Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

授業でWebアプリを作っている?話

 授業でWebアプリを作っている?話

Dentoo.LT #14 のスライドです。

Mikio Fujita

June 13, 2016
Tweet

More Decks by Mikio Fujita

Other Decks in Programming

Transcript

 1. तۀͰWebΞϓϦΛ
  ࡞͍ͬͯΔ? ࿩
  @benevolent0505
  Dentoo.LT #14

  View Slide

 2. ͜Μʹͪ͸!!!!

  View Slide


 3. • @benevolent0505
  • ૯߹৘ใֶՊ3೥
  • Scala/JS/Ruby?
  • Ͱ΋ࠓճ͸PHP
  • ॕΩϯϓϦ4DX

  View Slide

 4. तۀͰWebΞϓϦΛ
  ࡞͍ͬͯΔ? ࿩
  @benevolent0505
  Dentoo.LT #14

  View Slide

 5. ͲΜͳतۀʁ
  ίϛϡχέʔγϣϯ͸,ݸਓͷ೔ৗձ࿩͔Β૊৫ͷ৘ใ఻ୡ,ࣾձ΁ͷ৘ใൃ৴ͳͲଟذʹΘͨͬ
  ͓ͯΓ,ਓؒͷ࠷΋ීวతͰॏཁͳ׆ಈͰ͢.ίϛϡχέʔγϣϯͷܗଶɾػೳ͸,ίϯϐϡʔλ
  ωοτϫʔΫ΍ܞଳి࿩ωοτϫʔΫΛ༻͍ͨWeb,ιʔγϟϧϝσΟΞ/ήʔϜ,ಈը഑৴αʔ
  Ϗε,ϏσΦձٞγεςϜ,ϝʔϧʹΑͬͯٸ଎ʹ֦େ͠ଟ༷Խ͍ͯ͠·͢.
  ○○○○○○○○○○○ͷओ୊͸,͜ΕΒͷίϛϡχέʔγϣϯπʔϧΛཧղ͠,৽͍͠ίϛϡχέʔγϣ
  ϯπʔϧΛࣗΒൃ૝ɾݚڀ͢ΔೳྗΛ਎ʹ͚ͭΔ͜ͱͰ͢.ͦͷͨΊʹ,ݱ୅ͷ༷ʑͳίϛϡχ
  έʔγϣϯπʔϧͷجૅͱͳ͍ͬͯΔWebγεςϜΛཧղ͢Δ͜ͱ͓Αͼ,ࠓޙ·͢·͢ॏཁʹ
  ͳΔωοτϫʔΫϓϩάϥϛϯάͷशಘΛ໨ඪͱ͠·͢.
  Ճ͑ͯ,৘ใηΩϡϦςΟͷଟ͘ͷ໰୊,ͨͱ͑͹,ݸਓ৘ใͷ࿙͍͑,Ϛϧ΢ΣΞײછ,ෆਖ਼৵ೖ͸
  WebΛ௨ͯ͡ߦΘΕ·͢ͷͰ,Webͷ࢓૊ΈΛཧղ͢Δ͜ͱ͸,৘ใηΩϡϦςΟͷशಘͷલఏ
  ͱͯ͠΋ॏཁͰ͢.

  View Slide

 6. ௕͍ɺࡾߦ
  • PHPΛ࢖ͬͯ

  View Slide

 7. ௕͍ɺࡾߦ
  • PHPΛ࢖ͬͯ
  • WebΞϓϦΛ࡞ͬͯ

  View Slide

 8. ௕͍ɺࡾߦ
  • PHPΛ࢖ͬͯ
  • WebΞϓϦΛ࡞ͬͯ
  • Webͷ࢓૊ΈΛษڧ͠ͳ͞Ε

  View Slide

 9. ௕͍ɺࡾߦ
  • PHPΛ࢖ͬͯ
  • WebΞϓϦΛ࡞ͬͯ
  • Webͷ࢓૊ΈΛษڧ͠ͳ͞Ε
  • ͋ͱ৘ใηΩϡϦςΟͷ͜ͱʹ΋৮ΕΒΕΔ
  ͱͳ͓ྑ͍

  View Slide

 10. ΍͖ͬͯͨ͜ͱ
  • ϩʔΧϧ։ൃ؀ڥߏங
  • ϧʔςΟϯάϑϨʔϜϫʔΫͷ࡞੒

  View Slide

 11. ϩʔΧϧ։ൃ؀ڥߏங

  View Slide

 12. ࣮श؀ڥ
  • PHP 5.○.3 ( < 5.4ܥ )
  • apache 2.○.15 ( < 2.4ܥ )
  • ϓϩάϥϜ͸֤Ϣʔβͷpublic_htmlʹ഑ஔ
  • ↑ֶ಺͔ΒͰ͔͠ΞΫηε͕ग़དྷͳ͍ʂ

  View Slide

 13. ๻ʮֶ಺ΞΫηε͡Όͳ͍ͱ͸
  ෆศ͔ͩΒPCʹPHPΛ
  Πϯετʔϧͯ͠։ൃ͠Α͏ʯ

  View Slide

 14. PHP 5.○.3 install battle

  View Slide

 15. ഊ๺

  View Slide

 16. ഊ๺
  Ubuntu 16.04ͰphpenvΛ࢖ͬͯೖΕΑ͏ͱͨ͠Β
  Πϯετʔϧ͞ΕͯΔ͸ͣͷϥΠϒϥϦ͕ແ͍ͱ͔ݴΘΕͯ
  ϏϧυͰ͖ͳ͔ͬͨ………

  View Slide

 17. ࢓ํ͕ͳ͍ͷͰVagrantͰߏங
  • Vagrantbox͔Β࣮श؀ڥʹ͍ۙOSΛ࣋ͬͯདྷΔ
  • httpd.conf΍php.iniΛ࣮श؀ڥΛ”ࢀߟʹ”഑ஔ
  • Apache΍PHPͷΠϯετʔϧ͸itamaeͰࣗಈԽ
  (࢝Ί͔Β͜͏͓͚ͯ͠͹………)

  View Slide

 18. ϧʔςΟϯάϑϨʔϜϫʔΫ
  ͷ࡞੒

  View Slide

 19. ࢿྉͰ͸͜͏͍͏URL͹͔ΓݟΔ……

  View Slide

 20. ͬͪ͜ͷํ͕ΠέͯΔ͡ΌΜ?

  View Slide

 21. WAFΛಋೖͯ͠
  ΠέͯΔURLʹ͠Α͏
  ࢝Ί

  View Slide

 22. ݱ࣮

  View Slide

 23. ݱ࣮

  View Slide

 24. ݱ࣮

  View Slide

 25. View Slide

 26. ͍͍ײ͡ʹϧʔςΟϯάͯ͘͠ΕΔ
  ϑϨʔϜϫʔΫΛ࡞Ζ͏
  (ؾΛऔΓͳ͓ͯ͠)

  View Slide

 27. http://qiita.com/tadsan/items/bcaa14504d0ecdd9e096
  ҒେͳΔઌਓ (?) ༷

  View Slide

 28. Ͱ΋৭ʑਏ͍……
  • ഑ྻͷએݴํ๏͕μϧ͍ : array(val1, val2, …)
  • ࠓͷόʔδϣϯͩͱී௨ : [val1, val2, …]
  • ͦ΋ͦ΋PHPࣗମ͕μϧ͍
  • isset(value), unset(value)ͱ͔ͳΜͳΜ…

  View Slide

 29. ࠓޙ΍Γ͍ͨ͜ͱ

  View Slide

 30. • SQL࢖͍͍ͨ (࢖͍ͨ͘ͳ͍?)
  • (࣮श؀ڥ͸SQL࢖͑ͳ͍Έ͍ͨ)
  • ଞͷWAFͷίʔυ΋ࢀߟʹ͍ͨ͠
  • RubyͷSinatraͱ͔
  • ηΩϡϦςΟ΋ߟ͑ͳ͍ͱͶ

  View Slide

 31. ·ͱΊ
  • ϩʔΧϧ։ൃ؀ڥͷ੔͑ํ͔Β
  • HTTPͷ࢓૊Έ,
  • PHPΛ࢖ͬͨϓϩάϥϛϯάʹ
  • ৘ใηΩϡςϦςΟ
  ϝσ˓Ξω˓τϫʔΫ͸
  ͷ͜ͱ·Ͱֶ΂Δͱͬͯ΋͓ಘͳतۀͰ͢ɻ

  View Slide