹ௥Ճ
  ͕͜͜Ұ൪೰Μͩɺɺɺ

  View Slide

 16. ©Gunosy Inc. 16
  ઃఆϑΝΠϧͷϑΥʔϚοτ
  jsonҰ୒(طʹଞͷઃఆϑΝΠϧ΋jsonͩͬͨ)

  View Slide

 17. ©Gunosy Inc. 17
  ઃఆϑΝΠϧ͔Βಈతʹܭࢉ͢ΔϥΠϒϥϦ୳͠
  ■ ͋Δʹ͸͋ͬͨ
  – https://github.com/mattn/anko
  – https://github.com/Knetic/govaluate
  ■ ࣗ༝ա͗ΔͱٯʹࣄނΓͦ͏
  – ͔ͿͬͪΌ͍͚ͳ͍Ϣʔβʔʹద༻ͪ͠Όͬͨͱ͔
  ■ goͷ੩తܕ෇͚ͷϝϦοτ͕ࣦΘΕΔ
  ■ ٯʹ੍ݶ͍ͯ͘͠ํ޲ʹγϑτ
  phpͷeval(bashͷexpr)Έ͍ͨͳͷ͕ཉ͍͠ɺɺɺ
  ͦ͏ࢥ͍ͬͯͨ࣌ظ͕Զʹ΋͋Γ·ͨ͠
  ࣗલͰϥΠϒϥϦ࡞ͬͨ

  View Slide

 18. ©Gunosy Inc. 18
  ӡ༻ํ๏
  ■ ઃఆϑΝΠϧΛ௚઀ฤू͢Δͷʁ
  – ؆୯ͳjsonͩͬͨΒ·ͩ͠΋…
  – ଞͷਓʹઃఆϑΝΠϧฤूͯ͠΋Β͏ͱࣄނ͕ා͍
  ■ A/Bςετ͕Ͳ͏͍͏ঢ়ଶ͔෼͔Βͳ͍໰୊΋ղܾͯ͠ͳ͍
  – ͔ͱ͍ͬͯ؅ཧπʔϧΘ͟Θ͟࡞Δͷ΋…
  issueͰ؅ཧ͢Δͷ͸͙ܾ͢·͕ͬͨ

  View Slide

 19. ©Gunosy Inc. 19
  ͦΕɺGoogle εϓϨουγʔτͰͰ͖·͢Α
  GAS+S3Λ࢖ͬͯαʔϏεӡӦ޲͚ઃఆπʔϧΛ௒ઈ؆୯ʹ࡞੒͢Δํ๏
  http://qiita.com/hirokidaichi/items/769e330284302a799095

  View Slide

 20. ©Gunosy Inc. 20
  ͜ΜͳεϓϨουγʔτ͔Β

  View Slide

 21. ©Gunosy Inc. 21
  ͜ΜͳjsonΛੜ੒
  {
  "enable_A_ab_test": [
  {
  "fixed": true
  }
  ],...
  "enable_F_ab_test": [
  {
  "span": {
  "start": "2016-02-15T00:00:00+09:00",
  "end": null
  },
  "mod": {
  "value_key": "user_id",
  "divisor": 20,
  "values": [
  0,1,2,3,4,5,6,7,10
  ]
  },
  "is": {
  "value_key": "os",
  "value": "ios"
  }
  }
  ],...
  }

  View Slide

 22. ©Gunosy Inc. 22
  Ϙλϯ1ൃͰS3ʹΞοϓϩʔυ
  ͋ͱ͸OpsWorksͰۭσϓϩΠ͢Δ͚ͩ

  View Slide

 23. ©Gunosy Inc. 23
  ӡ༻ํ๏
  ■ A/B։͍࢝ͨ͠ਓ͕issueΛىථ
  – 1 A/B 1 issue
  – ׂ߹มߋ͸௥ه
  – ऴྃ࣌ʹclose
  ■ APIνʔϜ͕εϓϨουγʔτͰϙνϙνฤू
  – Ϙλϯ1ͭͰjsonʹม׵ͯ͠S3ʹΞοϓϩʔυ
  ■ ઃఆϑΝΠϧΛ࠶ಡࠐ͢ΔͨΊʹۭσϓϩΠ
  – εςʔδϯάͰͷݕূ͸جຊ͍ͯ͠ͳ͍
  – → ͢Ͱʹಈ͍͍ͯͨίʔυͳͷͰͳΜͷෆ҆΋ͳ͍ͨΊ
  ࠷ऴతʹ͜͏ͳͬͨ
  15෼͙Β͍ͰऴΘΔ

  View Slide

 24. ©Gunosy Inc. 24
  վળ఺
  ■ Ұճͷ࡞ۀ͕࣌ؒ15෼ʹ୹ॖʂ
  – ࡞ۀͷ߹ؒʹͰ͖Δ
  ■ ϦϦʔεස౓͕1ճ/4.4day → 1ճ/7.5dayʹʂ
  – ϦϦʔε೔ΛίϯτϩʔϧͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ■ ༵ۚ೔Ͱ΋A/Bͷ։࢝ɾมߋɾऴ͕ྃͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  – ࢪࡦΛ஗Βͤͳ͍
  ■ εϓϨουγʔτͰA/Bςετͷঢ়ଶ͕ݟ΍͘͢ͳͬͨ
  େମ໰୊఺͸ղܾͰ͖ͨ

  View Slide

 25. ©Gunosy Inc. 25
  ՝୊΋·ͩ͋Δ
  ■ ͦ΋ͦ΋εϓϨουγʔτͰ؅ཧͬͯͲ͏ͳͷʁ
  – ཤྺͱ͔ݖݶͱ͔
  – ཧ૝͸ผγεςϜʹ͍ͨ͠…
  ■ ؾܰʹมߋͰ͖Δͷ͸͍͍͚ͲɺώϡʔϚϯΤϥʔ͕ى͖΍͘͢ͳͬͨ
  – A/BࢭΊͨ͸͕ͣࢭ·ͬͯͳ͔ͬͨͱ͔
  ■ ۭσϓϩΠ΋ΊΜͲ͍͘͞
  – ఆظతʹ࠶ಡࠐ͢Δʁ(͜Ε͸͍ۙ͏ͪʹͰ͖ͦ͏)
  ■ ϩδοΫͷมߋ࣌͸ʁ
  – ௚ۙͷ՝୊

  View Slide

 26. ©Gunosy Inc. 26
  ·ͱΊ
  ■ jsonศར
  ■ ϓϩηεΩϟογϡ΋ศར
  – ىಈ࣌ʹઃఆϑΝΠϧಡΈࠐΉ
  ■ ൚༻ੑΑΓ੍ݶ͢Δํ޲Ͱߟ͑Δ
  – interfaceଟ༻͢Δ͜ͱʹͳΔͷͰGoͷ੩తܕ෇͚ͷϝϦοτ͕ࣦΘ
  Εͯ͠·͏
  ■ શ෦ࣗલͰ࡞ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ͋Δ΋ͷΛ૊Έ߹Θͤͯ࡞Δ
  – ؤுͬͯ؅ཧπʔϧ࡞Ζ͏ͱ͠ͳͯ͘Α͔ͬͨ
  – εϓϨουγʔτ࠷ߴա͗Δ

  View Slide

 27. ©Gunosy Inc. 27
  ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 28. ©Gunosy Inc. 28
  ͦͷଞࢿྉ
  ■ https://github.com/mattn/anko
  – phpͷevalతͳͷΛgoͰ୳ͯ͠
  ■ https://github.com/Knetic/govaluate
  – phpͷevalతͳͷΛgoͰ୳ͯ͠
  ■ https://github.com/guregu/buildver
  – όʔδϣϯ൪߸ൺֱ͢ΔϥΠϒϥϦ
  ■ http://qiita.com/hirokidaichi/items/769e330284302a799095
  – εϓϨουγʔτ͔ΒS3ʹΞοϓϩʔυ
  ͓ੈ࿩ʹͳͬͨϥΠϒϥϦͱ͔

  View Slide