Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JavaScript小史

 JavaScript小史

JavaScriptの歴史、です。

badatmath

April 02, 2012
Tweet

More Decks by badatmath

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JavaScript
  History
  :VTVLF4IJOP[BLJ
  !CBE@BU@NBUI

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  :VTVLF4IJOP[BLJ
  !CBE@BU@NBUI
  IUUQEIBUFOBOFKQCBEBUNBUI

  View Slide

 3. ͓͸ͳ͢͠Δ͜ͱ
  +BWB4DSJQUͷྺ࢙
  ॳظ தظ ݱ୅
  90-00 01-05 06~

  View Slide

 4. +4Ҏલ
  1990: Tim Berners-Lee
  WorldWideWeb
  ্࢙ॳͷϒϥ΢β͕஀ੜ
  ’90

  View Slide

 5. Knight Commander of the
  British Empire
  2004: Sir Tim Berners-Lee
  ࠓͰ͸ʮφΠτʯ༷ɻ
  ͪͳΈʹ

  View Slide

 6. ͪͳΈʹ
  WorldWideWeb
  1.0
  εϖʔεͳ͠

  View Slide

 7. +4Ҏલ
  1993: NCSA
  NCSA Mosaic 1.0
  ը૾ͱςΩετΛ̍ϖʔδʹɻ
  ϓϩτίϧͨ͘͞Μ ➟ Mosaic
  ’93

  View Slide

 8. /FUTDBQF
  ’94
  1994 April 4th
  ౰ॳ͸ Mosaic Communication Corporation
  SGI΍NCSA MosaicνʔϜ͔Βٕज़ऀҾ͖ൈ͖
  1994 October 13th
  Mosaic Netscape 0.9ϦϦʔε
  Netscape Navigator ʹվশ

  View Slide

 9. ’94
  /FUTDBQF
  1994 Dec
  Netscape Navigator 1.0
  ඪ४ʹ४ڌͯ͠ͳ͍෦෼͸େ໨ʹݟͯͶ—

  View Slide

 10. /FUTDBQF
  ’95
  1995 May 23rd
  ˏSun World Conference
  ϒϥ΢βʹJavaɺࡌ͚ͬ·͢ɻ

  View Slide

 11. /FUTDBQF
  ’95
  ͔͠͠
  Java Applet ͸ෳࡶ
  ॳ৺ऀʹ΋޲͍͍ͯͳ͍

  View Slide

 12. /FUTDBQF
  ’95
  ΍ͬͺΓ
  εΫϦϓτݴޠͩΑͶʂ

  View Slide

 13. ’95
  /FUTDBQF
  Scheme

  View Slide

 14. /FUTDBQF
  ’95

  View Slide

 15. /FUTDBQF
  ’95
  Scheme

  View Slide

 16. /FUTDBQF
  ’95
  1995 April
  Brendan Eich
  টᡈ

  View Slide

 17. #SFOEBO&JDI
  ’95
  ʮSchemeͷ࿩͸ʁʯ
  ΧοίେਿͩΖjk
  ʮʂʂʂʂʂʂʯ

  View Slide

 18. -JWF4DSJQU
  ’95
  ௒୹ظͰ࣮૷
  ே࣌̕ग़ۈ
  ໷̎࣌ୀۈ

  View Slide

 19. ’95
  +BWB4DSJQU
  ੓࣏తͳཧ༝ʹΑΓ
  վশ
  Sunͱͷܖ໿

  View Slide

 20. Scheme
  Self
  Java
  +BWB4DSJQUϨγϐ
  4NBMMUBML༝དྷͷ
  ΦϒδΣΫτࢦ޲ݴޠ
  4VO͕։ൃͨ͠Ͳ͜Ͱ΋
  ಈ͘ΦϒδΣΫτࢦ޲ݴޠ
  -*41ͷ࣮૷ͷҰͭ

  View Slide

 21. +BWB4DSJQUϨγϐ
  Scheme Self
  Java
  4DIFNFͱ4FMGΛ
  ͋ΘͤΔɻ
  τοϐϯάʹ+BWBΛ
  গʑৼΓ͔͚Δ

  View Slide

 22. +BWB4DSJQU
  Netscape Navigator 2.0
  ’96
  ՚ʑ͘͠ొ৔ʂ

  View Slide

 23. +BWB4DSJQU
  ’96
  ௚ޙ

  View Slide

 24. +BWB4DSJQU
  Netscape Navigator 2.01
  ’96
  ϦϦʔεʂ

  View Slide

 25. +BWB4DSJQU
  Netscape Navigator 2.01
  ’96
  ॳظઃఆʹ
  ʮJavaScriptΛ࢖༻͠ͳ͍ʯ
  ௥Ճ

  View Slide

 26. Ұํͦͷࠒ
  ϥΠόϧ͸ʁ

  View Slide

 27. 4QZHMBTT *OD
  NCSAͷ਺͋Δٕज़Λ
  ঎༻Խ͢ΔӦۀ෦ୂతاۀ

  View Slide

 28. 4QZHMBTT *OD
  NCSA MosaicͷϥΠηϯε΋
  ͳͷͰ΋ͪΖΜ

  View Slide

 29. 4QZHMBTT *OD
  ϥΠηϯε
  Microsoft
  \
  ’95
  $2,000,000

  View Slide

 30. Microsoft
  Internet Explorer 1.0
  ’95
  1995 August 24th
  ςʔϒϧͷදࣔ͑͞Ͱ͖ͳʢ͈́

  View Slide

 31. Microsoft
  ’96
  NetscapeΛ௥ܸ

  View Slide

 32. ’96
  Microsoft
  Internet Explorer 3.0
  JScriptͷ஀ੜ
  ෆ۩߹͍Ζ͍Ζ͚͋ͬͨͲɾɾ

  View Slide

 33. ’96
  Netscape
  ๷Ӵઓ

  View Slide

 34. +4ඪ४Խ΁ͷಓ
  HTMLΈͨ͘ޓ׵ੑͷ͋Δ΋ͷ΁ʂ
  ’96
  ඪ४ԽͰओಋݖѲΕ͹MS΋ා͘ͳ͍ʂ

  View Slide

 35. +4ඪ४Խ΁ͷಓ
  W3Cʁ
  Ͳ͜ʹ͓Ͷ͕͍͢Δ͔
  ’96
  ͖ͬͱɾɾɾɺ
  ౖͬͯΔΑͶʁ
  ๻Βͷϒϥ΢βɺ
  ४ڌͯ͠ͳ͍Ͷɻ

  View Slide

 36. ඪ४Խ΁ͷಓ
  ݁ہϤʔϩού΁
  ’96

  View Slide

 37. ඪ४Խ΁ͷಓ
  δϡωʔϒʹຊ෦
  ECMA
  ’96
  ࠃࡍඪ४Խػؔ

  View Slide

 38. ඪ४Խ΁ͷಓ
  1997 June
  ECMA-262 (ECMAScript)
  ’97

  View Slide

 39. ඪ४Խ΁ͷಓ
  JavaScript ≒ ECMAScript

  View Slide

 40. ඪ४Խ΁ͷಓ
  JavaScript = ECMAScript + α
  JavaScript ≒ ECMAScript

  View Slide

 41. +BWB4DSJQUͱ͸

  View Slide

 42. &$."4DSJQU
  1st
  ϛχϚϜ࢓༷
  2nd
  υΩϡϝϯτमਖ਼
  ’98
  ’97

  View Slide

 43. &$."4DSJQU
  3rd
  Τϥʔॲཧ΍ਖ਼نදݱɺStringڧԽ
  ॲཧܥඦՖ៶ཚ
  ’99
  ଟ͘ͷΞϓϦέʔγϣϯʹ

  View Slide

 44. ϒϥ΢βઓ૪
  Netscape Microsoft
  vs
  γΣΞ΢ΣΞ ແঈ
  OSόϯυϧ
  Windows
  Mac

  View Slide

 45. ϒϥ΢βઓ૪
  Netscape Microsoft
  vs
  OSόϯυϧ
  Windows
  Mac
  γΣΞ΢ΣΞ ແঈ
  W
  IN!
  Loose!

  View Slide

 46. ॳظͷ͓͸ͳ͠͸
  ͜Ε͘Β͍Ͱ͢ɻ

  View Slide

 47. தظͷ͓͸ͳ͠͸
  ࣮͸ଟ͋͘Γ·ͤΜ

  View Slide

 48. *&
  ϒϥ΢βࢢ৔Λ΄΅ಠ઎
  Pax IE!
  ’01

  View Slide

 49. *&
  W3Cඪ४ʹ४ڌ͍ͯ͠ͳ͍
  Ͳ͔ͬͰݟͨ
  ͩ͘ΓͩΑͶʁ

  View Slide

 50. *&
  ঃʑʹଞϒϥ΢βͷϚʔέοτ֦େ
  ηΩϡϦςΟϗʔϧ΋࣍ʑͱ
  W3Cඪ४ʹ४ڌ͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 51. "KBY
  2005 Feb, 15
  Jesse James Garrett
  ’05
  ࢓૊Έࣗମ͸Ҏલ͔Β
  Ajax໋໊

  View Slide

 52. ΄΅*&͕ࢧ഑͠ɺ
  ੈͷத͸ฏ࿨Ͱͨ͠

  View Slide

 53. Ͱ͕͢૪ཚͷ࣌୅ʹ
  ಥೖ͠·͢

  View Slide

 54. ϥΠϒϥϦઓ
  script.aculo.us
  prototype.js
  jQuery

  View Slide

 55. ϒϥ΢βઓʢ࠶ʣ
  Mozilla
  Google
  Opera
  Microsoft
  Apple

  View Slide

 56. ϒϥ΢βઓʢ࠶ʣ
  ࠓճͷ૪఺
  JSΛ͍͔ʹߴ଎
  ʹ࣮ߦͰ͖Δ͔

  View Slide

 57. ϒϥ΢βઓʢ࠶ʣ
  ࠓճͷ૪఺
  AjaxΞϓϦͷ୆಄
  ͔ʹߴ଎
  ͖Δ͔

  View Slide

 58. ϒϥ΢βઓʢ࠶ʣ
  WEBඪ४΁ͷ४ڌ
  ࠓճͷ૪఺

  View Slide

 59. Mozilla
  Google
  Opera
  Microsoft
  Apple
  ϒϥ΢βઓʢ࠶ʣ

  View Slide

 60. ͦ͏͍͑͹ඪ४͸ʁ
  ES4͸ʁ

  View Slide

 61. &4
  Class
  Interface
  ...
  ޓ׵ੑɾɾɾ

  View Slide

 62. %PVHMBT$SPDLGPSE

  View Slide

 63. ͋ͱ+40/΍
  KTMJOUɺKTNJOͳͲ
  %PVHMBT$SPDLGPSE
  l5IF(PPE1BSUTz

  View Slide

 64. %PVHMBT$SPDLGPSE
  &4͸աڈόʔδϣϯͱඇޓ׵
  ͜Ε͕ඪ४Խ͞ΕΔͱੈͷத͸
  #BE1BSUTʹຒΊਚ͘͞ΕΔʂ

  View Slide

 65. %PVHMBT$SPDLGPSE
  ECMAʹΧνίϛ

  View Slide

 66. %PVHMBT$SPDLGPSE
  ECMAʹΧνίϛ
  W
  IN!

  View Slide

 67. %PVHMBT$SPDLGPSE
  ʮεϚϯͳ"EPCFʯ

  View Slide

 68. "EPCF
  w"DUJPO4DSJQU
  ʮ͋ɾɾ"DUJPO4DSJQUग़ͯ͠
  ͨΓ͢Δ͚Ͳɺ΂ɾɾผʹɾɾʯ

  View Slide

 69. "EPCF
  w"DUJPO4DSJQU
  JSؔ࿈Ͱ͸ϗϯτʹπΩ͕ͳ͍ɻ
  ES4͔͠Γɺ
  Τϯδϯ(tamarin)͔͠Γɻ

  View Slide

 70. ؾΛऔΓ௚ͯ͠&4
  ES3.1ϕʔε
  JSONαϙʔτ
  StrictϞʔυͳͲ

  View Slide

 71. &4IBSNPOZ
  ઈࢍٞ࿦த

  View Slide

 72. ͯ͞

  View Slide

 73. *&͞Μͷੜଉঢ়گ

  View Slide

 74. *&$PVOUEPXO
  http://www.ie6countdown.com/

  View Slide

 75. Ruby PHP
  Apache
  Browser
  ΞʔΩςΫνϟͷมભ
  )5.-

  View Slide

 76. 4FSWFS4JEF
  2009೥
  Node.js஀ੜ
  V8: ϒϥ΢βઓ૪ͷࣀ෺
  ’09

  View Slide

 77. SSP, SPAϞσϧͷ୆಄
  Twitter, Facebook
  ΞʔΩςΫνϟͷมભ

  View Slide

 78. $MJFOU4JEF
  Client-Side MVC
  Smartphone

  View Slide

 79. APIαʔό
  CDN
  Browser
  ΞʔΩςΫνϟͷมભ
  +40/
  )5.-JNBHF౳

  TUBUJDBTTFUT
  ˞΋ͪΖΜ·ͩओྲྀͰ͸ͳ͍͚Ͳɻ

  View Slide

 80. Node
  Browser
  Client͔ΒServer·ͰJSͰͰ͖ΔΑʂʂ
  ΞʔΩςΫνϟͷมભ
  CDN
  +40/

  View Slide

 81. ͱΓ·ٕ͘ज़΋มભ

  View Slide

 82. +BWB4DSJQU
  &7&3:8)&3&

  View Slide

 83. 5IBOLT

  View Slide