Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

朝起きる

 朝起きる

Dentoo.LT #13で発表したときのスライドです。

Mikio Fujita

March 08, 2016
Tweet

More Decks by Mikio Fujita

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ேى͖Δ
  @benevolent0505
  Dentoo.LT #13

  View Slide

 2. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 3. masawada͞Μ
  ଔۀ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  • @benevolent0505
  • ి௨େ૯߹৘ใֶՊ2೥
  • Javaͱ͔JavaScriptͱ͔Α͘ॻ͍ͯΔؾ͕͢Δ
  • ✞KING OF PRISM

  View Slide

 5. ಥવͰ͕࣭͢໰Ͱ͢

  View Slide

 6. Έͳ͞Μேى͖Ε͍ͯ·͔͢?

  View Slide

 7. ேى͖Εͳ͍ͷʹ͸
  3ͭ͘Β͍ύλʔϯ͕͋Γͦ͏

  View Slide

 8. ேى͖Εͳ͍ͷ3ύλʔϯ
  ಛ௃ ରࡦ
  ໨֮Ίͳ͍ ʁʁ
  ౓৸ εψʔζઓུ
  ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍ ؤுΔ

  View Slide

 9. ேى͖Εͳ͍ͷ3ύλʔϯ
  ಛ௃ ରࡦ
  ໨֮Ίͳ͍ ʁʁ
  ౓৸ εψʔζઓུ
  ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍ ؤுΔ

  View Slide

 10. ேى͖Εͳ͍ͷ3ύλʔϯ
  ಛ௃ ରࡦ
  ໨֮Ίͳ͍ ʁʁ
  ౓৸ εψʔζઓུ
  ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍ ؤுΔ
  ࣗ෼͸͜ͷύλʔϯ

  View Slide

 11. ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍Πϝʔδ
  (¦3[____]
  Zzz…

  View Slide

 12. ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍Πϝʔδ
  (¦3[____]
  (ΞϥʔϜ͕ͳΔ)

  View Slide

 13. ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍Πϝʔδ
  (:3[____]
  (ΞϥʔϜ͕ͳΔ)

  View Slide

 14. ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍Πϝʔδ
  (:3[____]
  (ΞϥʔϜࢭΊΔ)

  View Slide

 15. ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍Πϝʔδ
  _(:3ʼn㲃)_
  (෍ஂͷதͰεϚϑΥ͍͡Γ)

  View Slide

 16. ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍Πϝʔδ
  _(:3ʼn㲃)_
  (͠͹Β͘͢ΔͱർΕ͖ͯͯ…)

  View Slide

 17. ෍ஂ͔Βग़ΒΕͳ͍Πϝʔδ
  (¦3[____]
  ( ˘ω˘)ţźō
  Ooo

  View Slide

 18. ࠷ѱ

  View Slide

 19. (¦3[____]

  (:3[____]

  (¦3[____]
  (¦3[____]

  (:3[____]

  㱸㱸Ή͘Γ
  ŋТŋ

  @c㱭 @@@
  ᵋ @@@@
  ͜ΕΛ ͜͏͍ͨ͠ɹ

  View Slide

 20. ͳΜͱ͔ͯ͠෍ஂ͔Β
  ୤ग़͢Δʹ͸

  View Slide

 21. ೔ͷޫΛཋͼΔ

  View Slide

 22. ೔ͷޫ͸େࣄΈ͍ͨ
  ೔ޫΛཋͼΔͱ೴಺ͷηϩτχϯ͕
  ׆ੑԽ͞ΕͯӠʑ….

  View Slide

 23. ͱʹ͔͘ྑ͍

  View Slide

 24. ೔ͷޫΛཋͼΑ͏!!!

  View Slide

 25. Ͳ͏΍ͬͯ ?

  View Slide

 26. IRKit

  View Slide

 27. IRKit
  • ॴҦֶशϦϞίϯ
  • ಺෦ʹHTTPαʔόཱ͕ͬͯΔ
  • curlͰΤΞίϯΛ෇͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • iOS & AndroidͷSDK΋͋Δ

  View Slide

 28. IRKit
  • ॴҦֶशϦϞίϯ
  • ಺෦ʹHTTPαʔόཱ͕ͬͯΔ
  • curlͰΤΞίϯΛ෇͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • iOS & AndroidͷSDK΋͋Δ

  View Slide

 29. AndroidͰΞϥʔϜ͕
  ໐ΔλΠϛϯάͰ
  ిؾ͕ͭ͘ͱ࠷ߴͦ͏

  View Slide

 30. Ͱ΋

  View Slide

 31. ·ͩΞϓϦ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍

  View Slide

 32. ͦ͜Ͱ
  IRKit × IFTTT

  View Slide

 33. Πϝʔδ
  IFTTT

  View Slide

 34. ࢖ͬͯΈͨ݁Ռ
  • ҙ֎ͱ໨͕֮ΊΔ
  • IFTTTͷ௨஌͕໨֮·͠ͷઃఆΑΓ஗Εͯ࢒೦
  • ໌͔Γ͕͍ͭͨΒ͙͢ʹফ͢ͷ͕ଟൃ
  • ෍ஂ͔Β͸ग़Εͳ͍

  View Slide

 35. ࢖ͬͯΈͨ݁Ռ
  • ҙ֎ͱ໨͕֮ΊΔ
  • IFTTTͷ௨஌͕໨֮·͠ͷઃఆΑΓ஗Εͯ࢒೦
  • ໌͔Γ͕͍ͭͨΒ͙͢ʹফ͢ͷ͕ଟൃ

  View Slide

 36. ·ͱΊ
  • ேى͖Δͷ͸େม (ҙࢤ͕ऑ͍…)
  • ໨֮Ίʹ͸ޫ͕େࣄ
  • εψʔζͱ͔Ͱർฐ͢ΔͷͰ͸ͳ͘

  ػցͷྗͰޫΛཋͼΑ͏
  • ͦͯ͠࠷ߴͷ໨֮ΊΛʂʂ

  View Slide